Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“

Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas kviečia į tarptautinę mokslinę konferenciją „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“. Konferencija vyks 2021 m. rugsėjo 8–10 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius.

Vis dinamiškesni kalbų ir kultūrų sąlyčio procesai, vykstantys skirtingose Europos erdvėse, tyrėjams kelia naujų iššūkių. Kviečiame mokslininkus aptarti paribių tyrimams naudojamų instrumentų modernizavimo metodus, taikomus ne tik aprašant slavų–baltų paribio zonas, bet ir palyginant tyrimų rezultatus su šiuolaikinių procesų įvairių kalbų ir kultūrų sąveikos tyrimų rezultatais.

Aktualiausios temos – novatoriškas žvilgsnis į kontaktų aprašymo Europoje problemą, nauji terminologiniai ir metodiniai pasiūlymai, naujos tyrimų paradigmos:

 • Migracijos procesai, jų pastovumas bei kaita kalboje ir kultūroje
 • Kalbinių ribų nykimas daugiakalbystės ir daugiakultūriškumo sąlygomis
 • Naujas kalbinių kontaktų sąvokų apibrėžimas ir nauja terminija
 • Aktyvių ir pasyvių kompetencijų naudojimas skirtingų kultūrų sąsajų kontaktuose
 • Tautinių ir regioninių kalbų komunikacinė situacija globalizacijos sąlygomis
 • Kalbiniai ir kultūriniai kontaktai miesto erdvėje
 • Vietinių kalbinių (tarminių) variantų funkcionavimas, kaita ir sąveika
 • Kalbų ir kultūrų sąveikos istorija: tyrimo metodai ir šaltiniai
 • Kontaktų erdvės Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje ir Prūsijos Lietuvoje
 • Kalbų bei kultūrų sąveikos raiška XVI–XIX a. raštijoje
 • Kalbų kontaktų išraiška onimuose
 • Balto–Slavistica laike ir erdvėje 
 • Pasaulis žodynuose ir žodynai pasaulyje

Dalyvio anketą kartu su pranešimo anotacija (apie 300 žodžių lietuvių, lenkų, anglų, rusų arba vokiečių kalbomis) prašome siųsti iki 2020 m. balandžio 20 d. el. paštu . Patvirtinimą apie priėmimą el. paštu atsiųsime iki 2020 m. gegužės 20 d.

DALYVIO MOKESTIS: dalyviams iš ES šalių – 50 Eur (sumokėti iki 2020 m. liepos 1 d.), 70 Eur (sumokėti iki rugpjūčio 15 d.). Mokėjimo informaciją nurodysime kartu su priėmimo patvirtinimu.

PLENARINIAI PRANEŠIMAI: 30 min.

PRANEŠIMAI: 20 min.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, lenkų, rusų, vokiečių.

Pranešimus (parengtus lenkų, anglų, vokiečių arba rusų kalbomis) iki spalio 15 d. bus galima publikuoti žurnale „Acta Baltico-Slavica“ (2021 m. Nr. 45), elektroninėje LMA Slavistikos instituto platformoje (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/). Reikalavimai tekstams yra žurnalo puslapyje (About the Journal Author Guidelines). Straipsniai bus recenzuojami pagal numatytą tvarką.

Mokslinio komiteto vardu:

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė                     

Prof. habil. dr. Anna Zielińska

Organizacinio komiteto vardu:

Dr. Vilija Sakalauskienė                             

Prof. habil. dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa

MOKSLINIS IR ORGANIZACINIS KOMITETAI

The Institute of the Lithuanian Language and the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences have pleasure to invite You to the international scientific conference “Interaction of Languages and Cultures in Europe: Border and Contact Areasˮ. The conference will be held at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio str. 5, LT-10308 Vilnius, on 8–10 September, 2021.

The increasingly dynamic processes of linguistic and intercultural contact taking place in different parts of Europe present new challenges for researchers. We invite scientists to discuss methods of modernization of instruments used for border studies, not only describing the Slavic–Baltic border regions, but also to compare research results with outcomes on interaction between modern languages and cultures.

The subject matter includes an innovative look at the problem of contact description in Europe, new terminological and methodological suggestions, and new research paradigms:

 • Migration processes, their stability and change in language and culture
 • Erosion of language barriers in the context of multilingualism and multiculturalism
 • Use of active and passive competences in intercultural contacts
 • Communication situation of national and regional languages in the context of globalization
 • Linguistic and cultural contacts in urban space
 • Investigation of functioning, change and interaction of local linguistic variants
 • History of language and intercultural interaction: research methods and sources
 • Interaction of languages and cultures in the Grand Duchy of Lithuania and Prussian Lithuania
 • Expression of written language and cultural interaction in the 16th–19th centuries
 • Expression of language contacts in onims
 • Baltic–Slavic contacts in time and space
 • The world of dictionaries and dictionaries of the world
 • The new definition of language contact concepts and new terminology

We kindly ask you to send the filled participant form together with the annotation of about 300 words (in Lithuanian, Polish, English, or Russian) to by April 20, 2020.

The confirmation of Your participation will be sent by e-mail May 20, 2020.

ENTRY FEE: EUR 50 (payable by July 1, 2020), EUR 70 (payable by August 15). Your payment information will be provided alongside with the confirmation of Your acceptance.

DURATION OF EACH PLENARY PRESENTATION: 30 min.

DURATION OF OTHER PRESENTATIONS: 20 min.

Conference languages: Lithuanian, English, Polish, Russian, German.

Articles based on the presentations (written in Polish, English or Russian) will be available for publication in the journal “Acta Baltico–Slavicaˮ (No. 45 of 2021) on the electronic platform of the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/) by October 15th. Requirements for publications can be found on the journal website (About the Journal → Author Guidelines). Articles will be reviewed in accordance with specifications and requirements of the journal.

On behalf of the Scientific Committee – 

Prof. Habil. Dr. Danguolė Mikulėnienė                            

Prof. Habil. Dr. Anna Zielińska

On behalf of the Organisation Committee – 

Dr. Vilija Sakalauskienė                                                   

Prof. Habil. Dr. Zofia Sawaniewska-Mochowa

Instytut Języka Litewskiego, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zapraszają na Międzynarodową Konferencję Naukową Wzajemne oddziaływania języków i kultur w Europie:

pogranicza i przestrzenie kontaktów

Wilno, 8–10 września 2021 roku

Miejsce obrad: Instytut Języka litewskiego, ul. P. Vileišio 5, LT-10308 Vilnius.

Zachodzące coraz dynamiczniej w Europie procesy kontaktowania sie języków i kultur w różnych przestrzeniach stawiają przed badaczami nowe zadania. Zachęcamy uczonych do podjęcia dyskusji na temat sposobów unowocześniania instrumentarium stosowanego do opisu pograniczy, w tym pogranicza bałtycko-słowiańskiego, orazskonfrontowania wyników badań nad współcześnie zachodzącymi procesami na stykach różnych języków i kultur. Interesują nas szczególnie ujęcia odznaczające się nowatorskim podejściem do problematyki opisu kontaktów językowych i międzykulturowych w Europie, przynoszące nowe propozycje terminologiczne i metodologiczne, wskazujące nowe paradygmaty badawcze. Dyskusja będzie koncentrować się na problemach skupionych wokół tytułowego kręgu tematycznego. Do szczegółowych zagadnień, które proponujemy do podjęciapodczas konferencji, należą takie tematy, jak:

 • Procesy migracyjne a stałość i zmienność w języku i kulturze
 • Zacieranie się (nieostrość) granic językowych w warunkach polilingwizmu i wielokulturowości
 • Wykorzystywanie kompetencji czynnych i biernych w kontaktach na styku różnych kultur
 • Sytuacja komunikacyjna języków mniejszościowych i regionalnych w warunkach globalizacji
 • Kontakty językowe i kulturowe w przestrzeni miejskiej
 • Historia ddziaływań językowych i międzykulturowych: metody badań i źródła
 • Wielkie Księstwo Litewskie i Litwa Pruska jako przestrzeń kontaktów językowych i kulturowych
 • Odzwierciedlenie kontaktów językowych i kulturowych w piśmiennictwie XVI–XIX w.
 • Kontakty językowe w świetle onomastyki
 • Kontakty bałtycko-słowiańskie w czasie i przestrzeni
 • Świat w słownikach i słowniki na świecie?
 • Redefinicje dotychczasowych pojęć z zakresu kontaktów językowych i nowe ujęcia terminologiczne

TERMINY

Prosimy o zgłaszanie tematów referatów na załączonym kwestionariuszu wraz abstraktem (około 300 słów w jednym z pięciu języków konferencji) i przesłanie ich do 20 kwietnia 2020 r. pocztą elektroniczną e-mail: . O przyjęciu referatu i włączeniu go do programu konferencji poinformujemy drogą elektroniczną w terminie do 20 maja 2020 r.

OPŁATA KONFERENCYJNA: 50 EUR (w terminie do 1 lipca 2020) lub 70 EUR (w terminie do 15 sierpnia 2020). Obejmuje materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, uroczystą kolację? Koszty podróży i zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. Informacja o numerze konta, na które należy wnieść opłatę, zostanie podana w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem przyjęcia referatu. 

CZAS WYGŁASZANIA REFERATÓW: w obradach plenarnych – 30 minut, w sekcjach – 20 minut. 

JĘZYKI KONFERENCJI: litewski, angielski, polski, rosyjski, niemiecki   

PUBLIKACJA

Uczestnicy konferencji zainteresowani publikacją referatów mogą je składać w formie artykułów do czasopisma „Acta Baltico-Slavica” (tom 45/2021) na platformie elektronicznej Instytutu Slawistyki PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/) do 15 października 2020 roku. Wymagane jest przygotowanie tekstu w jednym z trzech języków (polskim, angielskim bądź rosyjskim) według wytycznych, zamieszczonych na stronie czasopisma (About the Journal, zakładka: Author Guidelines). Złożone artykuły zostaną poddane procedurze recenzowania w trybie peer review.

W imieniu Komitetu Naukowego Konferencji

Prof. habil. dr. Danguolė Mikulėnienė

Prof. habil. dr. Anna Zielińska

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji

Dr. Vilija Sakalauskienė

Dr. habil. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN  

Институт литовского языка и Институт славистики Польской Академии наук приглашают на международную научную конференцию «Взаимодействие языков и культур в Европе: пограничные зоны и пространства контактов». Конференция состоится 8–10 сентября 2020 г. в Вильнюсе, в Институте литовского языка (P. Vileišio ул. 5, LT-10308 Vilnius).

Динамичные процессы языкового и культурного взаимодействия, происходящие в разных частях Европы, ставят перед исследователями новые задачи. Приглашаем ученых разных стран обсудить проблемы модернизации методов и способов изучения пограничья, используемых для описания балто–славянской пограничной зоны, а также сравнить результаты исследований различных Балто–славянских контактов с результатами изучения современных процессов языкового и культурного взаимодействия в других странах и регионах.

Наиболее актуальные темы для обсуждения – это новаторский взгляд на проблемы изучения языковых и культурных контактов в Европе, новые методологические подходы и метаязык для их описания, новые парадигмы исследований:

 • Миграционные процессы, их изменчивость и постоянство в языке и культуре 
 • Исчезновение языковых границ в условиях многоязычия и поликультурности 
 • Новые концепции в определении языковых контактов и новая терминология
 • Использование активных и пассивных компетенций в мультикультурной среде
 • Коммуникативная ситуация национальных и региональных языков в условиях глобализации 
 • Взаимодействие языков и культур в пространстве города
 • Функционирование, изменение и взаимодействие локальных языковых (диалектных) вариантов 
 • История взаимодействия языков и культур: методы изучения и источники
 • Великое Kняжество Литовское и Прусская Литва как пространство для контактов
 • Отражение языковых и культурных контактов в письменности XVI–XIX вв.
 • Языковые контакты в ономастике
 • Балто–славянские контакты во времени и пространстве
 • Окружающий мир в словарях и словари в мире.

Анкету участника и аннотацию доклада (около 300 слов на литовском, польском, английском, немецком или русском языках) просим присылать до 20 апреля 2020 г. по адресу: . Сообщение о подтверждении темы доклада и его включении в программу будет разослано по эл. почте до 20 мая 2020 г. 

Регистрационный взнос: € 50 (внесен до 01-07-2020) или € 70 (внесен до 15-08-2020). Информация о способах оплаты будет сообщена в эл. письме одновременно с подтверждением темы доклада. 

Регламент выступлений:

Пленарный доклад – 30 мин. 

Доклад на секции – 20 мин. 

Рабочие языки: литовский, польский, английский, немецкий, русский.

Статьи, подготовленные на основе докладов на польском, английском и русском языках и присланные до 15 октября 2020 г., будут опубликованы в журнале «Acta BalticoSlavica» (№ 45 / 2021 г.), издаваемом на электронной платформе Института славистики ПАН (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/). Требования к оформлению статей см. на сайте журнала в разделе About the Journal Author Guidelines (https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/about/submissions#authorGuidelines).

Рецензирование присланных статей будет проходить в обычном для этого издания порядке. 

От имени научного комитета конференции 

Проф. хабил. д-р Дангуоле Микуленене

Проф. хабил. д-р Анна Зелиньска

От имени организационного комитета конференции

Д-р Вилия Сакалаускене

Проф. хабил. д-р Зофия Саваневска-Мохова