Rita Mili+nait+

dr. (HP) Rita Miliūnaitė

vyriausioji mokslo darbuotoja

Bendrinės kalbos normų tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-2292-1818

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė Rokiškyje. 1986 m. baigė Vilniaus universiteto lituanistikos studijas. 1988–1991 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė (tikslinėje Vilniaus universiteto aspirantūroje). Nuo 1991 m. rugsėjo mėn. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriuje, o nuo 2001 m. kovo iki 2006 m. liepos mėn. tam skyriui vadovavo. 1992 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. Yra dirbusi Mūsų kalbos, vėliau Gimtosios kalbos leidinių redakcijose; Kalbos kultūros (Bendrinės kalbos) žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 1994 m.), Terminologijos žurnalo redakcinės kolegijos narė (nuo 2013 m.). 2009 m. vasario 27 d. Vytauto Didžiojo universitete atliko habilitacijos procedūrą tema Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai (Humanitariniai mokslai, filologija 04 H). Paskelbta habilitacijos procedūrai teiktų darbų apžvalga.

Moksliniai interesai – norminamoji kalbotyra (bendrinės kalbos norminimo teorija ir praktika, kalbos planavimas, kalbos kultūra), sociolingvistika (dabartinės vartosenos variantiškumas, kalbinės nuostatos) ir interneto lingvistika.

2007 m. laimėjo pirmąją vietą mokslo populiarinimo darbų konkurse, kurį surengė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija: už interneto svetainę www.kalbosnamai.lt kartu su knyga Apie kalbą ir mus kaip darbų ciklą Apie lietuvių kalbą visiems – nuo knygos iki interneto.
2010 m. Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga skyrė 2010 m. Bičiulių premiją už straipsnius, analizuojančius grožinės literatūros vertimų kalbą, už indėlį į LLVS rengiamus seminarus ir kitus renginius, už praktinę pagalbą vertėjams.
2010–2015 m. – Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininkė, 2015–2019 m. kadencijos ir 2019–2023 m. kadencijos Mokslo tarybos narė.
Nuo 2011 m. lapkričio mėn. – Bendrinės kalbos skyriaus vadovė.
2012–2017 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.
2013 m. dėstė norminamąją kalbotyrą Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė. Nuo 2016 m. – šio centro vyriausioji mokslo darbuotoja.

PAGRINDINĖS MOKSLINIO DARBO SRITYS:

 • bendrinės lietuvių kalbos norminimo istorija (norminamosios veiklos tyrimas): disertacijoje (ji paskelbta LKI disertacijų serijoje Opera linguistica Lithuanica) ištirti Lietuvoje leidžiamoje kalbos kultūros literatūroje iki tol beveik nefunkcionavę kalbos rekomendacijų šaltiniai – prieškario Gimtoji kalba (1933–1941) ir JAV lietuvių Gimtoji kalba (1958–1968); taip pat nagrinėtos Juozo Balčikonio ir 1961–1991 m. Kalbos kultūros bei Mūsų kalbos leidiniuose skelbtos gramatikos rekomendacijos; paskelbtas straipsnis apie Kalbos patarėjo (1939) reiškinių vertinimo laipsnius, taip pat straipsnis apie Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolų (1915–1955) kalbos ir stiliaus raidą.
 • bendrinės kalbos norminimo teorija ir praktika: tiriami teoriniai kalbos reiškinių vertinimo aspektai (norminimo principai ir kriterijai, kalbos normų variantai ir normų pažeidimai, kalbos reiškinių vertinimo laipsnių sistema, kodifikacijos ir vartosenos santykiai), kalbos rekomendacijų struktūra ir jų teikimo būdai. Iš šios srities paskelbta straipsnių Kalbos kultūroje, Lietuvių kalbotyros klausimuose (vėliau – Acta Linguistica Lithuanica), Lituanisticoje ir kitur. Yra prisidėta prie Didžiųjų kalbos klaidų sąrašų rengimo Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje. Taip pat šios Komisijos užsakymu sudaryta ir su autorių bei redaktorių kolektyvu parengta dalis Kalbos patarimų serijos knygelių ir Vietovardžių žodyno knyginis ir internetinis variantas (1976 ir 1985 m. išleistų Kalbos praktikos patarimų pagrindu).
 • dabartinės lietuvių kalbos vartosenos ir jos variantiškumo tyrimai: lingvistiniu ir sociolingvistiniu požiūriais nagrinėjami varijuojantys dabartinės vartosenos reiškiniai, tiriamos įvairios vartosenos sritys: žiniasklaida, grožinės literatūros vertimai, reklama, interneto kalba (ypač tinklaraščiai) ir kt. Šiomis temomis paskelbta straipsnių Kalbos kultūroje ir įvairiuose straipsnių rinkiniuose. 2009 m. išleista tyrimus apibendrinanti monografija.
 • kalbos vartotojų kalbinių nuostatų tyrimai: nagrinėjamas kalbos vartotojų požiūris į kalbą, kalbininkų darbą ir įvairius kalbos reiškinius bei kalbos problemas; pastaraisiais metais ypač atsidėta interneto bendruomenės nuomonių tyrimui. Rezultatai pateikti mokslo straipsniuose ir studijoje Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?
 • informacijos apie dabartinę vartoseną bei kalbos norminamąjį darbą kaupimas ir kompiuterizavimas: 1994–2006 m. Kalbos kultūros skyriuje vadovauta projektui Kalbos tvarkybos informacinė bazė: sukurta kompiuterinė Kalbos rekomendacijų bazė (1928–2003 m. kalbos rekomendacijos), redaguotas Kalbos patarimų informacinis biuletenis (išleista 20 sąsiuvinių). Nuo 1988 m. kaupiama Dabartinės vartosenos kartoteka (popieriniu ir elektroniniu pavidalais). 2011 m. pabaigoje dalies šios kartotekos pagrindu pradėtas kurti internetinis Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas.

Kiti darbo pomėgiai:

 • domisi kalbos ir visuomenės santykiais, visuomenės požiūriu į kalbą ir kalbininkų darbą;
 • kuria mokomuosius kompiuterinius lietuvių kalbos žaidimus („Kieti riešutėliai“, „Gyvūnų spalvos“, „Kristijonas Donelaitis. Rašyba“, „Barbora Radvilaitė. Kalbos turtai“);
 • tvarko Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyną,
 • tvarko „Kalbos patarimų“ pasvetainę Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E.kalba“
 1. Miliūnaitė Rita 2023: Naujadarai, kurie gali praversti. Trumpas XXI a. lietuvių kalbos naujadarų žodynėlis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 92 p. ISBN 978-609-411-353-6.
 2. Miliūnaitė Rita 2022: Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 720 p., iliustr. ISBN 978-609-411-322-2. DOI: https://doi.org/10.35321/e-pub.42.lietuviu-kalbos-pokyciai.
 3. Miliūnaitė Rita 2018: Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 512 p., iliustr. ISBN 978-609-411-219-5.

Apžvalga:
Vidas Valskys. – Rita Miliūnaitė. Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje. – Gimtoji kalba 5, 2019, 24–26.

Recenzija:
Mindaugas Strockis. – Miliūnaitė Rita. Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto bendruomenėje. – Acta Linguistica Lithuanica 53, 2019, 283–288.

 1. Miliūnaitė Rita 2013: Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes?, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 359 p. ISBN 978-609-411-090-0. Anotacija.

Recenzija:
Aldona Paulauskienė
. – Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? – Acta Linguistica Lithuanica 69, 2013, 324–331.

Apžvalga :
Gražina Akelaitienė. – Rita Miliūnaitė. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? – Gimtoji kalba 11, 2014, 25–27.

 1. Miliūnaitė Rita 2009: Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 248 p.

Apžvalga:
Rita Urnėžiūtė. – 
Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Gimtoji kalba 5, 2010, 27–28.

Recenzija:
Kazimieras Župerka. – 
Rita Miliūnaitė. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai. – Kalbos kultūra 83, 2010, 348–358.

 1. Miliūnaitė Rita 2006: Apie kalbą ir mus: straipsniai ir pokalbiai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 180 p.

Apžvalga:
Agnė Kėlerytė 
. – Rita Miliūnaitė. Apie kalbą ir mus. – Gimtoji kalba 12, 2006, 17–18.

 1. Reklamos kalba: straipsnių rinkinys, sud. ir pratarmės aut. R. Miliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 64 p.
 2. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis ir A. Pupkis, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 46 p.; 2-as leid.: 2005.
 3. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. A. Pupkis ir J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 120 p.
 4. Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. V. Labutis, A. Pupkis ir J. Šukys, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, 132 p.; 2-as leid.: 2005.
 5. Kalbos patarimai. Kn. 1: Gramatinės formos ir jų vartojimas, sud. R. Miliūnaitė, teksto aut. R. Miliūnaitė ir A. Paulauskienė, vyr. red. A. Pupkis, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, 79 p.; 2-as leid.: 2003, 3-ias leid.: 2004.
 6. Miliūnaitė Rita 2003: Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai. – Serija Opera linguistica Lithuanica 3, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 332 p.

Recenzijos:
Vitas Labutis. – Rita Miliūnaitė. Studija apie gramatikos norminimo pagrindus. – Kalbos kultūra 77, 2004, 67–75.
Artūras Judžentis. – Rita Miliūnaitė. Lietuvių kalbotyra 2003 metais: Lietuvoje išėję darbai. – Acta Linguistica Lithuanica 51, 2004, 127–130.

 1. Miliūnaitė Rita 2023: Žodžių darymas su atskalomis lietuvių kalboje. – Acta Linguistica Lithuanica 89, 93–122. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). Prieiga: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2280/2351. DOI: https://doi.org/10.35321/all89-05.
 2. Miliūnaitė Rita 2023: Viešosios kalbos kokybės samprata Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatyme. – Bendrinė kalba 96, 9–38. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2299/2377 DOI: https://doi.org/10.35321/bkalba.2023.96.01.
 3. Miliūnaitė Rita 2021: New Lexis in the Interaction of Languages and Cultures: The Case of Selfie in the Lithuanian Language. – Acta Baltico-Slavica 45, 1–20. ISSN: 2392-2389. DOI: https://doi.org/10.11649/abs.2587
 4. Miliūnaitė Rita 2021: Priesagos -ietis, -ė vediniai dabartinėje lietuvių kalboje: norma ir vartosenos pokyčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 85, 293–318. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2131/2252. DOI: https://doi.org/10.35321/all85-15
 5. Miliūnaitė Rita 2020: Pagrindiniai patariamieji lietuvių kalbos vadovai (žanro ypatybės). – Bendrinė kalba 93. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.10. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2061.
 6. Miliūnaitė Rita 2020: Neologijos terminija ir Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno praktika. – Terminologija 27, 81–107. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). DOI: doi.org/10.35321/term27-04. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2023/2118.
 7. Miliūnaitė Rita 2019: Bendrinė lietuvių kalba Europos kalbų postandartizacijos kontekste. – Bendrinė kalba 92, 2019. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/92/Miliunaite_BK_92_straipsnis.pdf. ISSN 2351-7204. Straipsnis: https://doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.10.
 8. Miliūnaitė Rita 2019: Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – Baltu filoloģija XXVIII(1), 123–139. ISSN 1691-0036. Prieiga internete: doi.org/10.22364/bf.28.1. Straipsnis: https://doi.org/10.22364/bf.28.1.04. 
 9. Miliūnaitė Rita 2018: Naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Bendrinė kalba 91, 1–21.
 10. Miliūnaitė Rita 2017: Dėl terminų standartizacija, norminimas ir kodifikacija santykio dabartinėje norminamojoje kalbotyroje. – Bendrinė kalba 90.
 11. Miliūnaitė Rita 2016: Skolinių su kirčiuotais dvigarsiais el, er, eu dabartinė kodifikacijos būklė ir galima kaita. – Bendrinė kalba 89.
 12. Miliūnaitė Rita 2015: Naujažodžių atranka ir pateikimas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Leksikografija ir leksikologija 5, 161–184.
 13. Miliūnaitė Rita 2015: Dėl bendrinės kalbos normų sampratos mokykloje. – Bendrinė kalba 88.
 14. Miliūnaitė Rita 2014: Mokytojai apie informacinių technologijų poveikį mokinių raštingumui.Bendrinė kalba 87.
 15. Miliūnaitė Rita 2014: Naujieji kontaminaciniai dariniai lietuvių kalboje. – Acta Linguistica Lithuanica 71, 246–264.
 16. Miliūnaitė Rita 2013: Raštingumo problema interneto bendruomenės ir mokytojų akimis. – Kalbos kultūra 86, 192–211.
 17. Miliūnaitė Rita 2012: Normų nestabilumo priežastys būvio konstrukcijose su veiksmažodžiu tapti. – Kalbos kultūra 85, 46–60.
 18. Miliūnaitė Rita 2012: Language planning issues in Lithuania. – Sõnaga Mõeldud Mõte, koostanud ja toimetanud M. Raadik ja T. Leemets, Tallinn: Eesti Keele Instituut, 110–123.
 19. Miliūnaitė Rita 2011: Vienas prijungiamųjų laiko sakinių su jungtuku kai vartosenos atvejis. – Kalbos kultūra 84, 98–115.
 20. Miliūnaitė Rita 2011: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos Pedagogų tarybos posėdžių protokolų kalba ir stilius 1915–1955 metais. – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai (1915–1940 ir 1953–1955 metai), Vilnius: Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, 59–94. ISBN 978-609-420-178-3.
 21. Miliūnaitė Rita 2010: Bendrinės kalbos normintojai ir besikurianti skaitmeninio modernizmo visuomenė. – Kalbos kultūra 83, 98–118.
 22. Miliūnaitė Rita 2010: Kalbos prestižas ir jo planavimas. – Kalbos kultūra 83, 231–256.
 23. Miliūnaitė Rita 2009: Interneto komentuotojų nuostatos dėl lietuvių kalbos priežiūros. – Kalbos kultūra 82, 149–172.
 24. Miliūnaitė Rita 2008: Pirmas žvilgsnis į tinklaraščių kalbą. – Kalbos kultūra 81, 20–49.
 25. Miliūnaitė Rita 2008: Dėl kalbos kultūros mokymo. – Kalbos kultūra 81, 151–169.
 26. Miliūnaitė Rita 2008: Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje. – Lietuvių kalba 2.
 27. Miliūnaitė Rita 2007: Teksto spaudimas. – Lituanistica, t. 53, 4(72), 63–78.
 28. Miliūnaitė Rita 2007: Kodifikuotų normų keitimas: už ir prieš. – Kalbos kultūra 80, 7–23.
 29. Miliūnaitė Rita 2006: Kodifikacijos ir vartosenos santykiai dabartinėje lietuvių kalboje. – Lituanistica 3(67), 50–59.
 30. Miliūnaitė Rita 2006: Internetinė visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas? – Bendrinės kalbos norminimas ir vartojimas: mokslo straipsnių rink., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 62–81.
 31. Miliūnaitė Rita 2006: Kodifikacijos ir vartosenos santykių modelis. – Kalbos kultūra 79, 9–28.
 32. Miliūnaitė Rita 2006: Žodžių tvarka: normos ir jų pažeidimai. – Kalbos kultūra 79, 173–196.
 33. Miliūnaitė Rita 2005: Kalba kaip žmogaus įvaizdžio dalis. – Kalbos kultūra 78, 32–55.
 34. Miliūnaitė Rita 2004: Būvio raiškos būdvardiškaisiais žodžiais vartosenos polinkiai. – Kalbos kultūra 77, 26–39.
 35. Miliūnaitė Rita 2004: Skolinių vertės motyvacija. – Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba: recenzuojamas mokslo straipsnių rinkinys; sud. J. Girčienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 30–54.
 36. Miliūnaitė Rita 2003: Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 97–103.
 37. Miliūnaitė Rita 2003: Nenorminiai gramatikos reiškiniai ir jų vertinimo ypatumai. – Kalbos kultūra 76, 17–29.
 38. Miliūnaitė Rita 2002: Gramatikos normų variantai ir jų vertinimo ypatumai. – Kalbos kultūra 75, 35–47.
 39. Miliūnaitė Rita 2001: Kalbos reiškinių funkciniai tipai kalbos rekomendacijose. – Kalbos kultūra 74, 27–34.
 40. Miliūnaitė Rita 2000: Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“. – Kalbos kultūra 73, 24–35.
 41. Miliūnaitė Rita 2000: Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 3–14.
 42. Miliūnaitė Rita 2000: Nuo senojo prie naujojo „Kalbos praktikos patarimų“ leidimo. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 180–189.
 43. Miliūnaitė Rita 1999: Kalbos rekomendacijos ir jų tyrimas. – Kalbos kultūra 72, 8–16.
 44. Miliūnaitė Rita 1997: Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus. – Kalbos kultūra 69, 89–95.
 45. Miliūnaitė Rita 1995: Variantiški bendrinės kalbos vartosenos reiškiniai (fiksavimas ir vertinimas). – Kalbos kultūra 67, 39–49.
 46. Miliūnaitė Rita 1994: Pastabos gramatikos klaidų sąrašo paraštėse. – Kalbos kultūra 66, 24–36.
 47. Miliūnaitė Rita 1994: Gramatikos norminimas „Gimtojoje kalboje“ (1958–1968 m.). – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 141–151.
 48. Miliūnaitė Rita 1993: Dauginių formų norma ir vartosena. – Kalbos kultūra 64, 28–34.
 49. Miliūnaitė Rita 1992: Analogija – sintaksės reiškinių siejimo ir vertinimo būdas. – Kalbos kultūra 63, 30–36.
 50. Miliūnaitė Rita 1991: Kalbos norminimo teorija „Gimtojoje kalboje“ (1933–1941 m.). – Kalbos kultūra 61, 7–21.
 51. Miliūnaitė Rita 1987: Kalbos norminimo kriterijai ir jų taikymas. – Mūsų kalba 2, 27–32.
 52. Miliūnaitė Rita 1986: Bendrinės kalbos vartojimo motyvacija „Kalbos kultūroje“. – Mūsų kalba 2, 7–14.
 1. Miliūnaitė Rita 2009: Teoriniai ir taikomieji bendrinės lietuvių kalbos norminimo aspektai: habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga (humanitariniai mokslai, filologija (O4 H)), Kaunas, 29 p.
 2. Miliūnaitė Rita 1992: Dabartinės lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai: humanitarinių mokslų daktaro disertacija, Vilnius: Vilniaus universitetas, Lietuvių kalbos institutas [rankraštis].
 1. Miliūnaitė Rita 2021: Kalba ideologijų mūšio lauke. – Gimtoji kalba 4, 13–16.
 2. Miliūnaitė Rita 2017: Lietuvių kalbos leksikos paveldas, atsinaujinimo būdai ir paskatos XXI a. pradžioje. – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti…“: pranešimų tekstai, Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus, 16–21. ISBN 978-9955-711-32-2.
 3. Miliūnaitė Rita 2017: Ar požiūris į kalbą reiškia požiūrį į valstybę? – lzinios.lt, 2017-11-14. Prieiga internete: http://lzinios.lt/lzinios/Komentarai/ar-poziuris-i-kalba-reiskia-poziuri-i-valstybe-/254303.
 4. Miliūnaitė Rita 2014: Kelios pastabos dėl pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros programos projekto. – Gimtasis žodis 9, 22–25.
 5. Miliūnaitė Rita 2012: Kalbos vartotojai ir naujadarų kūryba. – Gimtoji kalba 9, 3–14.
 6. Miliūnaitė Rita 2012: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas. – Gimtoji kalba 6, 3–11.
 7. Miliūnaitė Rita 2010: Laikraštinė ir interneto žiniasklaida: turinio bendrumas, kalbos takoskyra. – Gimtoji kalba 7, 3–17.
 8. Miliūnaitė Rita 2010: Individualizuota kalba ir jos vertimas. – Gimtoji kalba 2, 3–16.
 9. Miliūnaitė Rita 2009: Kalba kaip simbolinis kapitalas. – Gimtasis žodis 10, 2–10.
 10. Miliūnaitė Rita 2009: Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (2). – Gimtoji kalba 6, 5–16.
 11. Miliūnaitė Rita 2009: Variantiškumas verstinės grožinės literatūros kalboje (1). – Gimtoji kalba 5, 3–14.
 12. Miliūnaitė Rita 2008: Naujas lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Tadas Blinda. Kirčiavimas“. – Gimtasis žodis 3, 13–17.
 13. Miliūnaitė Rita 2007: Jungtuko bei vartosena – užtemimas tęsiasi. – Gimtoji kalba 11, 11–16.
 14. Miliūnaitė Rita 2007: Jungtuko bei normos – užtemimui prasidedant. – Gimtoji kalba 10, 3–10.
 15. Miliūnaitė Rita 2007: Ukrainai ir ukrainiečiai. – Gimtoji kalba 3, 6–9.
 16. Miliūnaitė Rita 2006: Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų pavadinimus (2). – Gimtasis žodis 12, 2–7.
 17. Miliūnaitė Rita 2006: Kaip mokiniai suvokia kai kuriuos gyvūnų spalvų pavadinimus (1). – Gimtasis žodis 11, 2–8.
 18. Miliūnaitė Rita 2005: Visuomenės požiūris į kalbą. Kaip mokykla gali jį keisti? – Gimtoji kalba 11, 3–9.
 19. Miliūnaitė Rita 2005: Kaip žiniasklaida kalbos priemonėmis kuria žmogaus įvaizdį. – Gimtoji kalba 5, 3–11.
 20. Miliūnaitė Rita 2005: Kalbos vartotojų apklausos. – Gimtoji kalba 2, 4–8.
 21. Miliūnaitė Rita 2004: Pasvarstymai po seminarų kalbos redaktoriams ir vertėjams. – Kalbos kultūra 77, 171–178.
 22. Miliūnaitė Rita 2003: Kiek atlaikys gimtoji kalba? – Pasaulio lietuvis: JAV lietuvių žurnalas (spausdintas ir internetinis variantas), 1–2 (299–300).
 23. Miliūnaitė Rita 2003: Amerikos lietuvių „Gimtoji kalba“ prieš anglų kalbos poveikį. – Gimtoji kalba 12, 18–22.
 24. Miliūnaitė Rita 2001: Šis tas apie bendrinę šnekamąją kalbą. – Gimtoji kalba 1, 3–9.
 25. Miliūnaitė Rita, Vileikienė Janina 1997: Kalbos tvarkybos informacinė bazė. – Kalbos kultūra 70 20–26.
 26. Miliūnaitė Rita 1997: Žodžių žaismas. – Gimtoji kalba 11, 3–9.
 27. Miliūnaitė Rita 1995: Vengtini variantai laikraščių kalboje. – Gimtoji kalba 10, 4–8.
 28. Miliūnaitė Rita 1994: Bendrinė kalba: vizija ir kasdienybė. – Gimtoji kalba 8–9, 1–10.
 29. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Neteiktini vertiniai. – Gimtoji kalba 7, 23–27.
 30. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Prielinksnių vartojimo klaidos. – Gimtoji kalba 6, 15–19.
 31. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas; tęsinys]. Įvairių formų vartojimo klaidos. Sakinio dalių ir sakinių jungimo klaidos. Neteiktina žodžių tvarka. – Gimtoji kalba 3, 14–18.
 32. Miliūnaitė Rita 1993: Netikęs kirčiavimo polinkis (pateiktas, atsuktas). – Gimtoji kalba 2, 8–11.
 33. Mikulėnienė Danguolė, Miliūnaitė Rita 1993: Į pagalbą valstybinei kalbai [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas]. Žodžių sandaros klaidos. – Gimtoji kalba 1, 19–25.
 34. Miliūnaitė Rita, Šukys Jonas 1992: Ar gerai trumpinama kalba? – Kalbos kultūra 63, 44–46.
 35. Miliūnaitė Rita 1991: Amerikos lietuvių „Gimtoji kalba“. – Gimtoji kalba 4, 6–11.
 36. Miliūnaitė Rita 1991: Vietovardžiai „Panoramoje“. – Gimtoji kalba 3, 10–13.
 1. Rita Miliūnaitė 2022: „Verktiniai“, „kiaulegos“ ir „užingridai“: kaip lietuvių kalboje atsiranda nauji žodžiai? [Adelės Meškinytės interviu]. – 15min.lt, 2022-11-06. Prieiga: https://www.15min.lt/ar-zinai/naujiena/idomi-lietuva/verktiniai-kiaulegos-ir-uzingridai-kaip-lietuviu-kalboje-atsiranda-nauji-zodziai-1162-1950592
 2. Rita Miliūnaitė 2020: Kalba gyva, kiek ji turi vidinės jėgos atsinaujinti [Karolinos Baltmiškės interviu]. – Mano kraštas. Kategorija Mano kalba. lt, 2020-04-20. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rita-miliunaite-kalba-gyva-kiek-ji-turi-vidines-jegos-atsinaujinti.
 3. Miliūnaitė Rita 2020: Žmonės kalbininkų darbą įsivaizduoja per menkai: Giedrės Milkevičiūtės interviu. – Savaitė 33, 2020-08-13, 30–31.
 4. Jaroslavienė Jurgita, Miliūnaitė Rita 2020: Beribis lietuvių kalbos pasaulis skaitmeninių išteklių sistemoje „E. kalba“. – lt, 2020-11-21. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/beribis-lietuviu-kalbos-pasaulis-skaitmeniniu-istekliu-sistemoje-e-kalba/.
 5. Rita Miliūnaitė. Lietuvių kalbos pokyčiai: (ir) ko mums bijoti? – Kalbos namai (www.kalbosnamai.lt), 2019. Prieiga internete: http://www.kalbosnamai.lt/images/dokumentai/apie_kalbos_baimes.pdf. ISSN 1822-6159.
 6. Rita Miliūnaitė. Kai trūksta kalbinės savigarbos [Irenos Babkauskienės interviu]. – respublika.lt, 2019-05-07. Prieiga internete: https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/kai_truksta_kalbines_savigarbos/.
 7. Rita Miliūnaitė. Bendrinės kalbos niekas neatšaukė. – 15min.lt, 2018-11-22. Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/rita-miliunaite-bendrines-kalbos-niekas-neatsauke-bet-18-1063992.
 8. Lina Smolskienė. Patarė, ką daryti, kad lietuvių kalba taptų įdomi [pokalbis su Rita Miliūnaite]. – bernardinai.lt, 2017-12-01. Prieiga internete: http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2017-12-01-patare-ka-daryti-kad-lietuviu-kalba-taptu-idomi/166756.
 9. Jūratė Žuolytė. Užkliuvo ne tik „Atsikeli ir varai“, bet ir bomberis. – delfi.lt, 2017-04-13. Prieiga internete: http://www.delfi.lt/m360/naujausi-straipsniai/prekes-zenklu-registravimo-ypatumai-kai-bomberis-virsta-bombonesiu.d?id=74348378.
 10. Rasuolė Vladarskienė, Rita Miliūnaitė. Ar Lietuvoje dar svarbi kalbos kultūra? – lzinios.lt, 2017-01-18. Prieiga internete: https://www.lzinios.lt/lzinios/Kultura-ir-pramogos/redakcijos-pastas-ar-lietuvoje-dar-svarbi-kalbos-kultura-/237276.
 11. Birutė Žemaitytė. Lietuvių kalba – esantiems toli nuo Lietuvos [interviu su Vilma Leonavičiene, Anželika Gaidiene, Rita Miliūnaite]. – tv3.lt, 2017-01-06. Prieiga internete: http://www.tv3.lt/naujiena/895860/lietuviu-kalba-esantiems-toli-nuo-lietuvos.
 12. Rūta Pukenė. Dėl prasto raštingumo – signalas apie rimtesnes problemas [interviu su Rita Miliūnaite]. – delfi.lt, 2014-08-25.
 13. Rūta Pukenė. Patikimiausia investicija į savo vaikų ateitį [interviu su Rita Miliūnaite apie raštingumą ir skaitymo naudą]. – delfi.lt, 2014-08-19.
 14. Jurgita Noreikienė. Kalbos prievaizdai metų radiniu skelbia veiksmažodį „trolinti“ [interviu su Rita Miliūnaite]. – lrytas.lt, 2012-12-08.
 15. Mindaugas Jackevičius. Lietuvoje vyksta snukiadaužiai, nusnorinami pinigai, klesti varškėfobija [interviu su Rita Miliūnaite]. – www.delfi.lt, 2012-03-02.
 16. Rita Miliūnaitė. Kokie būsim mes patys, tokia bus ir lietuvių kalba [Kristinos Buidovaitės interviu]. – www.bernardinai.lt. 2010-06-09.
 17. Miliūnaitė Rita 2007: Kalba – ne kalėjimas, o savi namai [Audriaus Musteikio interviu]. – Lietuvos žinios, 2007-10-24, 14–15.
 18. Miliūnaitė Rita 2006: Kalbos kultūra. „Kalbos kultūra“. Kalbos norma [straipsneliai]. – Visuotinė lietuvių enciklopedija 9, 172–173.
 19. Miliūnaitė Rita 2006: Bendrinė kalba – mūsų rūpestis [interviu; kalbėjosi G. Zemlickas]. – Mokslo Lietuva, 2006-02-09; 2006-02-23.
 20. Miliūnaitė Rita 2004: Būrimas ramune: pateisinama – nepateisinama… [skoliniai grožinės literatūros vertimuose]. – Literatūra ir menas, 2004-10-22.
 21. Miliūnaitė Rita 2003: Kalba vis lieka paskutinė… – Dialogas, 2003-04-25.
 22. Miliūnaitė Rita 2002: Ar taisyklingas žodis gimtadieninkas? O gal gimtadienininkas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 6, 16.
 23. Miliūnaitė Rita 2002: Naujieji „Kalbos patarimai“. Pirmasis žingsnis – „Gramatinės formos ir jų vartojimas“ [interviu]. – Gimtoji kalba 2, 3–11.
 24. Miliūnaitė Rita 1999: Žiupsneliai. Vasaros skaitiniai. – Gimtoji kalba 12, 27–29.
 25. Miliūnaitė Rita 1999: Katrie laikraščiai teisūs […]? [dėl milijoninis ir milijonasis] [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 11, 12.
 26. Miliūnaitė Rita 1998: Kalbos praktikos patarimai: trečiasis leidimas [interviu]. – Gimtoji kalba 12, 1–10.
 27. Miliūnaitė Rita 1998: Nevertas krikščionio ar krikščionies vardo? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 10, 17–18.
 28. Miliūnaitė Rita 1998: Kuo keistinas prieveiksmis junginyje davė žinomai melagingus parodymus? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 7, 28.
 29. Miliūnaitė Rita 1996: Ar gerai: Jos ėjo baukščiai dairydamosios? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 6, 13.
 30. Miliūnaitė Rita 1995: Apie karaokę ir dar šį tą. – Lietuvos aidas, 1995-10-20.
 31. Miliūnaitė Rita 1995: Ar tinka ką nors prijungti prie bylos? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 1, 21–22.
 32. Miliūnaitė Rita 1995: Ar galima apklausti kaltinamuoju (įtariamuoju, liudytoju)? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 1, 22.
 33. Miliūnaitė Rita 1995: Ar taisyklingas pasakymas teisminio tardymo (ne)pilnumas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 1, 20.
 34. Miliūnaitė Rita 1993: Kas žinotina apie daugines formas. – Lietuvos aidas, 1993-07-09.
 35. Miliūnaitė Rita 1993: Įvyko… stalas? – Lietuvos aidas, 1993-01-30.
 36. Miliūnaitė Rita 1993: Ar pirksim pakrovėją-užvedėją? – Lietuvos aidas, 1993-01-09.
 37. Miliūnaitė Rita 1992: Stažuoti ar stažuotis? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 11, 11–12.
 38. Miliūnaitė Rita 1992: Dvasiškis ar dvasininkas? – Lietuvos aidas, 1992-10-29.
 39. Miliūnaitė Rita, Pupkis Aldonas 1992: Ar įsileisime į Seimą puskalbę? – Lietuvos aidas, 1992-10-23.
 40. Miliūnaitė Rita 1992: Pamokoma „Vilniaus laikraščio“ istorija. – Gimtoji kalba 10, 1–3.
 41. Miliūnaitė Rita 1992: Ar geras žodis daboklė? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 7, 8.
 42. Miliūnaitė Rita 1992: Ar begrįšime prie spalių mėnesio? – Gimtoji kalba 1, 8–9.
 43. Miliūnaitė Rita 1991: Be žmonos kaip be galvos, arba kaip kirčiuoti žodį žmona. – Gimtoji kalba 12, 13–14.
 44. Miliūnaitė Rita 1991: Kuo pakeisti žodį samakatas? [„Klausimų kraitelė“]. – Gimtoji kalba 4, 22.
 45. Miliūnaitė Rita 1988: Kaip šimpa kalbos jausmas [Vilniaus viešosios informacijos kalba]. – Vakarinės naujienos, 1988-08-29.
 46. Miliūnaitė Rita 1988: Išnuomojo ar išnuomavo? – Vakarinės naujienos, 1988-04-11.
 47. Miliūnaitė Rita 1988: Teisė ar pareiga? [teisininkų šnekamoji kalba]. – Mūsų kalba 3, 17–18.
 48. Miliūnaitė Rita 1987: Pacientui reikia ir švarios kalbos. – Sveikatos apsauga 3, 43–44.
 49. Miliūnaitė Rita 1986: Pirmiausia – terminų kirčiavimas. – Sveikatos apsauga 9, 44–45.
 50. Miliūnaitė Rita 1986: Ar gerėja viešoji prekybininkų kalba? – Mūsų kalba 1, 12–14.
 1. Miliūnaitė Rita 2001: Jau parengti „Kalbos patarimai“. – Lietuvos rytas, 2001-11-06.
 2. Miliūnaitė Rita 1998: Klaidinanti ir nepatikima knyga [J. Kalinausko „Rašykime ir kalbėkime taisyklingai“; recenzija]. – Lietuvos aidas, 1998-08-21.
 3. Miliūnaitė Rita 1998: Naujas kalbos praktikos leidinys [„Kalbos patarimų informacinis biuletenis“]. – Gimtoji kalba 1, 16–18.
 4. Miliūnaitė Rita 1993: Visiems raštininkams – ir ne tik jiems [„Kanceliarinės kalbos patarimai“]. – Lietuvos aidas, 1993-10-23.
 5. Miliūnaitė Rita 1993: Pasilopykim savo kalbos prakiuras [Didžiųjų kalbos klaidų sąrašas]. – Lietuvos aidas, 1993-01-20.
 1. Miliūnaitė Rita 2023: Kalbos taisyklingumo ir funkcionalumo samprata Valstybinės kalbos įstatyme. – 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023-09-22.
 2. Miliūnaitė Rita 2021: Pagrindiniai bendrinės lietuvių kalbos vadovai ir jų rekomendacijų struktūra. – Baltų kalbos laike ir erdvėje / Baltu valodas laikā un telpā (Ryga, 2021-10-15). Pranešimo tezėių prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/56659
 3. Miliūnaitė Rita 2021: Naujoji leksika kalbų ir kultūrų sąveikoje: selfie atvejis lietuvių kalboje. – Tarptautinė nuotolinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės (Lietuvių kalbos institutas ir Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, 2021-09-10). Pranešimo tezėių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf.
 4. Miliūnaitė Rita 2021: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – mokslo tyrimams ir visuomenei. – Pranešimas nuotoliniame moksliniame seminare iš seminarų ciklo „E. kalba“: nauji šaltiniai ir paslaugos Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021-12-06).
 5. Miliūnaitė Rita 2021: Suskaitmeninti „Kalbos patarimai“ ir bendrinės lietuvių kalbos normų kaitos tyrimai. – Pranešimas nuotoliniame moksliniame seminare iš seminarų ciklo „E. kalba“: nauji šaltiniai ir paslaugos Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021-12-07).
 6. Miliūnaitė Rita 2019: Bendrinė lietuvių kalba Europos bendrinių kalbų postandartizacijos kontekste: kelios teorinės įžvalgos. – 26-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, 2019 m. spalio 3–4 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf.
 7. Miliūnaitė Rita 2019: Naujas reikšmingas pokytis lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje. – 55-oji tarptautinė mokslinė Arturo Ozolo dienos konferencija Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“, 2019 m. kovo 18 d., Ryga: Latvijos universitetas. Paskelbtos pranešimo tezės: 55. Artura Ozola dienas konference Valodas normas, to kodifikacēšana un iedzivišāna: referātu tēzes, Rīga, 11–12. ISBN 978-9934-8387-6-7.
 8. Miliūnaitė Rita 2018: Infantilioji kalba, arba „kainytės tikrai nedidelės“. – Tarptautinė 25-oji Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius: Vilniaus universitetas. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/09/Jono-Jablonskio-konferencija-2018-tezes.pdf
 9. Miliūnaitė Rita 2018: Mitai apie kalbą ir kalbininkus. – Konferencija-diskusija Lietuvių kalbos apsauga: mitai ir tikrovė“, 2018 m. balandžio 18 d., Vilnius: Kultūros ministerija.
 10. Miliūnaitė Rita 2017: Ar požiūris į kalbą reiškia požiūrį į valstybę? – Tarptautinė konferencija Kalbos, kultūros ir švietimo politika: sąveika ir sankirtos“, 2017 m. lapkričio 10 d., Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas.
 11. Miliūnaitė Rita 2017: Dėl terminų norminimas, normalizacija, standartizacija ir kodifikacija. – Tarptautinė Alekso Girdenio konferencija Kalbų ir tarmių transformacijos“, 2017 m. spalio 19 d., Vilnius: LKI. 
 12. Miliūnaitė Rita 2017: Lietuvių kalbos leksikos paveldas, atsinaujinimo būdai ir paskatos XXI a. pradžioje. – Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija Gimtoji kalba: išlaikyti, gražinti, skleisti…“, 2017 m. spalio 11 d., Kaunas: Maironio lietuvių literatūros muziejus. 
 13. Miliūnaitė Rita 2017: Paieškos galimybės internetiniame Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – 24-oji mokslinė Jono Jablonskio konferencija Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės“, 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius: LKI. Tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/Tez%C4%97s_Jablonski_24.pdf.
 14. Miliūnaitė Rita 2017: Naujoji leksika: įvairiakalbės patirtys ir dialogo galimybė. – Tarptautinė mokslinė konferencija Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, 2017 m. balandžio 6–7 d., Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. 
 15. Miliūnaitė Rita 2016: Vartosena kaip kodifikacijos kriterijus (žodžių formų kodifikacijos pagrindu). – Tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius: LKI, 46.
 16. Miliūnaitė Rita 2016: Žodžių reikšmių slinktys ir bendrinės kalbos normos. – 23-ioji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Reikšmė kalboje ir kultūroje“, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, 48–49.
 17. Miliūnaitė Rita 2015: Kas tobulintina lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rašinių vertintojų darbe?22-oji Jono Jablonskio konferencija Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“: pranešimų tezės [tik internete], 2015 m. spalio 2 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 14–15.
 18. Miliūnaitė Rita 2015: Lietuvių kalbos naujažodžių tarimo paslauga „tartuvas“. – Projekto LIEPA – Lietuvių šneka valdomos paslaugos baigiamoji konferencija, 2015 m. liepos 28, 30 d., Vilnius.
 19. Rita Miliūnaitė 2014: Bendrinės kalbos normų kaita: dar kartą apie vengtinuosius reiškinius. – 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, 2014 m. spalio 3 d., Vilnius: Vilniaus universitetas. 
 20. Miliūnaitė Rita 2014: Naujažodžių atranka ir pateikimas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Tarptautinė mokslinė konferencija Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“, 2014 m. rugsėjo 11 d., Vilnius. 
 21. Miliūnaitė Rita 2014: Kalbos prestižas kaip kalbos politikos objektas. – Tarptautinė konferencija Valstybinės kalbos politika: įžvalgos ir gairės“, 2014 m. kovo 24 d., Vilnius: LR Seimas.
 22. Miliūnaitė Rita 2013: Teoriniai ir praktiniai kodifikacijos keitimo aspektai. – VLKK ir LKI mokslinis seminaras Bendrinės lietuvių kalbos kirčiavimo normų raida ir kodifikacija“, 2013 m. lapkričio 14 d., Vilnius. 
 23. Miliūnaitė Rita 2013: Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas. – Projekto LIEPA konferencija, 2013 m. spalio 2 d., Vilnius: Vilniaus universitete.
 24. Miliūnaitė Rita 2013: Naujieji kontaminaciniai dariniai dabartinėje vartosenoje. – 20-oji Jono Jablonskio konferencija Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“: pranešimų tezės [tik internete], 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 17–18.
 25. Miliūnaitė Rita 2012: Kalbos normų savireguliacija interneto bendruomenėje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje“: pranešimų tezės, 2012 m. gruodžio 6–7 d., Kaunas: VU Kauno humanitarinis fakultetas, 10.
 26. Miliūnaitė Rita 2012: Bendrinės kalbos normos rengiamame „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Mokslinis seminaras iš ciklo Bendrinės lietuvių kalbos žodynobaigiamųjų darbų problematika, 2012 m. lapkričio 22 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 
 27. Miliūnaitė Rita 2012: Būvio raiška su veiksmažodžiu tapti: vartosenos ir kodifikacijos priešprieša. – 19-oji Jono Jablonskio konferencija, skirta jo Lietuvjų kalbos sintaksės šimtmečiui paminėti: pranešimų tezės [tik internete], 2012 m. spalio 5 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–8.
 28. Miliūnaitė Rita 2012: Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas – kalbos išgalių atspindys. – Tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas“ / Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”: pranešimų tezės, 2012 m. kovo 15–16 d., Ryga, 48.
 29. Miliūnaitė Rita 2010: Bendrinės kalbos normintojai skaitmeninio modernizmo sąlygomis. – Tarptautinė (18-oji) Jono Jablonskio konferencija Jonas Jablonskis ir bendrinės lietuvių kalbos šimtmetis“: pranešimų tezės, 2010 m. spalio 7–8 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29–30. 
 30. Miliūnaitė Rita 2009: Leksikos norminimas „Kalbos patarėjuje“ (1939). – Tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno“: pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 30.
 31. Miliūnaitė Rita 2009: Interneto komentuotojai apie nepriesagines moterų pavardes. – 17-oji tarptautinė J. Jablonskio konferencija Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos“: pranešimų tezės [tik internete], Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 16.
 32. Miliūnaitė Rita 2009: Interneto kalba ir žmogaus tapatybė. – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ir VLKK forumas Internetinė lietuvių kalba: iššūkiai, galimybės, perspektyvos“, 2009 m. balandžio 23 d., Vilnius: M. Romerio universitetas. 
 33. Miliūnaitė Rita 2008: Bendrinės kalbos norminimas: pusiausvyros beieškant. – Lietuvos kultūros kongreso konferencija Lietuvių kalba XXI amžiaus pradžioje“: pranešimų tezės, Vilnius, 9–10.
 34. Miliūnaitė Rita 2008: Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės vartosenos schemoje. – Jono Jablonskio konferencija Sociolingvistiniai lietuvių kalbos tyrimai“: pranešimų tezės [tik internete], Vilnius, 7–8. 
 35. Miliūnaitė Rita 2006: Kodifikuotų normų keitimas: už ir prieš. – Tarptautinė konferencija kalbos kultūros ir terminologijos klausimais, 2006 m. lapkričio 9–10 d., Talinas. 
 36. Miliūnaitė Rita 2006: Gyvūnų plauko (plunksnų) spalvų pavadinimai mokinių akimis. – Jono Jablonskio konferencija Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos“: pranešimų tezės, Vilnius, 15–17.
 37. Miliūnaitė Rita 2005: Kodifikacijos ir vartosenos santykiai dabartinėje lietuvių kalboje. – Tarptautinė Jono Jablonskio konferencijaBendrinė kalba ir visuomenė“: pranešimų tezės. Vilnius, 21–24.
 38. Miliūnaitė Rita 2005: Visuomenė ir kalbininkai: pokalbis įmanomas? – LKD mokslinė konferencija, 2005 m. balandžio 15 d., Vilnius.
 39. Miliūnaitė Rita 2004: Teksto spaudimas kaip naujų kalbos polinkių radimosi prielaida. – 12-oji Jono Jablonskio konferencijaLietuvių kalbos naujadarai“: pranešimų tezės, Vilnius, 13–15.
 40. Miliūnaitė Rita 2003: Skolinių vertės motyvacija. – 11-oji Jono Jablonskio konferencijaBendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai“: pranešimų tezės, Vilnius, 14–16.
 41. Miliūnaitė Rita 2002: Tarp normos ir klaidos: praraja ar bandymų laukas? – 10-oji Jono Jablonskio konferencijaBendrinės kalbos ribos“: teminis tezių rinkinys ir pranešimų tezės, Vilnius, 21–22.
 42. Miliūnaitė Rita 2001: Gramatikos normos ir laisvė jas vartoti. – Jono Jablonskio konferencijaKalbos vartosena ir tvarkyba“: pranešimų tezės, Vilnius, 9–11.
 43. Miliūnaitė Rita 2000: Kalbos reiškinių funkciniai tipai kalbos rekomendacijose. – Jono Jablonskio konferencijaKalbos normų ir vartosenos lygmenys“: pranešimų tezės, Vilnius, 12–14.
 44. Miliūnaitė Rita 1999: Kalbos reiškinių vertinimo laipsniai „Kalbos patarėjuje“ (1939). – Jono Jablonskio konferencijaNormų kaita ir vartosena“: pranešimų tezės, Vilnius, 12–14.
 45. Miliūnaitė Rita 1998: Laikinosios ir plintančios naujovės. – Kalbos tvarkyba: tradicija ir dabartis: seminaro tezės, Vilnius, 20–21.
 46. Miliūnaitė Rita 1998: Nauji kalbos reiškiniai: natūralioji ir dirbtinė atranka. – Jono Jablonskio konferencijaNauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas“: pranešimų tezės, Vilnius, 13–15.
 47. Miliūnaitė Rita 1997: Nuo senojo prie naujojo KPP leidimo. – Jono Jablonskio konferencijaKalbos kultūra: tradicija ir dabartis“: pranešimų tezės, Vilnius, 16–17.
 48. Miliūnaitė Rita 1995: Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus. – Jono Jablonskio konferencijaKalbos kultūros diegimo praktika ir metodika“: pranešimų tezės, Vilnius, 15–16.
 49. Miliūnaitė Rita 1993: Linksnių vartojimo variantų vertinimas. – Jono Jablonskio konferencijaLinksnio kategorija ir linksnių vartojimas“: pranešimų tezės, Vilnius, 10–11.
 1. Kalbos patarimai. Kalbos rekomendacijų žinynas (1939–2013) [skaitmeninis išteklius]. Sudarė Rita Miliūnaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022. Prieiga: https://ekalba.lt/kalbos-patarimaihttps://doi.org/10.35321/db.1.kp.
 2. Miliūnaitė Rita, Aleksaitė Agnė. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas: internetinis žinynas [nuolat atnaujinamas nuo 2011 m.], sud. R. Miliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. Prieiga internete: http://naujazodziai.lki.lt. ISBN 978-609-411-147-1. doi.org/10.35321/neol.
 3. Miliūnaitė Rita, Murmulaitytė Daiva, Stunžinas Robertas, Tamulionienė Aurelija 2015: Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas: garsinis naujažodžių žodynėlis, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.
 4. Lietuvių kalbos mokomasis kompiuterinis žaidimas „Kieti riešutėliai“. Dalis „Tadas Blinda. Kirčiavimas“ (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus“): kompaktinė plokštelė, Lietuvių kalbos institutas, 2007.
 5. Vietovardžių žodynas, knyginį variantą 2002 m. parengė M. Razmukaitė (sud.), A. Pupkis (sud. ir vyr. red.), R. Miliūnaitė; internetinį variantą parengė R. Miliūnaitė ir E. Ožeraitis, Lietuvių kalbos institutas, 2007. Prieiga internete: http://vietovardziai.lki.lt/.
 6. Lietuvių kalbos pažintinis žaidimas „Gyvūnų spalvos“ (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus“), Lietuvių kalbos institutas, 2006. Prieiga internete: http://www.kalbosnamai.lt.
 7. Interneto svetainė „Kalbos namai“, red. R. Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, nuo 2006. Prieiga internete: http://www.kalbosnamai.lt.
 8. Lietuvių kalbos mokomojo kompiuterinio žaidimo „Kieti riešutėliai“ demonstracinė versija (R. Miliūnaitė, UAB „Ivolgamus“), Lietuvių kalbos institutas, 2004. Prieiga internete: http://www.kalbosnamai.lt.
 9. Kalbos rekomendacijų kompiuterinė bazė: netiražuota kompaktinė plokštelė, sud. R. Miliūnaitė, Lietuvių kalbos institutas, 2006.
 1. 2018 m. liepa – 2021 m.: „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“). Projekto vadovė Dalia Jurgaitytė, nuo 2020 m. Audronė Bazienė.
 2. 2015 m. birželis–lapkritis: „Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).
 3. 2013 m. kovas – 2015 m. rugpjūtis: pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ su partneriais – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu (koordinatorius), Lietuvos edukologijos universitetu ir Šiaulių universitetu – vykdomas ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (vad. dr. R. Miliūnaitė).
 4. 2012 m. gegužė – 2014 m. spalis: pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“ vykdoma projekto „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005) dalis „Edukacinių lietuvių kalbai skirtų skaitmeninių mokymo priemonių kūrimas“ (edukacinių žaidimų kūrimas, vad. dr. R. Miliūnaitė).
 5. 2012 m. kovas – 2013 m. birželis: Rita Miliūnaitė. Studijos „Visuomenė apie nepriesagines moterų pavardes“ rengimas ir leidyba. Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas (Nr. LIT-5-12).
 6. 2012–2013 m.: Inovatyvios gimtosios lietuvių kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas. Europos socialinis fondas (koordinatorė U. Tamašauskaitė). R. Miliūnaitės mokomoji medžiaga ir metodinis seminaras: „Lietuvių kalbos ir kalbinės sąmonės pokyčiai globalizacijos sąlygomis“.
 7. 2011 m. rugsėjis – 2012 m. kovas: Europos Komisijos finansuojamas projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD, koordinatorė dr. A. Tamulionienė): „Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno“ kūrimas (vad. dr. R. Miliūnaitė).

Other Members