„Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas

2019 m. rugsėjo 8–12 d.

Lietuvių kalbos institute

(P. Vileišio g. 5, LT-10308, Vilnius)

vyks

Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas,

52-asis redakcinės kolegijos susitikimas

Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium,

the 52nd  Editorial Board Meeting

will be held on September 8–12, 2019

at the Institute of the Lithuanian Language

(P. Vileišio St. 5, LT-10308 Vilnius, Lithuania)

Europos kalbų atlaso (ALE) simpoziumas yra tęstinis mokslo renginys, iki šiol organizuotas jau 49 skirtinguose Europos universitetų centruose ar tyrimų institutuose.

Bendradarbiaujant su Rumunijos mokslininkais iš Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos instituto ir Bukarešto universiteto, pirmą kartą tokio pobūdžio tarptautinis mokslo renginys, skirtas pirmiausia arealinei lingvistikai, taip pat dialektologijai ir geolingvistikai, bus rengiamas Lietuvoje.

Simpoziumo tikslai – suburti ALE redakcinės kolegijos narius ir įvairiais kalbų bei tarmių tyrimų aspektais besidominčią tarptautinę lingvistų bendruomenę akademiniam dialogui, sudaryti sąlygas keistis moksline informacija, lietuvių mokslininkams įsitraukti į dešimtojo ALE sąsiuvinio kūrimą.

Mokslo renginyje dalyvaus Europos arealinės lingvistikos žinovai iš daugiau nei 30 mokslo ir tyrimų institucijų.

The Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium is a continuing scientific event organized so far in 49 different European university centres or research institutes.

In cooperation with Romanian scientists from the Romanian Academy, “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics and the University of Bucharest, for the first time such an international scientific event dedicated primarily to areal linguistics, as well as dialectology and geolinguistics, will be held in Lithuania.

The aims of the symposium are to organize members of the ALE editorial board and an international linguistic community interested in various aspects of language and dialect research for academic dialogue, to establish conditions to exchange the scientific information and to involve Lithuanian scientists in the creation of the tenth ALE fascicle.

The scientific event will be attended by researcher of European areal linguistics from more than 30 scientific and research institutions. 

Kviestiniai pranešėjai

Prof. dr. h.C. Nicolae Saramandu, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas, Rumunija

Prof. habil. dr. Manuela Nevaci, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas, Rumunija

Prof. dr. José Enrique Gargallo Gil, Barselonos universitetas, Ispanija

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas, Lietuva

Key Speakers

Prof. Dr. h.C. Nicolae Saramandu, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Bucharest, Romania

Prof. habil. Dr. Manuela Nevaci, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Bucharest, Romania

Prof. Dr. José Enrique Gargallo Gil, University of Barcelona, Spain

Prof. habil. Dr. Danguolė Mikulėnienė, Institute of the Lithuanian Language, Lithuania

Mokslinis komitetas

Prof. dr. h.C. Nicolae Saramandu, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė, Lietuvių kalbos institutas

 

Prof. habil. dr. Manuela Nevaci, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas

Prof. dr. Luchia Antonova, Bulgarijos mokslų akademijos Bulgarų kalbos institutas

Dr. Libuše Čižmárová, Čekijos mokslų akademijos Čekų kalbos institutas

Prof. dr. Federica Cugno, Turino universitetas

Prof. dr. Natalia Z. Donadze, Rusijos mokslų akademijos Lingvistikos institutas

Prof. dr. Dunja Brozović, Zadaro universitetas

Prof. dr. Manuel González, Santjago de Kompostelos universiteto Ramón Piñeiro humanitarinių mokslų tyrimų centras

Prof. dr. Enrique Gargallo Gil, Barselonos universitetas

Prof. dr. Pilar García Mouton, Ispanijos nacionalinės mokslo tarnybos Kalbos, literatūros ir antropologijos institutas

Prof. dr. Sirkka Saarinen, Turku universitetas

Dr. Jožica Škofic, Fran Ramovš slovėnų kalbos instituto Slovėnijos mokslo ir meno akademijos Mokslinių tyrimų centras

Prof. dr. Jadwiga Waniakowa, Lenkijos mokslų akademijos Lenkų kalbos institutas

Prof. dr. Seosamh Watson, Dublino universiteto kolegija

Scientific committee

Prof. Dr. h.C. Nicolae Saramandu, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Bucharest

Prof. habil. Dr. Danguolė Mikulėnienė, Institute of the Lithuanian Language

 

Prof. habil. Dr. Manuela Nevaci, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Bucharest

Prof. Dr. Luchia Antonova, Bulgarian Academy of Sciences, Institute for Bulgarian Language

Dr. Libuše Čižmárová, Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences

Prof. Dr. Federica Cugno, Università di Torino

Prof. Dr. Natalia Z. Donadze, Russian Academy of Sciences, Institute of Linguistics

Prof. Dr. Dunja Brozović, University of Zadar

Prof. Dr. Manuel González, Humanitarian research centre of Ramón Piñeiro of Santiago de Compostela university

Prof. Dr. Enrique Gargallo Gil, University of Barcelona

Prof. Dr. Pilar García Mouton, Institute of language, literature and antropology of National research council of Spain

Prof. Dr. Sirkka Saarinen, University of Turku

Dr. Jožica Škofic, Fran Ramovš Institute of Slovenian Language, Scientific Research Centre by the Slovenian Academy of Sciences and Arts

Prof. Dr. Jadwiga Waniakowa, Polish Academy of Sciences, Institute of Polish Language

Prof. Dr. Seosamh Watson, emeritus professor of Modern Irish at University College Dublin

Organizacinis komitetas

Dr. Agnė Čepaitienė, Lietuvių kalbos institutas

Dr. Ioan Mircea Farcas, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Baja Marė universitetas

Dr. Laura Geržotaitė, Lietuvių kalbos institutas

Carmen-Irina Floarea, Rumunijos akademijos „Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas, Bukarešto universitetas

Dr. Jurgita Jaroslavienė, Lietuvių kalbos institutas

Neda Slausgalvytė, Lietuvių kalbos institutas

Simona Vyniautaitė, Lietuvių kalbos institutas

 

Organizatoriai

Organizing committee

Dr. Agnė Čepaitienė, Institute of the Lithuanian Language

Dr. Ioan Mircea Farcas, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Baia Mare

Dr. Laura Geržotaitė, Institute of the Lithuanian Language

Carmen-Irina Floarea, Romanian Academy “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” Institute of Linguistics, University of Bucharest

Dr. Jurgita Jaroslavienė, Institute of the Lithuanian Language

Neda Slausgalvytė, Institute of the Lithuanian Language

Simona Vyniautaitė, Institute of the Lithuanian Language

 

Organizers

Lietuvių kalbos instituto
Geolingvistikos centras
http://lki.lt/

Rumunijos akademijos
„Iorgu Iordan – Al. Rosetti“ lingvistikos institutas
http://lingv.academia.edu

Research Centre of
Geolinguistics of the Institute
of the Lithuanian Language
http://lki.lt/

Romanian Academy
“Iorgu Iordan – Al. Rosetti”
Institute of Linguistics
http://lingv.academia.edu/

Simpoziumą remia

Lietuvos mokslo taryba
www.lmt.lt

Partneriai

Symposium Supporter

Research Council of Lithuania
www.lmt.lt

Partners

Apie Europos kalbų atlasą ir redakcinę kolegiją

Europos kalbų atlaso (ALE) rengimo idėja kilo 1965 m. Marburge vykusiame Tarptautiniame geolingvistų kongrese. Projektas prasidėjo 1970 m. vadovaujant UNESCO. 1976 m. Karališkosios mokslo akademijos Nyderlanduose iniciatyva jis buvo patvirtintas ir iki šiol yra vienintelis tokio masto lingvistikos mokslinių tyrimų projektas.

ALE Įvadas 1975 m. buvo išleistas Asene Pirmojo (1976) ir Antrojo (1979) klausimyno medžiagos pagrindu. Pirmojo tomo pirmasis sąsiuvinis 1983 m. publikuotas Asene. Penktasis, kuriuo baigtas pirmasis atlaso tomas, ALE prezidento Mario Alinei iniciatyva išleistas 1997 m. Romoje. Pirmajame ALE tome kartu su žemėlapiais buvo pateikti ir kalbiniai komentarai.

ALE pateikiama tiksli Europoje vartojamų kalbų ir tarmių tipologija. Remiantis žemėlapiais (semasiologiniais, onomasiologiniais ir inovatyviais motyvaciniais), ALE vaizduojami įvairių kalbinių tyrimų sudėtiniai duomenys ir susijusi informacija apie Europos kultūros istoriją.

ALE yra pirmasis kontinentinis lingvistinis atlasas, kuriame žymimos tik geografinės, o ne politinės ar lingvistinės šalių ribos. Tokį pasirinkimą lėmė sudėtinga kalbinė situacija Europoje – egzistuoja šešios kalbų šeimos (altajų, baskų, indoeuropiečių, kaukaziečių, semitų ir uralo) ir 22 kalbų grupės (romanų, germanų, keltų ir kt.), kurias dar sudaro 90 kalbų ir tarmių. Heterogeniška medžiaga rinkta 2631 vietovėje (paplitimas – nuo Islandijos iki Uralo kalnų).

Oficialios ALE kalbos yra anglų, prancūzų ir vokiečių. Žemėlapių pavadinimas pateikiamas šešiomis kalbomis (prancūzų, anglų, rusų, vokiečių, ispanų ir italų). Žemėlapių komentarai – prancūzų, anglų ar vokiečių kalbomis.

Kiekvienais metais ALE redakcinės kolegijos nariai, priklausantys 47 nacionaliniams (ir 4 mažumų kalbų) komitetams, yra kviečiami į darbinius susitikimus, kuriuose pristatomi žemėlapiai, dalijamasi moksline informacija, sprendžiamos administracinės problemos, pateikiamos atliktų darbų ataskaitos ir numatomi ateities darbai.

Po susitikimo 2019 m. rugsėjo 8–12 d. simpoziume, vyksiančiame Lietuvių kalbos institute, bus parengtas ir išleistas naujasis – dešimtasis – ALE sąsiuvinis. Jo leidybai vadovauja ALE prezidentas prof. dr. Nicolae Saramandu.

About Atlas Linguarum Europae and the Editorial Board

The origins of this project date back in 1965, when the realisation of a European linguistic atlas was proposed at The Geolinguistics International Congress in Marburg. The project came into being in 1970 under UNESCO guidance and it represents the first and so far the only research project of such dimensions in the domain of linguistics; the project was approved of at the initiative of The Royal Science Academy in the Netherlands in 1976.

The Introduction to the Atlas Linguarum Europae was issued in Assen in 1975, followed by The First Questionnaire in 1976 and by The Second Questionnaire in 1979. The first fascicle from the first volume was issued in 1983 in Assen. Once the fifth fascicle appeared in 1997, at the initiative of the president Mario Alinei the publishing of the atlas has been done in Rome. The atlas includes both maps and linguistic commentaries.

ALE offers a rigorous typology of languages and dialects spoken in Europe. From the point of view of the maps included (semasiological, onomasiological and innovative motivational maps), ALE represents a complex data basis for different linguistic research and at the same time it offers relevant information regarding Europe’s cultural history.

ALE is the first continental linguistic atlas, whose frontiers are neither political nor linguistic, but mere geographical. The choice of the continent derives from the fact that the linguistic situation in Europe is a complex one. There exist six families of languages on the European territory: Altaic, Basque, Indo-European, Caucasian, Semitic and Uralic. Within these language families there exist 22 language groups (such as Romance, Germanic or Celtic), which in their turn consist of 90 languages and individual dialects. The heterogeneous material was collected in 2631 localities from Iceland to the Ural Mountains.

The official languages of the project are English, French and German. The title word of the map is given in six languages (French, English, Russian, German, Spanish and Italian). The commentaries to the maps are edited in French, English or German.

The ALE members, that belong to the 47 national committees, to which 4 committees for the minority languages have been added, are invited to take part in annual working meetings, where, besides presentation of the maps in work, numerous exchanges of scientific information take place, administrative problems are solved, reports on the previous activities are done and future activities are established.

The ten fascile will be printed under the guidance of Prof. univ. dr. Nicolae Saramandu, the president of ALE, after working meeting at the Institute of the Lithuanian Language on 8–12 September 2019.

Publikacijos:
Atlas Linguarum Europae: Introduction (1975). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae: Premier Questionnaire (1976). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae: Second Questionnaire (1979). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1983). Volume I: Premier fascicule, Cartes et Commentaires. Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1986). Volume I: Deuxième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen / Maastricht (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1988). Volume I: Troisième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1990). Volume I: Quatrième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen / Maastricht (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1997). Volume I: Cinquième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae Perspectives nouvelles en géolinguistique (1997). Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2002). Volume I: Sixième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2007). Volume I: Septième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2014). Volume I: Huitième fascicule, Commentaires. Bucureşti (Editura Universităţii din Bucureşti).

Atlas Linguarum Europae (2014). Volume I: Huitième fascicule, Cartes linguistiques européennes. Bucureşti (Editura Universităţii din Bucureşti).

 

 

Naujasis ALE tomas: Atlas Linguarum Europae, I.10 (Bucharest, Romanian Academy together with University Publishing House from Bucharest).

Publications:
Atlas Linguarum Europae: Introduction (1975). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae: Premier Questionnaire (1976). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae: Second Questionnaire (1979). Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1983). Volume I: Premier fascicule, Cartes et Commentaires. Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1986). Volume I: Deuxième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen / Maastricht (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1988). Volume I: Troisième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1990). Volume I: Quatrième fascicule, Cartes et Commentaires. Assen / Maastricht (Van Gorcum).

Atlas Linguarum Europae (1997). Volume I: Cinquième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae Perspectives nouvelles en géolinguistique (1997). Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2002). Volume I: Sixième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2007). Volume I: Septième fascicule, Cartes et Commentaires. Roma (Poligrafico).

Atlas Linguarum Europae (2014). Volume I: Huitième fascicule, Commentaires. Bucureşti (Editura Universităţii din Bucureşti).

Atlas Linguarum Europae (2014). Volume I: Huitième fascicule, Cartes linguistiques européennes. Bucureşti (Editura Universităţii din Bucureşti).

 

 

A new ALE volume: Atlas Linguarum Europae, I.10 (Bucharest, Romanian Academy together with University Publishing House from Bucharest).