demo_image

dr. Inga Strungytė-Liugienė

mokslo darbuotota

Moksliniai interesai: XVIII–XIX a. Prūsų Lietuvos kultūrinis ir konfesinis kontekstas, surinkimininkų himnodijos, Moravijos judėjimo rašytinio paveldo lietuvių kalba tyrimai.

Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), parengė Vytautas Kardelis, Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Agnė Navickaitė, Inga Strungytė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, ISBN 5-420-01607-9.

  1. Inga Strungytė-Liugienė, „Kasdieniai surinkimininkų skaitiniai: Johanno Arndto Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma (1807) ir Rojaus Darźelis (1807)“, Senoji Lietuvos literatūra: Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje, 2018, t. 46, p. 199-222.
  2. Inga Strungytė-Liugienė, „Martyno Liudviko Rėzos lietuviška Biblija (1816) – Evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas“, Knygotyra, 2018, t. 71, p. 197–209.
  3. Inga Strungytė-Liugienė, „Gotfrydo Ostermejerio giesmyno (1781) šaltinių ir repertuaro klausimas“, Senoji Lietuvos literatūra: Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II, 2016, t. 42, p. 83–118.
  4. Inga Strungytė-Liugienė, „Die Gemeinschaftsbewegung in Kleinlitauen und ihre Gesangbücher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, t. 24, 2016, 274–307.
  5. Inga Strungytė-Liugienė, „Jaunųjų Halės pietistų giesmės Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819)“, Res humanitariae, t. 11, 2012, p. 83–101.
  6. Inga Strungytė-Liugienė, „Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynų Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819) sąsajos su Frantzo Alberto Schultzo giesmynu Kern Alter und Neuer geistreicher Lieder, Als der Zweyte Theil“, Archivum Lithuanicum, t. 11, 2009, p. 189–204.
  7. Inga Strungytė, „Surinkimininkų raiška Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817)“, Archivum Lithuanicum, t. 8, 2006, p. 187–210.
  8. Inga Strungytė, „Mažvydo Katekizmo giesmių redakcijos XVI–XVII a. Rytų Prūsijos giesmynuose“, Acta linguistica Lithuanica, 2004, t. 51, p. 69–80.

Ona Aleknavičienė, Inga Strungytė-Liugienė, [Rec.] D. Kleino Naujos giesmju knygos: tekstai ir jų šaltiniai. Leidinį parengė Guido Michelini, Vilnius: Versus aureus, 2009, 472 p.,  Archivum Lithuanicum, t. 11, 2009, p. 419–436.

  1. „Mažosios Lietuvos surinkimininkų dvasinio ugdymo, rašto ir knygos kultūra“ [pokalbis su akademiku Domu Kaunu, Mažosios Lietuvos raštijos tyrinėtoja Inga Strungyte-Liugiene ir doktorante Kotryna Rekašiūte] / [kalbino Lina Leparskienė], Liaudies kultūra, 2018, Nr. 3, p. 28–44.
  2. Inga Strungytė-Liugienė, „Ekspedicijų įspūdžiai“,  Rytų aukštaičiai vilniškiai, sudarė Vytautas Kardelis, Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Lietuvių kalbos institutas, 2010, p. 213–216.

Dūšel, pabusk.  Surinkimininkų giesmės Mažojoje Lietuvoje (kompaktinė plokštelė kartu su mokslo sklaidos publikacija, giesmių tekstais ir giesmių aprašais), parengė Inga Strungytė-Liugienė, giesmes atliko choras „Brevis“ (vadovas Gintautas Venislovas), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,  2018, ISBN 978-609-411-226-3.

  1. Inga Strungytė-Liugienė, „Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in East Prussia”. Tarptautinė mokslinė konferencija 6th Bethlehem Conference on Moravian History and Music, Bethlehemas (JAV,  Pensilvanijos valstija), 2018 m. spalio 11-13 d.
  2. Inga Strungytė-Liugienė, Exposing or Ignoring Feelings: the Translations of Pietist Hymnody into Lithuanian in the 18th Century“, Internationaler Kongress für Pietismusforschung: Gefühl und Norm. Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert, Halė (Vokietija), 2018 m. rugpjūčio 26-29 d.
  3. Inga Strungytė-Liugienė, „The penetration of Herrnhuter activities and writings in East Prussia in the 18th Century and their repercussions in Halle“. Podoktorantūros stažuotės stipendininkų kolokviumas, Halė (Vokietija), 2018 m. rugpjūčio 9 d.
  4. Inga Strungytė-Liugienė, Kotryna Rekašiūtė, „Kultūrinės (religinės) atminties beieškant (apie ekspediciją Šilutės ir Jurbarko krašte)“. Tarptautinė mokslinė konferencija  Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje, LKI, 2017 m. gruodžio 1–2 d.
  5. Inga Strungytė-Liugienė, „XIX a. surinkimininkų himnodijos savitumas”. Tarptautinė mokslinė konferencija  Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje, LKI, 2017 m. gruodžio 1–2 d.
  6. Inga Strungytė-Liugienė, „Johanno Arndto (1555–1621) „Paradiesgärtlein“ ir jo vertimai į lietuvių kalbą“. Tarptautinė mokslinė konferencija Reformacija ir lituanistika, Kėdainiai, 2017, rugsėjo 25–26 d.
  7. Inga Strungytė-Liugienė, „Lietuviška  Biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija“. Mokslinė konferencija „Reformacija ir senoji Lietuvos raštija. XVII Jurgio Lebedžio skaitymai“, LLTI, 2017 m. lapkričio 17 d.
  8. Inga Strungytė-Liugienė, „К вопросу об источниках и репертуаре песенника 1781 года Готфрида Остермайера“. Международная научная конференция Идеи Просвещения и национальные культуры в Пруссии XVIII века“ (К 300-летию Готфрида Остермайера), Kaliningradas, 2016 m. rugsėjo 22 d.
  9. Inga Strungytė-Liugienė, „Gotfrydo Ostermejerio giesmyno (1781) šaltinių identifikavimo problemos“. Mokslinė konferencija Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų, LLTI, 2016 m. balandžio 20 d.
  10. Inga Strungytė-Liugienė, „Ar trys anoniminės giesmės surinkimininkų giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) susijusios su Gotfrydo Ostermejerio giesmynu Giesmes ßwentos Banycʒoje ir Namej’ giedojamos (1781)?“. XII Tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 29 d.

„Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje“, 2017–2019,  LMT (Nr. S-MOD-17-10), LKI, [vadovė].

CD Surinkimininkų giesmės Mažojoje Lietuvoje (XIX a.-XX a. pr.) leidyba, 2018, LKT (Nr.  SIMUZ(6,20)/2018. Nr. SF-2018-9), LKI, [vadovė].

„Konferencija-koncertas-paroda „Surinkimininkų judėjimas: modernybės ir tradicijos sampyna“, 2017,  LKT (Nr. S/TRS-74(6.26)/2017), LKI, [vadovė].

„Littera (Lietuvių tautinis identitetas XVI-XX a. kultūrų dialogo kontekstuose)“, 2005–2006, vad. Evalda Jakaitienė, Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Nr. C-31/20060, VU, partneriai: LKI, LLTI, Masaryko universitetas, Čekija, [vykdytoja].

Rytų aukštaičiai vilniškiai: tekstai, užduotys, pratimai, 2003–2005, vad. Vytautas Kardelis, VU, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, sutarties Nr.K-41/2002, [vykdytoja].

Other Members