Cepaitiene

dr. Agnė Čepaitienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Humanitarinių mokslų daktaro disertaciją XXI a. pradžios aukštaičių patarmių kaita: gretinamasis geolingvistinis aspektas apgynė 2018 m. kovo 2 d. (mokslinė vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė).

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, geolingvistika, sociolingvistika, sakytinės lietuvių kalbos ypatybės.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura, Tuomienė Nijolė 2022: Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės. Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 371 p. ISBN 978-609-411-316-1.
 2. Čepaitienė Agnė, Mikulėnienė Danguolė 2022: Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenų bazės modelis. Kolektyinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-316-1, doi.org/10.35321/e-pub.40.tarmynas-geolingvistikos-portalas.
 3. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos. Kolektyvinė mokslo studija. Sud. Violeta Meiliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 255 p. ISBN: 978-609-411-300-0; doi: 10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai.
 4. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 347 p. ISBN 978-609-07-0570-04.
 5. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 6. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura 2018: Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai: kolektyvinė monografija, sud. D. Aliūkaitė, D. Mikulėnienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 328 p. ISBN 978-609-459-913-2.
 1. Čepaitienė Agnė 2022: Galima sociokultūrinių ir socioekonominių parametrų įtaka vietinėms kalboms: Šalčininkų rajono atvejis. – Taikomoji kalbotyra 17, 100–118. Prieiga internete:  https://www.zurnalai.vu.lt/taikomojikalbotyra/article/view/27660/29014. eISSN 2029-8935.
 2. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2022: Petro Būtėno aprašytų XX a. pradžios okuojančių šnektų ribų rekonstrukcija. – Kultūros studijos Panevėžyje. Petras Būtėnas. Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 59–77.  ISBN 978-609-8235-06-7.

 3. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Rytų aukštaičių panevėžiškių diferencinio požymio kaita: geoerdvinis aspektas. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 149–172.
 4. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė 2021: Tarmyno punkto samprata. – Baltistica 56 (1), 81–106.
 5. Čepaitienė Agnė, Mikulėnienė Danguolė 2021: Geolinguistics in Lithuania: contemporary inventory discourses. – Tabula gratulatoria, 291–306.
 6. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2020: A Quantitative Analysis of the Eastern Aukštaitian Subdialects of the Lithuanian Language. – Scando-Slavica 66 (1), 144-180. ISSN: 0080-6765 (Print), 1600-082X (Online).
 7. Čepaitienė Agnė 2020: Application of Dialectometric Methods in Research on Lithuanian Dialects. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 217–248, 306. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 8. Čepaitienė Agnė 2019: Pasvalio geolektas: tarminės ypatybės dialektometrijos požiūriu. – Taikomoji kalbotyra 12, 39–74. ISSN 2029-8935.
 9. Čepaitienė Agnė 2018: Tarminių ypatybių kaita Ramygalos apylinkėse. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, 44–75. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 10. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2017: Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. – Linguistica Lettica 25, 203–229. ISSN 1407-1932.
 11. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2017: Tarptautinės fonetinės abėcėlės taikymo lietuvių tarmių garsams galimybės. – Baltistica 52(1), 105–135. ISSN 0132-6503.
 12. Čepaitienė Agnė 2016: Vakarų aukštaičių kauniškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių sociokultūriniai tinklai. – Taikomoji kalbotyra 8, 136–159. ISSN 2029-8935. Prieiga internete: http://mif.vu.lt/ojs/index.php/taikomoji-kalbotyra/article/view/95/86.
 13. Čepaitienė Agnė 2016: Kiekybinis diferencinių tarminių požymių tyrimas: rytų aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių atvejis. – Acta Linguistica Lithuanica 74, 143–174. ISSN 1648-4444.
 14. Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė 2016: Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės. – Verbum 7, 84–100. ISSN 2029-6223. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/1028.
 15. Pukevičiūtė Agnė 2015: Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: klasterinė analizė ieškant tarmiškumo. – Acta Linguistica Lithuanica 72, 175–195. ISSN 1648-4444.
 16. Pukevičiūtė Agnė, Kazlauskienė Asta 2013: Klasterinė tipologinių kalbos ritmo grupių analizė. – Acta Linguistica Lithuanica 69, 166–182. ISSN 1648-4444.
 1. Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, sud. D. Mikulėnienė, A. Čepaitienė, 2019, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 2. Tarptautinės mokslinės konferencijos profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų gimimo sukakčiai paminėti Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje pranešimų tezės: el. leidinys, par. A. Čepaitienė, J. Jaroslavienė, D. Kardelytė-Grinevičienė, 2017 m. balandžio 20–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 85thanniversary of birth of professor Anatolij Nepokupnyj (1932–2006) “Baltic and Slavic Languages and Dialects in Central Europeˮ: online edition, edited by A. Čepaitienė, J. Jaroslavienė, D. Kardelytė-Grinevičienė, 20 th–21st April 2017, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language. Prieiga internete: http://old.lki.lt/LKI_LT/images/Konferencijos_programa.pdf.
 3. Tarptautinės mokslinės konferencijos profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijospranešimų tezės: el. leidinys, par. J. Jaroslavienė, A. Čepaitienė, D. Kardelytė-Grinevičienė, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 80thanniversary of birth of professor Aleksas Girdenis (1936–2011) “Transformations of contemporary Baltic languages and dialectsˮ: online edition, 19 th–21st October 2016, Vilnius: Institute of the Lithuanian Language. ISBN 978-609-411-173-0. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/A.Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZES_2016.pdf.
 4. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė, 2015, 444 p. ISBN 978-609-411-158-7.
 1. Čepaitienė Agnė 2022: Išmanioji tarmėtyra – jau realybė. – Pasaulio lietuvis. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/ismanioji-tarmetyra-jau-realybe/.
 2. Čepaitienė Agnė, Leskauskaitė Asta, Šidlauskas Žydrūnas 2021: Kaip kokybiškai įrašyti garsą ir užpildyti anketas. – Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 56–60.
 3. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė, Kačiuškienė Genovaitė, Rinkauskienė Regina 2021: Kaip kokybiškai užrašyti tekstą. – Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 61–69.
 4. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė, Kačiuškienė Genovaitė, Kalėdienė Laima, Kardelis Vytautas, Leskauskaitė Asta, Rinkauskienė Regina, Vaišnienė Daiva 2021: Rašytinių tarminių tekstų pavyzdžiai. – Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 61–69.
 5. Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla. – Gimtoji kalba 12 (642), 8–14. ISSN 0868-5134.
 6. Jaroslavienė Jurgita, Čepaitienė Agnė 2016: Tarptautinės mokslinės konferencijos „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11, 27–29. ISSN 0868-5134.
 7. Pukevičiūtė Agnė 2014: Geolingvistikos projektas Švedijoje. – Gimtoji kalba 3, 29–31.
 1. Čepaitienė Agnė 2022: Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelis (II). – Praktinis seminaras (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022 05 27).
 2. Čepaitienė Agnė 2022: Tarmynas – Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelis (I). – Praktinis seminaras (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022 05 13).
 3. Čepaitienė Agnė 2022: Sociokultūrinių ir socioekonominių parametrų įtaka Šalčininkų rajono kalbinei kaitai. – Regional Varieties of Language to commemorate the 149th anniversary of academician Jānis Endzelīns (Ryga: Latvijos universitetas, 2022 02 22–23). Paskelbtos pranešimo tezės. [Prieiga internete: http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1].
 4. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Sociokultūrinių tinklų tyrimo modelis tarmės kaitai nustatyti. – XIII Tarptautinis baltistų kongresas (Ryga: Latvijos universitetas, 2021 10 13–16). Paskelbtos pranešimo tezės. [Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y].
 5. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Kalbinių, socioekonominių ir sociokultūrinių duomenų geoerdvinė analizė įrankiu „ArcGIS Insights“. – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 11 26-26). [Prieiga internete: http://lki.lt/2-oji-tarptautine-moksline-konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga/].
 6. Čepaitienė Agnė, Gudaitis Aidas 2021: Petro Būtėno pėdsakais po okuojančiąsias šnektas. – Tarptautinė mokslinė konferencija (Ne)atrasti Panevėžio regiono kalbos turtai: Petrui Būtėnui – 125-eri (Panevėžys, 2021 04 27). [Prieiga internete: https://www.pavb.lt/2021/04/tarptautine-moksline-konferencija-kalbininkui-etnologui-pedagogui-petrui-butenui-pagerbti/].
 7. Čepaitienė Agnė 2020: Mokslinis projektas „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės: mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 8. Čepaitienė Agnė 2020: Duomenų rinkiniai „Lietuvių kalbos atlaso“ (LKA) punktų lokacijai ir gyvybingumui nustatyti. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės: mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 9. Čepaitienė Agnė 2019: Dialectometric Research on Lithuanian Dialects. – „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas, 2019 m. rugsėjo 8–12 d., Vilnius. Konferencijos programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf; išsamios informacijos apie renginį prieiga internete: http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/.
 10. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2018: Transcription of Lithuanian Dialects by Using IPA Symbols: A Case of the Eastern Aukštaitian Subdialects. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas, 2018 m. liepos 23–27 d. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas.
 11. Čepaitienė Agnė 2017: Variantų arealų identifikavimas Gabmap instrumentais perceptyviojoje dialektologijoje. – Tarptautinė mokslinė konferencijaTekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27 d., Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno fakultetas.
 12. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2017: Lietuvių tarmių transkripcija: tradicija ir IPA. – Teksts un vārds, 2017 m. vasario 22–23 d., Ryga: LU Latvių kalbos institutas.
 13. Bakšienė Rima, Čepaitienė Agnė 2016: Tarptautinės fonetinės abėcėlės (angl. IPA) taikymas lietuvių tarmių tekstams: galimybės ir problemos. – Tarptautinė mokslinė konferencijaDabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas.
 14. Čepaitienė Agnė 2016: Šiuolaikiniai tarmių tyrimai: naujų metodų taikymas. – Mokslinis seminaras Tvarioji regiono tapatybė: kalbinė, kultūrinė ir ekonominė sinergija“, 2016 m. rugsėjo 19 d., Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus.
 15. Čepaitienė Agnė 2015: Etnografiškumas ir šiuolaikiniai tyrimo metodai. – Kvalifikacijos tobulinimo seminarasLietuvos etnografiniai regionai: požymiai, gyvybingumas, perspektyvos“, 2015 m. lapkričio 4 d., Vilnius: Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 16. Čepaitienė Agnė 2015: Diferencinių tarminių požymių atranka tarmių prognostiniam modeliui. – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilnius: Vilniaus universitetas.
 17. Čepaitienė Agnė 2015: Rytų aukštaičių panevėžiškių socialinių tinklų tyrimas. – Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius: Lietuvos mokslų akademija.
 18. Čepaitienė Agnė 2015: Kaip nuspėti tarmės ateitį? Prognostiniai tyrimai. – Mokslinis seminarasKalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės perspektyvos“, 2015 m. spalio 16 d., Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas.
 19. Pukevičiūtė Agnė 2015: Kompiuterinė dialektologija ir dialektometrija: programa GABMAP.Mokslinis seminaras, 2015 m. birželio 30 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 20. Pukevičiūtė Agnė 2015: Klasterinė analizė. – Mokslinis seminaras, 2015 m. balandžio 28 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 21. Pukevičiūtė Agnė 2014: Fonetiniai kalbos ritmiškumo koreliatai. – Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projektoKompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis (Nr. LIT-5-4) mokslinis seminaras, 2014 m. lapkričio 22 d., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.
 22. Pukevičiūtė Agnė 2014: Sociogeolingvistika ir jos užuomazgos rytų aukštaičių panevėžiškių šnektų tyrimuose. – Tarptautinė mokslinė konferencijaAktualieji baltų kalbų istorijos ir dialektologijos klausimai“, 2014 m. lapkričio 7–8 d., Ryga: Latvijos universitetas.
 1. 2020 09 01–2021 11 30: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos (Nr. K-30/2020) (vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė), vykdytoja.
 2. 2020–2024: Lietuvos mokslo tarybos administruojama COST (angl. European Cooperation in Science and Technology) programos „Language in The Human-Machine Era“ (LTHME) veikla (vadovė dr. Albina Auksoriūtė), dalyvė.
 3. 2020 02 03–2021 12 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvių vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas (Nr. K-1012020 / SK-5), vadovė.
 4. 2019 07 01–2019 07 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas (Nr. K2/2017/MTS-620000-223), (vadovė prof. dr. Daiva Aliūkaitė), vykdytoja.
 5. 2019 02 26–2019 11 01: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas52-asis redakcinės kolegijos susitikimas (Nr. P-MOR-19-31), vadovė.
 6. 2019–2021: Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis bendrai finansuojamas Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projektas Virtualus muziejus (Nr. 02.3.1.-CPVA-V-526-01-0004) (vadovė Danutė Mukienė), tekstų rengėja.
 7. 2018 11 01–2018 12 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių tekstynas (Nr. K-5/2017) (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), vykdytoja.
 8. 2016 10 24–2016 12 31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvių kalbos tarmių medžiagos kaupimas (Nr. K-19/2016) (vadovė dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė), vykdytoja.
 9. 2016 09 01–2017 12 31: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas MonografijosVakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnektaleidyba (Nr. LIP-120/2016) (vadovė doc. dr. Rima Bakšienė), redaktorė, korektorė.
 10. 2014–2016: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis (Nr. K-11/2014) (vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė), vykdytoja.
 11. 2014–2016 (dirbta nuo 2016 02 15): Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje (Nr. K-5/2014) (vadovė prof. dr. Daiva Aliūkaitė), vykdytoja.
 12. 2012–2014: Europos socialinio fondo agentūros finansuojamas projektas Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas (Nr. VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) (vadovė doc. dr. Laima Anglickienė), vykdytoja.
 13. 2012–2014: Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas Kompleksinis lietuvių kalbos teksto prozodijos tyrimas: intonacija, ritmas ir loginis kirtis (Nr. LIT-5-4) (vadovė prof. dr. Asta Kazlauskienė), vykdytoja.
 1. Čepaitienė, Agnė. Naujas „Tarmynas“ leis kiekvienam prisidėti prie tarmių išsaugojimo. – LRT Kultūra (2021 04 19). [Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/12/1389715/naujas-tarmynas-leis-kiekvienam-prisideti-prie-tarmiu-issaugojimo].
 2. Čepaitienė, Agnė. Kaip galime prisidėti prie tarmių tyrimų? – Žinių radijo laida „Šneku tarmiškai“ (2021 06 16). [Prieiga internete: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/sneku-tarmiskai/kaip-galime-prisideti-prie-prie-tarmiu-tyrimu?soundtrack=1].
 3. Čepaitienė, Agnė. Agnė Čepaitienė: tarmėtyroje iš esmės keičiami kalbinės medžiagos kaupimo, archyvavimo ir analizės procesai. – Mano kraštas (2021 10 07). [Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/agne-cepaitiene–tarmetyroje-is-esmes-keiciami-kalbines-medziagos-kaupimo-archyvavimo-ir-analizes-procesai].
 4. Čepaitienė, Agnė. Išmanusis tarmių archyvas. (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021-12-01). [Prieiga internete: http://lki.lt/kvieciame-i-nuotoline-dr-agnes-cepaitienes-paskaita/?lang=en]
 5. 2016 m. kovo 17 d. skaityta mokslinė paskaita Etnografiškumas ir šiuolaikiniai tyrimo metodai Vilniaus universiteto Kauno fakulteto studentams.
 1. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografijos rodyklė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, sud. Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022, p. 92. ISBN 978-609-411-317-8.
 1. Čepaitienė Agnė 2020: Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės. Vilnius, 2020 09 08–10, organizacinio komiteto narė. Nuoroda į konferencijos puslapį: http://lki.lt/kvietimas-i-konferencija/.
 2. Čepaitienė Agnė 2020: Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras (nuotolinis). Vilnius, 2020-11-19, viena iš organizatorių. Prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 3. Čepaitienė Agnė 2019: Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas, Vilnius, 2019-09-08–12, organizacinio komiteto narė, http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/.
  Čepaitienė, Agnė, Nacionalinio Europos kalbų atlaso (ALE) komiteto narė, http://lki.lt/lietuviu-kalbos-instituto-mokslininkes-paskirtos-i-europos-kalbu-atlaso-komiteta/
 4. Tarptautinės mokslinės konferencijos profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos, vykusios Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilniuje, 2016 m. spalio 19–21 d., organizacinio komiteto narė.
 5. Tarptautinės mokslinės konferencijos profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų gimimo sukakčiai paminėti Baltų ir slavų kalbos ir tarmės vidurio Europos erdvėje, vykusios Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, Vilniuje, 2017 m. balandžio 20–21 d., organizacinio komiteto narė.

Other Members