J.U_internetui

dr. Jolita Urbanavičienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Eksperimentinės fonetikos ir fonologijos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5514-2263

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė Kackonių k. Švenčionių r. 1980–1989 m. mokėsi Svirkų pagrindinėje mokykloje, 1989–1991 m. – Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje. 1991–1997 m. studijavo Vilniaus universitete, 1998–2005 m. – Vytauto Didžiojo universitete.

2006 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1994 m.: 1994–1997 m. laborante, 1997–2007 m. jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2007–2011 m. mokslo darbuotoja, nuo 2011 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja.

Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos sekretorė (2017–2019 m. ir 2020–2022 m. kadencijose). Mokslo žurnalo Bendrinė kalba vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja nuo 2021 m. Tarptautinės dialektologijos ir geolingvistikos draugijos (International Society for Dialectology and Geolinguistics – SIDG) narė nuo 2018 m. (http://www.geo-linguistics.org/).

2003 m. suteikta E. Kolupailaitės-Masiokienės ir B. Masioko premija už lietuvių kalbos pakraštinių šnektų tyrimus.

Mokslinių tyrimų kryptys: eksperimentinė fonetika, kalbos akustika, fonologija, leksikografija, geolingvistika, sociolingvistika.

I. Tiriamoji mokslo veikla

Jaroslavienė Jurgita, Grigorjevs Juris, Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese. Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas : kolektyvinė monografija = Sounds of the Baltic Languages in the early 21st century: an experimental study of vowels and coarticulation / sudarytojos: dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Jolita Urbanavičienė; mokslinės redaktorės: dr. Jurgita Jaroslavienė, dr. Jolita Urbanavičienė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 317 p. (Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje ; kn.1). ISBN 9786094112515. DOI: 10.35321/e-pub.1.baltu-garsynas.

Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese, Jaroslavienė Jurgita, Grigorjevs Juris. Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas : kolektyvinė monografija = Sounds of the Baltic Languages in the early 21st century: an experimental study of consonants / sudarytojos: dr. Jolita Urbanavičienė, dr. Jurgita Jaroslavienė; mokslinės redaktorės: dr. Jolita Urbanavičienė, dr. Jurgita Jaroslavienė. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2019. 370 p. (Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje ; kn.2). ISBN 9786094112522. DOI: 10.35321/e-pub.2.baltu-garsynas.

XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai): [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [autoriai Mikulėnienė D. … , Urbanavičienė J. et all.]. Vilnius: Briedis, 2014, 464 p.: iliustr., žml. (ISBN 978-9955-26-468-2).

Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. 366, [2] p.: iliustr. (Opera linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316; 12).

Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita Urbanavičienė ir Aurelija Gritėnienė]. Vilnius: Baltijos kopija, 2022, 439 p. (ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5).

Jolita Urbanavičienė. Pratarmė. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika: straipsnių rinkinys. Vilnius: Baltijos kopija, 2022, 5–8.  

Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė]. Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 392 p. (ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8).

Jolita Urbanavičienė. Pratarmė. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai/ straipsnių rinkinys. Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 5–10.

Jolita Urbanavičienė. Priedai [Lietuvių kalbos žodyno Papildymų kartoteka, Skaitmeninė tarmių kartoteka, Lietuvių kalbos žodyno kartotekų vietovių santrumpos]. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai/straipsnių rinkinys. Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 369–391.

Urbanavičienė Jolita, Jana Taperte, Lithuanian and Latvian laterals: Comparison of acoustic properties / Lietuviešu un latviešu valodas laterālie spraudzeņi: akustisko īpašību salīdzinājums. – Valoda: nozīme un forma / Language: Meaning and Form 13, 2022, 208–224. Prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/valoda-nozime-un-forma-language-meaning-and-form/vnf-13/vnf1314/. https://doi.org/10.22364/vnf.13.14. (ISSN 2255-925, e-ISSN 2256-0602, ISBN 978-9934-18-908-1, ISBN 978-9934-18-909-8 (PDF)).

Urbanavičienė Jolita, Jana Taperte, Dar kartą apie dabartinių baltų kalbų nosinių sonantų akustinius požymius: naujausi lyginamieji tyrimai. – Baltistica 57(1), 2022, 87–116. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2460. (DOI: 10.15388/baltistica.57.1.2460. ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045).

Urbanavičienė Jolita, Acoustic properties of the Lithuanian nasals. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали VIII Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини унiверситету «Украïна», 2022, 243–252. Prieiga internete: https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-viii/.

Urbanavičienė Jolita, Kalbų kontaktai – lietuvių kalbos tarmių pokyčių katalizatoriai. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika: straipsnių rinkinys, sudarė J. Urbanavičienė, A. Gritėnienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2022, 29–53. (ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5).

Urbanavičienė Jolita, „Lietuvių kalbos žodyno“ Tarmių kartoteka – elektroninis duomenynas lietuvių tarmių ir kitų kalbų kontaktams tirti. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika: straipsnių rinkinys, sudarė J. Urbanavičienė, A. Gritėnienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2022, 13–28 (ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5).

Urbanavičienė, Jolita. Leksikografiniai tarmių duomenys lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“. – Lietuvių kalba 17, 2022. (eISSN: 1822-525X).

Urbanavičienė Jolita, Tarmių leksikos rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekoms. – Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021, 38–45. (ISBN 978-5-420-01845-3).

Urbanavičienė Jolita, Instrumental Comparative Studies of Sonorants in the Baltic Languages: Classification and Research Methodology. – Сучасні тенденції фонетичних досліджень. Зб. матеріалів V Круглого столу з міжнар. участю, Київ: КПI iм Iгоря Сiкорьского, вид-во «Полiтехнiка», 2021, 40–45. (ISBN 978-966-990-023-4). Prieiga internete: https://terraludens.com/.

Urbanavičienė Jolita, Палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ шумных согласных. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали VI Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини унiверситету «Украïна», 2020, 287–297. (УДК 81ʼ342.42:811.17). Prieiga internete: https://lutsk.uu.edu.ua/%d0%bc%d0%bd%d0%bf-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%84%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%bd%d1%86%d1%96%d1%8f-vi/.

Urbanavičienė Jolita, Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: preliminary results of experimental research. – Сучасні тенденції фонетичних досліджень. Зб. матеріалів IV Круглого столу з міжнар. участю, Київ: КПI iм Iгоря Сiкорьского, вид-во «Полiтехнiка», 2020, 106–111. ISBN 978-966-622-988-8. Prieiga internete: https://terraludens.com/.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Fundamentiniai bendrinių baltų kalbų garsyno tyrimai: fonetiniai ir fonologiniai skirtumai. – Lietuvių kalba 15: Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai, sud. Vilma Zubaitienė, 2020, 1–18. (ISSN: 1822-525X). Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/22437/21704.

Urbanavičienė Jolita, Palatalization of consonants in Standard Lithuanian from the viewpoint of acoustic phonetics. – Buletin ştiinţific, seria A, Fascicula Filologie = Scientific Bulletin, A Series, Philology Fascicle, 2019, vol. 28, iss. 1, 103–118. (ISSN 1583–1264, DOI: 10.37193/BSFF.2019.28.09).

Urbanavičienė Jolita, Картотека «Словаря литовского языка» – развитие и перспективы = Card index of the Dictionary of Lithuanian Language – past and present challenges. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали V Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï. Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини унiверситету «Украïна». 2019, 18–27.

Urbanavičienė Jolita, Consonants of the Lithuanian language in IPA context: identification problems. – Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнародною участю (19 квітня 2019 р.). Київ: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 2019, 45–49. (ISBN 9789666229369). Prieiga internete: https://ktppfm.kpi.ua/sites/default/files/img/_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB_2019.pdf.

Урбанавичене Йолита, Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). – Актуальнı проблеми сучасної освıти та науки в контекстı євроıнтеграцıйного поступу. Луцьк: Вежа-Друк, 2018, 47–53. (УДК 81ʼ28(474.5)).

Urbanavičienė Jolita, Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai [straipsnių rinkinys, sudarė Jolita Urbanavičienė ir Ritutė Petrokienė]. Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 59–82. (ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-221-8).

Jolita Urbanavičienė. Įvadas. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai: straipsnių rinkinys, sud. J. Urbanavičienė, R. Petrokienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 13–29. ISSN 2538-9211. ISBN 978-609-411-221-8.

Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu /k/, /g/ kontekstuālie varianti: akustiskais raksturojums (salīdzinājumā ar lietuviešu valodas eksplozīvajiem slēdzeņiem /kj/, /gj/ un /k/, /g/). – Baltu filoloģija 26 (1), 2017, 33–72 (ISSN 1691-0036). Prieiga internete: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF26-1/BF-26-1-Indricane_Urbanaviciene.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Inese Indričāne, Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 2016, p. 46–77. ISSN 1648-4444.

Urbanavičienė Jolita, Inese Indričāne, Lietuvių ir latvių kalbų uždarumos priebalsiai: sprogimo fazės trukmė ir FFT spektrai. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika 18 (1), 2016, p. 46–79 (ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805). Prieiga internete: http://dx.doi.org/10.15823/zz.2016.3.

Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių priegaidžių instrumentinis tyrimas. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas/ Dialects – cultural heritage of Europena Nations [Mokslo straipsnių rinkinys]. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, 276–302 (ISBN 978-9955-19-766-9). Prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/product/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations.

Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Baltu filoloģija XXIV (1), 2015, 51–87 (ISSN 1691-0036, ISBN 978-9934-18-008-8). Prieiga internete: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BFXXIV_1_.pdf.

Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai, – Baltistica 50 (2), 2015, 261–293 (ISSN: 0132-6503, eISSN: 2345-0045). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/113/showToc.

Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių fonetikos transponavimo problemos. – Leksikografija ir leksikologija 4, 2014, 103–119 (ISBN 978-609-411-137-2).

Urbanavičienė Jolita, Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure’o ir Fortunatovo dėsnis. – Taikomoji kalbotyra 6, 2014, www.taikomojikalbotyra.lt (ISSN 2029-8935).

Urbanavičienė Jolita, Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica LXX, 2014, 63–81 (ISSN 1648-4444). Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=907&Itemid=33.

Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas. – Baltistica 48 (1), 2013, 37–55 (ISSN 0132-6503). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/107/showToc.

Urbanavičienė Jolita, Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Žmogus ir žodis 14 (1), 2012, 144–152 (ISSN 1392-8600).

Urbanavičienė Jolita, Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах литовского языка: экспериментально-фонетическое исследование монофтонгов и полифтонгов. – Baltistica VII priedas, 2011, 285–300 (ISSN 0132-6503, ISBN 978-9955-634-46-1). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/101/showToc.

Urbanavičienė Jolita, Adutiškio – Kamojų arealas: kalbinė tapatybė lietuvių ir baltarusių paribyje. – Kalbotyra 63 (3), 2011, 95–114 (ISSN 1392-1517).

Urbanavičienė Jolita, Šalutinis fonologinis kirtis rytų aukštaičių vilniškių šnektoje: audicinis tyrimas. – VALODA-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2007, 113–121.

Urbanavičienė Jolita, Vytautas Kardelis, Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas. – Acta Linguistica Lithuanica 54, 2006, 47–66.

Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai. – Baltistica 41 (2), 2006, 219–231.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys). – Baltistica 41 (3), 2006, 383–393.

Urbanavičienė Jolita, Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы). – VALODA-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 336–341.

Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė. – Kalbotyra 53 (1), 2004, 65–80.

Urbanavičienė Jolita, Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas. – Kalbotyra 52 (1), 2003, 97–112.

Urbanavičienė Jolita, Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija. – Kalbotyra 48 (1), 2000, 123–136.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ – kuo ji naudinga leksikografams? – Tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“. Panevėžio r. Konferencija vyko 2022 m. gegužės 26–28 d. Paskelbtos pranešimų anotacijos: https://www.flf.vu.lt/naujienos/bendros-naujienos/tarptautine-prano-skardziaus-konferencija-zodziu-darybos-leksikologijos-etimologijos-ir-morfologijos-kryzkeles.

Urbanavičienė Jolita, „Lietuvių kalbos žodynas“ ir jo kartotekos lietuvių kalbos išteklių informacinėse sistemose: nuo LKIIS iki „E. kalbos“. – IV leksikografų dirbtuvės, skirtos „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos 120-mečiui ir šio žodyno baigimo 20-mečiui. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Seminaras vyko 2022 m. gegužės 11 d. Prieiga internete: http://lki.lt/lietuviu-kalbos-institute-vyko-tradicinis-mokslinis-seminaras-iv-leksikografu-dirbtuves/.

Urbanavičienė Jolita, Jana Taperte, Dabartinių baltų kalbų nosinių sonantų akustiniai požymiai: naujausi lyginamieji tyrimai. – XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“. Ryga: LU Latvių kalbos institutas. Konferencija vyko 2021 m. spalio 13–15 d. Paskelbtos pranešimų tezės: XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“. Pranešimų tezės / Sud. K. Mežapuķe. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2021, 271-272. ISBN 978-9934-580-09-3 (elektroninis leidinys). https://doi.org/10.22364/sbk.13.bvlt.tk. Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos tarmių kontaktai su kitų kalbų sistemomis: naujausi virtualūs tarmių leksikografiniai duomenys. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“. Vilnius, Varšuva: Lietuvių kalbos institutas, LMA Slavistikos institutas. Konferencija vyko 2021 m. rugsėjo 8–10 d. Pranešimų anotacijos internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf.

Jana Taperte, Jolita Urbanavičienė, Acoustic properties of palatalization and palatality (the case of Lithuanian and Latvian laterals). – Approaches to Phonology and Phonetics (APAP). Liublinas: Marijos Kiuri-Sklodovskos universitetas. Konferencija vyko 2021 m. birželio 25–26 d. Pranešimų tezės internete: http://apap.umcs.lublin.pl/index_pliki/APAP%20-%20BOOK%20OF%20ABSTRACTS.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Instrumental Comparative Studies of Sonorants in the Baltic Languages: Classification and Research Methodology. – V International Round Table «Current trends in phonetic studies» / Сучасні тенденції фонетичних досліджень. Kijevas: Ukrainos nacionalinio technikos universiteto Igorio Sikorskio politechnikos institutas ir Kijevo fonetikos mokykla. Konferencija vyko 2021 m. balandžio 22 d.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne. Praktinė fundamentinių lyginamųjų instrumentinių garsų tyrimų nauda, teorijų ir metodų inovacijos ir perspektyvos.Tarptautinė mokslinė konferencija „Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje“, skirta Lietuvių kalbos katedros 80-ajam jubiliejui. Vilnius: Vilniaus universitetas. Konferencija vyko 2020 m. lapkričio 13 d. Paskelbtos pranešimų tezės: Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje / Lithuanian language in Lithuania and in the world. Tezės / Abstracts. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 27–28. ISBN/ISMN 978-609-07-0415-8 (skaitmeninis PDF). Prieiga internete: http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/tezes/.

Urbanavičienė Jolita, Consonants of the Lithuanian Language in IPA Context: Identification Problems. – III Круглий стол з мiжнародною участю «Сyчаснi тенденцii фонетичних дослiджень» (Current Trends in Phonetic Studies). Konferencija vyko 2019 m. balandžio 19 d. Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institute, Ukrainoje.

Urbanavičienė Jolita, Картотека «Словаря литовского языка» – развитие и перспективы – V Мiжнародная науково-практичная конференцiя «Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу» (Topical Problems of Modern Education and Science in the Context of European Integration). Konferencija vyko 2019 m. gegužės 23–24 d. Lucko visuomenės pažangos institute „Ukraina“, Ukrainoje.

Urbanavičienė Jolita, Elektroninės Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartotekos ištekliai leksikografams ir dialektologams: modernizavimo iššūkiai. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 3: „Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas“ (D. Crystal)“. Seminaras vyko 2019 m. birželio 28 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje.

Urbanavičienė Jolita, Paradigmatic relations and distinctive features of Lithuanian and Latvian consonants. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Linguistic: New Perspectives and Methods“. Konferencija vyko 2018 m. lapkričio 21–22 d. Trumsės universitete, Norvegijoje. Pranešimo tezės paskelbtos: https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/.

Urbanavičienė Jolita, Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: some preliminary results of experimental research. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Kongresas vyko 2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institute ir Vilniaus universitete. Pranešimo tezės paskelbtos: http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/.

Urbanavičienė Jolita, Rytų aukštaičių vilniškių savivertė: tarminio kalbėjimo prestižas ir stigmatizavimas. – Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms „Tauta ir tapatybė kalboje“. Konferencija vyko 2018 m. gegužės 25–27 d. Nidoje.

Urbanavičienė Jolita, Some remarks on Lithuanian consonant-vowel coarticulation in prevocalic CVC sequences. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2018 m. gegužės 17–18 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvijoje. Pranešimo tezės paskelbtos: https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/.

Урбанавичене Йолита, Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). – IV tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija „Актуальнı проблеми сучасної освıти та науки в контекстı євроıнтеграцıйного поступу“. Konferencija vyko 2018 m. balandžio 26–27 d. Lucko universiteto „Ukraina“ Visuomenės vystymosi institute, Lucke, Ukrainoje.

Urbanavičienė Jolita, Different phonological and phonetic viewpoint to Lithuanian affricates. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „The Fourth St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2018)“. Konferencija vyko 2018 m. vasario 26–27 d. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete, Rusijoje.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir latvių kalbų priebalsinės fonemos: skirtingos diferencinių požymių interpretacijos. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui „Kalbų ir tarmių transformacijos“. Konferencija vyko 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos žodyno kartotekos šiandien: skaitmeninio amžiaus iššūkiai ir galimybės. – Mokslinis seminaras „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, skirtas žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejui. Seminaras vyko 2017 m. liepos 5 d., Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos priebalsių palatalizacija akustinės fonetikos požiūriu. – IV tarptautinis lituanistų kongresas, kuris vyko 2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete Lenkijoje. Tezių prieiga internete: https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Syntagmatic identification of the affricates in Standard Lithuanian and dialects. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“ (V). Seminaras vyko 2017 m. gegužės 10 d. LU Latvių kalbos institute, Rygoje.

Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė, The set of distinctive acoustic features denoting voiced obstruents in Standard Lithuanian. – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2017 m. gegužės 11–12 d. LU Latvių kalbos institute, Rygoje. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences, https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/ (ISBN 978-9984-742-88-5).

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Innovative experimental research in contemporary Baltic languages: breaking the stereotypes. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Revitalizing Baltic linguistics in Bern“. Konferencija vyko 2017 m. gegužės 5–9 d. Berno universitete, Šveicarijoje. Tezių prieiga internete: https://baltistikbern.jimdo.com/program/.

Urbanavičienė Jolita, Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“. Konferencija vyko 2017 m. balandžio 20-21 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.

Urbanavičienė Jolita, Voicing and voicelessness as distinctive features of the Lithuanian consonantal phonems. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“ (IV). Seminaras vyko 2017 m. vasario 22 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.

Urbanavičienė Jolita, Regioninės lietuvių kalbos atmainos rytų aukštaičių vilniškių arealuose: bendrinės kalbos ir tarmės konkurencija. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vārds un teksts“ akademiko Janio Endzelyno 144-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencija vyko 2017 m. vasario 22–23 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes%202017_23.02.pdf (ISBN 978-9984-742-87-8).

Урбанавичене Йолита, Юргита Ярославене, Палатальность и палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ консонантов. – Tarptautinė mokslinė konferencija «Фонетика сегодня». Konferencija vyko 2016 m. spalio 28–30 d. Maskvoje, V. V. Vinogradovo rusų kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje Фонетика сегодня. Материалы докладов и сообщений международной научной конференции 28–30 октября 2016 года. Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016, с. 113–114 (ISBN 978-5-4469-0971-1).

Urbanavičienė Jolita, Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Konferencija vyko 2016 m. spalio 19–21 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZĖS_2016_1_3.pdf.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, IPA equivalents of the Traditional Phonetic Alphabet for the Lithuanian phonemes. – 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2016 m. gegužės 12–13 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos elektroniniame leidinyje: 3rd International Scientific Conference „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“. Abstracts. May 12–13, 2016. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitāte, p. 27. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/CRiPaP_2016_abstracts.pdf. (ISBN 978-9984-742-82-3).

Urbanavičienė Jolita, A suprasegmental (or prosodic) interpretation of consonantal softness in Standard Lithuanian and dialects. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology in the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis of the uniform approach“ (III). Seminaras vyko 2016 m. gegužės 11 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių ir latvių kalbų trankiųjų priebalsių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė. – Prof. Arturo Uozuolo 52-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“, skirta 115-osioms Editės Haucenbergos-Šturmos gimimo metinėms. Konferencija vyko 2016 m. kovo 17–18 d. Rygoje, Latvijos universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: 52. prof. Artura Ozola starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“. Referātu tēzes. 2016. gada 17. un 18. martā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, p. 64 (ISBN 978-9934-18-128-3).

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos trankiųjų priebalsių koartikuliacija CVC junginiuose. – XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcija: Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai. Kongresas vyko Vilniaus universitete, 2015 m. spalio 28–31 d. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt (ISBN 978-609-459-592-9).

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Phonological classification of Lithuanian and Latvian consonants: Variation and nuances. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods and problems“. Konferencija vyko 2015 m. gegužės 14–15 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences (ISBN 978-9984-742-79-3).

Urbanavičienė Jolita, Estimating the u-criterion for listening experiments in Standard Lithuanian. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (II)“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 12 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.

Urbanavičienė Jolita, The pitch accent system of Standard Lithuanian: possible research methods and perspectives. – Tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“. Seminaras vyko 2015 m. vasario 26 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.

Indričāne Inese, Jolita Urbanavičienė, Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Letonika un kultūru migrācija“ akademiko Janio Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti. Konferencija vyko 2015 m. vasario 23–24 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endz%20Tezes%202015_19.02.pdf (ISBN 978-9984-742-78-6).

Urbanavičienė Jolita, Inese Indričane, Lietuvių ir latvių kalbų nebalsingieji priebalsiai: preliminarūs lokusų rezultatai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti. Konferencija vyko 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universitete.

Urbanavičienė Jolita, Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: priešpaskutinio skiemens taisyklės taikymas. – 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“. Konferencija vyko 2014 m. spalio 3 d. Vilniaus universitete. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/20140921%20TEZES_Jablonskiui.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimo tendencijos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, skirta 115-osioms Prano Skardžiaus gimimo metinėms. Konferencija vyko 2014 m. rugsėjo 20–21 d. Druskininkuose.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research. – International scientific conference dedicated to the 100thanniversary of Dr. Alise Laua „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2014 m. vasario 6–7 d. LU Latvių kalbos institute Rygoje.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Preliminary acoustic analysis of the Lithuanian vowels and consonants. – Scientific seminar „Sound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysis“. Seminaras vyko 2014 m. vasario 5 d. LU Latvių kalbos institute Rygoje.

Urbanavičienė Jolita, Tarminių nuostatų dinamika rytų ir pietryčių vilniškių arealuose. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje. Pranešimas paskelbtas internete: http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Jolitos%20Urbanavicienes%20pranesimas.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Rytų ir pietryčių vilniškiai: tarmės ir bendrinės kalbos santykis. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas“. Konferencija vyko 2013 m. rugsėjo 26–27 d. Mykolo Romerio universitete Vilniuje. Išplėstinių tezių prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-european-national-heritage (ISBN 978-9955-19-582-5).

Urbanavičienė Jolita, Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai: leksikografų ir dialektologų žvilgsnis. – Mokslinis seminaras „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai”. Seminaras vyko 2012 m. lapkričio 30 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje.

Urbanavičienė Jolita, Ar rytų aukštaičiai vilniškiai skiria mišriųjų dvigarsių priegaides? (audicinis tyrimas). – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Konferencija vyko 2012 m. spalio 18–20 d. Vilniaus universitete. Pranešimų tezės išspausdintos leidinyje: Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Pranešimų tezės. Vilnius: VU leidykla, 2012, 66–68 (ISBN 978-609-459-114-3).

Urbanavičienė Jolita, Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“. Konferencija vyko 2011 m. lapkričio 24–25 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/20111124_bendros_tezes.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Экспериментальное исследование слоговых интонаций дифтонгов в вильнюсских восточно-аукштайтских говорах. – Tarptautinė mokslinė konferencija «Общая фонетика и бальтийские языки». Konferencija vyko 2011 m. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Общая фонетика и бальтийские языки. Тезисы докладов. Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2011, 26–27 (ISBN 978-5-8465-1156-9).

Urbanavičienė Jolita, Adutiškio – Kamojų arealas: lietuvių ir baltarusių paribio situacija. Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“. Konferencija vyko 2010 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai. Tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 45–46 (ISBN 978-9955-33-600-6).

Urbanavičienė Jolita, Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах Литвы: экспериментальное исследование. – VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Seminaras vyko 2010 m. liepos 7–10 d. Vilniaus universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Programa ir tezės. Vilnius: VU leidykla, 2010, 48 (ISBN 978-9955-33-575-7).

Urbanavičienė Jolita, Vilniškių šnektų slavizmų fonetinio transponavimo problemos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno“. Konferencija vyko 2009 m. lapkričio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2009, 54. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/Sirvydo%20konf%20tezes.pdf.

Urbanavičienė Jolita, Взаимодействие литовского и славянских языков на окрайне восточно-аукштайтского диалекта (на материале говоров окрестностей Адутишкиса). – XXXVI tarptautinė filologų konferencija. Konferencija vyko 2005 m. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Материалы XXXVI международной филологической конференции. Тезисы докладов, С.-Петербург: Филологический факултет СПбГУ, 2005, 32–33.

Urbanavičienė Jolita, Diftongizacijos reiškiniai rytų aukštaičių vilniškių šnektose: eksperimentinis ė, o ir ie, uo tyrimas. – Konferencija, skirta K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko 2003 m. gegužės 21–23 d. Lietuvių kalbos institute Vilniuje. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kazimieras Jaunius. Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos, skirtos K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2003, 67–68.

Urbanavičienė Jolita, Diftongizacijos reiškiniai Svirkų šnektoje. – Konferencija Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirta A. Salio 100-osioms gimimo metinėms. Konferencija vyko 2002 m. birželio 6–7 d. Lietuvių kalbos institute. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Konferencijos „Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2002, 63–64.

II. Taikomoji mokslo veikla

Urbanavičienė Jolita. L (l-Lieporiai). – Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 1–99. ISBN 978-609-411-287-4 (11 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas.

Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 7-asis leidimas. Vilnius: LKI, 2012 (ISBN 978-609-411-079-5, tekstų leksikografinis adaptavimas: T, U raidės).

Urbanavičienė Jolita. žūtynė–žužulys. – Lietuvių kalbos žodynas, t. XX (vyr. red. V. Vitkauskas). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 997–1015 (ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8).

Urbanavičienė Jolita. žvaizdanysas–žvalgstytis. – Lietuvių kalbos žodynas, t. XX (vyr. red. V. Vitkauskas). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002, 1032–1051 (ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8).

Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ – visuomenei atviri žodynai ir kartotekos. – Pasaulio lietuvis, 2022. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/lietuviu-kalbos-istekliu-informacine-sistema-e-kalba-visuomenei-atviri-zodynai-ir-kartotekos/.

Urbanavičienė Jolita, „Aš veržiuosi į praeitį, kuri man spindi lengvumu, šventumu ir paprastumu“ (In memoriam Angelei Vilutytei-Rimševičienei, 1943–2022). – Bendrinė kalba 95, 2022. (Elektroninis ISSN 2351-7204). Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/index.

Urbanavičienė Jolita, Aldonas Pupkis. Lietuvių bendrinė tartis: norminimo istorija ir dabartis: Apžvalga. – Gimtoji kalba, Nr. 7, 2021, 28-30. (ISSN 2538-8851). Prieiga internete: https://www.melc.lt/lt/2021-metu-gimtoji-kalba/736-gimtojikalba-nr-7-pdf-formatu.

Urbanavičienė Jolita, Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai: Apžvalga // Gimtoji kalba, Nr. 8, 2019, 18-20. (ISSN 0868-5134). Prieiga internete: https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2019-metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-8-.

Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė, Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. – Baltistica 53(1), 2018, 143–147. (ISSN 0132–6503, doi: 10.15388/Baltistica.53.1.2334). Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, [Mokslinės konferencijos „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ apžvalga]. – Gimtoji kalba, Nr. 1 (595), 2017, 25–26. (ISSN 0868–5134).

Urbanavičienė Jolita, Ovacijos Profesoriui Vytautui Vitkauskui. – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską / [sudarė Nijolė Čižikienė, Aurelija Genelytė-Gritėnienė, Rita Urnėžiūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015 (ISBN 978-609-411-157-0).

Urbanavičienė Jolita, Netekome žodynų karaliaus Vytauto Vitkausko. – Acta Linguistica Lithuanica LXVI, 2012, 185–188 (ISSN 1648-4444).

Urbanavičienė Jolita, [Konferencijos „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“ apžvalga]. – Gimtoji kalba, 2012, Nr. 12, 22–24 (ISSN 0868-5134).

Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Lietuvių kalba 5, 2011, www.lietuviukalba.lt. – Rec. kn.: Kardelis V., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija. Vilnius: VU leidykla, 2009 (ISBN 978-9955-33-523-8).

Urbanavičienė Jolita, Pasirodė Kaltanėnų šnektos žodynas. – Švenčionių kraštas, 2009 m. rugsėjo 5 d., 7.

Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 5, 2007, 29. – Rec. kn.: Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006.

Urbanavičienė Jolita, Koks šiemet ruduo: širšių ar uodų? – Gimtoji kalba 9, 2006, 8–10.

Urbanavičienė Jolita, Aulaukis, ožinis, somelis… Kas tai? – Gimtoji kalba 10, 2006, 8–10.

Urbanavičienė Jolita, Geležinė, sausa ar minkšta, kiaura žiema? – Gimtoji kalba 11, 2006, 6–9.

Urbanavičienė Jolita, [Konferencijos „Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu“ apžvalga]. – Gimtoji kalba 10, 2005, 24–26.

Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7, 2004, 17–18. – Rec. kn.: Vidugiris A., Zietelos lietuvių šnekta. Vilnius: Presvika, 2004.

Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 2003, 23. – Rec. kn.: Kardelis V., Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai. Vilnius: VU leidykla, 2003.

Urbanavičienė Jolita, [Recenzija]. – Gimtoji kalba 7–8, 2002, 43–44. – Rec. kn.: Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną /Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė. Vilnius: LKI leidykla, 2002.

Urbanavičienė Jolita, „Lietuvių kalbos žodynas“: šimtmetį trukusio darbo pabaiga. – 7 meno dienos, 2002, Nr. 23, 11.

Urbanavičienė Jolita, Tarmybių, reiškiančių vietą, atranka į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos. Tarptautinio mokslinio seminaro, skirto A. Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga. Šiauliai, 2000, 100–107.

(2022) Knygos „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika“ leidyba (Nr. VSR-156). Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos programos ,,Lietuvos kultūros paveldo išsaugojimas, aktualizavimas ir populiarinimas, valstybinės kalbos apsauga“ projektas pagal priemonę ,,Įgyvendinti lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo iniciatyvas“. Projekto vadovė.

(2021–2022) Dabartinių baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: lyginamasis sonantų akustinis ir perceptyvinis tyrimas (Nr. S-LIP-21-7). Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą finansuojamas projektas. Projekto vadovė.

(2017–2021) Ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros programa Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida. Programos dalyvė.

(2018–2020) Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba). 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis finansuotas projektas. Projekto vykdytoja (paslaugos ir skaitmeniniai ištekliai).

(2018–2020) Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą finansuotas projektas (kodas 2.1). Projekto vadovė.

(2018) Kolektyvinės monografijos „Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai“ leidyba. Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas. Projekto vadovė.

(2017) (lapkričio–gruodžio mėn.): Duomenų bazės „Lituanistika“ plėtra. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas. Ekspertė.

(2014–2016) Tarmių duomenys „Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą finansuotas projektas (kodas 2.1). Projekto vadovė.

(2013–2015) Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas). Reg. Nr. MIP-13138. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslininkų grupių projektas. Projekto dalyvė.

(2013) Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą finansuotas projektas (kodas 2.1). Projekto vadovė.

(2013) Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė. Sutarties Nr. VAT-12070. Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas finansuotas projektas. Projekto dalyvė.

(2012–2016) Ilgalaikė institucinė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2012–2016 m. programa Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai. Programos dalyvė.

(2012–2014) IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė.

(2011–2012) Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. Projekto dalyvė.

(2011–2012) Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą finansuotas projektas (kodas 2.1). Projekto vadovė.

(2010) Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje. Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatuma. finansuotas projektas. Projekto dalyvė.

(2010) Teminė tarmių duomenų bazė „Tradiciniai lietuvių verslai“. Lietuvos mokslo tarybos pagal programą Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas finansuotas projektas. Projekto dalyvė.

(2010) Monografijos „Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija“ leidyba. Reg. Nr. LIT-10505. Lietuvos mokslo tarybos pagal Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansuotas projektas. Projekto vadovė.

(2005–2006) LITTERA: Lietuvių tautinis identitetas XVI –XX a. kultūrų dialogo kontekstuose. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas. Projekto dalyvė.

III. Ugdomoji, šviečiamoji ir mokslo sklaidos veikla

Gritėnienė Aurelija, Urbanavičienė Jolita, Lietuvių kalbos žodynas“ ir „Lietuvių kalbos žodyno“ Tarmių kartoteka: duomenų kaupimas, tvarkymas ir paieškos galimybės. – Mokslinių seminarų ciklas „E. kalba“: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 m. gruodžio 6 d. 12-06). Nuoroda internete: http://lki.lt/kvieciame-i-moksliniu-seminaru-cikla-e-kalba-nauji-saltiniai-ir-paslaugos-lietuviu-kalbos-istekliu-informacineje-sistemoje/].

Urbanavičienė Jolita, Tarmių medžiagos rinkimas dialektologinėse ekspedicijose: anksčiau ir dabar. – Renginys apie gimtąją tarmę „Suveinam da kartų pautaryc apie sava utarkų“, skirtas Europos kalbų dienai. Mielagėnai: Ignalinos r. viešosios bibliotekos Mielagėnų filialas, 2021 m. spalio 9 d. Nuorodos internete: https://ignalinosvb.lt/2021/10/14/suveja-da-kartu-pautaryc-apie-sava-utarku/?fbclid=IwAR1zd2mKmiVctRamUxsWu7fMttt01IIIxg61hVtuaAhf_ULg0YsXQ6LjWtI.

Urbanavičienė Jolita, Tarmių leksikos rinkimas šiandien: elektroninė „Lietuvių kalbos žodyno“ Tarmių kartoteka. – Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos ir Lietuvių kalbos instituto mokslinis-praktinis lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminaras „Lietuvių kalbos žodynas: centras ir periferija“. Šiauliai: Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, 2021 m. gegužės 6 d.

Urbanavičienė Jolita,Lietuvių kalbos žodyno“ kartotekos. – „Žodynų diena“, iš renginių ciklo „Lietuvių kalbos dienos“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020 m. kovo 6 d. Nuorodos internete: http://lki.lt/pirma-karta-lietuvoje-galimybe-isvysti-kaip-gimsta-zodynas/; https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/posts/1044528335970085.

Jurgita Jaroslavienė, Danguolė Mikulėnienė, … Jolita Urbanavičienė. Šiuolaikiniai baltų kalbotyros metodai: naujausių LKI leidinių pristatymas. Vilnius: Vilniaus knygų mugė, 2020 m. vasario 21 d.

Pristatytos serijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“ elektroninės monografijos: Jurgita Jaroslavienė, Juris Grigorjevs, Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas“ ir Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne, Jurgita Jaroslavienė, Juris Grigorjevs „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas“.

Urbanavičienė Jolita, Knygos „Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai“ pristatymas. Vilnius: Vilniaus knygų mugė, 2019 m. vasario 22 d.

Urbanavičienė Jolita, „Vilniaus miesto kalba: ar prastėja vilniečių kirčiavimas?“ – Viešas pranešimas, skaitytas renginyje „Tvarkom ar darkom? Kalbos aktualijos“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms, 2016 m. kovo 9 d. Vilniuje, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje. (Apie renginį rašė: Veličkaitė Lidija, Lietuvių kalbos tvarkymas ar darkymas. – Lietuvos aidas, 2016 m. balandžio 2 d., Nr. 67, 68, 69, p. 6–7).

Urbanavičienė Jolita, „Kur skamba rytų aukštaičių vilniškių tarmė“ – Viešas pranešimas, skaitytas Etnografinių regionų metams skirtame renginyje „Kaip skamba gimtoji tarmė“, 2015 m. rugsėjo 26 d. Ignalinos r. viešosios bibliotekos Mielagėnų filiale.

Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, „Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų vokalizmas: lyginamoji kokybinių ir kiekybinių požymių analizė“. – Viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute.

Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė, „Dabartinių baltų kalbų konsonantizmo skiriamieji akustiniai ir artikuliaciniai požymiai“. – Viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute.

Tveraga Antanas, Išgirsk mane. Vilnius: Kriventa, 2022, 315 p. (ISBN 978-609-462-206-9). (korektorė).

Leksikografija ir leksikologija / Lietuvių kalbos institutas. – Vilnius, 2006– . (ISBN 978-9955-704-42-3 (įr.). D. 4 [straipsnių rinkinys] / sudarė Ritutė Petrokienė. (Redaktorių kolegijos narė).

Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. III-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume III. Vilnius, LKI leidykla, 2011 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).

Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942 / Sudarė A. Nakienė, R. Žarskienė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (tarmės redaktorė).

Tarmių karaokė / Kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė. Vilnius: LKI, 2008 (rytų aukštaičių vilniškių patarmės garsų takelis).

Kompiuterinis žodynas „Lietuvių tarmės“. II-oji dalis / Lithuanian dialects. Volume II. Vilnius, LKI leidykla, 2005 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).

Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną / Sudarytojai K. Morkūnas ir K. Vosylytė. Vilnius: LKI leidykla, 2002 (korektorė).

2009 m. Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) dokumentų redaktorė.

2006 m. kalbos kultūros ir dokumentų valdymo dėstytoja Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje.

1998–1999 m. PHARE projekto „Europos Sąjungos teisės aktų vertimas ir redagavimas“ kalbos redaktorė.

(2018–2020) Žodžių prasmių tinklo kūrimas, paieška Žodžių prasmių tinkle. Projektas „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006). Prieiga internete: https://ekalba.lt/zodziu-prasmiu-tinklas/. doi.org/10.35321/zodziu-prasmiu-tinklas.

(2018–2020) Lietuvių kalbos žodyno integravimas į E. kalba sistemą, Lietuvių kalbos žodyno duomenų pritaikymas Žodžių prasmių tinklui. Projektas „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006). Prieiga internete: https://ekalba.lt/lietuviu-kalbos-zodynas/. doi.org/10.35321/lkz.

(2018–2020) Lietuvių kalbos žodyno kartotekų (Pagrindinės, Papildymų, Tarmių) integravimas į E. kalba sistemą, Projektas „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006). Prieigos internete: https://ekalba.lt/lkz-pagrindine-kartoteka/, https://ekalba.lt/lkz-papildymu-kartoteka/, https://ekalba.lt/lkz-tarmiu-kartoteka/. doi.org/10.35321/lkz-pagrindine-kartoteka, doi.org/10.35321/lkz-papildymu-kartoteka, doi.org/10.35321/lkz-tarmiu-kartoteka.

(2018–2020) Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartotekos [elektroninė kartoteka nuo 2014 m.] pildymas naujausiais tarmių leksikos duomenimis (vadovauta VLKK finansuotam projektui). Prieiga internete: https://ekalba.lt/lkz-tarmiu-kartoteka, DOI: https://doi.org/10.35321/lkztk.

(2015–2016) Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartotekos [elektroninė kartoteka nuo 2014 m.] pildymas naujausiais tarmių leksikos duomenimis (vadovauta VLKK finansuotam projektui). Prieiga internete: https://ekalba.lt/lkz-tarmiu-kartoteka, DOI: https://doi.org/10.35321/lkztk.

(2012–2014) Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos LKIIS (https://vlkiis.lki.lt) pildymas: kartotekos duomenų indeksavimas (A lygio ekspertas), metaduomenų analizė ir redagavimas (B lygio ekspertas).

(2013) Interaktyvios lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės www.šaltiniai.info pildymas rytų aukštaičių vilniškių tekstais.

(2011–2013) Tarmių archyvo fonoteka (https://ekalba.lt/tarmiu-archyvas/) pildyta garso įrašais iš įvairių tarmių (vadovauta dviem VLKK finansuotiems projektams).

(2011–2012) Tarmių duomenų bazės www.tarmes.lt pildymas rytų aukštaičių vilniškių medžiaga: patikrinti 34 LKA rytų aukštaičių punktai.

Jolita Urbanavičienė, Knygos „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika“ pristatymas: pokalbis su žurnaliste Lina Smolskiene. – LRT radijo laida „Ryto allegro“, 2022 m. spalio 21 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000240021/ryto-allegro-kaip-keitesi-visuomenes-ir-valdzios-santykis-po-1990-uju?time_start=2443.

Jolita Urbanavičienė, Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos pristatymas: pokalbis su žurnaliste Lina Smolskiene. – LRT radijo laida „Ryto allegro“, 2022 m. birželio 8 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000220250/ryto-allegro-italijoje-ivertinimas-k-gudmonaitei-ir-a-dirziutei?time_start=1175.

Jolita Urbanavičienė: visuomenei žodynų reikia nuolatos ir įvairių: ir vienakalbių, ir keliakalbių (kalbino Karolina Baltmiškė). – Mano kraštas,  2020 m. birželio mėn. 5 d. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jolita-urbanaviciene-visuomenei-zodynu-reikia-nuolatos-ir-ivairiu-ir-vienakalbiu-ir-keliakalbiu.

Jolita Urbanavičienė, Žodis ir šiuolaikiniame pasaulyje tebėra labai galingas. – Gabijos balsas 1(19), 2016, 10–11. Prieiga internete: https://issuu.com/vgglaikrastis/docs/2016_4/11.

Anželika Gaidienė, Aurelija Gritėnienė, Danutė Liutkevičienė, Daiva Murmulaitytė, Jolita Urbanavičienė – nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ organizatorės ir vertinimo komisijos narės, 2020 m. spalio 23 d. Nuorodos internete:  http://lki.lt/skelbiame-konkurso-mano-zodynas-laimetojus/; https://www.facebook.com/Lietuviukalbosinstitutas/posts/1044528335970085.

Jolita Urbanavičienė, Kiek žodžių galėtų būti lietuvių kalboje? Lietuvių kalbos instituto mokslininkų atsakymai į visuomenei rūpimus klausimus apie kalbą (filmavimai, skirti Lietuvių kalbos dienoms). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018 m. vasario 9 d.

Other Members