RPTC_Smetoniene_nuotrauka_1

dr. Anželika Smetonienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1985 m. sausio 30 d. Vilniuje. Mokėsi Vilniaus Simono Konarskio vidurinėje mokykloje. 2008 m. Vilniaus universitete gavo filologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2010 m. baigė Vilniaus universiteto lietuvių kalbotyros programą ir gavo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto doktorantūroje. 2015 m. birželio 30 d. apgynė humanitarinių mokslų srities filologijos mokslo krypties disertaciją „Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose)“ (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Sergejus Temčinas). Nuo 2016 m. dirba Raštijos paveldo tyrimų centre mokslo darbuotoja.

Mokslinių interesų sritys: LDK raštija; baltų ir slavų kalbų ir kultūrų sąveika; lietuvių kalbos žodžių daryba; skoliniai ir jų integravimas; XVI–XIX a. bažnytinės metrikos.

Disertacija

Smetonienė, A., Lietuvių kalbos priesaginiai veiksmažodžiai slavizmai ir hibridai (XVI–XVII a. LDK tekstuose) (humanitarinių mokslų daktaro disertacija, filologija (04 H)), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 295 p., ISBN 978-609-411-141-9.

Smetonienė, A., Suffixed Slavic Loan Verbs and Hybrids of the Lithuanian Language (in the XVI-XVII c. texts of the Grand Duchy of Lithuania) (summary of doctoral dissertation; humanities, philology (04 H)), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 31 p.

 1. Smetonienė, A., XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. Perspectives of Baltic philology, II, 2011, p. 71–83, Poznań: RYS; ISSN 9788360517796.
 2. Smetonienė, A., Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas, Baltu filoloģija XXI(2), 2012, p. 79–98, ISSN 1691-0036, ISBN 978-9984-45-730-7.
 3. Smetonienė, A., Kelių skolintų veiksmažodžių (XVI–XVII A. LDK tekstų pagrindu) analizė, Lietuvių kalba (8), 2014, prieiga per internetą: http://www.lietuviukalba.lt, ISSN 1822-525X.
 4. Smetonienė, A., Slavizmai veiksmažodžiai ir slaviškos šaknies hibridai, Acta Linguistica Lithuanica (LXXXIV), 2016, p. 68–88, ISSN 1648-4444.
 5. Smetona, M., Smetonienė, A., Prezidentas A. Smetona, Lėno ir Užulėnio Smetonos: genealoginė apžvalga, Lituanistica, T. 62. Nr. 2(104), 2016, p. 91–109, prieiga per internetą: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/lituanistica/article/view/3342; ISSN 0235-716X (Print), ISSN 2424-4716 (Online), DOI: http://dx.doi.org/10.6001/lituanistica.v62i2.3342.
 6. Smetonienė, A., Veiksmažodiniai daiktavardžiai abstraktai su priesaga -imas / -ymas M. Petkevičiaus katekizme (1598): jų daryba ir vertimas, Lietuvių kalba (10), 2016, prieiga per internetą: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/212; ISSN: 1822-525X; DOI: http://dx.doi.org/10.15388/Lietkalb.2016.10.9913.
 7. Smetonienė, A., The textual influences of Jacob Ledesma’s catechism and the catechism of Mikalojus Daukša on the anonymous catechism of 1605, Kalbotyra (68), 2016, p. 148–179, prieiga per internetą: http://www.zurnalai.vu.lt/kalbotyra/issue/view/891; ISSN 1392–1517 (Print), ISSN 2029–8315 (Online); DOI: https://doi.org/10.15388/Klbt.2016.10322.
 1. Smetonienė, A., XVI–XVII a. LDK tekstų veiksmažodinių hibridų problema. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltų filologijos perspektyvos II. Lenkų – lietuvių kontaktai ir kontrastai kalboje ir literatūroje“, Poznanė (Lenkija), gegužės 20–21 d., 2010.
 2. Smetonienė, A., Kai kurių XVI–XVII a. LDK tekstuose minėtų skolintų veiksmažodžių šaltinių patikslinimas. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltic Languages and White Nights“, Helsinkis (Suomija), birželio 11–12 d., 2012.
 3. Smetonienė, A., Slavizmai veiksmažodžiai ir jų variantai hibridai. – Tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius (Lietuva), spalio 26–27 d., 2015.

Other Members