demo_image

dr. Daiva Murmulaitytė

vyriausioji mokslo darbuotoja

Bendrinės lietuvių kalbos žodyno tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-3826-7272

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1987 m. baigusi Vilniaus universitetą pradėjo dirbti Matematikos ir kibernetikos (dabar – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos) instituto Mokslinių tyrimų automatizavimo laboratorijoje. Kartu su kolegomis parengė kompiuterinį Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 3‑iojo leidimo variantą ir sukūrė jo žodžių darybos kompiuterinės analizės programą. 1990–1992 m. buvo Lietuvių kalbos ir literatūros instituto aspirantė, 1992–1997 m. – Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantė. 1997 m. apgynė disertaciją „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos ‑imas / –ymas ir galūnės ‑a vediniai)“. Nuo 1997 m. dirbo Lietuvių kalbos institute Žodynų skyriuje. Nuo 1998 m. buvo Bendrinės kalbos žodynų skyriaus, nuo 2002 m. – Leksikografijos centro, nuo 2011 m. – Bendrinės kalbos skyriaus vyresnioji (nuo 2013 m. – vyriausioji), nuo 2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausioji mokslo darbuotoja. Mokslo straipsnių rinkinių Aktualūs aiškinamųjų lietuvių kalbos žodynų klausimai (2005–2006 m.), Leksikografija ir leksikologija 4 (2014 m.), Leksikografija ir leksikologija 5 (2015 m.) redaktorių kolegijų narė. 2007 ir 2011 m. kėlė kvalifikaciją leksikografijos, terminologijos, sociolingvistikos kursuose. 2014 m. dalyvavo Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos finansuojamo projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ mokymuose mokslininkams ir tyrėjams Socialinių ir humanitarinių mokslų elektroninės informacijos valdymas ir mokslo darbų kokybė, 2022 m. – CLARIN konsorciumo seminare CLARIN-LT: naujausi skaitmeniniai ištekliai ir tyrimai. 2013–2014 m. kartu su kolegomis kūrė interaktyvią elektroninę lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslaugą Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas (pagal Europos Sąjungos struktūrinių fondų projektą Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)), 2018–2021 m., taip pat kartu su kolegomis, – vieną iš Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos E. kalba paslaugų: lietuvių kalbos daiktavardžių darybos žinyną Žodžių darybos vedlys (pagal projektą „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba), finansuotą Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  lėšomis). Viena iš Bendrinės lietuvių kalbos žodyno rengėjų, nuo 2020 m. – jo redaktorių kolegijos narė. LKI rengiamo nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ vertinimo komisijos narė (2020, 2024). Kartu su Matematikos ir informatikos instituto programuotojais kūrė Dabartinės lietuvių leksikos duomenų bazę (ankstesnis pavadinimas – Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė), šia tema rengė mokslinius seminarus LKI. Dalyvauja Lietuvos ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, seminaruose, organizuoja mokslinius žodynininkų seminarus Leksikografų dirbtuvės. Paskelbė mokslinių straipsnių leksikologijos ir leksikografijos, žodžių darybos, morfemikos, bendrinės kalbos žodynų rengimo ir kompiuterizavimo, žodynų kritikos, elektroninių kalbos duomenų bazių kūrimo klausimais. Vadovauja doktorantūros studijoms, konsultuoja doktorantus, yra jų disertacijų gynimo tarybų narė, recenzuoja magistro darbus. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodynų pakomisės (kviestinė ekspertė, (nuo 2018 m.). Verčia iš latvių kalbos, redaguoja latvių kalbos vertimus.

Mokslinių tyrimų sritys: žodžių daryba, morfemika, leksikografija, leksikologija.

 1. Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija, Urbanavičienė, Jolita 2023: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 19 dalis: Š (š–šimtas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2023. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); 19 dalis: Š (š–šimtas). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023; ISBN 978-609-411-363-5 (19 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 19 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-19-dalis-S-s-simtas-2023.pdf . doi.org/10.35321/blkz.
 2. Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija, Urbanavičienė, Jolita 2023: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 18 dalis: M (minimumas–muzikuoti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2023. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); 18 dalis: M (minimumas–muzikuoti). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023; ISBN 978-609-411-362-8 (18 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 18 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-18-dalis-M-minimumas-muzikuoti-2023.pdf . doi.org/10.35321/blkz.
 3. Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija, Urbanavičienė, Jolita 2023: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 17 dalis: M (medalis–minimizuoti): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2023. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); 17 dalis: M (medalis–minimizuoti). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023; ISBN 978-609-411-361-1 (17 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 17 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-17-dalis-M-medalis-minimizuoti-2023.pdf .doi.org/10.35321/blkz.
 4. Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija, Urbanavičienė, Jolita 2023: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas: 16 dalis: M (m–medalionas): tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m., redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys, Lietuvių kalbos institutas, 2023. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras); 16 dalis: M (m–medalionas). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2023; ISBN 978-609-411-360-4 (16 dalis). Prieiga internete https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/. 16 dalies prieiga internete:  http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/12/BZ-16-dalis-M-m-medalionas-2023.pdf . doi.org/10.35321/blkz.
 5. Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė Vilija 2022: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas; ISBN 978-609-411-324-6 (13 dalis, kilnojamas-kogalviai); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). doi.org/10.35321/blkz. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/.
 6. Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija 2022: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius,Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022; ISBN 978-609-411-325-3 (14 dalis, kogi-krankti); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). doi.org/10.35321/blkz. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/.
 7. Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija 2021: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021; ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis, kas-kilninti); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). doi.org/10.35321/blkz. Prieiga internete: http://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/.
 8. Murmulaitytė, Daiva, Aleksaitė, Agnė 2021: Žodžių darybos vedlys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. DOI: https://doi.org/10.35321/zodziu-darybos-vedlys. Prieiga internete: https://ekalba.lt/zodziu-darybos-vedlys/.
 9. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorius Stasys Keinys. – 8-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-281-2, elektroninis variantas, 2021, org/10.35321/dlkz. – https://ekalba.lt. – [Žodyno atnaujinimo grupė: A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, R. Miliūnaitė, D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, R. Vladarskienė].
 10. Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija 2020:Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-263-8 (10 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 10 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 11. Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Sakalauskienė, Vilija 2020: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, A. Gritėnienė, A. Gaidienė, D. Daugirdienė, L. Jonušys; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-261-4 (9 dalis); SBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 9 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 12. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-242-3 (8 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 8 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-8-dalis-G-Gi%C5%BEai-gvin%C4%97jieti%C5%A1kas-2019.pdf.
 13. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-241-6 (7 dalis);  ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas; 7 dalies prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-7-dalis-G-g-gyvuoti-2019.pdf.
 14. Černiutė, Violeta, Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė, Puzinienė, Lijana, Sakalauskienė, Vilija 2017: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-199-0 (6 dalis: R), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/.
 15. Černiutė, Violeta, Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė, Sakalauskienė, Vilija 2016: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-193-8 (5 dalis: Ž), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 16. Miliūnaitė, Rita, Murmulaitytė, Daiva, Stunžinas, Robertas, Tamulionienė, Aurelija 2015: Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas: garsinis naujažodžių žodynėlis, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.
 17. Černiutė, Violeta, Naktinienė, Gertrūda, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Petrokienė, Ritutė, Sakalauskienė, Vilija 2015: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-165-5 (4 dalis: D), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 18. Bilkis, Laimutis, Černiutė, Violeta, Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Mikelionytė, Rita, Murmulaitytė, Daiva, Naktinienė, Gertrūda, Petrokienė, Ritutė, Puzinienė, Lijana, Sakalauskienė, Vilija, Svetikienė, Dovilė, Vosylytė, Klementina, Zabarskaitė, Jolanta 2014: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 19. Bilkis, Laimutis, Černiutė, Violeta, Gaidienė, Anželika, Gritėnienė, Aurelija, Jasionytė-Mikučionienė, Erika, Kažukauskaitė, Ona, Liutkevičienė, Danutė, Mikelionytė, Rita, Murmulaitytė, Daiva, Naktinienė, Gertrūda, Norkaitienė, Milda, Petrokienė, Ritutė, Puzinienė, Lijana, Sakalauskienė, Vilija, Svetikienė, Dovilė, Šimėnaitė, Zita, Urbanavičienė, Jolita, Vosylytė, Klementina, Zabarskaitė, Jolanta 2014: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė, programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 20. Černiutė, Violeta, Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva, Naktinienė, Gertrūda, Petrokienė, Ritutė, Puzinienė, Lijana, Sakalauskienė, Vilija, Svetikienė, Dovilė, Vosylytė, Klementina 2013: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė; programuotojas V. Satkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-108-2 (1 dalis), ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://bkz.lki.lt.
 21. Dabartinės lietuvių kalbos žodyno 3-iojo leidimo kompiuterinis variantas. Rengėjai: V. Žilinskienė, V. Černiauskas, S. Meškauskienė, D. Murmulaitytė, R. Jurėnas, R. Poznanskas, D. Poznanskienė ir kt. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Matematikos ir informatikos institutas, 1995.

Murmulaitytė Daiva 2021: Naujažodžių darybos ir morfemikos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis): mokslo monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-289-8. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.16.naujadaros-tyrimu-perspektyvos. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/12/Daivos-Murmulaitytes-monografija.pdf.

 1. Murmulaitytė, Daiva 2023: Moterų pavardžių reforma lietuvių kalbos žodžių darybos aspektu. – Acta Linguistica Lithuanica 89, 123–144. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). DOI: doi.org/10.35321/all89-06. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2281/2352;.
 2. Murmulaitytė, Daiva 2023: Žodžių darybos vedlio plėtros gairės. – Bendrinė kalba 96, 87–106. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2023.96.05. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2303/2381;
 3. Murmulaitytė, Daiva 2022: Žodžių darybos vedlysplačiajai visuomenei ir specialistams. – Lietuvių kalba 17, 8–24. eISSN: 1822-525X. DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2022.2. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/31437/30396.
 4. Murmulaitytė, Daiva 2022: Laminatasir jo giminiški žodžiai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Bendrinė kalba 95, 105–132. ISSN 2351-7204. DOI: org/10.35321/bkalba.2022.95.05. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2209.
 5. Murmulaitytė, Daiva 2022: Darybos formantų homonimiškumas ir jo žymėjimas žodžių darybos žinyne. – Acta Linguistica Lithuanica87, 200–223. ISSN 1648–4444. DOI: doi.org/10.35321/all87-10. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2192/2296.
 6. Murmulaitytė, Daiva 2021: Lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu. – Lietuvių kalba16, 51–69. eISSN: 1822-525X. DOI: https://doi.org/10.15388/LK.2021.3. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/lietuviu-kalba/article/view/24927/24771.
 7. Murmulaitytė, Daiva 2020: Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai. – Acta Linguistica Lithuanica 82, 34–51. ISSN 1648-4444. DOI: https://doi.org/10.35321/all82-02. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1023/1398.
 8. Murmulaitytė, Daiva 2019: Lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir bendrinės kalbos normos. – Baltu filoloģija 28 (2), 107–122. ISSN 1691-0036. Prieiga internete: https://www.apgads.lu.lv/izdevumi/brivpieejas-izdevumi/zurnali-un-periodiskie-izdevumi/baltu-filologija/baltu-filologija-xxviii-2-2019/http://doi.org/10.22364/bf (leidinio); https://doi.org/10.22364/bf.28.2.03 (straipsnio).
 9. Aleksaitė, Agnė, Murmulaitytė, Daiva 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Linguistica Lettica 25, 236–258. ISSN 1407-1932.
 10. Murmulaitytė, Daiva 2018: Kontaminacija ir lietuvių kalbos naujadara. – Kalba ir kontekstai8 (1), 60–70. ISSN 1822-5357.
 11. Murmulaitytė, Daiva 2017: Aiškinamojo žodyno mikrostruktūra: semantinės informacijos pateikimo ypatumai. – Bendrinė kalba90, 1–24. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/90/Murmulaityte_BK_90_straipsnis.pdf.
 12. Murmulaitytė, Daiva2016: Naujažodžių duomenynas ir naujadarų tyrimų perspektyvos. – Bendrinė kalba 89, 1–27. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_straipsnis.pdf http://www.bendrinekalba.lt/Straipsniai/89/Murmulaityte_BK_89_summary.pdf.
 13. Murmulaitytė, Daiva2016: Naujažodžių duomenyno leksika pakeliui į Bendrinės lietuvių kalbos žodyną. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 46–66. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/844/935.
 14. Murmulaitytė, Daiva 2016: Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu. – Lietuvių kalba  ISSN 1822-525X.
 15. Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė 2015: Nuo Dabartinės prie Bendrinės lietuvių kalbos žodyno. – Leksikografija ir leksikologija5, 83–146. ISBN 978-609-411-168-6.
 16. Murmulaitytė, Daiva 2014: Priesagos ‑iklis naujadarų apibrėžčių sistemiškumas. – Bendrinė kalba 87, 1–17. ISSN 2351-7204.
 17. Murmulaitytė, Daiva 2014: Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Leksikografija ir leksikologija4, 261–287. ISBN 978-609-411-137-2.
 18. Murmulaitytė, Daiva 2013: Semantinė piniginių vienetų pavadinimų struktūra. – Kalbos kultūra86, 60–75. ISSN 0130-2795.
 19. Murmulaitytė, Daiva 2013–2014: Skolinių vartosena ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodynebarbekiu atvejis. – Taikomoji kalbotyra 3, 1–21. ISSN 2029-8935.
 20. Murmulaitytė, Daiva 2012: Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Kalbos kultūra 85, 71–91. ISSN 0130-2795.
 21. Murmulaitytė, Daiva 2012: Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Žmogus ir žodis 14(1), 96–102. ISSN 1392-8600.
 22. Murmulaitytė, Daiva2011: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno iliustracinių pavyzdžių atranka ir pateikimas. – Kalbos kultūra 84, 129–149. ISSN 0130-2795.
 23. Murmulaitytė, Daiva 2010: Murdyti(s), murgdyti(s), murkdyti(s)pateikimas žodynuose ir dabartinė vartosena. – Kalbos kultūra 83, 151–168. ISSN 0130-2795.
 24. Murmulaitytė, Daiva 2010: Leksema tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje. – Lietuvių kalba  ISSN 1822-525X.
 25. Murmulaitytė, Daiva 2010: Naujasis svetimžodis zumas – vartosenos ir semantinė analizė. – VALODA – 2010. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums 20, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 444–455. ISSN 1691-6042, ISBN 978-9984-14-515-0.
 26. Murmulaitytė, Daiva 2009: Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė ne elektroninisBendrinės lietuvių kalbos žodynas. – Kalbų studijos / Studies about languages, Kaunas: KTU leidykla, 77–84. ISSN 1648-2824.
 27. Murmulaitytė, Daiva 2009: Leksikografinis vienetas tradiciniame žodyne ir elektroninėje duomenų bazėje. – Prace bałtystyczne 4, Warszawa: Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 25–44. ISBN 978-83-89663-44-3.
 28. Murmulaitytė, Daiva 2007: Vedinys – savarankiškas leksikografinis vienetas. – Valoda 2007. Valoda dažādu kultūri kontekstāZinātnisko rakstu krājums17, Daugavpils, Daugavpils Universitātes Akadēmīskais apgāds „Saule“, 462–471. ISBN 978-9984-14-374-3.
 29. Murmulaitytė, Daiva 2006: Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. – Baltu filoloģija 15, 41–56. ISSN 1691-0036(15).
 30. Murmulaitytė, Daiva 2006: Ligonių pavadinimai aiškinamuosiuose žodynuose. – Linguistica Lettica 15, 112–128. ISSN 1407-1932.
 31. Murmulaitytė, Daiva 2006: „Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė“ – paskirtis ir struktūra. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 247–295. ISBN 978-9955-704-41-6.
 32. Murmulaitytė, Daiva 2006: Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografija ir leksikologija 1: Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 34–54. ISBN 978-9955-704-41-6.
 33. Murmulaitytė, Daiva 2002: Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Lituanistica 3(51), 64–73. ISSN 0235-716X.
 34. Murmulaitytė, Daiva 2000: Vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ pamatinių žodžių straipsniuose. – Acta Linguistica Lithuanica (LKK) 42, 141–159. ISSN 0130-0172.
 35. Murmulaitytė, Daiva 1999: „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimo klausimu. – Lituanistica 3(39), 92–98. ISSN 0235-716X.
 36. Murmulaitytė, Daiva 1999: Kai kurios naujų lietuvių kalbos žodynų rengimo gairės. – Lituanistica 2(38), 46–55. ISSN 0235-716X.
 37. Murmulaitytė, Daiva 1998: Priesagos ‑ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 218–232. ISSN 0130-0172.
 38. Murmulaitytė, Daiva 1998: Žodžių sąsajos žymėjimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (santrumpos žr. vartojimas). – Lietuvių kalbotyros klausimai 39, 240–247. ISSN 0130-0172.
 39. Murmulaitytė, Daiva 1997: „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ galūnės ‑vedinių pamatinių žodžių nustatymo problema. – Lituanistica1(29), 79–84. ISSN 0235-716X.
 40. Murmulaitytė, Daiva 1997: Veiksmažodiniai galūnės -a vediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalbotyros klausimai38, 138–146. ISSN 0130-0172.
 41. Murmulaitytė, Daiva 1995: Priesagos ‑imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lituanistica2(22), 55–67. ISSN 0235-716X.
 42. Murmulaitytė, Daiva 1993: „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ rengimas automatizuotai darybinei analizei. – Lituanistica 1(13), 44–48. ISSN 0235-716X.
 1. Murmulaitytė Daiva 2023: Žodžių darybos vedlio plėtra: galimybės ir iššūkiai. – 58. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences „GRAMATIKA UN VĀRDDARINĀŠANA” REFERĀTU TĒZES 2023. gada 16. un 17. martā / Prof. Arturo Ozolo 58-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „GRAMATIKA IR ŽODŽIŲ DARYBA“ PRANEŠIMŲ TEZĖS 2023 metų kovo 16 ir 17 d. / ABSTRACTS of the 58th Professor Arturs Ozols International Academic Conference “GRAMMAR AND WORD FORMATION” March 16–17, 2023. DOI: https://doi.org/10.22364/aoszk.58.tk; ISBN 978-9934-18-945-6 (spausdintinis leidinys), ISBN 978-9934-18-946-3 (elektroninis leidinys).  – Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 52–53.
 2. Murmulaitytė, Daiva 2021: Laisvojo stiliaus pavieniai dariniai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. / Individual derivatives in the casual (free) style in the Database of Lithuanian Neologisms.– International scientific conference in Baltic Studies FORMS OF FREEDOM – LITERATURE • CULTURE • LANGUAGE. University of Warsaw, 20–21 September 2021. Abstracts, 11.
 3. Murmulaitytė, Daiva 2021: Lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės 2021 m. rugsėjo 8-10 d. Pranešimų anotacijos. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf.
 4. Murmulaitytė, Daiva, Inčiuraitė-Noreikienė, Lina 2021: The Research Problem of New Blends in Modern Lithuanian. – 8th International scientific conference „Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021“ (LEIC Research 2021). Abstracts, 75. Prieiga internete: https://www.conference.uki.vu.lt/images/2021/The_book_of_abstracts_LEIC_conference_2021.pdf.
 5. Murmulaitytė, Daiva 2019: Lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir gramatikos normos. –  Artura Ozola dienas konference „Valodas normas, to kodificēšana un iedzīvināšana“ (Referātu tēzes), Rīga: Latvijas universitātes Baltu valodniecības katedra, 13–14. ISBN 978-9934-8387-6-7.
 6. Aleksaitė, Agnė, Murmulaitytė, Daiva 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda daudzveidībā”. TēzesInternational Scientific Conference „Language in its diversity” to commemorate the 145th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Abstracts , Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 5–6. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload /tiny/files/Endzelins_tezes_2018_21.02.pdf.
 7. Murmulaitytė, Daiva 2018: Blending and New Word Formation in Lithuanian. – VIII tarptautinė mokslinė konferencija „Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, 2018 m. gegužės 3–4 d., Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, Summary.Prieiga internete: https://leu.lt/en/leu_intc2018/intc2018ldsalf/intc2018ldsal_program.html.
 8. Murmulaitytė, Daiva 2017: Naujažodžių darybos tyrimų perspektyvos ( Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynoatvejis). – Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės: 24-oji mokslinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2017 m. rugsėjo 29 d., Lietuvių kalbos institutas, 15–16. Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Tez%C4%97s_2017-09-27.pdf.
 9. Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė 2017: Problematic Instances of Codification and The Dictionary of Standard Lithuanian Language (an Instance of Plural Abstracts). – IV International Lithuania Congress, 22–24 of May 2017, University of Wrocław, Poland, 49. Prieiga internete: https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf.
 10. Murmulaitytė, Daiva 2016: Žodžių darybos ryšiai Naujažodžių duomenyne. – Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius: LKI, 48. eISBN 978-609-411-173-0.
 11. Murmulaitytė, Daiva 2016: Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija: tezės, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 50–51. ISBN 978-609-459-736-7.
 12. Murmulaitytė, Daiva 2013: Piniginių vienetų pavadinimų semantika. – Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje : 20-oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: LKI, 21–22.
 13. Murmulaitytė, Daiva 2012: Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas : tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija / Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums : pranešimų tezės, 2012 m. kovo 15–16 d., Ryga, 49.
 14. Murmulaitytė, Daiva 2011: Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Kalba ir jos tyrimo aspektai: tarptautinė mokslinė konferencijatezės, 2011 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius: LKI, 19.
 15. Murmulaitytė, Daiva, Tavdgiridze,Lija 2011: Dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžių morfeminės sudėties tyrimas. –Studentų moksliniai darbai 2010–2011 m. 1: konferencijos medžiaga, Vilnius: Lietuvos mokslo taryba, 47–50. ISBN 978-609-417-021-8.
 16. Murmulaitytė, Daiva 2009: Apie rusiškus keiksmažodžius latvių kalbos vadovėlyje. – Kalbos kultūra 82, 348–350.
 17. Murmulaitytė, Daiva 2009: Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius: LKI, 31.
 18. Murmulaitytė, Daiva, Polekaitė, Erlanda 2008: Bandomasis „Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazės“ duomenų rengimas. – Studentų mokslinė praktika. 2006–2007 m.: konferencijos medžiaga, Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 60–63. ISBN 978-9955-20-240-0.
 19. Murmulaitytė, Daiva 2008: Semema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. J. Kruopo 100-osioms metinėms : tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius: LKI, 38–39.
 20. Murmulaitytė, Daiva 2006: Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. – Artura Ozola dienas konference: tēzes, 2006. gada 17.–18. Martā, Rīga: Latvijas universitāte, 20–21.
 21. Murmulaitytė, Daiva 2004: Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. –Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimaipranešimų tezės, 2004 m. gruodžio 3 d., Vilnius: LKI, 13–14.
 22. Murmulaitytė, Daiva 2002: Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. A. Salio 100-osioms gimimo metinėms : konferencijos pranešimų tezės, 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius: LKI, 46.
 23. Murmulaitytė, Daiva 1999: „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimas. –Normų kaita ir vartosena: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 1999 m. spalio 7 d., Vilnius: LKI, VDU, 14.
 24. Murmulaitytė, Daiva 1997: „Dabartinės lietuvių kalbos žodyno“ veiksmažodinių daiktavardžių semantinė ir statistinė analizė (priesagos -imas -ymas ir galūnės ‑avediniai): humanitarinių mokslų kalbotyros krypties (3G) daktaro disertacijos santrauka, Vilnius, 19 p.
 25. Murmulaitytė, Daiva 1996: Veiksmažodiniai galūnės -a vediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius: LKI, 28.
 26. Murmulaitytė, Daiva 1995: Priesagos -imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms metinėms :konferencijos pranešimų tezės, 1995 m. kovo 16–17 d., Vilnius: LKI, 30.
 27. Murmulaitytė, Daiva 1994: Veiksmažodiniai priesagos -ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. P. Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti : konferencijos pranešimų tezės, 1994 m. spalio 27–28 d., Vilnius: LKI, 19.
 1. Murmulaitytė, Daiva 2023. Žodžių darybos vedlio plėtra: galimybės ir iššūkiai. – 58-oji tarptautinė prof. A. Ozolo konferencija „Gramatika ir žodžių daryba“. 2023 m. kovo 16–17 d., Ryga: Latvijos universitetas.
 2. Murmulaitytė, Daiva 2022: Žodžių darybos vedlysplačiajai visuomenei ir specialistams. – 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija, skirta P. Skardžiaus „Slavų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1941, 1943) paminėti „Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės“, 2022 m. gegužės 26–28 d., Panevėžio raj.
 3. Murmulaitytė, Daiva 2022: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Pažymos. – IV leksikografų dirbtuvės (mokslinis seminaras), 2022 m. gegužės 11 d., Vilnius: LKI.
 4. Murmulaitytė, Daiva 2022: Lietuvių leksikos naujadaros tyrimai. – LKI mokslinė ataskaitinė konferencija „Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai ir skaitmeninių sprendinių plėtra“, 2022 m. sausio 24 d., Vilnius: LKI.
 5. Murmulaitytė, Daiva 2021: Laisvojo stiliaus pavieniai dariniai Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne. – Tarptautinė mokslinė baltistikos konferencija Laisvės formos – literatūroje, kultūroje, kalboje,  rugsėjo 20 d., Varšuva: Varšuvos universitetas.
 6. Murmulaitytė, Daiva 2021: Lietuvių kalbos naujažodžiai lyties išraiškos aspektu. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės, 2021 m. rugsėjo 10 d., Vilnius: LKI.
 7. Murmulaitytė, Daiva (LKI), Inčiuraitė-Noreikienė, Lina (VU) 2021: The Research Problem of New Blends in Modern Lithuanian. –Tarptautinė mokslinė konferencija Lingvistiniai, edukologiniai ir tarpkultūriniai tyrimai 2021 Linguistic, Educational and Intercultural Research 2021. 2021 m. spalio 22 d., Vilnius: VU.
 8. Murmulaitytė, Daiva, Miliūnaitė, Rita 2021: Kur ir kaip veda Žodžių darybos vedlys? – Mokslinis seminaras  kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje, 2021m. gruodžio 8 d., Vilnius: LKI.
 9. Murmulaitytė, Daiva 2021: Paskaita praktiniame seminare „ Bendrinės lietuvių kalbos žodynoiliustracijos: atranka ir pateikimas“, 2021 m. spalio 11 d., Vilnius: LKI.
 10. Murmulaitytė, Daiva 2019: Lietuvių kalbos sudurtinių daiktavardžių naujadara ir gramatikos normos. – 55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija „Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas“ , 2019 m. kovo 18 d., Ryga.
 11. Murmulaitytė, Daiva 2019: Naujųjų dūrinių analizės ir klasifikacijos galvosūkiai. – V Tarptautinis lituanistų kongresas, 2019 m. gegužės 16–17 d., Vroclavas.
 12. Murmulaitytė, Daiva 2019: Naujažodžių apibrėžtys Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne– Leksikografų dirbtuvės 3: Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas: mokslinis seminaras, 2019 m. birželio 28 d., Vilnius: LKI
 13. Aleksaitė, Agnė, Murmulaitytė, Daiva 2018: Naujoji lietuvių kalbos leksika – sãva ir svẽtima. – Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 145. dzimšanas dienas atceres starptautiskā zinātniskā konference „Valoda daudzveidībā “, 2018 m. vasario 22–23 d., Rīga: LU Latviešu valodas institūts.
 14. Murmulaitytė, Daiva 2018: Kontaminacija ir lietuvių kalbos naujadara. – Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai : VIII tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 3–4 d.. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas.
 15. Murmulaitytė, Daiva 2018: Leksikografijos samprata žodynuose. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita : tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17–18 d., Vilnius: LKI.
 16. Murmulaitytė, Daiva 2017: Aiškinamojo žodyno mikrostruktūra: semantinės informacijos pateikimo ypatumai. – Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas: mokslinis seminaras, skirtas Irenos Ermanytės jubiliejui paminėti, 2017 m. liepos 5 d., Vilnius.
 17. Murmulaitytė, Daiva 2017: Naujažodžių darybos tyrimų perspektyvos (Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyno atvejis). – Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės : 24-oji tarptautinė mokslinė J. Jablonskio konferencija, 2017 m. rugsėjo 29 d., Vilnius.
 18. Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė 2017: Probleminiai kodifikacijos atvejai ir norminamasis žodynas (abstraktų daugiskaitos atvejis). – Tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavas.
 19. Murmulaitytė, Daiva, Liutkevičienė, Danutė 2016:Bendrinės lietuvių kalbos žodyno patikra ir ateities darbų gairės. – Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynas šiandien: LKI seminaras, 2016 m. liepos 7 d., Vilnius: LKI.
 20. Murmulaitytė, Daiva 2016: Naujažodžių duomenyno leksika pakeliui į Bendrinės lietuvių kalbos žodyną. – Leksikografų dirbtuvės: Bendrinės lietuvių kalbos žodynasšiandien: LKI seminaras, 2016 m. liepos 7 d., Vilnius: LKI.
 21. Murmulaitytė, Daiva 2016: Žodžių darybos ryšiaiNaujažodžių duomenyne. – Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija prof. Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti, 2016 m. spalio 19–21 d., Vilnius: VU.
 22. Murmulaitytė, Daiva 2016: Naujieji asmenų pavadinimai darybos ir semantiniu aspektu. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilnius: VU.
 23. Murmulaitytė, Daiva 2015: Kaip rašomas Bendrinės lietuvių kalbos žodynas? – II seminaras mokytojams lituanistams pagal projektą Moderniosios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas , 2015 m. spalio 26 d., Vilnius: LKI.
 24. Murmulaitytė, Daiva 2014: Priesagos -iklis naujadarų apibrėžčių sistemiškumas.– Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje: tarptautinė mokslinė konferencija Kazimiero Būgos Lietuvių kalbos žodyno I sąsiuvinio 90-mečiui, 2014 m. rugsėjo 11–12 d., Vilnius: LKI.
 25. Murmulaitytė, Daiva 2013: Piniginių vienetų pavadinimų semantika. – Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje : 20-oji Jono Jablonskio konferencija, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: LKI.
 26. Murmulaitytė, Daiva 2012: Vedinių pateikimo sistemiškumas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. – Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas : tarptautinė 48-oji Arturo Uozuolo konferencija / Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums , 2012 m. kovo 15–16 d., Ryga.
 27. Murmulaitytė, Daiva 2011: Lietuvių kalbos morfemikos ir žodžių darybos tyrimų perspektyvos. – Kalba ir jos tyrimo aspektai:tarptautinė mokslinė konferencija, 2011 m. lapkričio 24–25 d., Vilnius: LKI.
 28. Murmulaitytė, Daiva 2011: Iliustracinių vartosenos pavyzdžių atranka ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne. –„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ baigiamųjų darbų problematikamokslinis seminaras,2011 m. vasario 24 d., Vilnius: LKI.
 29. Murmulaitytė, Daiva 2010: Naujasis svetimžodis zumas – vartosenos ir semantinė analizė. – XX mokslinė konferencija, 2010 m. sausio 28–29 d., Daugpilis.
 30. Murmulaitytė, Daiva 2009: Fotografijos leksika – žodynai žodynėliai ar duomenų bazė? – Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui ,2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius.
 31. Murmulaitytė, Daiva 2009:Bendrinės lietuvių leksikos duomenų bazė – ne elektroninis Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. – Lietuvių kalba ir naujosios technologijos: galimybės ir problemos. Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 20-mečiui , 2009 m. balandžio 3 d., Kaunas.
 32. Murmulaitytė, Daiva 2008: Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazė – nuveikti ir ateities darbai. – LKI seminaras, 2008 m. gegužės 14 d., Vilnius.
 33. Murmulaitytė, Daiva 2008: Semema tradiciniame žodyne ir elektroninėje leksikos duomenų bazėje. – Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. J. Kruopo 100-osioms metinėms , 2008 m. balandžio 23–25 d., Vilnius.
 34. Murmulaitytė, Daiva 2007: Leksikografinis vienetas žodyne ir duomenų bazėje. – 17-oji tarptautinė mokslinė konferencija, skirta prof. A. Breidakui atminti , 2007 m. sausio 25–26 d., Daugpilis.
 35. Murmulaitytė, Daiva 2006: Naujas bendrinės lietuvių leksikos tyrimo įrankis. –Artura Ozola dienas konference, 2006 m. kovo 17–18 d., Ryga.
 36. Murmulaitytė, Daiva 2006: Bendrinės lietuvių kalbos leksikos duomenų bazės koncepcija. – LKI seminaras, 2006 m. sausio 31 d., Vilnius.
 37. Murmulaitytė, Daiva 2004: Kai kurių daiktavardžių apibrėžimas „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai, 2004 m. gruodžio 3 d., Vilnius.
 38. Murmulaitytė, Daiva 2002: Bendrinės lietuvių kalbos leksikos kompiuterizavimo naujovės. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. A. Salio 100-osioms gimimo metinėms , 2002 m. birželio 6–7 d., Vilnius.
 39. Murmulaitytė, Daiva 1999: „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ kompiuterizavimas. – Normų kaita ir vartosena: Jono Jablonskio konferencija,1999 m. spalio 7 d., Vilnius.
 40. Murmulaitytė, Daiva 1996: Veiksmažodiniai galūnės -avediniai sinchroniniu ir istoriniu požiūriu. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo Katekizmo – 450 metų sukakčiai paminėti , 1996 m. spalio 23–24 d., Vilnius.
 41. Murmulaitytė, Daiva 1995: Priesagos -imas vedinių pateikimas „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Leksikografijos problemos: semantika, etimologija, tarminių faktų pateikimas, žodynų sudarymo principai. K. Būgos 115-osioms ir J. Balčikonio 110-osioms metinėms , 1995 m. kovo 16–17 d., Vilnius.
 42. Murmulaitytė, Daiva 1994: Veiksmažodiniai priesagos -ynė(s) vediniai „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. P. Skardžiui (1899 03 26 – 1975 12 18) paminėti , 1994 m. spalio 27–28 d., Vilnius.
 1. Murmulaitytė, Daiva 2023: Virė virė košę, arba dar sykį apie pavardes „su a pabaigoje“. – www.DELFI.lt, 2023 m. rugpjūčio 11 d. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/news/ringas/lit/daiva-murmulaityte-vire-vire-kose-arba-dar-syki-apie-pavardes-su-a-pabaigoje.d?id=94130745.
 2. Murmulaitytė, Daiva 2022: IV leksikografų dirbtuvių apžvalga [Konferencijos, renginiai] – Gimtoji kalba 7, 26–29.
 3. Murmulaitytė, Daiva 2022: Batakovė, šaukštutė, referendūmas, kitleris – kalbos klaidos ar naujas reiškinys? [Karolinos Baltmiškės interviu]. – Mano kraštas. Kategorija Mano kalba.lt, 2022-11-23. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/batakove-saukstute-referendumas-kitleris-kalbos-klaidos-ar-naujas-reiskinys/.
 4. Liutkevičienė, Danutė, Murmulaitytė, Daiva 2020: Žodynų konkursas „Mano žodynas“ – visas kartas telkianti kūryba. – Gimtoji kalba 12 (642), 15–22. Prieiga internete: http://lki.lt/danute-liutkeviciene-ir-daiva-murmulaityte-zodynu-konkursas-mano-zodynas-visas-kartas-telkianti-kuryba/?fbclid=IwAR11X9izNySf8Ltk9m22N6T7Eojh1zyQAITiVaJJoeHDaMfODdfkyHL7h-E .
 5. Murmulaitytė, Daiva 2017: Seminaro apžvalga. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 305–312. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/leidiniai/periodiniai-leidiniai/acta-linguistica-lithuanica/.
 6. Murmulaitytė, Daiva ir kt. 1999: Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną. – Gimtoji kalba 7, 1–10.
 1. Murmulaitytė, Daiva. Elektroninio žodžių darybos žinyno paskirtis ir informacijos pobūdis. – Pranešimas redaktorių seminare Lietuvių kalbos žodynai ir žinynai kasdienėje praktikoje (Vilnius, LKI, 2023-11-10). Prieiga: http://lki.lt/seminaras-redaktoriams-lietuviu-kalbos-zodynai-ir-zinynai-kasdieneje-praktikoje/.
 2. Murmulaitytė, Daiva. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema kalba. Leksikografiniai šaltiniai. – Paskaita VU Filologijos fakulteto Užsienio kalbų instituto studentams ir renginio „Studentas vienai dienai“ klausytojams (Vilnius, VU, 2023‑04‑24).
 3. Murmulaitytė, Daiva. Vartosenos pavyzdžių paieška, atranka ir pateikimas Bendrinės lietuvių kalbos žodyne (1, 2). – Paskaitos žodynininkų seminaruose (Vilnius: LKI, 2023-03-13 ir 2023-06-02.
 4. Murmulaitytė, Paskaita Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynąpanaršius: ar (kaip) kinta mūsų žodžių daryba?“ – Paskaita bendrinės lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimo seminare (Kaunas, VDU, 2021-11-18). Prieiga internete: https://hmf.vdu.lt/seminaras-lietuviu-kalbos-naujazodziu-duomenyna-panarsius-ar-kaip-kinta-musu-zodziu-daryba/.
 5. Murmulaitytė,Bendrinės lietuvių kalbos žodyno pristatymas (kartu su Danute Liutkevičiene). – Lietuvių kalbos dienų renginys „Žodynų diena“ (Vilnius, LKI, 2020-03-06).
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos narė, nuo 2020.
 2. Leksikografija ir leksikologija 5, Vilnius: LKI, 2015. ISBN 978-609-411-168-6.
 3. Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: LKI, 2014. ISBN 978-609-411-137-2.
 4. Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Lietuvos vardo tūkstantmečiui: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Vilnius: LKI.
 5. Leksikografija ir leksikologija 1. Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, Vilnius: LKI, 2006. ISBN 978-9955-704-42-3.
 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Žodyno pakomisės kviestinė ekspertė (nuo 2018 m.)
 2. Murmulaitytė, Daiva 2023: Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos išvados „Dėl Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo Nr. XIV-903 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIVP-2700“ rengimas. Darbo grupė: Laimutis Bilkis, Grasilda Blažienė (vadovė), Dalia Kiseliūnaitė, Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė. Paskelbta 2023 m. rugsėjo 15 d. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2023/09/Isvada-del-pavardziu-projekto_LKI-MT-2023-09-14.pdf.
 1.  „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006, pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“). 2018 m. liepa – 2021 m. Projekto vadovė Dalia Jurgaitytė, nuo 2020 m. Audronė Bazienė.
 1. „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“  su partneriais – Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutu (koordinatorius), Lietuvos edukologijos universitetu ir Šiaulių universitetu – vykdytas ES struktūrinių fondų  projektas). Lietuvių kalbos institute sukurta interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“. 2013 m. kovas – 2015 m. rugpjūtis.  Projekto vadovė dr. Rita Miliūnaitė

Other Members