demo_image

dr. Violeta Meiliūnaitė*

Direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, vyresnioji mokslo darbutoja

*Vaiko priežiūros atostogose.

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Violeta Meiliūnaitė gimė 1978 m. spalio 14 d. Panevėžio r. Mokėsi Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje, vėliau persikėlė studijuoti į Vilnių. 2003 m. baigė kalbotyros magistro studijas tuometiniame Vilniaus pedagoginiame universitete (dab. Lietuvos edukologijos universitetas).

2004–2008 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2009 m. birželio mėnesį apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai“ (vad. prof. dr. Aleksas Girdenis).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2002 m. – iš pradžių jaunesniąja mokslo darbuotoja, vėliau mokslo ir vyresniąja mokslo darbuotoja.

2009 m. apginta disertacija Pietų panevėžiškių vokalizmas ir jo raidos bruožai (Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9955-12-482-5).

Pagrindiniai moksliniai interesai: dialektologija, geolingvistika, ekonominė lingvistika.

 1. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [sud. Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Briedis, 2014. 25–29 p., 49–62 p., 63–75 p., 124–129 p., 197–205 p.
 2. Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas, Kazimiero Simonavičiaus universitetas. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituta, 2017. p. 169–196.
 1. Meiliūnaitė, Violeta. Dialectal and ethnographical regions of Lithuania: affinities and differences. Dialectology and geolingvistics in central Europe. – Opava: Kleinwachter, Frýdek-Místek. 2011. ISBN 978-80-7248-773-8.
 2. Meiliūnaitė, Violeta. Šiuolaikinės tarmių duomenų rinkimo ir skelbimo patirtys: atsakyti ir neatsakyti klausimai. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 91-102 p.
 3. Meiliūnaitė, Violeta. Šiuolaikiniai Baltijos ir Šiaurės šalių kalbų ir kultūrų tyrimai: mokslinių seminarų apžvalga. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 261-268 p.
 4. Meiliūnaitė, Violeta. Jaunųjų mokslininkų kelias į lietuvių dialektologiją. Gimtasis žodis. 2012. Nr. 10, p. 29-32. ISSN 1235-7151.
 5. Meiliūnaitė, Violeta. Lietuvių tarmių mozaika šiandien. Gimtoji kalba. 2012. Nr. 11. p. 3–7. ISSN 0868-5134
 6. Meiliūnaitė, Violeta. Apie iš naujo surandamas kalbų ir kultūrų sankirtas (analitinė apžvalga). – Acta Linguistica Lithuanica. 2012. T. 67, 191–196.
 7. Meiliūnaitė, Violeta, Rinkauskienė, Regina. Variety of Lithuanian Dialects: Relations with ethnographic regions. Ganetleba. Tbilisi. 2013. ISSN 1512-102X. 96-102 p.
 8. Jansone, Ilga, Ambrazas, Saulius, Meiliūnaitė, Violeta. Kiaulpienės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora. CD  – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 9. Jansone, Ilga, Ambrazas, Saulius, Meiliūnaitė, Violeta. Svogūno pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas. Leksika I. Flora. CD – Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 10. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Mėlynės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 227–234 p.
 11. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Avietės pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 241–250 p.
 12. Jansone, Ilga, Meiliūnaitė, Violeta, Kregždys, Rolandas. Lapo pavadinimai. – Baltų kalbų atlasas = Baltu valodu atlants = Atlas of the Baltic languages : leksika 1: flora / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts ; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka], 2-asis patais. ir papild. leid. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2013 (Vilnius : Petro ofsetas). 290–293 p.
 13. Meiliūnaitė, Violeta. ŽemėlapisLietuva: tarmės ir etnografiniais regionai“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013.
 14. Meiliūnaitė, Violeta, Morozova, Nadežda. Valerijaus Čekmono fonoteka Lietuvių kalbos instituto Tarmių archyve. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). 269–282 p.
 15. Meiliūnaitė, Violeta. Antano Baranausko tarmių tekstai – kvaziautentiškų tekstų chrestomatija. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4. Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, 2015 (Vilnius : Petro ofsetas). 248–258 p.
 16. Meiliūnaitė, Violeta. Pietiniai panevėžiškiai: bendrieji Ramygalos šnektos bruožai. – Ramygala. Vilnius: Versmės, 2016. 1278–1284 p.
 1. Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika (sud. Violeta Meiliūnaitė, Asta Leskauskaitė). Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. 2009. ISBN  9786094110276.
 2. Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai (sud. Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova). Vilnius: Petro ofsetas. 2012. ISBN 978-609-420-236-0. 277 p.
 3. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija (sud. Violeta Meiliūnaitė, Vilija Ragaišienė). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 2012. ISBN 978-5-420-0174-2. 47 p.
 4.  XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija] / Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Briedis, 2014. – 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., rus., vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2
 5. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė, Vida. Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: mokomoji knyga. 131, [1] p. : iliustr., portr., žml. ; 22 cm + 1 garso diskas (CD). ISBN 978-609-411-124-2.
 6.  Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3 (sud. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė). Vilnius: Petro ofsetas. 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 7. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4 (sud. Ragaišienė Vilija, Meiliūnaitė Violeta). Vilnius: Petro ofsetas. 2015. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.

Other Members