AT

dr. Aurelija Tamulionienė

DEPUTY DIRECTOR FOR SCIENCE, RESEARCHER

Researcher of Lithuanian studies at school

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-0728-1856

 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Aurelija Tamulionienė graduated from Vilnius Pedagogical University with a Master’s degree in Humanities in 2002. From 2005 to 2011 she was a doctoral student at the Institute of the Lithuanian Language and Vytautas Magnus University. She has been working at the Institute since 2001.

On 23 November 2012 she defended her doctoral dissertation Adjectives Denoting an Indefinite Amount of Peculiarity: derivations from prefixes po-, pa-, suffix -ok- in the Dictionary for the Lithuanian Language.

Fields of research: applied linguistics, sociolinguistics

Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija. Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020. ISBN 978-609-411-277-5, prieiga internete: https://doi.org/10.35321/e-pub.7.grizusiuju-kalbine-integracija

 1. Gaidienė, Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: European Language Equality In The Digital Age: The Case Of Lithuania. – Acta Linguistica Lithuanica LXXXVI, 184–208.
 2. Tamulionienė Aurelija 2019: Mokinių požiūris į lietuvių kalbą: ryšys tarp kalbos vartojimo, mokėjimo ir mokymosi. – Bendrinė kalba 92, 1–20.
 3. Tamulionienė Aurelija 2018: Skyrybos ypatumai lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino darbuose. – Bendrinė kalba 91, 1–24.
 4. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių rašiniuose ir tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 5. Tamulionienė Aurelija 2015: Priešdėlių po– ir pa– vedinių paplitimas akademiniame „Lietuvių kalbos žodyne“. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas = Dialects – cultural heritage of European nations: mokslo straipsnių rinkinys, par. Z. Babickienė, L. Pečkuvienė, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 316–330. ISBN 9789955197669.
 6. Tamulionienė Aurelija 2014: Anglų kalbos žodžių vartojimas aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščiuose. – Bendrinė kalba 87, 1–15.
 7. Tamulionienė Aurelija 2013: Piniginių vienetų pavadinimų atrankos Bendrinės lietuvių kalbos žodynui kriterijai. – Kalbos kultūra 86, 76–94.
 8. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po– ir pa– vedinių kirčiavimas. – Acta Linguistica Lithuanica LIXI, 183–198.
 9. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlio po– vedinių daryba. – Acta Linguistica Lithuanica LXIII, 126–145.
 10. Tamulionienė Aurelija 2011: Ne visai pilną ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai (paaukštys tipo). – Acta Linguistica Lithuanica LXII–LXIII, 82–96.
 11. Tamulionienė Aurelija 2011: Retas nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos tipas: PÃJUODIS ir PASAŨSIS. – Lietuvių kalba. ISSN 1822-525X.
 12. Holvoet Axel, Tamulionienė Aurelija 2006: Apibrėžtumo kategorija. – Daiktavardinio junginio tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 11–32. ISBN 9986-668-85-9.
 13. Holvoet Axel, Tamulionienė Aurelija 2006: Antriniai predikatyvai. – Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 117–137. ISBN 9955-70-410-1.
 14. Tamulionienė Aurelija 2003: „Lietuvių kalbos žodyno“ I ir II tomo ideologinių taisymų nuostatos. – Žmogus ir žodis 1(5), 63–68. ISSN 1392-8600 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Gaidienė, Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: Report on the Lithuanian Language.
 2. Tamulionienė, Aurelija 2021: Grįžusiųjų iš užsienio mokinių kalbinė integracija: problemos ir jų sprendimai. – Mano kraštas.
 3. Tamulionienė, Aurelija 2021: Tarp atsiminimų, gramatikos ir politikos. Atsiminimai apie dr. Praną Kniūkštą. Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai / Sudarė Rasuolė Vladarskienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 165–172. ISBN 978-609-411-309-3.
 4. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2021: Grįžtame su vaikais į Lietuvą, kas toliau?  – Pasaulio lietuvis.
 5. Tamulionienė Aurelija 2020: Mokinių kalbinė aplinka: kalbų vartojimas kasdieniame gyvenime. – Gimtoji kalba 6, 24–28. ISSN 0868-5134.
 6. Tamulionienė Aurelija 2017: Kalbų ir skaitmeninių technologijų sandūroje. Apžvalga.        – Gimtoji kalba 10, 22–24. ISSN 0868-5134. 2017.
 7. Tamulionienė Aurelija 2017. Lietuvių kalbos padėtis skaitmeniniame amžiuje. Apie 24-ąją Jono Jablonskio konferenciją „Skaitmeninių kalbos išteklių plėtros kryptys ir panaudos galimybės“. – Acta Linguistica Lithuanica 77, 313–321.
 8. Tamulionienė Aurelija 2014. Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21-oji Jono Jablonskio konferencija. – Bendrinė kalba 87, 1–3. ISSN 2351-7204.
 9. Tamulionienė Aurelija 2013. Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje: 20-oji Jono Jablonskio konferencija. – Kalbos kultūra 86, 317–321. ISSN 0130-2795.
 1. Pranas Kniūkšta. Tarp gramatikos ir politikos. Straipsnių rinkinys. Sud. Aurelija Tamulionienė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. – 260 p.
 1. Tamulionienė Aurelija, sud., 2006: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LIII, 143–144. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 2. Tamulionienė Aurelija, sud., 2005: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LII, 187–190. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 3. Tamulionienė Aurelija, sud., 2004: Pavardžių rodyklės. – Acta Linguistica Lithuanica LI, 159–163. ISSN 1648-4444 [CEEOL; CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts; MLA International Bibliography].
 1. Zabarskaitė Jolanta 2008: Lietuvių kalbos institutas: informacinis leidinys, red. ir par. A. Tamulionienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-9955-704-58-4.
 2. Zabarskaitė Jolanta 2008: Lituanistikos židinys: informacinis leidinys, red. ir par. A. Tamulionienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas ISBN 978-9955-704-63-8.
 1. Tamulionienė, Aurelija. Migration and Linguistic Integration in Lithuania.19-oji EFNIL konferencija Language and Migration, 2022 m. spalio 12 d., Vilnius.
 2. Tamulionienė, Aurelija. Grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė tapatybė. – 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas“, 2022 m. spalio 7 d., Vilnius.
 3. Tamulionienė Aurelija: Mokinių kalbinis paveikslas: koks, kada ir kodėl? – 11-oji metodinė-dalykinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“, 2022 m. kovo 4 d., Šiauliai.
 4. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija: Mokinių kalbos vartojimas ir kalbinės nuostatos Lietuvos regionuose: nuo bendrumų iki skirtumų. – 19-oji tarptautinė Janio Endzelyno konferecija „Regional varietes of Language“, 2022 m. vasario 23 d., Ryga.
 5. Tamulionienė Aurelija 2019: Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos švietimo politikos kontekste. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“, 2019 m. spalio 4 d., Vilnius. Tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/programa_programme.pdf.
 6. Jaroslavienė Jurgita, Tamulionienė Aurelija 2019: Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“, 2019 m. balandžio 16 d., Vilnius.
 7. Tamulionienė Aurelija 2017: Mokinių kalbos pokyčiai Lietuvoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, 2017 m. balandžio 6 d., Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas.
 8. Tamulionienė Aurelija 2017: Kaip kinta mokinių kalba? – Mokslinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje 6“, 2017 m. kovo 24 d., Šiauliai.
 9. Tamulionienė Aurelija 2016: Mokinių raštingumo ypatumai Lietuvoje. – Arturo Uozuolo 52-osios tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas“ pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17–18 d., Ryga: Latvijos universitetas, 60–61. ISBN 978-9934-18-128-3.
 10. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios rašybos klaidos mokinių tinklaraščiuose ir rašiniuose. – 22-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Lietuvių kalba šiuolaikinėje mokykloje“, 2015 m. spalio 2 d., Vilnius.
 11. Tamulionienė Aurelija 2015: Būdingiausios mokinių rašybos klaidos. – Mokslinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje 4“, 2015 m. kovo 14 d., Šiauliai.
 12. Tamulionienė Aurelija 2014: Aukštesniųjų klasių mokinių tinklaraščių kalba. – Tarptautinė 21-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, 2014 m. spalio 3 d., Vilnius.
 13. Tamulionienė Aurelija 2013: Piniginių vienetų pavadinimai Bendrinės kalbos žodyne. – 20-oji Jono Jablonskio mokslinė konferencija „Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje“, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius.
 14. Tamulionienė Aurelija 2013: Neapibrėžtą ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių paplitimas tarmėse (priešdėlių po– ir pa– vediniai). – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tarmės − Europos tautų kultūros paveldas“, 2013 m. rugsėjo 26−27 d., Vilnius.
 15. Tamulionienė Aurelija 2013: Lituanistikos židinys − gyva ir visiems atvira lietuvių kalbos erdvė. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltistikos centrai ir Lietuva: baltistika pasaulio kontekste“, 2013 m. vasario 22 d., Vilnius.
 16. Tamulionienė Aurelija 2010: Du reti nepilną ypatybės kiekį žyminčių būdvardžių darybos modeliai: pãjuodis ir pasaũsis. – Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos organizuotas seminaras „Šiaurės Europos ir baltų kalbų tyrimų metodikos“, 2010 m. spalio 29 d., Vilnius.
 17. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 m. dalyvavo Rokiškio rajone Salų dvare rengiamoje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia grammaticorum Salensis. Klausėsi žymių tipologų paskaitų, dalyvavo diskusijose.
 1. [kartu su Nida Poderiene] Ukrainos vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius? – Edukacijos forumas „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“, 2022 m. balandžio 28 d., Vilnius.
 2. [kartu su Anželika Gaidiene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir įrankiai: kokia dabartinė situacija? – IV LEKSIKOGRAFŲ DIRBTUVĖS, 2022 m. gegužės 11 d., Vilnius.
 3. [kartu su Nida Poderiene] Grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, 2022 m. rugsėjo 27 d., Vilnius.
 4. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Valstybinė kalba ir mokykla, 2019 m. balandžio 16 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
 5. Kūrybinių dirbtuvių grupės „Kaip mokyti ne tik rašybos“ vadovė. – Naujų lietuvių kalbos ir literatūros dėstymo metodų beieškant. – Konferencija „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“, 2017 m. rugsėjo 16 d., Juodkrantė.
 6. Lietuvių kalba XXI amžiuje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. birželio 17 d., Gelgaudiškis.
 7. Naujausi Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. gegužės 5 d., Gargždai.
 8. Apie lietuvių kalbos padėtį šiuolaikinėje visuomenėje. – Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. gegužės 4 d., Priekulė.
 9. Skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, 2017 m. balandžio 11 d., Vilnius: Petro Vileišio progimnazija.
 10. Kaip susieti skaitmeninius kalbos išteklius ir raštingumą. – Respublikinė mokytojų konferencija „Lietuvių kalbos raštingumo ugdymo galimybės“, 2017 m. balandžio 11 d., Vilnius: Petro Vileišio progimnazija.
 11. Kokia lietuvių kalbos padėtis šiandien. – Nepatikėsite, kalba gali išgelbėti pasaulį. Renginys, skirtas Kalbos kultūros metams, 2017 m. kovo 31 d., Kėdainiai.
 12. Išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą – įmanoma. – Atvirų durų diena Kazimiero Simonavičiaus universitete, 2017 m. kovo 3 d., Vilnius: Kazimiero Simonavičiaus universitetas.
 13. Egzaminai: kaip išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. – XV tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS 2017, 2017 m. vasario 2 d., Vilnius: Litexpo parodų rūmai.
 14. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – 2016 m. lapkričio 25 d., Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas.
 15. [kartu su Jurgita Jaroslaviene] Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – 2016 m. lapkričio 18 d., Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas.
 16. Lietuvos mokinių raštingumas. – Moderni mokykla 2016“, 2016 m. lapkričio 4 d., Vilnius: Balsių progimnazija.
 17. Lietuvos mokinių raštingumas: padėtis ir sprendimo galimybės. – (Ne)pažįstamas A. Baranauskas: XX a. stereotipai ir akademinio požiūrio kaita, 2016 m. spalio 28 d., Anykščiai.
 18. Lietuvių kalbos instituto skaitmeniniai ištekliai, jų naudojimas pamokose. – 2016 m. spalio 1 d., Oslas.
 19. Naujausi skaitmeniniai Lietuvių kalbos instituto ištekliai. – 2016 m. kovo 9 d., Gargždai.
 20. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. kovo 9 d., Gargždai.
 21. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. kovo 2 d., Kėdainiai.
 22. Mokinių raštingumo ypatumai. Būdingiausios rašybos ir skyrybos klaidos mokinių baigiamuosiuose rašiniuose. – 2016 m. vasario 23 d., Švenčionys.
 23. Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos abiturientams. – Paskaita skaityta 2015 m. lapkričio 26 d. Antakalnio gimnazijos mokytojams lituanistams ir abiturientams.
 24. [kartu su Solvita Labanauskiene] Būdingiausios rašybos, skyrybos, sintaksės klaidos mokinių rašiniuose. – Pranešimas skaitytas 2015 m. spalio 27 d. parodoje-seminarų cikle Moderni mokykla 2015.
 25. [kartu su Solvita Labanauskiene] Mokinių rašinių kalbos tyrimų rezultatai ir rekomendacijos lituanistams. – Pranešimas skaitytas 2015 m. rugpjūčio 28 d. metodinėje dienoje lietuvių kalbos mokytojų metodinių būrelių pirmininkams Mokinių mokymo(si) gerinimas. Ką galime padaryti?
 1. October 2021–December 2023: The Prestige of the Lithuanian Language: the Language Mind-sets of Students at Schools of Ethnic Minorities and their Connection with Proficiency in the Lithuanian Language (funded by the State Commission of the Lithuanian Language) (supervised by Dr Aurelija Tamulionienė).
 2. August 2021–December 2021: Publishing of the scientific study „Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio mokinių kalbinė integracija“ (Bridging the divide: linguistic integration of returning international students) (funded by the State Commission of the Lithuanian Language) (supervised by Dr Aurelija Tamulionienė).
 3. January 2021–June 2022: European Language Equality (funded by the European Commission) (coordinated in Lithuania by Dr Aurelija Tamulionienė).
 4. February 2021–July 2022: Competence in the national language and its development for children arriving and returning from abroad (funded by the Research Council of Lithuania) (supervised by Dr Rita Juknevičienė). For more information, please follow this link: http://web.vu.lt/flf/r.jukneviciene/?page_id=892.
 5. July 2018–December 2020: The Effect of Other Languages on the Lithuanian Language and the Self-consciousness of Students: the Situation, the Trends, and the Opportunities (funded by the State Commission of the Lithuanian Language) (supervised by Dr Aurelija Tamulionienė).
 6. June–November 2015: Integration of Changes in the Lexis of the Modern Lithuanian Language into Teaching Contents and Developing the Subject-related Competences in Teachers (with sponsorship from the Centre for Educational Development). The association Lituanistų Sambūris and the ILL as a partner (the course of Lithuanian studies at school of the Centre for Research of the Standard Language).
 7. 2013–2015: Lithuanian Speech Operated Services (LIEPA), an EU structural fund project. The Institute of the Lithuanian Language developed the interactive e-service on the usage of innovations in the spoken Lithuanian language, Lietuvių Kalbos Naujažodžių Tartuvas (the pronunciation tool for Lithuanian neologisms) (under the supervision of Dr R. Miliūnaitė).
 8. 2010–2013: involvement in drafting a project application. The project is currently underway with her serving as a junior researcher in it (Baltic and Nordic Parts of the European Open Linguistic Infrastructure (META-NORD), a project funded by the European Commission). The main ideal of the project is to develop the technological foundation of a multilingual information society in Europe, build a community that shares the same vision and strategic goals of scientific research, design an infrastructure of open-access resources, develop the ties among language-related technologies, and construct one digital European market.
 9. In 2011, she was involved in preparing the project titled Strengthening Centres for Lithuanian (Baltic) Studies Abroad and Promoting their Activities and Cooperation with Lithuanian Science and Learning Institutions.
 1. Miliūnaitė Rita, Murmulaitytė Daiva, Stunžinas Robertas, Tamulionienė Aurelija 2015: Lietuvių kalbos naujažodžių tartuvas: garsinis naujažodžių žodynėlis, Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas. ISBN 978-609-411-149-5.
 2. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: rašybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=vYKk6xZ5TvE&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=1.
 3. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: skyrybos pamokos. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=ljhFXtGLI8A&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=2.
 4. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Nevartotini vertiniai“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=Uq3izSiMGFI&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73&index=3.
 5. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Žodžių reikšmės“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73.
 6. Pamokų ciklas internete „Draugauk su lietuvių kalba“: pamoka „Morfologija“. Prieiga internete: https://www.youtube.com/watch?v=hHJjh9eChy0&index=4&list=PL0Cy-fqcGWHE2OL4RfijfeUt-45AJEo73.
 1. She is a constant organiser of various events and exhibitions at the Centre for Lithuanian Studies of the Institute of the Lithuanian Language, such as the commemoration of the 175th anniversary of the polish linguist Jan Karłowicz and the 135th anniversary of his son, the composer Mieczysław Karłowicz, the 100th anniversary of the Lithuanian linguist K. Ulvydas, to name a few (around 10 events annually on average).
 2. Since 2008, she has been organising seminars for lecturers, editors, teachers, translators at the Centre for Lithuanian Studies of the Institute of the Lithuanian Language (around 10 seminars annually on average).
 3. In 2008, she drafted a plan for teaching the Lithuanian language and culture for freshman students from Belarus in partnership with other lecturers from the European Humanities University.
 4. In 2007, she drafted a plan for teaching the Lithuanian language and culture for freshman students from Belarus in partnership with other lecturers from the European Humanities University.
 5. In 2004–2006, she co-organised the establishment of the Centre for Lithuanian Studies (the Museum and Information Centre of the Lithuanian Language) at the Institute of the Lithuanian Language.
 1. In 2016, she attended the training course ‘Developing Students’ Abilities in the Process of Teaching the Lithuanian Language and Literature in Schools of General Education’ from the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania and the Centre for Educational Development. During this course, Aurelija Tamulionienė delivered a report titled ‘Characteristics of Student Literacy: Avoiding the Most Common Mistakes’ to Lithuanian language and literature teachers from general education schools of Vilnius city on 1 December 2016, Vilnius region and Alytus county on 2 December 2016, Šalčininkai district on 6 December 2016, Anykščiai, Kaišiadorys, Molėtai, Ukmergė, Širvintos, Švenčionys and Trakai district, Elektrėnai municipality, Marijampolė county on 7 December 2016, Kaunas county on 20 December 2016, and Ignalina and Zarasai district and Visaginas municipality on 22 December 2016.
 2. In 2011–2014, she was the coordinator and a member of the evaluation panel of the national calligraphy contest Rašom 2011! (Let’s Write 2011!) and Rašom 2012! (Let’s Write 2012!).
 3. In 2012, she co-organised Lithuania’s first Festival of Dialects.
 4. In 2012, she co-organised the readings of Konstantinas Sirvydas.
 5. In 2012, she coordinated Lithuania’s first national contest Mano Žodynas (My Vocabulary).
 6. On 19–20 May 2008, she and a group of her other colleagues and the Embassy of the Republic of Lithuania attended a meeting with the Lithuanian community in Poland and representatives from centres for Baltic and Lithuanian studies at Polish universities.
 7. In 2008, she served as a panel member at the national students’ Lithuanian language contest in Visaginas.
 8. In 2002, she co-organised the ceremony of the completion of the Dictionary of the Lithuanian Language at the Institute of the Lithuanian Language.
 9. In 2002, she co-organised the ceremony on the 400th anniversary of the Lithuanian Bible at the National Drama Theatre of Lithuania.

Other Members