AT

dr. Aurelija Tamulionienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLO REIKALAMS, MOKSLO DARBUOTOJA

Mokyklinės lituanistikos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-0728-1856

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2002 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2005–2011 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Institute dirba nuo 2001 m.

2012 m. lapkričio 23 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa-, priesagos -ok- vediniai Lietuvių kalbos žodyne“.

Mokslinių tyrimų sritys: taikomoji kalbotyra, sociolingvistika

Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija. Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-277-5, prieiga internete: https://doi.org/10.35321/e-pub.7.grizusiuju-kalbine-integracija

 1. Gaidienė, Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: European Language Equality In The Digital Age: The Case Of Lithuania. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXVI, 184–208.
 2. Tamulionienė Aurelija 2019: Mokinių požiūris į lietuvių kalbą: ryšys tarp kalbos vartojimo, mokėjimo ir mokymosi. – Bendrinė kalba 92, 1–20.
 3. Tamulionienė Aurelija 2018: Skyrybos ypatumai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbuose. – Bendrinė kalba 91, 1–24.
 4. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 5. Tamulionienė Aurelija 2015: Priešdėlių po– ir pa– vedinių paplitimas akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations: mokslo straipsnių rinkinys, par. Z. Babickienė, L. Pečkuvienė, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 316–330. ISBN 9789955197669.
 6. Tamulionienė Aurelija 2014: Anglų kalbos žodžių vartojimas aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 7. Tamulionienė Aurelija 2013: Piniginių vienetų pavadinimų atrankos Bendrinės lietuvių kalbos žodynui kriterijai. – Kalbos kultūra 86, 76–94.
 8. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po– ir pa– vedinių kirčiavimas. – Acta Linguistica Lithuanica LIXI, 183–198.
 9. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po– vedinių daryba. – Acta Linguistica Lithuanica LXIII, 126–145.
 10. Tamulionienė Aurelija 2011: Ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (paaukštys tipo). – Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, 82–96.
 11. Tamulionienė Aurelija 2011: Retas nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos tipas: PÃJUODIS ir PASAŨSIS. – Lietuvių kalba. ISSN 1822-525X.
 12. Holvoet Axel, Tamulionienė Aurelija 2006: Apibrėžtumo kategorija. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 11–32. ISBN 9986-668-85-9.
 13. Holvoet Axel, Tamulionienė Aurelija 2006: Antriniai predikatyvai. – Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 117–137. ISBN 9955-70-410-1.
 14. Tamulionienė Aurelija 2003: „Lietuvių kalbos žodyno“ I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos. – Žmogus ir žodis 1(5), 63–68. ISSN 1392-8600 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Gaidienė, Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: Report on the Lithuanian Language.
 2. Tamulionienė, Aurelija 2021: Grįžusiųjų iš užsienio mokinių kalbinė integracija: problemos ir jų sprendimai. – Mano kraštas.
 3. Tamulionienė, Aurelija 2021: Tarp atsiminimų, gramatikos ir politikos. Atsiminimai apie dr. Praną Kniūkštą. Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai / Sudarė Rasuolė Vladarskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 165–172. ISBN 978-609-411-309-3.
 4. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2021: Grįžtame su vaikais į Lietuvą, kas toliau?  – Pasaulio lietuvis.
 5. Tamulionienė Aurelija 2020: Mokinių kalbinė aplinka: kalbų vartojimas kasdieniame gyvenime. – Gimtoji kalba 6, 24–28. ISSN 0868-5134.
 6. Tamulionienė Aurelija 2017: Kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje. Apžvalga.        – Gimtoji kalba 10, 22–24. ISSN 0868-5134. 2017.
 7. Tamulionienė Aurelija 2017. Lietuvių kalbos padėtis skaitmeniniame amžiuje. Apie 24-ąją Jono Jablonskio konferenciją „Skaitmeninių kalbos išteklių plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 313–321.
 8. Tamulionienė Aurelija 2014. Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21-oji Jono Jablonskio konferencija. – Bendrinė kalba 87, 1–3. ISSN 2351-7204.
 9. Tamulionienė Aurelija 2013. Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje: 20-oji Jono Jablonskio konferencija. – Kalbos kultūra 86, 317–321. ISSN 0130-2795.

Tamulionienė Aurelija, sud., 2013: Pranas Kniūkšta. Tarp gramatikos ir politikos: straipsnių rinkinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 260 p.

 1. Tamulionienė Aurelija, sud., 2006: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LIII, 143–144. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 2. Tamulionienė Aurelija, sud., 2005: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LII, 187–190. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 3. Tamulionienė Aurelija, sud., 2004: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LI, 159–163. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Zabarskaitė Jolanta 2008: Lietuvių kalbos institutas: informacinis leidinys, red. ir par. A. Tamulionienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-9955-704-58-4.
 2. Zabarskaitė Jolanta 2008: Lituanistikos židinys: informacinis leidinys, red. ir par. A. Tamulionienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ISBN 978-9955-704-63-8.
 1. Tamulionienė, Aurelija. Migration and Linguistic Integration in Lithuania.19-oji EFNIL konferencija Language and Migration, 2022 m. spalio 12 d., Vilnius.
 2. Tamulionienė, Aurelija. Grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė tapatybė. – 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas“, 2022 m. spalio 7 d., Vilnius.
 3. Tamulionienė Aurelija: Mokinių kalbinis paveikslas: koks, kada ir kodėl? – 11-oji metodinė-dalykinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“, 2022 m. kovo 4 d., Šiauliai.
 4. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija: Mokinių kalbos vartojimas ir kalbinės nuostatos Lietuvos regionuose: nuo bendrumų iki skirtumų. – 19-oji tarptautinė Janio Endzelyno konferecija „Regional varietes of Language“, 2022 m. vasario 23 d., Ryga.
 5. Tamulionienė Aurelija 2019: Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos švietimo politikos kontekste. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, 2019 m. spalio 4 d., Vilnius. Tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/programa_programme.pdf.
 6. Jaroslavienė Jurgita, Tamulionienė Aurelija 2019: Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“, 2019 m. balandžio 16 d., Vilnius.
 7. Tamulionienė Aurelija 2017: Mokinių kalbos pokyčiai Lietuvoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, 2017 m. balandžio 6 d., Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas.
 8. Tamulionienė Aurelija 2017: Kaip kinta mokinių kalba? – Mokslinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje 6“, 2017 m. kovo 24 d., Šiauliai.
 9. Tamulionienė Aurelija 2016: Mokinių raštingumo ypatumai Lietuvoje. – Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17–18 d., Ryga: Latvijos universitetas, 60–61. ISBN 978-9934-18-128-3.
 10. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių tinklaraščiuose ir rašiniuose. – 22-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, 2015 m. spalio 2 d., Vilnius.
 11. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios mokinių rašybos klaidos. – Mokslinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje 4“, 2015 m. kovo 14 d., Šiauliai.
 12. Tamulionienė Aurelija 2014: Aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščių kalba. – Tarptautinė 21-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, 2014 m. spalio 3 d., Vilnius.
 13. Tamulionienė Aurelija 2013: Piniginių vienetų pavadinimai Bendrinės kalbos žodyne. – 20-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius.
 14. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių paplitimas tarmėse (priešdėlių po– ir pa– vediniai). – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės − Europos tautų kultūros paveldas“, 2013 m. rugsėjo 26−27 d., Vilnius.
 15. Tamulionienė Aurelija 2013: Lituanistikos židinys − gyva ir visiems atvira lietuvių kalbos erdvė. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“, 2013 m. vasario 22 d., Vilnius.
 16. Tamulionienė Aurelija 2010: Du reti nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos modeliai: pãjuodis ir pasaũsis. – Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos organizuotas seminaras „Šiaurės Europos ir baltų kalbų tyrimų metodikos“, 2010 m. spalio 29 d., Vilnius.
 17. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 m. dalyvavo Rokiškio rajone Salų dvare rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia grammaticorum Salensis. Klausėsi žymių tipologų paskaitų, dalyvavo diskusijose.
 1. [kartu su Nida Poderiene] Ukrainos vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius? – Edukacijos forumas „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“, 2022 m. balandžio 28 d., Vilnius.
 2. [kartu su Anželika Gaidiene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir įrankiai: kokia dabartinė situacija? – IV LEKSIKOGRAFŲ DIRBTUVĖS, 2022 m. gegužės 11 d., Vilnius.
 3. [kartu su Nida Poderiene] Grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, 2022 m. rugsėjo 27 d., Vilnius.
 4. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Valstybinė kalba ir mokykla, 2019 m. balandžio 16 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija. 
 5. Kūrybinių dirbtuvių grupės „Kaip mokyti ne tik rašybos“ vadovė. – Naujų lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo metodų beieškant. – Konferencija „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“, 2017 m. rugsėjo 16 d., Juodkrantė.
 6. Lietuvių kalba XXI amžiuje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. birželio 17 d., Gelgaudiškis.
 7. Naujausi Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. gegužės 5 d., Gargždai.
 8. Apie lietuvių kalbos padėtį šiuolaikinėje visuomenėje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. gegužės 4 d., Priekulė.
 9. Skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, 2017 m. balandžio 11 d., Vilnius: Petro Vileišio progimnazija.
 10. Kaip susieti skaitmeninius kalbos išteklius ir raštingumą. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, 2017 m. balandžio 11 d., Vilnius: Petro Vileišio progimnazija.
 11. Kokia lietuvių kalbos padėtis šiandien. – Nepatikėsite, kalba gali išgelbėti pasaulį. Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. kovo 31 d., Kėdainiai.
 12. Išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – įmanoma. – Atvirų durų diena Kazimiero Simonavičiaus universitete, 2017 m. kovo 3 d., Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
 13. Egzaminai: kaip išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. – XV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017, 2017 m. vasario 2 d., Vilnius: Litexpo parodų rūmai.
 14. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – 2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas. 
 15. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – 2016 m. lapkričio 18 d., Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas.
 16. Lietuvos mokinių raštingumas. – Moderni mokykla 2016“, 2016 m. lapkričio 4 d., Vilnius: Balsių progimnazija.
 17. Lietuvos mokinių raštingumas: padėtis ir sprendimo galimybės. – (Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XX a. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita, 2016 m. spalio 28 d., Anykščiai.
 18. Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai, jų naudojimas pamokose. – 2016 m. spalio 1 d., Oslas.
 19. Naujausi skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – 2016 m. kovo 9 d., Gargždai.
 20. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. kovo 9 d., Gargždai.
 21. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. kovo 2 d., Kėdainiai.
 22. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. vasario 23 d., Švenčionys.
 23. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos abiturientams. – Paskaita skaityta 2015 m. lapkričio 26 d. Antakalnio gimnazijos mokytojams lituanistams ir abiturientams.
 24. [kartu su Solvita Labanauskiene] Būdingiausios rašybos, skyrybos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose. – Pranešimas skaitytas 2015 m. spalio 27 d. parodoje-seminarų cikle Moderni mokykla 2015.
 25. [kartu su Solvita Labanauskiene] Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos lituanistams. – Pranešimas skaitytas 2015 m. rugpjūčio 28 d. metodinėje dienoje lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams Mokinių mokymo(si) gerinimas. Ką galime padaryti?
 1. 2021 m. spalis–2023 m. gruodis: Lietuvių kalbos prestižas: tautinių mažumų mokyklų mokinių kalbinės nuostatos ir jų ryšys su lietuvių kalbos mokėjimu (remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija) (vadovė dr. Aurelija Tamulionienė).
 2. 2021 m. rugpjūtis–2021 m. gruodis: Mokslo studijos „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“ leidyba (remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija) (vadovė dr. Aurelija Tamulionienė).
 3. 2021 m. sausis–2022 m. birželis: Europos kalbų lygybė (remia Europos komisija) (koordinatorė Lietuvoje dr. Aurelija Tamulionienė).
 4. 2021 m. vasaris–2022 m. liepa: Atvykusių ir grįžusių iš užsienio vaikų valstybinės kalbos kompetencija ir jos ugdymas (remia Lietuvos mokslo taryba) (vadovė dr. Rita Juknevičienė). Daugiau informacijos žr. http://web.vu.lt/flf/r.jukneviciene/?page_id=892.
 5. 2018 m. liepa–2020 m. gruodis: Kitų kalbų poveikis mokinių kalbai ir savimonei: situacija, tendencijos ir galimybės (remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija) (vadovė dr. Aurelija Tamulionienė).
 6. 2015 m. birželis–lapkritis: Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).
 7. 2013–2015 m.: ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas (vad. dr. Rita Miliūnaitė).
 8. 2010–2013 m. dalyvavo rengiant tarptautinio projekto paraišką. Projektas šiuo metu įgyvendinamas, jame dirba jaunesniąja mokslo darbuotoja (Europos Komisijos finansuojamas projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalis atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD). Projekto pagrindinė idėja – plėtoti technologinius daugiakalbės Europos informacinės visuomenės pagrindus, kurti bendruomenę, kurią jungtų bendra vizija ir strateginiai mokslinių tyrimų tikslai, sukurti atviros prieigos išteklių infrastruktūrą, plėtoti ryšius tarp technologijų, susijusių su kalba, bei kurti bendrą skaitmeninę Europos rinką).
 9. 2011 m. dalyvavo rengiant projektą Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.
 1. Miliūnaitė Rita, Murmulaitytė Daiva, Stunžinas Robertas, Tamulionienė Aurelija 2015: Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas: garsinis naujažodžių žodynėlis, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.
 2. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: rašybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=vYKk6xZ5TvE&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=1.
 3. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: skyrybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=ljhFXtGLI8A&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=2.
 4. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Nevartotini vertiniai“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=Uq3izSiMGFI&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=3.
 5. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Žodžių reikšmės“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73.
 6. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Morfologija“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73.
 1. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje nuolat organizuoja įvairius renginius, parodas (vidutiniškai apie 10 renginių per metus), pvz.: lenkų kalbininko Jano Karłowicziaus 175-ųjų ir jo sūnaus kompozitoriaus Mieczysławo Karłowicziaus 135-ųjų gimimo metinių minėjimas, lietuvių kalbininko K. Ulvydo 100-ųjų gimimo metinių minėjimas ir kt.
 2. Nuo 2008 m. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje organizuoja seminarus dėstytojams, redaktoriams, mokytojams, vertėjams (vidutiniškai apie 10 seminarų per metus).
 3. 2008 m. kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.
 4. 2007 m. kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.
 5. 2004–2006 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio (Lietuvių kalbos muziejaus ir informacijos centro) steigimą.
 1. 2016 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose mokymuose Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinėje mokykloje. Aurelija Tamulionienė skaitė pranešimą „Mokinių raštingumo ypatumai: kaip išvengti būdingiausių klaidų“: 2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus rajono ir Alytaus apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 6 d. Šalčininkų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 7 d. Anykščių, Kaišiadorių, Molėtų, Ukmergės, Širvintų, Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų savivaldybės, Marijampolės apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 20 d. Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 22 d. Ignalinos ir Zarasų rajonų, Visagino savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
 2. 2011–2014 m. nacionalinio dailyraščio konkurso Rašom 2011! Rašom 2012! koordinatorė ir vertinimo komisijos narė.
 3. 2012 m. kartu su kitais organizavo pirmąjį Lietuvoje Tarmių festivalį.
 4. 2012 m. kartu su kitais organizavo Konstantino Sirvydo skaitymus.
 5. 2012 m. koordinavo pirmąjį Lietuvoje nacionalinį konkursą Mano žodynas.
 6. 2008 m. gegužės 19–20 d. kartu su kitais Lietuvių kalbos instituto kolegomis ir LR ambasada dalyvavo susitikime su Lenkijos lietuvių bendruomene, baltistikos ir lituanistikos centrais Lenkijos universitetuose.
 7. 2008 m. komisijos narė Nacionaliniame moksleivių lietuvių kalbos konkurse Visagine.
 8. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvių iškilmių rengimą Lietuvių kalbos institute.
 9. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuviškos Biblijos 400 metų jubiliejaus iškilmių rengimą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Other Members