Auksoriute

dr. Albina Auksoriūtė

Lietuvių kalbos instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Užtikrina, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Instituto įstatus ir kitus teisės aktus.
 2. Organizuoja Instituto darbą, atsako už jo uždavinių vykdymą.
 3. Atstovauja Institutui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose bei organizacijose.
 4. Leidžia įsakymus, Instituto vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo Instituto darbuotojus, sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis, skelbia darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms, skiria asmenis į pareigas ir iš jų atleidžia, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas.
 6. Užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už tai, kad Institute būtų laikomasi darbo saugos reikalavimų.
 7. Teikia Instituto mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinių veiklos krypčių, Instituto įstatų keitimo, tvirtina ir tikslina Instituto strateginį veiklos planą, Instituto veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus.
 8. Teikia Instituto mokslo tarybai siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų sudarymo, susijusių su Instituto mokslinių tyrimų ir socialinės bei kultūrinės veiklos koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu.
 9. Organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoja Instituto veiklos ekspertinį vertinimą.
 10. Teikia Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo.
 11. Užtikrina veiksmingą finansinę Instituto veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
 12. Tvirtina Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą.
 13. Atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 14. Turi teisę dalį savo teisių ir pareigų savo įsakymu perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams.
 15. Skelbia ir organizuoja rinkimus į Instituto mokslo tarybą pagal direktoriaus patvirtintą Instituto mokslo tarybos reglamentą.
 16. Tvirtina Akademinės etikos kodeksą.
 17. Organizuoja Instituto vykdomų mokslinių tyrimų koordinavimą, bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, pasirašo bendradarbiavimo sutartis.
 18. Tvirtina Instituto priežiūros tarybos sudėtį.
 19. Tvirtina Instituto administracijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.
 20. Nustato Instituto administracijos darbuotojų ir padalinių vadovų funkcijas.

Dr. Albina Auksoriūtė gimė Šilalės raj. Kvėdarnos apyl. Sodalės km. Baigusi Kvėdarnos vid. mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

1988 m., baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar Lietuvių kalbos institutas) Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje, 1991 m. susikūrus atskiram Terminologijos skyriui dirbo jame, o nuo 2003 m. – Terminologijos centre. Nuo 2001 m. iki 2018 m. gegužės 31 d. vadovavo Terminologijos skyriui (dabar – centrui), nuo 2011 m. pab. taip pat Terminologijos centre dirbo vyriausiąja mokslo darbuotoja. Nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. dr. Albina Auksoriūtė yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) narė, nuo 2018 m. birželio 1 d. – Lietuvių kalbos instituto direktorė.

1995 m. rugsėjo mėn. įstojo į Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą, kurioje mokėsi iki 2000 m. kovo vidurio. 2000 m. gegužės 29 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lauryno Ivinskio terminologijos darbai“.

Parašė per 40 mokslo straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Dalyvavo per 40 mokslinių konferencijų ir seminarų, vykusių Vilniuje, Kaune, Dubline, Rygoje, Taline, Šombatėjuje, Kopenhagoje, Liuvardene, Maskvoje, Karaliaučiuje, Permėje ir kitur.

Kasmetinio Lietuvių kalbos instituto žurnalo „Terminologija“ redaktorių kolegijos narė (nuo 8 nr.), nuo 16 numerio – vyriausioji redaktorė, 4 mokslo straipsnių rinkinių sudarytoja.

Recenzavo per 30 įvairių sričių terminų žodynų ir daug terminų standartų. Kaip kalbininkė terminologė prisidėjo rengiant apie 10 terminų žodynų. Kartu su kolegomis pateikė lietuviškus aplinkos apsaugos terminus daugiakalbiam Suomijoje išleistam žodynui EnDic2004: Environmental dictionary (Helsinki, Tartu; 2004, ISBN 9985-51-067-4 (EST), ISBN 952-11-1541-6 (FIN)).

2005–2006 m. dalyvavo Europos Komisijos projekte EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms), kurio rezultatas – centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete EuroTermBank, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais. Išleista projekto partnerių parengta knyga Towards Consolidation of European Terminology Resources, kurioje pateikta projekto EuroTermBank metu sukurta metodika ir rekomendacijos.

2005–2008 m. buvo Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 „Terminologija“ pirmininkė, nuo 2007 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2005 m. išrinkta Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) Vykdomosios tarybos nare, o nuo 2009 m. yra prezidentė.

1. S. Stanevičiaus raštų lietuviškoji leksika. – Lietuvių kalbotyros klausimai 29. Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos, 1991, 216–225.
2. Filosofai R. Bytautas bei S. Šalkauskis ir lietuvių kalbos normalizacija. – Lietuvių kalbotyros klausimai 31. Kalbos normalizacijos klausimai, 1994, 96–105.
3. The terminology work of S. Šalkauskis [bendraautoriai Medišauskienė R., Gaivenis K., Keinys St.]. – International Conference on Terminology science and Terminology planning: IITF – Series 4. Vienna, 1994, 49–54.
4. Keletas S. Daukanto botanikos terminų. – Terminologijos vagos 1, 1994, 56–61.
5. L. Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai. – Terminologija 2, 1995, 58– 65.
6. Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai. – Terminologija 3, 1996, 47–49.
7. Paprastųjų žodžių terminologizavimas XIX a.: L. Ivinskio „Prigimtumenė“. – Lituanistica 3 (31), 1997, 44–53.
8. Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Terminologija ir dabartis: Mokslo darbai, Kaunas, 1997, 15–19.
9. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 32–40.
10. Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje. – Terminologija 5, 1998, 102–110.
11. Lauryno Ivinskio žodynų terminija. – Lituanistica 2(38), 1999, 22–33.
12. L. Ivinskio mikologijos terminai. – Terminologija 7, 2000, 48–58.
13. Lauryno Ivinskio mineralogijos naujadarai. – Terminologija 8, 2001, 95–111.
14. Laurynas Ivinskis’ mushroom names. – Linguistica Lettica 9, 2001, 34–44.
15. Keletas L. Ivinskio augalų pavadinimų. – Terminologija 9, 2002, 95–102.
16. Individualieji L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardai. – Terminologija 10, 2003, 135–142.
17. Lithuanian terminology on the eve of new century [Bendraautoriai St. Keinys ir S. Labanauskienė]. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society: IITF-Infoterm. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary. 21-25 October, 2002. Vienna, Riga, 2003, 59–64.
18. Neaiškios darybos L. Ivinskio Prigimtūmenės naujažodžiai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 127– 149.
19. Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 11– 20.
20. Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. – Исторический путь литовской письменности: Сборник материалов конференции [Научный редактор габил. д-р проф. С. Ю. Темчин]. Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, 62–73.
30. General principles of Lithuanian Terminology [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler]. –
Magyar Terminológia 5 (1). Budapest, 2012, 52–57.
21. Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai. – Terminologija 14, 2007, 72–91.
22. EUROTERMBANK – naujųjų ES narių terminų bankas. – Santalka. Filologija. Edukologija 16 (2), 2008, 12–19.
23. Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų. – Terminologija 15, 2008, 132–141.
24. Литовские терминологические ресурсы. – Терминология и знание: Материалы 1 Международного симпозиума, Москва, 2009, 9–20.
25. Žirgelių (Insecta, Odonata) taksonominis lietuviškų vardų sąrašas [bendraautoriai J. R. Stonis, D. Dapkus, A. Vilkas]. – New and rare for Lithuania insect species: records and descriptions=Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys: pranešimai ir aprašymai, 2009, vol. 21, 155–165.
26. The development of Lithuanian names of plants. – Botanica Lithuanica 15(4). Vilnius, 2009, 285–290.
27. Образование и упорядочение литовских названий растений [bendraautorė D. Šilobritaitė]. – Терминология и знание: Материалы II Международного симпозиума, Москва, 2010, 309–321.
28. Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai [bendraautoriai J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys, A. Vilkas]. – Acta Zoologica Lituanica 20 (3), 2010, 264–274.
29. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 2011, 80–91.
31. Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 217–243.
32. Lauryno Ivinskio zoologijos terminai. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 175–194.
33. Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis. – Terminologija 20, 2013, 161–171.
34. The Development of Organized Terminology Management in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 166–174, ISBN 978-9984-742-72-4.
35. INFOTERM – terminologinės informacijos sklaidos centras. – SANTALKA: Filologija, Edukologija / COACTIVITY: Philology, Educology 2014, 22(2): 112–120, ISSN 2351-714X / eISSN 2335-7711.
36. Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – Terminologija 21, 2014, 192–208.
37. Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai. – Terminologija 22, 2015, 61–77.
38. Lietuviški blakių pobūrio vardai. – Terminologija 23, 2016, 175–194.
39. Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education – Acta Baltico-Slavica 40, 2016, 325–339.

1. Klaipėdos krašto paukščių pavadinimai. – Lietuvininkų žodis [Parengė K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius]. Kaunas, 1995, 514–520.
2. Lauryno Ivinskio „Prigimtumenės“ sistematikos kategorijų pavadinimai. – Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: Straipsniai ir dokumentai. Vilnius, 1997, 33–39.
3. Užsienio terminologijos mokyklų apžvalga [bendraautorė Gaivenytė-Butler J.]. – Terminologija 8, 2001, 119–129.
4. The State of Lithuanian Terminology [bendraautoriai J. Gaivenytė-Butler ir A. Umbrasas]. – Terminoloģijas Jaunumi 7: Starptauskais terminoloģijas seminārs „Terminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā“. Rīgā, 2003. gada 21. oktobrī. Rīga, 2004, 16–25.
5. Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės. – Kvėdarna. Vilnius, 2004, 869–877.
6. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время [bendraautorė A. Rimkutė]. – Научно-техническая терминология. Научнотехнический реферативный сборник, 2006, leidimas 2, 3–9.
7. Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės – Laukuva, II d., Vilnius, 2008, 389– 394.
8. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler]. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges. DCU, Fiontar, 2010, 169–177 (kompaktinėje plokštelėje).
16. Dėl lietuviškų blakių vardų [bendraautorius Stonis J. R.]. – J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys. Blakės: Įvairovė ir pavadinimai. Mokomoji knyga studentams,
besidomintiems gamta. Kaunas: Lututė, 2011, 8–10, ISBN 978-9955-37-139-7.
10. Terminų ir sąvokų žodynėlis [bendraautoriai Stonis J. R., Sruoga V.]. – Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 2011, 11–25, ISBN 9789955-37-139-7.
11. Language policy in Lithuania: state-of-art, social circumstances and theoretical foundations. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP): „Special Language and Innovation in Multilingual World“. Proceedings. Perm, 2011, 89–101.
12. Terminology work in Lithuania. – Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres. Gent, Academia Press, 2011, 57–64.
13. Svarbesnių su endobiontiniais vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai [bendraautoriai Sruoga V., Stonis J. R.]. – Diškus, A., Stonis, J. R. Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika. Kaunas: Lututė, 2012, 177–195, ISBN 978-9955-37-148-9.

14. Lietuviška gyvalazdžių terminija [bendraautorius Stonis J. R.]. – Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 2012, 9–11, ISBN 978-9955-37-140-3.

15. Terminų ir sąvokų aiškinimas [bendraautoriai Stonis J. R., Sruoga V.]. – Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta. Kaunas: ,,Lututė”, 2012, 12–26, ISBN 978-9955-37-140-3.
mokytojams ir visiems besidomintiems gamta. Vilnius: Edukologija. 2013, 9–10, ISBN 978-9955-20-880-8.
17. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera: metodinė priemonė / Lietuvos edukologijos universitetas. Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas. – Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015, ISBN 978-609-471-041-4.

18. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera. Elektroninis spalvotas leidinys / Lietuvos edukologijos universitetas. Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas. – Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, ISBN 978-609-471-066-7.

19. Lietuvių kalba Lietuvos universitetų mokslo žurnaluose. – Gimtoji kalba 10 (580),
2015, 3–7.

1. Stasys Šalkauskis’ terminological theory [bendraautoriai K. Gaivenis, St. Keinys ir R. Medišauskienė]. – E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā Starptautiskā terminoloģijas konference Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas: Referātu tēzes. Rīga, 1992, 27–28.
2. Kaip rašyti: ventkamera, vent. kamera ar kitaip? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 10–11, 1993, 11.
3. Kada įpakavimas, kada tara? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 1993, 17.
12. Pluoštelis L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardų. –
Terminologija III tūkstantmečio pradžioje: Tarptautinės mokslinės
4. Ar terminai garantas ir garantija sinonimai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 1995, 13–14.
5. Keletas minčių apie lietuviškus terminų standartus [bendraautoriai K. Gaivenis ir A. Kaulakienė]. – Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība: Referātu tēzes. Rīga, 1996, 65.
6. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Jaunųjų kalbininkų konferencija: Konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 1997, 6–8.
7. Lauryno Ivinskio žodynai. – Jonas Kruopas ir dabartinė terminologija: Mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės. Vilnius, 1998, 13.
8. Ar galima knygą, skirtą rūšims pažinti, vadinti apibūdintoju? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 2001, 20.
9. Ar galima žemesnį už rūšį taksoną vadinti variacija? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 2001, 18.
10. Lietuviešu terminoloģija gadsimtu mijā [bendraautoriai St. Keinys ir S. Labanauskienė]. – 2nd International Conference on Terminology: Terminology Transfer in the Multilingual Information Society in commemoration of E. Drezen’s 110th anniversary and workshop Computerized Terminology in the age of the Internet: Problems and Solutions: Abstracts. Rīga, 2002, 9–10.
11. Terminologija ir vertimų technologija daugiakalbėje informacinėje visuomenėje [bendraautorė Labanauskienė S]. – Terminologija 9, 2002, 122–128.
21. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology [bendraautorė J. Gaivenytė
Butler]. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology
and Knowledge Engineering Resources Online: Models and
konferencijos pranešimų tezės. Vilnius, 2003, 11–14.
13. Trijų Baltijos valstybių terminologijos seminaras. – Terminologija 10, 2003, 171– 173 [apžvalga].
14. Europos Komisijos projektas EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). – Terminologija 12, 2005, 169–173.
15. Языковые контакты в литовской терминографии. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей: Тезисы докладов 24 мая 2005 г. Калининград, 35– 37.
16. Tarptautinė terminologijos konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija. –Terminologija 13, 2006, 218–224 [apžvalga].
17. Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline. – Terminologija 13, 2006, 228–231 [apžvalga].
18. Terminologijos portalas www.eurotermbank.com [bendraautorė Mitkevičienė A.]. – Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės. 2007 m. lapkričio 9 d. Kaunas: Technologija, 2007, 5.
19. Terminologijos renginiai Maskvoje. – Terminologija 15, 2008, 259–261 [apžvalga].
20. ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai [bendraautorė R. Vladarskienė]. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje: Tarptautinės konferencijos medžiaga. 2008 m. gruodžio 8 d. Vilnius, 2009, 41–49.
Challenges. DCU, Fiontar, 2010, 23.
22. Laurynas Ivinskis – lietuviškų mineralų ir augalų vardų kūrėjas. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: Nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, 2010, 5–6.
23. Terminology work in Lithuania. – Terminology Symposium Terminology for Europeans (and beyond). NL-Term and Dutch Terminology Service Centre, Leeuwarden, 5 July 2010 (pranešimo prezentacija internete adresu http://taalunieversum.org/taal/terminologie/symposium/).
24. A. Kaulakienė. Lietuvių fizikos terminijos raida: monografija. Vilnius, 2009. – Terminologija 16, 268–272 [recenzija].
25. Tarptautinis Terminologijos simpoziumas Terminology for Europeans (and beyond). – Terminologija 17, 167–171 [apžvalga].
26. Language policy in Lithuania – State-of-art and social conditions and theoretical foundation. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP) Special Language and Innovation in Multilingual World. Perm State University 22–26 August 2011. Programme.
27. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui: Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos programa, 2011m. spalio 12–13 d., Vilnius (pranešimo prezentacija internete adresu http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/TEZES_visos.pdf )
28. 18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumas Special Language and Innovation in Multilingual World. – Terminologija 18, 194–197 [apžvalga].
29. Organized terminology management development in Lithuania. –The 3rd International
Conference on Terminology Current Trends in Terminology Theory
and Practice in commemoration of E. Drezen‘s 120th anniversary. Annotations. Riga, 25–26.10.2012, 8–9.
30. Lietuvių terminologija: institucijos ir ištekliai. – Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis? Konferencijos medžiaga. 2012 m. lapkričio 14 d. Vilnius, 86–92.
31. Information technology term development practice in Latvia and Lithuania [bendraautoriai., Borzovs J., Ilziņa I. I. ]. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 2013, 4– 5
(skelbta internete http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf).
32. Terminologijos komisijos (1945–1971) veikla. – International Scientific Conference Migration of Culturesto commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts, 23-24 February, 2015, Rīga, 5–6.
33. Terminologijos padėtis Lietuvoje: moksliniai tyrimai, tvarkyba ir švietimas. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius, 2015, birželio 4–5 d., p. 3–4 (skelbta internete).

1. Albina Auksoriūtė, Imants Belogrīvs, Audronė Bielevičienė ir kt. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project. Riga: Tilde, 2006. – 123 p., ISBN 9984-9133-4-1.

2. Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. [Sud. A. Auksoriūtė]. Kompaktinė plokštelė. Lietuvių kalbos institutas, 2012.
7. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms.
[Sud. ir vyr. red. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 327 p., ISBN 978-609-411-086-3.

3. Internetinis žodynas Skolinti terminai ir jų atitikmenys, 2014. Parengė: Albina Auksoriūtė, Rita Katelytė, Angelė Kaulakienė, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Aušra Rimkutė, Robertas Stunžinas, Diana Šilobritaitė; redaktoriai: Auksoriūtė A. (vyr. redaktorė), Kaulakienė A., Noreikaitė A. Programuotojai: Ožeraitis E., Zinkevičius V. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga per internetą: http://sta.lki.lt

1. Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. [Ats. red. St. Keinys, sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2004, 380 p., ISBN 9986-668-65-4.
2. Kvėdarna: Lietuvos valsčiai. [Sud. K. Misius, A. Auksoriūtė, P. Kriščiūnas]. Vilnius, 2004, 1160 p., ISBN 9986-589-02-7.
3. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. [Ats. red. ir sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2005, 172 p., ISBN 9986-668-94-8.
4. Šilalės kraštas: Šilalės valsčius. [Sudarė E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė]. T. VII. Vilnius: Margi raštai, 2006, 831 p., ISBN 9986-09-314-7.
5. Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX. [Sudarė K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2010, 856 p., ISBN 978-9986-09-409-8.
6. Leksikografija ir leksikologija 2: Jono Kruopo 100-osims gimimo metinėms. [Sud. V. Sakalauskienė, A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 416 p., ISBN 978-609-411-070-2.
7. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms.
[Sud. ir vyr. red. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 327 p., ISBN 978-609-411-086-3.

Other Members