demo_image

dr. Nijolė Tuomienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Ramaškonių kaime, Varanavo rajone (Gardino sritis, Baltarusija). 1989 m. baigė Vilniaus rajono Marijampolio vidurinę mokyklą. 1989–1994 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1993 m. dirba Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2015 m. Geolingvistikos centras). 1995–2000 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) ir Lietuvių kalbos instituto (Vilnius) humanitarinių mokslų srities, filologijos krypties (04 H) doktorantė. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (vadovė prof. habil. dr. L. Kalėdienė (Grumadienė).

 1. Lazūnų šnektos tekstai/ sudarė Jurgita Jaroslavienė, Nijolė Tuomienė.  – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013 -152 p.: iliustr., žemėl. + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas).
 2. Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 232 p.: iliustr. žemėl. – (Opera linguistica Lithuanica 13).
 3. Ramaškonių šnektos tekstai, – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. – 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl – Bibliogr.: p. 288-294.
 1.  Tuomienė N., 2010: Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose, Žmogus ir žodis II (Nr.1), – Vilnius: Vilniaus Pedagoginis universitetas, 62–67, ISSN 1392-8600.
 2. Tuomienė N., 2010: Pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje: kalbų sąveikos padariniai – Respectus Philologicus Nr. 18 (23), – Kaunas, 223-234; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jono Koshanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISBN 1392-8295.
 3. Tuomienė N., 2009: Periferinės Ramaškonių šnektos aia kamienų daiktavardžių linksniavimas – Respectus Philologicus Nr. 16 (21) A, – Kaunas, 188–201; (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Jano Kochanovskio humanitarinių ir gamtos mokslų universiteto Humanitarinis fakultetas Kielcuose). ISSN 1392-8295.
 4. Tuomienė N., 2008: Ramaškonių šnektos (I)e kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 545–556. ISBN 978-609-411-012-2.
 5. Tuomienė, N. 2008: Semantinės raiškos adekvatumo problema. – Specialybės kalba: terminija ir studijos. Mokslinių straipsnių rinkinys. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 92–99. ISBN 978-9955-19-097-4.
 6. Tuomienė N., 2007: Dėl būdvardžių kaitybos ypatybių izoliuotose pietų aukštaičių šnektose. – Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads „Saule“, 2007., 104. –112.lpp.
 7. Туомене Н., 2007: Общая характеристика ономастики Ромашканского ареала. – Prace Filologiczne LIII (53), Instytut Języka Polskiego, Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 645–663.
 8. Tuomienė N., 2006: Perifērisko lietuviešu izlokšņu kalki. – Valoda  2006. Valoda dažādu kulturu kontekstaZinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils Universitātes akademiskais apgads „Saule“, 2006, p. 80–86.
 9. Tuomienė N., 2006: Dėl prielinksninių konstrukcijų plitimo periferinėse Varanavo šnektose. – Acta Baltico-Slavica 30, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa: SOW, 427–438.
 10. Tuomienė N., 2006: Ramaškoniškių šnekos kodų kaita. – Kalbos kultūra 79. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 161–172.
 11. Tuomienė N., 2005: Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1 (sud. L. Grumadienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė,). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 275–284.
 12. Туомене Н., 2005: Языковая ситуация в районе литовско-славянского пограничья (в северо-восточной части Вороновского р-на Гродненской области). – Мовы Вялiкага княства Лiтоўскага: Матэрыялы IV мiжнароднай навуковай канферэнцыi18-19 мая 2004 г. Брэст: Академия, 34–36.
 13. Tuomienė N., 2005: Mūsdienu izolētu lietuviešu izlikšņu archaiskums un jaunumi. – Valoda–2005Zinātnisko rakstu krājums XV. Daugavpils: Daugavpils universitāte, 88–94.
 14. Tuomienė N., 2005: Noun inflection in the dialect of Ramaškonys: a sociolinguistic investigation, – Daktaro disertacijos santrauka, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 27 p.
 15. Tuomienė N., 2004: Dėl periferinės šnektos kirčiavimo. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos (ats. red. G. Akelaitienė). Vilnius: VPU leidykla, 139–149.
 16. Tuomienė N., Grumadienė L., 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā I, Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. 2004. gada 20.–23. maijs. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 124–134.
 17. Tuomienė N., 2003: Ramaškonių šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 89–102.
 18. Tuomienė N., 2002: Periferinės šnektos nykimas: priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6, petīts Eiropas Valuodu gadam. – Liepaja: LiePA, 2002. – 142–152.
 19. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos ir (i)io kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Baltistica 36(1), 103–114.
 20. Tuomienė N., 2001: Ramaškonių šnektos u, iu daiktavardžių kamienų linksniavimas. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: Tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. 2001 m. balandžio 27 d. Šiauliai, 156–169.
 1. Tuomienė N., 2009: Ramaškonių šnektos tekstai. – Lietuvių godos 8 (191), rugpjūtis, p. 3.
 2. Tuomienė N., Kalėdienė L., 2009: Lietuvybės puoselėtojui, kalbininkui Aloyzui Vidugiriui – 80. – Lietuvių godos 1 (184), sausis, p. 3–4.
 3. Tuomienė N., 2008: Iš Balatnos krašto lietuvybės istorijos. – Lietuvių godos 7 (178), liepa, p. 3.
 4. Tuomienė N., 2007: Dabartiniai Varanavo apylinkių vietovardžiai. – 43. Artura Ozola dienas konference. Alvis Augstkalnis (1907­1940) un baltu valodu pētnecībaAnotācijas un tēzes. – Rīga, 2007. gada 16. –17. marts.
 5. Tuomienė N., 2007: Ramaškoniškių šnekos ypatybė – kalbų kaita. – Lietuvių godos, 2007 m. liepa Nr. 7 (166); rugpjūtis Nr. 8 (167); rugsėjis Nr. 9 (168).
 6. Vaišnytė N., 2002: Balatnos (Varanavo) apylinkės: istorija, kultūra ir kalba iš Ramaškonių gyventojų lūpų. – Lydos krašto lietuviai II. Monografija. Kaunas: Poligrafija ir informatika, 545–556, ISBN 9986-850-45-2 (2 tomas), ISBN 9986-850-44-4 (bendras).
 7. Vaišnytė-Tuomienė N., 1999: Ramaškonių kaimo ir jo apylinkių padėtis. – Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, Vilnius: 116–120.
 8. Vaišnytė N., 1996: Kodų kaita dvikalbėje aplinkoje. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32.
 9. Vaišnytė N., 1995: Kai kurie Ramaškonių šnektos daiktavardžių giminės neatitikimo b. k. daiktavardžių giminei atvejai. – Lietuvių kalba tyrėjai ir tyrimai: Pirmosios lietuviškos knygos – Mikalojaus Daukšos Katekizmo – Didžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29.
 10. Vaišnytė N., 1995: Mes širdyje išlikome lietuviais. Lietuvių godos 6 (19), birželis, p. 3.
 11. Vaišnytė N., 1994: Armijos krajovos veikla Pereigonių apylinkėse 1941–1944 metais. – Armija krajova Lietuvoje, Vilnius, 100–103.
 12. Vaišnytė N., 1994: Ramaškonių šnektos daiktavardžių ir būdvardžių kamienų mišimas. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui paminėti. LKI konferencijos pranešimų tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 24–25.
 13. Vaišnytė N., 1994: Ar pažadinsime Balatnos krašto jaunimo lietuvišką dvasią. – Lietuvių godos 11 (12), lapkritis, p. 3.
 14. Vaišnytė N., 1994: Ar neišsižadės jaunimas lietuvybės. – Lietuvių godos 2 (3), vasaris, p. 1.

Other Members