Cepaitiene

Agnė Čepaitienė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2013 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo lingvistikos magistro laipsnį. Nuo 2013 m. studijuoja Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, dialektologija, sociolingvistika.

 1. Geržotaitė L., Čepaitienė A. 2016: Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės. Verbum 7, 84–100.
 2. Čepaitienė A. 2016: Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai. Taikomoji kalbotyra 8, 136–159. Prieiga internetu: http://mif.vu.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/95/86.
 3. Čepaitienė A. 2016: Kiekybinis diferencinių tarminių požymių tyrimas: rytų aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių atvejis. Acta Linguistica Lithuanica 74, 143–174.
 4. Meiliūnaitė V., Čepaitienė A. (sud.). Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, 2015, 444.
 5. Pukevičiūtė A. 2015: Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: klasterinė analizė ieškant tarmiškumo. Acta Linguistica Lithuanica 72, 175–195.
 6. Pukevičiūtė A., Kazlauskienė A. 2013: Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė. Acta Linguistica Lithuanica 69, 2013, 166–182.
 1. Sutarties Nr. LIP-120/2016, Monografijos Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta leidyba, Lietuvos mokslo taryba, 2016 09 01–2016 12 31, vadovė doc. dr. Rima Bakšienė.
 2. Sutarties Nr. K-5/2014, Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2014–2016 (dirbta nuo 2016 02 15), vadovė prof. dr. Daiva Aliūkaitė.
 3. Sutarties Nr. K-11/2014, Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2014 04 11–2016 12 31, vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė.
 4. Sutarties Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006, Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas, Europos socialinio fondo agentūra, 2012 09 12–2014 09 14, vadovė doc. dr. Laima Anglickienė.
 5. Sutarties Nr. LIT-5-4, Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis, Lietuvos mokslo taryba, 2012 03 01–2014 12 31, vadovė prof. dr. Asta Kazlauskienė.

Other Members