Ragaisiene

dr. Vilija Ragaišienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimiau 1972 07 17 Puvočių kaime, Varėnos rajone. Mokiausi Aštriosios Kirsnos vidurinėje mokykloje, Lazdijų r. 1996 m. baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) ir įgijau lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikaciją. 2010 m. apgyniau humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse“.

1994 m. pradėjau dirbti Lietuvių kalbos instituto Žodynų skyriuje (iš pradžių – vyr. laborante, vėliau – asistente). Nuo 2007 m. dirbau Leksikografijos centro jaunesniąja mokslo darbuotoja (nuo 2011 m. – mokslo darbuotoja), nuo 2015 m. esu Geolingvistikos centro mokslo darbuotoja.

Nuo 1996 m. dirbu Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje (iš pradžių programos sekretore, vėliau programos koordinatore), nuo 2002 m. Programų skyriaus vedėja.

Mokslinių tyrimų sritys: leksikografija, leksikografija, tarmėtyra, akcentologija.

 1. Leskauskaitė A., Ragaišienė V. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas, t. I (A–M). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras). ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 2. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos. Kolektyvinė monografija [autoriai Mikulėnienė D., Leskauskaitė A., Ragaišienė V., Geržotaitė L., Leskauskaitė A.], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 3. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas. Kolektyvinė monografija [autoriai Mikulėnienė D., Bakšienė R., Ragaišienė V. … et all., sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė], Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 4. Visos tarmės gražiausios. Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija [autoriai Aliūkaitė D., Kačiuškienė G., Ragaišienė V. … et all., sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė], Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. ISBN 978-5-420-01732- 5. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija [sudarytojos Violeta Meiliūnaitė, Vilija Ragaišienė].  Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. ISBN 978-5-420-0174-2.
 5. Ragaišienė V. Žaižaravimas–žalianugaris, žvėris–žvilgesys, žvyra–žvužvangt. – Lietuvių kalbos žodynas, t. XX. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2002. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8.
 1. Ragaišienė V. Accentuation models of disyllabic nouns in the Southern Aukštaitian dialect. – Kalbotyra 68, 2016, 125–147. ISSN 1392-1517, Online ISSN 2029-8315.
 2. Ragaišienė V. Išskirtiniai vardažodžių kirčiavimo atvejai Punsko ir Seinų šnektose.TERRA JATWEZENORUM 8 (1), Punsko „Aušros‟ leidykla, 2016, 73–91. ISSN 2080-7589.
 1. Ragaišienė Aukštaičių kirčiavimo ypatybės Antano Baranausko tekstuose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 166–210. ISBN 978-609-411-163-1, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 2. Ragaišienė Būdvardžių kirčiavimo polinkiai Punsko šnektoje. – Leksikografija ir leksikologija 5, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 274–308. ISBN 978-609-411-168-6 (5 dalis), ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 3. Ragaišienė Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2015, 304–321. ISBN 978-609-411-012-2, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 4. Ragaišienė Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pateikimas Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, 190–215. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 5. Lazauskaitė-Ragaišienė Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai Seirijų šnektoje. – Seirijų dabartis ir praeitis, d. 1. Vilnius: Gimtasis žodis, 2013, 454-464. ISBN 978-9955-16-498-2.
 6. Ragaišienė Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio pietų aukštaičių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Respectus Philologicus 22 (27), 2012, 219–231. ISSN 1392-8295.
 7. Ragaišienė Priesagų -(t)inis, -(t)inė daiktavardžių kirčiavimo polinkiai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 14 (1), 2012, 116–123. ISSN 1392-8600.
 8. Lazauskaitė-Ragaišienė Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo įvairavimas Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose. – Žmogus ir žodis 11 (1), 2010, 103–110. ISSN 1392-8600.
 9. Lazauskaitė-Ragaišienė Dviskiemenių o ir io kamienų daiktavardžių kirčiavimo variantų paplitimas pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, 2009, 161–181. ISBN 978-609-411-027-6.
 10. Lazauskaitė-Ragaišienė V. Priesagos -inis, -ė būdvardžiai pietinių pietų aukštaičių šnektose. – Žmogus ir žodis 10 (1), 2008, 94–104. ISSN 1392-8600.
 11. Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dviskiemenių io kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Lituanistica 54 3 (75), 2008, 37–50. ISSN 0235-716X.
 1. Lazauskaitė-Ragaišienė Dviskiemenių ē kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 9 (1), 2007, 37–46. ISSN 1392-8600.
 2. Lazauskaitė-Ragaišienė Dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, 2004, 126–138. ISBN 9955-516-86-0.
 3. Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 36 (2), 2002, 245–251. ISSN 0232-6503.
 4. Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos. Tarptautinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai. Šiauliai,  2001, 97–109. ISBN 9955-418-47-8.
 5. Lazauskaitė-Ragaišienė V. Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčivimo raida pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 35 (2), 2001, 159–169. ISSN 0232-6503.
 6. Lazauskaitė V. Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos. – Baltistica 33 (1), 1998, 65–70. ISSN 0232-6503.
 7. Lazauskaitė V., Sabaliauskaitė-Liutkevičienė V. Valgių ir gėrimų pavadinimai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 205–216. ISSN 0130-0172.
 1. Lazauskaitė Dėl tarmybių reikšmių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 233–241. ISSN 0130-0172.
 2. Lazauskaitė Dėl tarmybių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 1998, 228–239. ISSN 0130-0172.
 3. Lazauskaitė V. Vardažodinių priesagos -inė, -inis daiktavardžių kirčiavimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 1997, 190–206. ISSN 0130-0172.
 1. Lazauskaitė Dėl kai kurių žodžių naujojo kirčiavimo vertės. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 1997, 111–115. ISSN 0130-0172.
 1. Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyno, t. 1 (A–M) leidyba“, 2016 m., finansavimo šaltinis – LMT, projekto vadovė.
 2. „Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Punsko apylinkių šnektos“, 2014–2015 m., finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 3. „IRT sprendimų bei turinio, padedančio išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas, 2012–2015 m., viena iš projekto vykdytojų.
 4. Visuotinės dotacijos projektas „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“, 2011–2014 m., viena iš projekto vykdytojų.
 5. Jurbarko šnektos žodyno rengimas“, 2009–2011 m., finansavimo šaltinis – LMT, viena iš projekto vykdytojų.
 6. Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Dzūkija, 2007–2008 m., finansavimo šaltinis – VMSF, viena iš projekto vykdytojų.

Other Members