demo_image

dr. Aurelija Tamulionienė

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA MOKSLO REIKALAMS

 

Mokyklinės lituanistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2002 metais baigė Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2005–2011 metais studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. Institute dirba nuo 2001 metų.

2012 m. lapkričio 23 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa-, priesagos -ok- vediniai Lietuvių kalbos žodyne“.

 1. Tamulionienė A. 2018. Skyrybos ypatumai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbuose.Bendrinė kalba 91, 1–24.
 2. Tamulionienė A. 2015. Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 3. Tamulionienė, Aurelija. 2015 .“>Priešdėlių po– ir pa– vedinių paplitimas akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations : mokslo straipsnių rinkinys. Parengė: Zofija Babickienė, Laima Pečkuvienė. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2015, ISBN 9789955197669. p. 316-330.
 4. Tamulionienė A. 2014: Anglų kalbos žodžių vartojimas aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 5. Tamulionienė A. 2013: Piniginių vienetų pavadinimų atrankos Bendrinės lietuvių kalbos žodynui kriterijai. – Kalbos kultūra 86, 76–94.
 6. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po– ir pa– vedinių kirčiavimas. – Acta Linguistica Lithuanica LIXI, 183–198 .
 7. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po– vedinių daryba. – Acta Linguistica Lithuanica LXIII, 126–145.
 8. Tamulionienė A. 2011: Ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (paaukštys tipo). – Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, 82–96.
 9. Tamulionienė A. 2011: Retas nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos tipas: PÃJUODIS ir PASAŨSIS. – Lietuvių kalba. ISSN 1822-525X.
 10. Holvoet A., Tamulionienė A. 2006: Apibrėžtumo kategorija. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 11–32. ISBN 9986-668-85-9.
 11. Holvoet A., Tamulionienė A. 2006: Antriniai predikatyvai. – Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 117–137. ISBN 9955-70-410-1.
 12. Tamulionienė A. 2003: „Lietuvių kalbos žodyno“ I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos. – Žmogus ir žodis 1, nr. 5, 63–68. ISSN 1392-8600 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Pranas Kniūkšta. Tarp gramatikos ir politikos. Straipsnių rinkinys. Sud. Aurelija Tamulionienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. – 260 p.
 1. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica LithuanicaLIII (2006) 143-144. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 2. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica LithuanicaLII (2005), 187-190. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 3. Pavardžių rodyklės. Sudarė Aurelija Tamulionienė, In.: Acta Linguistica LithuanicaLI (2004), 159-163. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Informacinio leidinio apie Lietuvių kalbos institutą redaktorė ir parengėja (Zabarskaitė J. 2008: Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-9955-704-58-4).
 2. Informacinio leidinio apie Lituanistikos židinį redaktorė ir parengėja (Zabarskaitė J. 2008: Lituanistikos židinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ISBN 978-9955-704-63-8).
 1. Tamulionienė A. Mokinių kalbos pokyčiai Lietuvoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2017 04 06.
 2. Tamulionienė A. 2017: Kaip kinta mokinių kalba? Pranešimas skaitytas  mokslinėje konferencijoje „Gimtoji kalba mokykloje 6“, Šiauliai 2017 03 24.
 3. Tamulionienė A. Mokinių raštingumo ypatumai Lietuvoje. 52-oji prof. A. Uozuolo konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“. – Ryga: Latvijos universitetas, 2016 m. kovo 17 d. Prof. Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ pranešimų tezės. 2016 m. kovo 17–18 d. Rīga: Latvijas Universitāte, p. 60–61 (ISBN 978-9934-18-128-3).
 4. Tamulionienė A. 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių tinklaraščiuose ir rašiniuose. Pranešimas skaitytas   22-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, Vilnius 2015 10 02.
 5. Tamulionienė A. 2015: Būdingiausios mokinių rašybos klaidos. Pranešimas skaitytas  mokslinėje konferencijoje „Gimtoji kalba mokykloje 4“, Šiauliai 2015 03 14.
 6. Tamulionienė A. 2014: Aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščių kalba. Pranešimas skaitytas  tarptautinėje 21-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, Vilnius 2014 10 03.
 7. Tamulionienė A. 2013: Piniginių vienetų pavadinimai Bendrinės kalbos žodyne. Pranešimas skaitytas 20-ojoje Jono Jablonskio mokslinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, Vilnius 2013 10 04.
 8. Tamulionienė A. 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių papilitimas tarmėse (priešdėlių po– ir pa– vediniai). Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Tarmės − Europos tautų kultūros paveldas“, Vilnius 2013 09 26−27.
 9. Tamulionienė A. 2013: Lituanistikos židinys − gyva ir visiems atvira lietuvių kalbos erdvė. Pranešimas skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“, Vilnius 2013 02 22.
 10. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 metais dalyvauta Rokiškio rajone Salų dvare rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia grammaticorum Salensis. Klausėsi žymių tipologų paskaitų, dalyvavo diskusijose.
 11. Tamulionienė A. 2010: Du reti nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos modeliai: pãjuodis ir pasaũsis. Pranešimas skaitytas Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos organizuotame seminare Šiaurės Europos ir baltų kalbų tyrimų metodikos, Vilnius 2010 10 29.
 1. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Valstybinė kalba ir mokykla. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija, 2019 m. balandžio 16 d.
 2. Kūrybinių dirbtuvių grupės „Kaip mokyti ne tik rašybos“ vadovė. – Naujų lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo metodų beieškant. Konferencija „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“, Juodkrantė, 2017 m. rugsėjo 16 d.
 3. Lietuvių kalba XXI amžiuje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, Gelgaudiškis, 2017 m. birželio 17 d.
 4. Naujausi Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, Gargždai, 2017 m. gegužės 5 d.
 5. Apie lietuvių kalbos padėtį šiuolaikinėje visuomenėje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, Priekulė, 2017 m. gegužės 4 d.
 6. Skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, Vilnius: Petro Vileišio progimnazija, 2017 m. balandžio 11 d.
 7. Kaip susieti skaitmeninius kalbos išteklius ir raštingumą. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, Vilnius: Petro Vileišio progimnazija, 2017 m. balandžio 11 d.
 8. Kokia lietuvių kalbos padėtis šiandien. – Nepatikėsite, kalba gali išgelbėti pasaulį. Renginys, skirtas kalbos kultūros metams, Kėdainiai, 2017 m. kovo 31 d.
 9. Išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – įmanoma. – Atvirų durų diena Kazimiero Simonavičiaus universitete, Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas, 2017 m. kovo 3 d.
 10. Egzaminai: kaip išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūro egzaminą . – XV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017, Vilnius: Litexpo parodų rūmai, 2017 m. vasario 2 d.
 11. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. lakpričio 25 d.
 12. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2016 m. lakpričio 18 d.
 13. Lietuvos mokinių raštingumas. – Moderni mokykla 2016“, Vilnius: Balsių progimnazija, 2016 m. lapkričio 4 d.
 14. Lietuvos mokinių raštingumas: padėtis ir sprendimo galimybės. – „(Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XX a. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita“, Anykščiai, 2016 m. spalio 28 d.
 15. Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai, jų naudojimas pamokose. – Oslas, 2016 m. spalio 1 d.
 16. Naujausi skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Gargždai, 2016 m. kovo 9 d.
 17. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – Gargždai, 2016 m. kovo 9 d.
 18. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – Kėdainiai, 2016 m. kovo 2 d.
 19. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – Švenčionys, 2016 m. vasario 23 d.
 20. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos abiturientams. Paskaita skaityta 2015-11-26 Antakalnio gimnazijos mokytojams lituanistams ir abiturientams.
 21. Būdingiausios rašybos, skyrubos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose (kartu su Solvita Labanauskiene). Pranešimas skaitytas 2015 10 27 parodoje-seminarų cikle „Moderni mokykla 2015“.
 22. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos lituanistams (kartu su Solvita Labanauskiene). Pranešimas skaitytas 2015 08 28 metodinėje dienoje lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams „Mokinių mokymo(si) gerinimas. Ką galime padaryti?“.
 1. 2018 m. liepa–2020 m. gruodis. „Kitų kalbų poveikis mokinių kalbai ir savimonei: situacija, tendencijos ir galimybės“ (remia Valstybinė lietuvių kalbos komisija) (vadovė dr. Aurelija Tamulionienė).
 2. 2015 m. birželis–lapkritis. „Moderniõsios lietuvių kalbos leksikos pokyčių integracija į mokymo turinį ir mokytojų dalykinių kompetencijų ugdymas“ (rėmė Ugdymo plėtotės centras). Asociacija „Lituanistų sambūris“ ir partneris LKI (BKTC Mokyklinės lituanistikos grupė).
 3. 2013–2015 m. ES struktūrinių fondų projektas „Lietuvių šneka valdomos paslaugos (LIEPA)“ (nr. VP2-3.1-IVPK-12-K-01-001). Lietuvių kalbos institute kuriama interaktyvi elektroninė lietuvių sakytinės kalbos naujovių vartosenos paslauga „Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas“ (vad. dr. R. Miliūnaitė).
 4. 2010–2013 m. dalyvavo rengiant tarptautinio projekto paraišką. Projektas šiuo metu įgyvendinamas, jame dirba jaunesniąja mokslo darbuotoja (Europos Komisijos finansuojamas projektas Baltijos ir Šiaurės šalių dalis atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (META-NORD). Projekto pagrindinė idėja – plėtoti technologinius daugiakalbės Europos informacinės visuomenės pagrindus, kurti bendruomenę, kurią jungtų bendra vizija ir strateginiai mokslinių tyrimų tikslai, sukurti atviros prieigos išteklių infrastruktūrą, plėtoti ryšius tarp technologijų, susijusių su kalba, bei kurti bendrą skaitmeninę Europos rinką).
 5. 2011 m. dalyvavo rengiant projektą Lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos bei bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.
 1. Rita Miliūnaitė, Daiva Murmulaitytė, Robertas Stunžinas, Aurelija Tamulionienė. Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas. Garsinis naujažodžių žodynėlis. 2015, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.
 2. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Rašybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=vYKk6xZ5TvE&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=1
 3. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Skyrybos pamokos. Prieiga internete:https://www.youtube.com/watch?v=ljhFXtGLI8A&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=2
 4. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Nevartotini vertiniai“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=Uq3izSiMGFI&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=3
 5. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Žodžių reikšmės“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73
 6. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“. Pamoka „Morfologija“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73
 1. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje nuolat organizuoja įvairius renginius, parodas (vidutiniškai ~10 renginių per metus), pvz.: lenkų kalbininko Jano Karłowicziaus 175-ųjų ir jo sūnaus kompozitoriaus Mieczysławo Karłowicziaus 135-ųjų gimimo metinių minėjimas, lietuvių kalbininko K. Ulvydo šimtųjų gimimo metinių minėjimas ir kt.
 2. Nuo 2008 m. Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinyje organizuoja seminarus dėstytojams, redaktoriams, mokytojams, vertėjams (vidutiniškai apie 10 seminarų per metus).
 3. 2008 metais kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.
 4. 2007 metais kartu su kitais dėstytojais iš Europos humanitarinio universiteto sudarė lietuvių kalbos ir kultūros dėstymo planą pirmo kurso studentams, atvykusiems iš Baltarusijos.
 5. 2004–2006 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos instituto Lituanistikos židinio (Lietuvių kalbos muziejaus ir informacijos centro) steigimą.
 1. 2016 m. dalyvavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuojamuose mokymuose „Mokinių gebėjimų ugdymas mokant lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinėje mokykloje“. Aurelija Tamulionienė skaitė pranešimą „Mokinių raštingumo ypatumai: kaip išvengti būdingiausių klaidų“:  2016 m. gruodžio 1 d. Vilniaus miesto mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;  2016 m. gruodžio 2 d. Vilniaus rajono ir Alytaus apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams;  2016 m. gruodžio 6 d. Šalčininkų rajono mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 7 d. Anykščių, Kaišiadorių, Molėtų, Ukmergės, Širvintų Švenčionių ir Trakų rajonų, Elektrėnų savivaldybės, Marijampolės apskrities pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 20 d. Kauno apskrities mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams; 2016 m. gruodžio 22 d. Ignalinos ir Zarasų rajonų, Visagino savivaldybės mokyklų pagrindinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams.
 2. 2011–2014 m. nacionalinio dailyraščio konkurso Rašom 2011! Rašom 2012! koordinatorė ir vertinimo komisijos narė.
 3. 2012 m. kartu su kitais organizavo pirmąjį Lietuvoje Tarmių festivalį.
 4. 2012 m. kartu su kitais organizavo Konstantino Sirvydo skaitymus.
 5. 2012 m. koordinavo pirmąjį Lietuvoje nacionalinį konkursą Mano žodynas.
 6. 2008 m. gegužės 19–20 d. kartu su kitais Lietuvių kalbos instituto kolegomis bei LR ambasada dalyvavo susitikime su Lenkijos lietuvių bendruomene, baltistikos ir lituanistikos centrais Lenkijos universitetuose.
 7. 2008 m. komisijos narė Nacionaliniame moksleivių lietuvių kalbos konkurse Visagine.
 8. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuvių kalbos žodyno pabaigtuvių iškilmių rengimą Lietuvių kalbos institute.
 9. 2002 m. kartu su kitais organizavo Lietuviškos Biblijos 400 metų jubiliejaus iškilmių rengimą Lietuvos nacionaliniame dramos teatre.

Other Members