Ragaisiene

dr. Vilija Ragaišienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1972 m. liepos 17 d. Puvočių kaime, Varėnos rajone. Mokėsi Aštriosios Kirsnos vidurinėje mokykloje, Lazdijų rajone. 1996 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar – Lietuvos edukologijos universiteto Švietimo akademija) ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 2010 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse.

1994 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyriuje: iš pradžių – vyr. laborante, vėliau – asistente. Nuo 2007 m. dirbo Leksikografijos centro jaunesniąja mokslo darbuotoja (nuo 2011 m. – mokslo darbuotoja), nuo 2015 m. – Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja, nuo 2019 m. iki dabar – vyresnioji mokslo darbuotoja.

Nuo 1996 m. dirba Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje: iš pradžių – programos sekretore, vėliau – programos koordinatore, nuo 2002 m. – Programų skyriaus vedėja.

Mokslinių tyrimų sritys: leksikografija, leksikografija, tarmėtyra, akcentologija.

 1. Ragaišienė Vilija 2022: Danguolė Mikulėnienė. Bibliografijos rodyklė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, sud. Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 92 (3,6 aut. l. (144520 sp. ž.). ISBN 978-609-411-317-8.
 2. Visos tarmės gražiausios… : tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aut.: D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, A. Čepaitienė, G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, L. Lapinskienė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė,D. Sviderskienė, Ž. Šidlauskas, J. Urbanavičienė, D. Vaišnienė; sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė; mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė. – 2-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. – 90 p.
 3. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2019: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas II (N–Ž), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-238-6 (II tomas).
 4. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2016: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas I (A–M), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 5. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos: kolektyvinė monografija, aut. D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 6. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, aut. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, L. Geržotaitė, J. Jaroslovienė, G. Judžentytė, A. Leskauskaitė, J. Lubienė, N. Morozova, D. Pakalniškienė, L. Plygavka, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė, K. Rutkovska, J. Švambarytė-Valužienė, J. Urbanavičienė, D. Vaišnienė; sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 7. Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aut. D. Aliūkaitė, G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, L. Lapinskienė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė, D. Sviderskienė, D. Vaišnienė; sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. ISBN 978-5-420-01732- 5. 
 8. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija, sud. V. Meiliūnaitė, V. Ragaišienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. ISBN 978-5-420-0174-2.
 9. Ragaišienė Vilija 2002: Žaižaravimas–žalianugaris, žvėris–žvilgesys, žvyra–žvužvangt. – Lietuvių kalbos žodynas XX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8.
 1. Ragaišienė Vilija 2022: Mirtis kaip vertybių matas pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. – Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków / Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 3, Kraków, Vilnius: Księgarnia Akademicka, 37–51. ISBN 978-83-8138-802-3 (druk), ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf). Prieiga internete: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/series/studiapolsko-litewskie
 2. Ragaišienė Vilija 2022: Dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 230–270. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 3. Ragaišienė Vilija 2022: Žmogų ir jo aplinką apibūdinantys skoliniai pietų aukštaičių šnektose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 394–412. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 4. Рагайшиене Вилия 2022: Фoрмы выражения представлений o cмeрти в говораx южных аукштайтов. – Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 249–262. ISBN 978-83-227-9611-5. Prieiga internete: https://www.umcs.pl/pl/pozycje-wydawnicze,23620,i-miedzynarodowy-kongres-etnolingwistyczny-t-2-obraz-swiata-i-czlowieka-w-kulturze-ludowej-i-narodowej-red-ewa-bialek-stanislawa-niebrzegowska-bartminska-joanna-szadura,120208.chtm
 5. Ragaišienė Vilija 2022: Kalbinė MIRTIES raiška pietų aukštaičių šaltiniuose. – Terra Jatwezenorum 14 (1), 88–98. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2023/01/Terra-XIV-2022_1d.pdf
 6. Ragaišienė Vilija 2021: Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų šaltinis. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 2, Vilnius, Liublinas: Vilniaus universiteto leidykla, 201–215. ISBN 978-609-07-0552-0 (spausdinta knyga, bendras), ISBN 978-609-07-0642-8 (spausdinta knyga, 2 dalis), ISBN 978-609-07-0457-8 (skaitmeninis PDF, bendras), ISBN 978-609-07-0641-1 (skaitmeninis PDF, 2 dalis). Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/24578/23836.
 7. Ragaišienė Vilija 2021: Kirčiavimo kodifikacijos bruožai Petro Būtėno „Lietuvių kalbos akcentologijos vadovėlyje“. – Kultūros studijos Panevėžyje. Petras Būtėnas, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 40–59. ISBN 978-609-8235-06-7.
 8. Ragaišienė Vilija 2021: Namų vaizdinys pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. – Iš Dzūkijos praeities. Seirijų kraštas: kalba ir istorija, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 9–32. ISBN 978-609-8235-07-4.
 9. Ragaišienė Vilija 2021: Tikėjimai pietų aukštaičių šnektose. – Terra Jatwezenorum 13 (1), 103–120. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2022/01/Terra-XIII-1-nr.pdf.
 10. Ragaišienė Vilija 2020: Kirčio atitraukimas rytų aukštaičių anykštėnų patarmės tekstuose. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 211–226. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2049.
 11. Ragaišienė Vilija 2020: Būdvardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Lietuvių kalba 14, 1–17. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.
 12. Ragaišienė Vilija 2020: Tendencies to use loanwords in the Southern South Aukštaitian subdialects. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti, ed. M. Jankowiak, M. Vašiček, Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 89–96, 346. ISBN 978-80-86420-80-6.
 13. Ragaišienė Vilija 2020: Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowoauksztockich” („Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas“). – Vilnius University Open Series (5), Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 1, 246–276. ISBN 978-609-07-0552-0 (spausdinta knyga, bendras), ISBN 978-609-07-0553-7 (spausdinta knyga, 1 dalis), ISBN 978-609-07-0457-8 (skaitmeninis PDF, bendras), ISBN 978-609-07-0458-5 (skaitmeninis PDF, 1 dalis). Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21396/20507.
 14. Ragaišienė Vilija 2020: Work in the worldview of the South-Southern Aukštaitian. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 133–145, 299–300. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 15. Ragaišienė Vilija 2020: New systematic approach to stress retraction in the East-Easthern Aukštaitian subdialects. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 85–94, 297–298. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 16. Ragaišienė Vilija 2020: Ligos ir jų gydymo būdai „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Terra Jatwezenorum 12 (1), 98–115, 379. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Terra2020-1.pdf.
 17. Ragaišienė Vilija 2019: Žmogaus paveikslas „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Terra Jatwezenorum 11(1), 51–67. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/. 
 18. Ragaišienė Vilija 2019: Punsko ir Seinų lietuvių šnektos: lenkų kalbos įtaka vardažodžių kirčiavimo sistemai. – Lietuvos lenkų tarmės: 2016–2018 metų elektroninis leidinys. ISBN 978-609-459-803-6. Prieiga internete: http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/apie/straipsniai. 
 19. Ragaišienė Vilija 2019: Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Lietuvių kalba 13. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba. 
 20. Ragaišienė Vilija 2018: Rytų aukštaičių kupiškėnų akcentuacijos sistemos kaita XIX a. 7–9 deš.–XX a. 6–7 deš. – Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai, 176–201. ISBN 978-609-411-221-8.
 21. Ragaišienė Vilija 2018: Daugiaskiemenių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo modeliai rytų aukštaičių kupiškėnų patarmėje. – Prace Bałtystyczne 7, 143–164. ISBN 978-83-65667-79-3.
 22. Ragaišienė Vilija 2018: Punsko ir Seinų šnektų tarminė leksika: skolinių vartosena. – Terra Jatwezenorum 10(1), 71–83, 306, 325. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/.
 23. Ragaišienė Vilija 2017: Vaizdingoji Punsko ir Seinų šnektų leksika. – Terra Jatwezenorum 9(1), 128–143, 304–305, 321–322. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/.
 24. Ragaišienė Vilija 2016: Accentuation models of disyllabic nouns in the Southern Aukštaitian dialect. – Kalbotyra 68, 125–147. ISSN 1392-1517, eISSN 2029-8315.
 25. Ragaišienė Vilija 2016: Išskirtiniai vardažodžių kirčiavimo atvejai Punsko ir Seinų šnektose.Terra Jatwezenorum 8(1), 73–91. ISSN 2080-7589.
 26. Ragaišienė Vilija 2015: Aukštaičių kirčiavimo ypatybės Antano Baranausko tekstuose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 166–210. ISBN 978-609-411-163-1, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 27. Ragaišienė Vilija 2015: Būdvardžių kirčiavimo polinkiai Punsko šnektoje. – Leksikografija ir leksikologija 5, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 274–308. ISBN 978-609-411-168-6 (5 dalis), ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 28. Ragaišienė Vilija 2015: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 304–321. ISBN 978-609-411-012-2, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 29. Ragaišienė Vilija 2014: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pateikimas Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 190–215. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 30. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2013: Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai Seirijų šnektoje. – Seirijų dabartis ir praeitis 1, Vilnius: Gimtasis žodis, 454–464. ISBN 978-9955-16-498-2.
 31. Ragaišienė Vilija 2012: Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio pietų aukštaičių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Respectus Philologicus 22(27), 219–231. ISSN 1392-8295.
 32. Ragaišienė Vilija 2012: Priesagų -(t)inis, -(t)inė daiktavardžių kirčiavimo polinkiai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 14(1), 116–123. ISSN 1392-8600.
 33. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2010: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo įvairavimas Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose. – Žmogus ir žodis 11(1), 103–110. ISSN 1392-8600.
 34. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2009: Dviskiemenių o ir io kamienų daiktavardžių kirčiavimo variantų paplitimas pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, 161–181. ISBN 978-609-411-027-6.
 35. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2008: Priesagos -inis, būdvardžiai pietinių pietų aukštaičių šnektose. – Žmogus ir žodis 10(1), 94–104. ISSN 1392-8600.
 36. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2008: Dviskiemenių io kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Lituanistica 54 3(75), 37–50. ISSN 0235-716X.
 37. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2007: Dviskiemenių ē kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 9(1), 37–46. ISSN 1392-8600.
 38. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2004: Dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, 126–138. ISBN 9955-516-86-0.
 39. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2002: Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 36(2), 245–251. ISSN 0232-6503.
 40. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2001: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: tarptautinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, Šiauliai, 97–109. ISBN 9955-418-47-8.
 41. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2001: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo raida pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 35(2), 159–169. ISSN 0232-6503.
 42. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos. – Baltistica 33(1), 65–70. ISSN 0232-6503.
 43. Lazauskaitė Vilija, Sabaliauskaitė-Liutkevičienė Danutė 1998: Valgių ir gėrimų pavadinimai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 205–216. ISSN 0130-0172.
 44. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl tarmybių reikšmių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 233–241. ISSN 0130-0172.
 45. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl tarmybių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 228–239. ISSN 0130-0172.
 46. Lazauskaitė Vilija 1997: Vardažodinių priesagos -inė, -inis daiktavardžių kirčiavimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 190–206. ISSN 0130-0172.
 47. Lazauskaitė Vilija 1997: Dėl kai kurių žodžių naujojo kirčiavimo vertės. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 111–115. ISSN 0130-0172.
 1. Ragaišienė Vilija 2020: Laima Kalėdienė (sud.). Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir socioliolingvistika. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 261–268. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/404.
 2. Ragaišienė Vilija 2019: Asta Leskauskaitė (sud.). Leipalingio apylinkių tekstai. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 269–278. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/405.
 1. 2016 m.:Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno“, t. 1 (A–M) leidyba, finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
 2. 2014–2015 m.: Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos, finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 3. 2012–2015 m.: IRT sprendimų bei turinio, padedančio išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas, viena iš projekto vykdytojų.
 4. 2011–2014 m.: visuotinės dotacijos projektas Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida, viena iš projekto vykdytojų.
 5. 2009–2011 m.: Jurbarko šnektos žodyno rengimas, finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 6. 2007–2008 m.: Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija, finansavimo šaltinis – VMSF, viena iš projekto vykdytojų.

Other Members