Ger+otait+_fotografija

dr. Laura Brazaitienė

mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1984 m. Kaune. 2009 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūrą ir įgijo filologijos magistro kvalifikacinį laipsnį. 2012–2016 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto doktorantūroje. 2016 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvos tarmių klasifikacijos tyrimas geolingvistiniu aspektu (mokslinė vadovė – prof. dr. (HP) Danguolė Mikulėnienė). Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre (iki 2015 m. Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius) dirba nuo 2009 m.

Mokslinių tyrimų sritys: baltų kalbų arealiniai tyrimai, dialektologija, geolingvistika, perceptyvioji dialektologija.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura, Tuomienė Nijolė 2022: Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės. Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-316-1.
 2. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Lietuvių kalbos variantai: tyrėjo ir paprastojo kalbos bendruomenės nario perspektyvos, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 347 p. ISBN 978-609-07-0570-04.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis tradicinių lietuvių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-253-9. 
 4. Aliūkaitė Daiva, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura 2017: Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. ISBN 978-609-459-912-5 (internete), ISBN 978-609-459-913-2 (spausdintinis).
 5. Mikulėnienė Danguolė, Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Geržotaitė Laura, Birgelienė Nijolė 2016: Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-186-0.
 6. Mikulėnienė Danguolė, Meiliūnaitė Violeta, Aliūkaitė Daiva, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jaroslavienė Jurgita, Judžentytė Gintarė, Leskauskaitė Asta ir kt. 2014: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai), sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis. ISBN 978-9955-26-46.
 7. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt. 2013: Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Flora, 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-100-6.
 8. Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Bakšienė Rima, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Geržotaitė Laura ir kt. 2012: Baltų kalbų atlasas. Leksika 1: Flora • Baltu valodu atlants. Leksika 1: Flora • Atlas of the Baltic Languages. The Lexis 1: Flora (kompaktinė plokštelė), sud. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-083-2.
 1. Geržotaitė, Laura 2020: Sociogeolingvistinis Klaipėdos krašto aukštaičių kalbos tyrimas „Viešvilės apylinkių šnekta“. – Viešvilė 2, vyr. red. Algirdas Sinkevičius, Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, p. 2255–2268, 2738. ISBN 978-609-486-011-9.
 2. Brazaitienė Laura 2020: Research on Perceptual Dialectology in Lithuania: Subjective Dialectal Variation of Lithuanian Language Area in Relation to Objective Variation. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 267–291, 308–309. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 3. Brazaitienė Laura 2020: Kauno apylinkių šnektos rankraštinių šaltinių duomenimis. – Lietuvių kalba 14, 2020. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/308.
 4. Geržotaitė Laura 2019: Jaunųjų rytų aukštaičių – kupiškėnų ir uteniškių – kalbinės gimtinės vaizdiniai. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 175–198. ISSN 1648-4444.
 5. Geržotaitė Laura 2019: Jaunųjų vakarų aukštaičių kauniškių kalbinės gimtinės vaizdiniai: Kauno, Jurbarko, Šakių ir Marijampolės kalbinis (ne)giminiškumas. – Bendrinė kalba 92, 1–25. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?92.
 6. Geržotaitė Laura 2019: Bendrinės lietuvių kalbos vaizdinių kalbinio standarto plote tyrimas: vienos Kauno rajono gimnazijos atvejis. – Lietuvių kalba 13, 1–18. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/278.
 7. Geržotaitė Laura 2018: Nauji duomenys Antano Baranausko lietuvių tarmių skirstymo rekonstrukcijai. – Linguistica Lettica 26, 174–190. ISSN 1407-1932.
 8. Geržotaitė Laura 2018: Šiaulių jaunuolių kalbinė gimtinė mentaliniuose žemėlapiuose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 76–101. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-224-9.
 9. Geržotaitė Laura 2017: Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose: geolingvistinė analizė. – Acta Linguistica Lithuanica LXXVII, 167–195. ISSN 1648-4444.
 10. Geržotaitė Laura, Čepaitienė Agnė 2016: Vilkaviškio jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos, taisyklingumo ir patrauklumo vertės. – Verbum 7, 84–100. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/10288.
 11. Geržotaitė Laura 2016: Jaunųjų šiauliškių ir panevėžiškių tarminė savimonė: ribos mentaliniuose žemėlapiuose. – Acta Linguistica Lithuanica LXXIV, 121–142. ISSN 1648-4444.
 12. Geržotaitė Laura 2015: Geolingvistinė Antano Baranausko lietuvių tarmių klasifikacijos analizė. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, sud. V. Ragaišienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 133–165. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-163-1.
 13. Geržotaitė Laura 2015: Rankos pirštai lietuvių kalbos tarmėse (Leksikos anketos duomenimis). – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, sud. V. Meiliūnaitė, A. Čepaitienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 105–149. ISBN 9986-668-71-9 (įr.), ISBN 978-609-411-158-7.
 14. Geržotaitė Laura 2012: Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos. – Acta Linguistica Lithuanica LXVII, 156–174. ISSN 1648-4444.
 15. Geržotaitė Laura 2011: Anties pavadinimai lietuvių kalbos tarmėse. – Baltu filoloģija 20(2), 13–23. ISBN 978-9984-45-509-9.
 1. Brazaitienė Laura 2022: Tarmės ir bendrinės kalbos vaizdiniai kalbinio standarto zonoje: šiaurinės Kauno rajono dalies gimnazistų požiūris. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 149. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konference  Valodas reģionālie varianti (Rīga, 2022-02-22). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/57005/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y]
 2. Brazaitienė Laura 2021 : Tarmės ir bendrinės kalbos vaizdiniai Kauno rajono gimnazistų požiūriu. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribio zonos ir kontaktinės erdvės (Vilnius, 2021-09-11). Paskelbtos pranešimo tezės ir programa [Prieiga internete: http://lki.lt/kvietimas-i-konferencija/]
 3. Brazaitienė Laura 2020: Geolingvistikos centro Tarmių archyvo duomenų archyvavimas Tarmyne. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės. Mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 4. Geržotaitė Laura 2019: Attitude Towards the Standard Lithuanian of Gymnasium Students Living in the Linguistic Standard Area. – Atlas Linguarum Europae (ALE) Symposium, the 52nd  Editorial Board Meeting / „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas, 2019 m. rugsėjo 11 d., Lietuvių kalbos institutas. Programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf.
 5. Geržotaitė Laura 2019: Bendrinės lietuvių kalbos vaizdiniai kalbinio standarto zonoje: gimnazistų požiūris. – V tarptautinis lituanistų kongresas / V Międzynarodowy Kongres Lituanistów, 2019 m. gegužės 17 d., Vroclavas, Lenkija. Programos prieiga internete: https://labaswroclaw.wordpress.com/program-programa-programme/.
 6. Geržotaitė Laura, Mikulėnienė Danguolė, Jaroslavienė Jurgita 2019: Modern Geolinguistic research in Lithuania at the beginning of the 21th century. – International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE10), 2019 m. birželio 27 d., Leuvardenas, Nyderlandai. Tezių prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/2019-06-27.html#talk:96414.
 7. Geržotaitė Laura 2018: Traditional Lithuanian Dialects from a Perspective of Cartographical Geolinguistics. – 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, 2018 m. liepos 23 d., Lietuvių kalbos institutas. Programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/07/SIDG_Programme_Final.pdf.
 8. Geržotaitė Laura 2018: Šiaulių jaunuolių kalbinė gimtinė: ribos pieštiniuose žemėlapiuose. – Septintoji respublikinė konferencija-seminaras Gimtoji kalba mokykloje“, 2018 m. kovo 9 d., Šiaulių universitetas.
 9. Geržotaitė Laura 2018: Antano Baranausko tarmių skirstymo rekonstrukcija: du nauji šaltiniai. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference VALODA DAUDZVEIDĪBĀ. TĒZES, 2018. gada 22.–23. februāris, Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 17–18. ISBN 978-9984-742-96-0. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf.
 10. Geržotaitė Laura 2017: Changes in Traditional Lithuanian Dialects from a Perspective of Cartographical Geolinguistics. – International workshopMultilingualism and threatened languages in the Baltic regionˮ, 2017 m. spalio 21 d., Vytauto Didžiojo universitetas. Programos prieiga internete: http://hmf.vdu.lt/wp-content/uploads/2017/10/Plan_Lang-in-Baltics2017-10-16.pdf.
 11. Geržotaitė Laura 2017: Antano Baranausko tarmių klasifikacija: Ramygalos šnektos atvejis. – Tarptautinė mokslinė konferencijaTekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27 d., Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Tezių prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf.
 12. Geržotaitė Laura 2017: Seinų šnektos ploto ribos XXI a. pradžioje. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 metų sukakčiai paminėtiBALTŲ IR SLAVŲ KALBOS IR TARMĖS VIDURIO EUROPOS ERDVĖJE“, 2017 m. balandžio 21 d., Lietuvių kalbos institutas.
 13. Geržotaitė Laura 2016: Lenkijos lietuvių šnektų vaizdas nuostatose ir pieštiniuose žemėlapiuose. – Mokslinis seminaras Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje“, 2016 m. gruodžio 19 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas.
 14. Geržotaitė Laura 2016: Vakarų aukštaičių šiauliškių ir rytų aukštaičių panevėžiškių paribio šnektos lietuvių tarmių klasifikacijose: geolingvistinė analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų sukakčiai paminėtiDabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 20 d., Lietuvių kalbos institutas. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZ%C4%96S_2016_1_3.pdf.  
 15. Geržotaitė Laura 2015: Punsko apylinkių šnektų ploto kitimo dinamika. – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 29 d., Vilniaus universitetas. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/tezes/Gerzotaite.pdf.
 16. Geržotaitė Laura 2015: Tarmiškumas ir tarmių ribos jaunimo požiūriu: šiauliškių ir panevėžiškių atvejis. – Mokslinis seminaras „Kalbiniai kraštovaizdžiai regionuose: lingvistinės ir tarpdalykinės tyrimų perspektyvos“, 2015 m. spalio 16 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. 
 17. Geržotaitė Laura 2014: Klaipėdos krašto aukštaitiškosios dalies vietovių raida (socio)geolingvistiniu požiūriu. – Aktuāli baltu valodu vēstures un dialektoloģijas jautājumi. Veltījums valodnieces Martas Rudzītes (1924–1996) piemiņai: referātu kopsavilkumi, 2014  gada. 7.–8. novembris, Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 24–25.
 18. Geržotaitė Laura 2013: Geolingvistinis Klaipėdos krašto aukštaičių kalbos tyrimas: Viešvilės apylinkių šnektos situacija. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“, 2013 m. gruodžio 6 d., Lietuvių kalbos institutas.
 19. Geržotaitė Laura 2013: Antano Baranausko tarmių klasifikacija: geolingvistinė analizė. – Mokslinė konferencijaKalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos“, 2013 m. gegužės 15 d., Lietuvių kalbos institutas.
 20. Geržotaitė Laura 2012: Geolingvistinis vidurio Lietuvos tarmių tyrimas: Babtų apylinkių šnektos. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje“, 2012 m. gruodžio 7 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Tezių prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/katedru/lietuviu/TEZES_Soc_Geo_2012.pdf. 
 21. Geržotaitė Laura 2011: Vakarų aukštaičiai šiauliškiai tarmių klasifikacijose: geolingvistinis aspektas. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociolingvistinė dialektologija: baltų tarmių tyrimai“, 2011 m. spalio 21 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. Tezių prieiga internete: http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Laura%20GERZOTAITE.pdf.
 22. Geržotaitė Laura 2011: Anties pavadinimai (A. Salio anketos Apklausas 1 duomenimis). 47. – Artura Ozola dienas konference: Baltu valodu vēsture un dialektoloģija: referātu anotācijas un kopsavilkumi, 2011 gada. 18.–19. marts, Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 15–16.
 1. Geržotaitė Laura. Vieša paskaita (Ne)tarminės kalbos zonos Ežerėlio jaunuolių žemėlapiuose 2018 m. spalio 10 d Kauno rajono Ežerėlio pagrindinės mokyklos ir akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos skyriaus mokytojams ir mokiniams (Kauno raj.).
 2. Geržotaitė Laura. Vieša paskaita Lietuvos gimnazistų žemėlapiai: tarmių ribos ir tarmiškumas 2018 m. rugsėjo 18 d. seminare Kačerginės daugiafunkciame centre (Kauno raj.) mokytojams lituanistams ir kitiems švietimo darbuotojams.
 3. Mikulėnienė Danguolė, Aliūkaitė Daiva, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura. Vieša paskaita Pasimetę kalboje? Kur prasideda ir baigiasi tarmė? Atsako Lietuvos gimnazistai 2018 m. kovo 21 d. LMA Vrublevskių bibliotekoje.
 4. Geržotaitė Laura. Vieša paskaita Tarmių ribos ir tarmiškumas gimnazistų žemėlapiuose 2018 m. kovo 11 d. Anykščių Jono Biliūno gimnazijoje.
 5. Geržotaitė Laura. Vieša paskaita Subjektyvusis lietuvių tarmių vaizdas mentaliniuose žemėlapiuose 2016 m. kovo 17 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentams.
 6. Geržotaitė Laura. Vieša paskaita Tarmių kartografija 2011 m. gegužės 12 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentams.
 1. Ambrazas Saulius, Bakšienė Rima, Kadžytė Gražina, Leskauskaitė Asta, Nėnienė Inga, Dagys Arūnas, Trumpa Edmundas, Geržotaitė Laura 2011: Kompiuterinis žodynas LIETUVIŲ TARMĖS. III dalis / Multimedia dictionary LITHUANIAN DIALECTS. Volume III, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISBN 978-609-411-074-0.
 1. 2014-02-09–22 Valstybinis Baltarusijos Maksimo Tanko pedagoginis universitetas.
 1. Brazaitienė, Laura 2021: Kauno rajonas – it margas kalbų kilimas. Interviu (kalbina Matas Šabonas). – Kauno diena: priedas Santaka 167 (22415), p. 4–5. Prieiga internete: https://kauno.diena.lt/naujienos/laisvalaikis-ir-kultura/kultura/geolingviste-kauno-rajonas-it-margas-kalbu-kilimas-1035489. ISSN 1392-7639
 2. Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura 2020: Kaip keičiasi tarmėtyrininko veikla. – Gimtoji kalba 12 (642), 8–14. ISSN 0868-5134.
 3. Geržotaitė Laura 2017: Geolingvistinis Babtų apylinkių šnektų tyrimas. – Babtai, vyr. red. D. Šniukas, Vilnius: VšĮ „Versmės“ leidykla, 1290–1299. ISSN 1822-489X. Prieiga internete: https://llt.lt/pdf/babtai/LLT_Babtai_Gerzotaite_moksl_str_2016_11_04.pdf.
 4. Geržotaitė Laura 2015: Lietuvių kalba Punsko apylinkėse vietos gyventojų duomenimis. – Gimtoji kalba 7, 22–28. ISSN 0868-5134.
 1. 2020–2021: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Lietuvių vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas (vad. dr. A. Čepaitienė).
 2. 2020–2021: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos (vad. dr. V. Meiliūnaitė).
 3. 2017–2019: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas (Nr. K-2/2017) (vad. prof. dr. D. Aliūkaitė).
 4. 2014–2016: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Bendrinės kalbos vieta mentaliniame lietuvių kalbos žemėlapyje (Nr. K-5/2014) (vad. prof. dr. D. Aliūkaitė).
 5. 2014–2015: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos (kodas LIT-8-85) (vad. dr. A. Leskauskaitė).
 6. 2011–2014: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida (kodas VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 7. 2010-02-01–2010-12-31: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos administruotas projektas Lietuvių tarmių tekstynas (Nr. K-15/2005) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 8. 2009–2011: Lietuvos mokslo tarybos administruotas projektas Baltų kalbų atlasas 1. Leksika 1 rengimas ir leidyba (kodas LIT-1-35) (vad. prof. dr. (HP) D. Mikulėnienė).
 1. Bakšienė Rima, Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 26, 56. ISBN 978-609-411-184-6.
 2. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija, Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas. I tomas: A–M, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, XII. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 3. Leskauskaitė Asta, Seirijų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 14. ISBN 978-609-411-183-9.
 4. Vidugiris Aloyzas, Lazūnų šnekta, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 15, 16. ISBN 978-609-411-119-8.
 5. Bakšienė Rima, Vaišnienė Daiva, Klaipėdos krašto aukštaičiai: TEKSTAI IR KONTEKSTAI, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 29, 39, 46. ISBN978-609-411-126-6.
 6. Meiliūnaitė Violeta, Marcišauskaitė Vida, Rytų aukštaičiai panevėžiškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 28, 73. ISBN: 978-609-411-124-2.
 7. Jaroslavienė Jurgita, Tuomienė Nijolė, Lazūnų šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 12. ISBN 978-609-411-089-4.
 8. Judeikienė Adelė, Taip šneka lietuvninkai Saugose, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011, 28. ISBN 978-609-411-069-6.
 9. Kardelis Vytautas, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Rytų aukštaičiai vilniškiai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 89. ISBN 978-609-411-041-2.

Other Members