Ragaisiene

dr. Vilija Ragaišienė

Senior researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Vilija Ragaišienė was born in 1972 in Puvočiai Village, Varėna District. In 1996 she finished her studies at Vilnius Pedagogical University, acquiring her qualification for teaching Lithuanian Language and Literature. In 2010 she defended her doctoral dissertation Variants of the Accentuation of Declined Words in the Dialects of the Southern Aukštaitian and Eastern Aukštaitian of Vilnius.

In 1994 she started working at the Dictionary Department at the Institute of the Lithuanian Language (started as a senior research technician, later working as an assistant). Since 2007 she‘s been working at the Centre for Lexicography as a junior researcher (since 2011 – researcher), and as of 2015 she‘s been a researcher at the Geolinguistics Centre.

She‘s been working at the State Commission of the Lithuanian Language since 1996 (started as a Secretary for the Programme, later working as a Coordinator for the Programme), and since 2002 she‘s been the Head of the Programme Department.

Fields of research: lexicography, dialectology, accentology.

 1. Ragaišienė Vilija 2022: Danguolė Mikulėnienė. Bibliografijos rodyklė. 2-asis pataisytas ir papildytas leidimas, sud. Vilija Ragaišienė, Violeta Meiliūnaitė, Agnė Čepaitienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 92 (3,6 aut. l. (144520 sp. ž.). ISBN 978-609-411-317-8.
 2. Visos tarmės gražiausios… : tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aut.: D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, A. Čepaitienė, G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, L. Lapinskienė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė,D. Sviderskienė, Ž. Šidlauskas, J. Urbanavičienė, D. Vaišnienė; sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Vilija Ragaišienė; mokslinė redaktorė Danguolė Mikulėnienė. – 2-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2021. – 90 p.
 3. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2019: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas II (N–Ž), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-238-6 (II tomas).
 4. Leskauskaitė Asta, Ragaišienė Vilija 2016: Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas I (A–M), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-187-7 (bendras), ISBN 978-609-411-188-4 (I tomas).
 5. Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos: kolektyvinė monografija, aut. D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, V. Ragaišienė, L. Geržotaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016. ISBN 978-609-411-186-0.
 6. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: kolektyvinė monografija, aut. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, D. Aliūkaitė, R. Bakšienė, L. Geržotaitė, J. Jaroslovienė, G. Judžentytė, A. Leskauskaitė, J. Lubienė, N. Morozova, D. Pakalniškienė, L. Plygavka, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė, K. Rutkovska, J. Švambarytė-Valužienė, J. Urbanavičienė, D. Vaišnienė; sud. D. Mikulėnienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Briedis, 2014. ISBN 978-9955-26-468-2.
 7. Visos tarmės gražiausios: tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, aut. D. Aliūkaitė, G. Kačiuškienė, L. Kalėdienė, V. Kardelis, L. Lapinskienė, A. Leskauskaitė, D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, R. Rinkauskienė, D. Sviderskienė, D. Vaišnienė; sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013. ISBN 978-5-420-01732- 5.
 8. Danguolė Mikulėnienė. Bibliografija, sud. V. Meiliūnaitė, V. Ragaišienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2012. ISBN 978-5-420-0174-2.
 9. Ragaišienė Vilija 2002: Žaižaravimas–žalianugaris, žvėris–žvilgesys, žvyra–žvužvangt. – Lietuvių kalbos žodynas XX, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8.
 1. Ragaišienė Vilija 2022: Mirtis kaip vertybių matas pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. – Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków / Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje 3, Kraków, Vilnius: Księgarnia Akademicka, 37–51. ISBN 978-83-8138-802-3 (druk), ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf). Prieiga internete: https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/series/studiapolsko-litewskie
 2. Ragaišienė Vilija 2022: Dviskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas 230–270. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 3. Ragaišienė Vilija 2022: Žmogų ir jo aplinką apibūdinantys skoliniai pietų aukštaičių šnektose. – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 394–412. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 4. Рагайшиене Вилия 2022: Фoрмы выражения представлений o cмeрти в говораx южных аукштайтов. – Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej 2. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 249–262. ISBN 978-83-227-9611-5. Prieiga internete: https://www.umcs.pl/pl/pozycje-wydawnicze,23620,i-miedzynarodowy-kongres-etnolingwistyczny-t-2-obraz-swiata-i-czlowieka-w-kulturze-ludowej-i-narodowej-red-ewa-bialek-stanislawa-niebrzegowska-bartminska-joanna-szadura,120208.chtm
 5. Ragaišienė Vilija 2022: Kalbinė MIRTIES raiška pietų aukštaičių šaltiniuose. – Terra Jatwezenorum 14 (1), 88–98. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2023/01/Terra-XIV-2022_1d.pdf
 6. Ragaišienė Vilija 2021: Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų šaltinis. – Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje. Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 2, Vilnius, Liublinas: Vilniaus universiteto leidykla, 201–215. ISBN 978-609-07-0552-0 (spausdinta knyga, bendras), ISBN 978-609-07-0642-8 (spausdinta knyga, 2 dalis), ISBN 978-609-07-0457-8 (skaitmeninis PDF, bendras), ISBN 978-609-07-0641-1 (skaitmeninis PDF, 2 dalis). Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/open-series/article/view/24578/23836.
 7. Ragaišienė Vilija 2021: Kirčiavimo kodifikacijos bruožai Petro Būtėno „Lietuvių kalbos akcentologijos vadovėlyje“. – Kultūros studijos Panevėžyje. Petras Būtėnas, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 40–59. ISBN 978-609-8235-06-7.
 8. Ragaišienė Vilija 2021: Namų vaizdinys pietų aukštaičių pasaulėvaizdyje. – Iš Dzūkijos praeities. Seirijų kraštas: kalba ir istorija, Panevėžys: Komunikacijos centras „Kalba. Knyga. Kūryba“, 9–32. ISBN 978-609-8235-07-4.
 9. Ragaišienė Vilija 2021: Tikėjimai pietų aukštaičių šnektose. – Terra Jatwezenorum 13 (1), 103–120. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2022/01/Terra-XIII-1-nr.pdf.
 10. Ragaišienė Vilija 2020: Kirčio atitraukimas rytų aukštaičių anykštėnų patarmės tekstuose. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 211–226. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2049.
 11. Ragaišienė Vilija 2020: Būdvardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Lietuvių kalba 14, 1–17. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.
 12. Ragaišienė Vilija 2020: Tendencies to use loanwords in the Southern South Aukštaitian subdialects. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti, ed. M. Jankowiak, M. Vašiček, Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 89–96, 346. ISBN 978-80-86420-80-6.
 13. Ragaišienė Vilija 2020: Sposób postrzegania człowieka w „Słowniku południowych gwar południowoauksztockich” („Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas“). – Vilnius University Open Series (5), Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków 1, 246–276. ISBN 978-609-07-0552-0 (spausdinta knyga, bendras), ISBN 978-609-07-0553-7 (spausdinta knyga, 1 dalis), ISBN 978-609-07-0457-8 (skaitmeninis PDF, bendras), ISBN 978-609-07-0458-5 (skaitmeninis PDF, 1 dalis). Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/21396/20507.
 14. Ragaišienė Vilija 2020: Work in the worldview of the South-Southern Aukštaitian. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 133–145, 299–300. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 15. Ragaišienė Vilija 2020: New systematic approach to stress retraction in the East-Easthern Aukštaitian subdialects. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 85–94, 297–298. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 16. Ragaišienė Vilija 2020: Ligos ir jų gydymo būdai „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Terra Jatwezenorum 12 (1), 98–115, 379. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: https://punskas.pl/wp-content/uploads/2020/11/Terra2020-1.pdf.
 17. Ragaišienė Vilija 2019: Žmogaus paveikslas „Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne“. – Terra Jatwezenorum 11(1), 51–67. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/.
 18. Ragaišienė Vilija 2019: Punsko ir Seinų lietuvių šnektos: lenkų kalbos įtaka vardažodžių kirčiavimo sistemai. – Lietuvos lenkų tarmės: 2016–2018 metų elektroninis leidinys. ISBN 978-609-459-803-6. Prieiga internete: http://www.lenkutarmes.flf.vu.lt/apie/straipsniai.
 19. Ragaišienė Vilija 2019: Daugiaskiemenių daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio vakarų aukštaičių kauniškių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Lietuvių kalba 13. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba.
 20. Ragaišienė Vilija 2018: Rytų aukštaičių kupiškėnų akcentuacijos sistemos kaita XIX a. 7–9 deš.–XX a. 6–7 deš. – Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai, 176–201. ISBN 978-609-411-221-8.
 21. Ragaišienė Vilija 2018: Daugiaskiemenių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo modeliai rytų aukštaičių kupiškėnų patarmėje. – Prace Bałtystyczne 7, 143–164. ISBN 978-83-65667-79-3.
 22. Ragaišienė Vilija 2018: Punsko ir Seinų šnektų tarminė leksika: skolinių vartosena. – Terra Jatwezenorum 10(1), 71–83, 306, 325. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/.
 23. Ragaišienė Vilija 2017: Vaizdingoji Punsko ir Seinų šnektų leksika. – Terra Jatwezenorum 9(1), 128–143, 304–305, 321–322. ISSN 2080-7589. Prieiga internete: http://punskas.pl/terra-jatwezenorum/.
 24. Ragaišienė Vilija 2016: Accentuation models of disyllabic nouns in the Southern Aukštaitian dialect. – Kalbotyra 68, 125–147. ISSN 1392-1517, eISSN 2029-8315.
 25. Ragaišienė Vilija 2016: Išskirtiniai vardažodžių kirčiavimo atvejai Punsko ir Seinų šnektose.Terra Jatwezenorum 8(1), 73–91. ISSN 2080-7589.
 26. Ragaišienė Vilija 2015: Aukštaičių kirčiavimo ypatybės Antano Baranausko tekstuose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 166–210. ISBN 978-609-411-163-1, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 27. Ragaišienė Vilija 2015: Būdvardžių kirčiavimo polinkiai Punsko šnektoje. – Leksikografija ir leksikologija 5, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 274–308. ISBN 978-609-411-168-6 (5 dalis), ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 28. Ragaišienė Vilija 2015: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 304–321. ISBN 978-609-411-012-2, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 29. Ragaišienė Vilija 2014: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pateikimas Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodyne. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 190–215. ISBN 978-609-411-137-2, ISBN 978-9955-704-42-3 (bendras).
 30. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2013: Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai Seirijų šnektoje. – Seirijų dabartis ir praeitis 1, Vilnius: Gimtasis žodis, 454–464. ISBN 978-9955-16-498-2.
 31. Ragaišienė Vilija 2012: Daiktavardžių kirčiavimo polinkiai XX a. 6–7 dešimtmečio pietų aukštaičių šnektų rankraštiniuose šaltiniuose. – Respectus Philologicus 22(27), 219–231. ISSN 1392-8295.
 32. Ragaišienė Vilija 2012: Priesagų -(t)inis, -(t)inė daiktavardžių kirčiavimo polinkiai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 14(1), 116–123. ISSN 1392-8600.
 33. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2010: Linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo įvairavimas Veisiejų, Kapčiamiesčio ir Šlavantų šnektose. – Žmogus ir žodis 11(1), 103–110. ISSN 1392-8600.
 34. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2009: Dviskiemenių o ir io kamienų daiktavardžių kirčiavimo variantų paplitimas pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir praktika, 161–181. ISBN 978-609-411-027-6.
 35. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2008: Priesagos -inis, būdvardžiai pietinių pietų aukštaičių šnektose. – Žmogus ir žodis 10(1), 94–104. ISSN 1392-8600.
 36. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2008: Dviskiemenių io kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Lituanistica 54 3(75), 37–50. ISSN 0235-716X.
 37. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2007: Dviskiemenių ē kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Žmogus ir žodis 9(1), 37–46. ISSN 1392-8600.
 38. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2004: Dviskiemenių ā kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, 126–138. ISBN 9955-516-86-0.
 39. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2002: Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 36(2), 245–251. ISSN 0232-6503.
 40. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2001: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo variantai pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio šnektose. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: tarptautinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, Šiauliai, 97–109. ISBN 9955-418-47-8.
 41. Lazauskaitė-Ragaišienė Vilija 2001: Dviskiemenių u kamieno daiktavardžių kirčiavimo raida pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Baltistica 35(2), 159–169. ISSN 0232-6503.
 42. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos. – Baltistica 33(1), 65–70. ISSN 0232-6503.
 43. Lazauskaitė Vilija, Sabaliauskaitė-Liutkevičienė Danutė 1998: Valgių ir gėrimų pavadinimai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 205–216. ISSN 0130-0172.
 44. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl tarmybių reikšmių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 233–241. ISSN 0130-0172.
 45. Lazauskaitė Vilija 1998: Dėl tarmybių pateikimo „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 228–239. ISSN 0130-0172.
 46. Lazauskaitė Vilija 1997: Vardažodinių priesagos -inė, -inis daiktavardžių kirčiavimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 38, 190–206. ISSN 0130-0172.
 47. Lazauskaitė Vilija 1997: Dėl kai kurių žodžių naujojo kirčiavimo vertės. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 111–115. ISSN 0130-0172.
 1. Ragaišienė Vilija 2020: Laima Kalėdienė (sud.). Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir socioliolingvistika. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 261–268. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/404.
 2. Ragaišienė Vilija 2019: Asta Leskauskaitė (sud.). Leipalingio apylinkių tekstai. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 269–278. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/405.
 1. 2016: Publishing of the Dictionary for the South Southern Aukštaitian Dialect (Pietinių pietų aukštaičių šnektų žodynas“), Vol. 1 (A–M). Funded by the Research Council of Lithuania, as supervisor.
 2. 2014–2015: The Shift of Lithuanian Dialects in the Early 21st Century: the Subdialects of Punskas Area. Funded by the Research Council of Lithuania, one of the principals.
 3. 2012–2015: Development and Enablement of IRT Solutions and Content to Help Preserve the Lithuanian Language in the Public Space. One of the principals.
 4. 2011–2014: A global grant project Contemporary Geo-linguistic Research in Lithuania: Optimising the Network of Points and Interactive Dissemination of Dialectal Information, one of the principals.
 5. 2009–2011: Developing the Dictionary of the Jurbarkas dialect. Funded by the Research Council of Lithuania, one of the principals.
 6. 2007–2008: Regional Folklore and Dialect Studies: Dzūkija. Funded VMSF, one of the principals.

Other Members