dr. Anželika Gaidienė

BENDRINĖS KALBOS TYRIMŲ CENTRO VADOVĖ, mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2009 m.: 2009–2010 m. buvo Leksikografijos centro vyr. laborantė, 2011–2014 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2017 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja, nuo 2021 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė.

2016 m. gruodžio 9 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės.

Nuo 2020 m. birželio mėn. „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ redaktorių kolegijos narė.

Mokslinių tyrimų sritys: semantika, leksikologija, leksikografija.

 1. Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Čižik-Prokaševa Veslava, Gritėnienė Aurelija, Liutkevičienė Danutė, Gaidienė Anželika 2022: Lietuvio kaimynai: draugai ar priešai? Kalbinė vaizdinių analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 628 p. ISBN 978-609-411-328-4.
 1. Gaidienė, Anželika, Tamulionienė, Aurelija. Lietuviškojo tapatumo apraiškos grįžusių iš užsienio vaikų sakytinės kalbos tekstyne. – Verbum 14, 2023. Prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/verbum/article/view/32885/32008 ISSN 2538-8746.
 2. Gaidienė, Anželika. Žodžių spekuliacija, spekuliantas ir spekuliuoti reikšmių pokyčiai. – Acta Linguistica Lithuanica 89, 2023, 164–189. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2283/2354.
 3. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“: nuo kūrimo istorijos, paieškos galimybių iki plėtros perspektyvų. – Bulletin of Taras Shevchenko Kyiv National University. Literary studies. Linguistics. Folklore Studies, 2(34), 2023, 25–32. Prieiga internete: https://philology-journal.com/index.php/journal/article/view/158/139. DOI: https://doi.org/10.17721/1728-2659.2023.34.05.
 4. Gaidienė Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: European Language Equality in the Digital Age: the Case of Lithuania. – Acta Linguistica Lithuanica 86, 184–208. ISSN 2669-218X. DOI: doi.org/10.35321/all86-08. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2164/2283.
 5. Gaidienė Anželika 2020: Priešas „Lietuvių kalbos žodyne“. – Bendrinė kalba 93. ISSN 2351-7204. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.12. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2064.
 6. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2020: Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa). – Acta Linguistica Lithuanica 82, 93–116. ISSN 2669-218X. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/1026.
 7. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2019: Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 1–32. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?92 .
 8. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Žodžio gėlė samprata viešojoje vartosenoje. – Bendrinė kalba 91, 1–34. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91.
 9. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gėlės samprata aiškinamuosiuose žodynuose. – Bendrinė kalba 91, 1–19. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91.
 10. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2017: Reikšmių apibrėžimo ypatumai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: augalai ir gyvūnai. – Bendrinė kalba 90, 1–47. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?90.
 11. Gaidienė Anželika 2017: Motyvai kurti: kūrybos veiksmažodžių semantinė analizė. – Zabarskaitė Jolanta, Temčinas Sergejus, Gritėnienė Aurelija, Vaičiulytė-Semėnienė Loreta, Stunžinas Robertas, Gaidienė Anželika, Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 74–88. ISBN 978-609-411-195-2.
 12. Gaidienė Anželika 2015: Antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių semantiniai atsiradimo ypatumai. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 230–251. ISSN 1648-4444.
 13. Gaidienė Anželika 2015: Semantinės veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo priežastys. – Acta Linguistica Lithuanica 72, 196–220. ISSN 1648-4444.
 14. Gaidienė Anželika 2012: Vardažodinių veiksmažodžių su priesaga -(i)auti, priklausančių kategorinei reikšmei ‘būti tuo ar tokiam, kas pasakyta pamatiniu žodžiuʼ, daryba. – Lietuvių kalba 6. ISSN 1822-525X.
 1. Gaidienė Anželika 2018: Veiksmažodžio kentėti vartosena. – Gimtoji kalba 12, 6–11.
 1. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorius Stasys Keinys. – 8-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-281-2, elektroninis variantas, 2021, doi.org/10.35321/dlkz. – https://ekalba.lt. – [Žodyno atnaujinimo grupė: A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, R. Miliūnaitė, D. Murmulaitytė, V. Sakalauskienė, R. Vladarskienė].
 2. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: https://ekalba.lt/bendrines-lietuviu-kalbos-zodynas/–. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 ISBN 978-609-411-292-8 (12 dalis: K (kas-kilninti), 8,26 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/BZ-12-dalis-K-kas-kilninti-2021.pdf.
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 978-609-411-263-8 (10 dalis: A (a-anapestinis), 8,3 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/08/BZ-10-dalis-A-a-anapestinis-2020.pdf.
 4. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2013 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2020; ISBN 978-609-411-261-4 (9 dalis: K (k-karžygiškumas), 8,4 aut. l.); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2020/06/B%C5%BD-9-dalis-K-k-kar%C5%BEygi%C5%A1kumas-2020.pdf.
 5. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 8 dalis: G (Gižai-gvinėjietiškas). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-242-3 (8 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-8-dalis-G-Gi%C5%BEai-gvin%C4%97jieti%C5%A1kas-2019.pdf.
 6. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/: 7 dalis: G (g-gyvuoti). – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. ISBN 978-609-411-241-6 (7 dalis); ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/11/B%C5%BD-7-dalis-G-g-gyvuoti-2019.pdf.
 7. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. D. 2: Antraštynas. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-115-0 (2 dalis); D. 3: Č, E, Ę, Ė, F, Z. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014; ISBN 978-609-411-130-3 (3 dalis); – http://bkz.lki.lt.
 8. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas / redaktorius Stasys Keinys. – 7-as patais. ir papild. leid. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-079-5. [Žodyno atnaujinimo grupė: Z. Šimėnaitė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, R. Mikelionytė, R. Statkevičiūtė, J. Urbanavičienė, V. Kavaliauskas, D. Liutkevičienė, R. Miliūnaitė].
 1. Žodžių prasmių tinklas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/zodziu-prasmiu-tinklas. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, A. Gritėnienė, J. Urbanavičienė, P. Zemlevičiūtė].
 2. Elektroninė paslauga „E. sąvokos“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/e-savokos. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, P. Zemlevičiūtė, A. Gaidienė].
 3. Elektroninė paslauga „Naudotojų užklausų analizė“. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. doi.org/10.35321/naudotoju-uzklausu-analize. – https://ekalba.lt [L. Vaičiulytė-Semėnienė, P. Zemlevičiūtė, A. Gaidienė, D. Liutkevičienė, A. Gritėnienė, J. Urbanavičienė].
 4. Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. Prieiga internete: https://ekalba.lt/BugosEtimologinioZodynoKartoteka/. ISBN 978-609-411-283-6, doi.org/10.35321/bezk [M. Šimkūnas, E. Kazakėnaitė, A. Gaidienė, D. Stakienė, N. Vinikaitė].
 5. Moderniosios tapatybės ideologinio naratyvo tekstynas: tęstinis internetinis moksliškai susistemintas duomenų rinkinys nuo 2019 m., sud. L. Vaičiulytė-Semėnienė, A. Gaidienė, A. Gritėnienė, V. Čižik-Prokaševa, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-256-0. DOI: doi.org/10.35321/publicistikos-tekstynas. Prieiga internete: http://publicistikos-tekstynas.lki.lt.
 1. Simas Karaliūnas: bibliografijos rodyklė, sud. A. Gaidienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-059-7.
 1. Gaidienė, Anželika. Kuo ir kaip spekuliuojama? Veiksmažodžio spekuliuoti reikšmių pokyčiai. – 28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“, 2023 m. rugsėjo 23 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Vaičiulytė-Semėnienė, Loreta, Čižik-Prokaševa, Veslava, Gritėnienė, Aurelija, Liutkevičienė, Danutė, Gaidienė, Anželika. Lietuvio kaimynų kalbiniai vaizdiniai. – LKI mokslinė ataskaitinė konferencija „Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai 2022“, 2023 sausio 23 d., Lietuvių kalbos institutas.
 3. Gaidienė Anželika 2021: Modernieji skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai, jų panaudos galimybės. – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. lapkričio 25 d., Lietuvių kalbos institutas.
 4. Gaidienė Anželika 2021: Lithuanian Language Technology Landscape: from documents to language technologies. – The Role of National Language Institutions in the Digital Age: 18th EFNIL international conference, October 7th, 2021, Cavtat/Dubrovnik, Croatia.
 5. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2021: Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės: tarptautinė mokslinė konferencija, 2021 m. rugsėjo 8 d., Lietuvių kalbos institutas.
 6. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2020: Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa)– XXX Scientific Readings: tarptautinė mokslinė konferencija, 2020 m. sausio 30 d., Latvija, Daugpilis
 7. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2019: Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – Vārds. Nozīme. Vārdnīca: tarptautinė mokslinė konferencija2019 m. vasario 21–22 d., Latvių kalbos institutas.
 8. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų aiškinamuosiuose žodynuose. – Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita: tarptautinė mokslinė konferencija2018 m. gegužės 17 d., Lietuvių kalbos institutas.
 9. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Gyvūnų apibrėžtys „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Kalbų įvairovė: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. vasario 23 d., Latvių kalbos institutas.
 10. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė Danutė 2018: Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai / Specifics of Defining Meaning in the Dictionary of the Standard Lithuanian Language: Plants. – XXVII moksliniai skaitymai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. sausio 25 d., Daugpilio universitetas.
 11. Gaidienė Anželika 2017: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos galimybės: semantinis lygmuo. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija,2017 m. spalio 6 d., Vilniaus universitetas.
 12. Gaidienė Anželika 2017: Prototipinis koncepto valgyti scenarijus: rekonstravimas ir praktinis pritaikymas.  – 4-as tarptautinis lituanistų kongresas / IV Mędzynarodowy Kongres Lituanistów, 2017 m. gegužės 24 d., Vroclavo universitetas.
 13. Gaidienė Anželika 2016: Gėrimo veiksmažodžiai „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: kokie ir kiek? – Reikšmė kalboje ir kultūroje: 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 24 d., Vilniaus universitetas.
 14. Gaidienė Anželika 2015: Semantiniai gėrimo veiksmažodžių požymiai: kokie jie? – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: tarptautinė mokslinė konferencija, 2015 m. spalio 27 d., Lietuvos mokslų akademija.
 15. Gaidienė Anželika 2014: Veiksmažodžio gerti sinonimų tinklas. – Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 11 d., Lietuvių kalbos institutas.
 16. Gaidienė Anželika 2013: Lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų eilių semantiniai ryšiai / Семантические связи синонимических рядов глаголов питья в литовском языке. – Baltų kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje: tarptautinė mokslinė praktinė konferencija, 2013 m. lapkričio 7–9 d., Maskvos valstybinis M. V. Lomonosovo universitetas.
 1. Gaidienė Anželika, Tamulionienė Aurelija 2022: Lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir įrankiai: kokia dabartinė situacija? – IV leksikografų dirbtuvės, 2022 m. gegužės 11 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Gaidienė Anželika: 2021: Žodžių prasmių tinklas: patirtys, galimybės ir perspektyvos. – E. kalba: nauji šaltiniai ir paslaugos lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje: nuotolinis mokslinis seminaras, 2021 m. gruodžio 9 d., Lietuvių kalbos institutas.
 3. Gaidienė Anželika 2021: Mokslinis projektas „Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos skaitmeninimas“. – Suskaitmeninta Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: patirtys, nauda ir galimybės: mokslinis seminaras, 2021 m. spalio 27 d., Lietuvių kalbos institutas.
 4. Gaidienė Anželika 2021: The Modern Lithuanian Lexicography: from Printed Dictionaries to Databases. – Tarptautinis mokslinis seminaras, 2021 m. rugsėjo 24 d., Ivane Javakhishvili Tbilisio valstybinis universitetas.
 5. Gaidienė Anželika 2017: Tradicinė vs kognityvinė žodžio reikšmės definicija: kaip rasti aukso vidurį? – Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimasseminaras, 2017 m. liepos 5 d., Lietuvių kalbos institutas.
 6. Gaidienė Anželika 2015: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema: kaip naudotis vienakalbiais žodynais ir LKŽ kartotekomis. – Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui: seminaras, 2015 m. liepos 30 d., Lietuvių kalbos institutas.
 7. Gaidienė Anželika 2012: Lietuvių kalbos valgymo veiksmažodžių sinonimija. – Mokslininkų naktis, 2012 m. rugsėjo 28 d., Budapeštas, Lorando Etvešo universitetas.
 8. Gaidienė Anželika 2011: Iliustracinių vartosenos pavyzdžių paieška internetinėje „The Sketch Engine“ programoje. – Internetinės programos The Sketch Engine“ pristatymas: mokslinis seminaras, 2011 m. gruodžio 8 d., Lietuvių kalbos institutas.
 1. Gaidienė, Anželika. Ką galima rasti Lietuvių kalbos išteklių informacinėje sistemoje „E. kalba“ ir kaip ja naudotis? – Seminaras redaktoriams „Lietuvių kalbos žodynai ir žinynai kasdienėje praktikoje“. 2023 m. lapkričio 10 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Gaidienė Anželika 2022: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema „E. kalba“ ir kiti skaitmeniniai kalbos ištekliai. – Vieša paskaita žurnalistams, 2022 m. gegužės 13 d., Bačkonys.
 3. Gaidienė Anželika 2022: Apie „Mažąjį ukrainiečių–lietuvių kalbų žodyną“. – LRT Klasikos laida Santara, 2022 m. rugpjūčio 6 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000228652/santara-ukrayins-ka-khvilia-u-vil-niusi-predstavleni-litovs-ka-audiokniga-dlia-nezriachikh-ukrayins-kikh-ditei-ta-pershii-ukrayins-ko-litovs-kii-slovnik-den-v-istoriyi.
 4. Gaidienė Anželika 2020: Apie rašomą „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“, renkamą medžiagą ir iššūkius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas, 2020 m. rugsėjo 29 d. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000123534/ryto-allegro-sv-jeronimo-premija-siemet-atiteko-vertejai-eugenijai-ulcinaitei.
 5. Gaidienė Anželika 2020: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema („E. kalba“). – Žodynų diena: lietuvių kalbos dienų renginys, 2020 m. kovo 6 d., Lietuvių kalbos institutas.
 6. Gaidienė Anželika 2018: Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: nuo popierinės kortelės iki skaitmeninės versijos. – Lavinamasis domesys kalbotyrai: 2-oji mokslinė konferencija, 2018 m. gruodžio 13 d., Dusetos, Kazimiero Būgos biblioteka.
 7. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie valgymo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas (nuo 34,11 min.), 2018 m. kovo 14 d., kalbino Lina Smolskienė.
 8. Zabarskaitė Jolanta, Gaidienė Anželika 2017: Уникальность литовского языка / Lietuvių kalbos unikalumas. – Europos kalbų dienai skirtas renginys „Atrask savo Europą“, 2017 m. rugsėjo 23 d., Sankt Peterburgas, Rusija.
 9. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie gėrimo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida Ryto allegro, rubrika Kalbos rytas (nuo 33 min.), 2017 m. birželio 28 d., kalbino Lina Smolskienė
 10. Gaidienė Anželika 2017: Bendrinės lietuvių kalbos formavimasis nuo XVI iki XX a.: pranešimas, skaitytas 9–10 kl. mokiniams Lietuvių kalbos dienų proga, 2017 m. kovo 2 d., Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija.
 11. Birutė Žemaitytė 2017: Lietuvių kalba – esantiems toli nuo Lietuvos: interviu su Vilma Leonavičiene, Anželika Gaidiene, Rita Miliūnaite. – Portalas tv3.lt, 2017 m. sausio 6 d. Prieiga internete: http://www.tv3.lt/naujiena/895860/lietuviu-kalba-esantiems-toli-nuo-lietuvos .
 12. Rita Urnėžiūtė 2016: Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta: interviu su Jolanta Zabarskaite, Violeta Meiliūnaite, Alma Ragauskaite, Anželika Gaidiene ir kt. – Gimtoji kalba, 2016 m. vasaris, 9–19.
 1. 2021–2022 m.: Europos Sąjungos projektas Europos kalbų lygybė (angl. European Language Equality; ELE). Dr. A. Gaidienė buvo projekto dalyvė. Daugiau informacijos apie projektą lietuvių ir anglų kalbomis. Pasibaigus projektui paskelbta lietuvių kalbos ataskaita.
 2. 2018–2021 m.: Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas. Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projektas vykdomas kartu su 24 partneriais, vienas iš jų – Lietuvių kalbos institutas. Lietuvių kalbos instituto projekto dalis – Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos perkėlimas į elektroninę erdvę. Dr. A. Gaidienė buvo LKI projekto dalies koordinatorė.
 3. 2018–2021 m.: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. kalba). Projektas finansuotas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto Informacinės visuomenės skatinimas įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 Lietuvių kalba informacinėse technologijose lėšomis. Dr. A. Gaidienė buvo projekto dalyvė.
 4. 2012–2015 m: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto Informacinė visuomenė visiems priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje. Projekto dalyvė.
 5. 2012 m.: Lituanistika Vengrijoje. Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.
 6. 2011–2012 m.: SemTi. Projekto dalyvė.
 7. 2011–2012 m.: Meta-Nord. Europos Komisijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.
 8. 2009 m.: Leidinio „Suvainiškio apylinkių tekstai“ rengimas. 2008–2009 m. vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamą Tarmių ir etninių vietovardžių apsaugos 2001–2010 m. programą. Projekto dalyvė.
 1. 2013 m. balandžio 8–21 d. stažavosi Čekų kalbos nacionalinio tekstyno institute (Praha, Čekija). Mokslinis praktikos vadovas prof. Františekas Čermákas.
 1. 2023 m.: 28-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos „Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje“, vykusios 2023 m. rugsėjo 22–23 d., organizavimas. Plačiau apie konferenciją: http://lki.lt/28-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija-kalba-ir-laikmetis-asmens-kartos-visuomenes-reprezentacijos-kalboje/.
 2. 2022 m.: 19-osios tarptautinės mokslinės EFNIL konferencijos „Kalba ir migracija“, vykusios 2022 m. spalio 11–13 d. Vilniuje, organizavimas. Plačiau apie konferenciją: https://efnil.lki.lt/lt/.
 3. Nuo 2022 m. sausio mėn.: vadovavimas ilgalaikei institucinei 2022–2026 m. MTEP programai „Bendrinės lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje polinkių ir modernių skaitmeninių leksikografinių sprendinių plėtra“.
 4. 2020–2021 m.: Lietuvių kalbos instituto Darbo tarybos narė.
 5. 2017–2019 m.: Lietuvių kalbos instituto Leidinių leidybos ir finansavimo šaltinių nustatymo komisijos sekretorė.
 6. 2016–2017 m.: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos administravimas.
 7. 2014–2017 m.: Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos sekretorė.
 8. 2014 m.: testo Būrai.lt kūrimas (kartu su D. Bielevičiūte, R. Mikelionyte, S. Vasiliausku, G. Šeškevičiūte ir kt.).
 9. 2012 m.: jaunųjų tyrėjų stovyklos Užuovėjos organizavimas (kartu su D. Bielevičiūte, R. Mikelionyte, S. Vasiliausku, G. Šeškevičiūte ir kt.).

Other Members