dr. Anželika Gaidienė

mokslo darbuotoja

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2009 m.: 2009–2010 m. buvo Leksikografijos centro vyr. laborantė, 2011–2014 m. – jaunesnioji mokslo darbuotoja, nuo 2017 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja.

2016 m. gruodžio 9 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės.

Mokslinių tyrimų sritys: semantika, leksikologija, leksikografija.

 1. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžių krūmas, puskrūmis, krūmokšnis, krūmelis samprata (remiantis studentų apklausa). – Bendrinė kalba 92, 2019, p. 1–32. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?92 . ISSN 2351-7204.
 2. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio gėlė samprata viešojoje vartosenoje. – Bendrinė kalba 91, 2018, 1–34. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204.
 3. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata aiškinamuosiuose žodynuose. – Bendrinė kalba 91, 2018, 1–19. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?91. ISSN 2351-7204.
 4. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Reikšmių apibrėžimo ypatumai Bendrinės lietuvių kalbos žodyne: augalai ir gyvūnai. – Bendrinė kalba 90, 2017, 1–47. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?90. ISSN 2351-7204.
 5. Motyvai kurti: kūrybos veiksmažodžių semantinė analizė. – Zabarskaitė J., Temčinas S., Gritėnienė A., Vaičiulytė-Semėnienė L., Stunžinas R., Gaidienė A. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, p. 74–88. ISBN 978-609-411-195-2.
 6. Gaidienė, Anželika. Antrinės netiesioginės nominacijos valgymo veiksmažodžių semantiniai atsiradimo ypatumai. – Acta Linguistica Lithuanica 73, p. 230–251. ISSN 16484444.
 7. Gaidienė, Anželika. Semantinės veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo priežastys. – Acta Linguistica Lithuanica 72, p. 196–220. ISSN 1648-4444.
 8. Gaidienė, Anželika. Vardažodinių veiksmažodžių su priesaga -(i)auti, priklausančių kategorinei reikšmei ʽbūti tuo ar tokiam, kas pasakyta pamatiniu žodžiuʼ, daryba. – Lietuvių kalba, 6, 2012. ISSN 1822-525X.

Gaidienė, Anželika. Veiksmažodžio kentėti vartosena. – Gimtoji kalba 12, 2018, 6–11.

 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas [Tęstinis elektroninis išteklius nuo 2014 m.]. Vyr. redaktorė Danutė Liutkevičienė. Prieiga internete: http://bkz.lki.lt/. ISBN 978-609-411-107-5 (bendras). [A. Gaidienė viena iš abėcėlinių žodyno redaktorių].
 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas : septintas pataisytas ir papildytas leidimas. Vyr. redaktorius Stasys Keinys. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. ISBN 978-609-411-079-5. [Teksto leksikografinis ir leidybinis adaptavimas].
 1. Simas Karaliūnas: bibliografijos rodyklė / sudarė Anželika Gaidienė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011. ISBN 978-609-411-059-7.
 1. Gaidienė Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Žodžio augalas samprata (remiantis studentų apklausa)– Tarptautinė mokslinė konferencija XXX Scientific Readings. Latvija, Daugpilis, 2020 m. sausio 30 d.
 2. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata remiantis Dabartinės lietuvių kalbos tekstynu. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Vārds. Nozīme. Vārdnīca“. Latvių kalbos institutas, 2019 m. vasario 21–22 d.
 3. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gėlės samprata lietuvių, latvių, rusų ir anglų kalbų aiškinamuosiuose žodynuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“. Lietuvių kalbos institutas, 2018 m. gegužės 17 d.
 4. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Gyvūnų apibrėžtys „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų įvairovė“. Latvių kalbos institutas, 2018 m. vasario 23 d.
 5. Gaidienė, Anželika, Liutkevičienė, Danutė. Reikšmių apibrėžimo ypatumai „Bendrinės lietuvių kalbos žodyne“: augalai (Specifics of Defining Meaning in the Dictionary of the Standard Lithuanian Language: Plants). – Tarptautinė mokslinė konferencija „XXVII Moksliniai skaitymai“. Daugpilio universitetas, 2018 m. sausio 25 d.
 6. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos galimybės: semantinis lygmuo. – 4-oji tarptautinė vertimo tyrimų konferencija Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė. Vilniaus universitetas, 2017 m. spalio 6 d.
 7. Gaidienė, Anželika. Prototipinis koncepto valgyti scenarijus: rekonstravimas ir praktinis pritaikymas. – 4-as Tarptautinis lituanistų kongresas (IV Mędzynarodowy Kongres Lituanistów). Vroclavo universitetas, 2017 m. gegužės 24 d.
 8. Gaidienė, Anželika. Gėrimo veiksmažodžiai „Dabartinės lietuvių kalbos tekstyne“: kokie ir kiek? – 23-ioji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Reikšmė kalboje ir kultūroje“. Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 24 d.
 9. Gaidienė, Anželika. Semantiniai gėrimo veiksmažodžių požymiai: kokie jie? – Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“. Lietuvos mokslų akademija, 2015 m. spalio 27 d.
 10. Gaidienė, Anželika. Veiksmažodžio gerti sinonimų tinklas. Tarptautinė mokslinė konferencija „Aiškinamieji žodynai amžių sandūroje“. Lietuvių kalbos institutas, 2014 m. rugsėjo 11 d.
 11. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos gėrimo veiksmažodžių sinonimų eilių semantiniai ryšiai (Семантические связи синонимических рядов глаголов питья в литовском языке). Tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Baltų kalbos ir literatūros istorijoje ir dabartyje“. Maskvos valstybinis M.V. Lomonosovo universitetas, 2013 m. lapkričio 7–9 d.
 1. Gaidienė, Anželika. Tradicinė vs kognityvinė žodžio reikšmės definicija: kaip rasti aukso vidurį? – Seminaras „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas. Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. liepos 5 d.
 2. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema: kaip naudotis vienakalbiais žodynais ir LKŽ kartotekomis. – Seminaras „Šiuolaikiniai skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai mokslui, švietimui, verslui“. Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. liepos 30 d.
 3. Gaidienė, Anželika. Lietuvių kalbos valgymo veiksmažodžių sinonimija. – Mokslininkų naktis. Budapeštas, Lorando Etvešo universitetas, 2012 m. rugsėjo 28 d.
 4. Gaidienė, Anželika. Iliustracinių vartosenos pavyzdžių paieška internetinėje „The Sketch Engine“ programoje. – Mokslinis seminaras Internetinės programos The Sketch Enginepristatymas“. Lietuvių kalbos institutas, 2011 m. gruodžio 8 d.
 1. Gaidienė, Anželika. Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartoteka: nuo popierinės kortelės iki skaitmeninės versijos. – 2-oji mokslinė konferencija „Lavinamasis domesys kalbotyrai“. Dusetos, Kazimiero Būgos biblioteka, 2018 m. gruodžio 13 d.
 2. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie valgymo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ (nuo 34,11 min.). 2018 m. kovo 14 d. Kalbino Lina Smolskienė.
 3. Zabarskaitė, Jolanta, Gaidienė, Anželika. Уникальность литовского языка („Lietuvių kalbos unikalumas“). – Europos kalbų dienai skirtas renginys „Atrask savo Europą“. 2017 m. rugsėjo 23 d., Sankt Peterburgas, Rusija.
 4. Pokalbis su Anželika Gaidiene apie gėrimo veiksmažodžius. – LRT Klasikos laida „Ryto allegro“, rubrika „Kalbos rytas“ (nuo 33 min.). 2017 m. birželio 28 d. Kalbino Lina Smolskienė
 5. Gaidienė, Anželika. Bendrinės lietuvių kalbos formavimasis nuo XVI iki XX a. – Pranešimas skaitytas 9–10 kl. mokiniams Lietuvių kalbos dienų proga. Vilniaus šv. Kristoforo gimnazija, 2017 m. kovo 2 d.
 6. Birutė Žemaitytė. Lietuvių kalba – esantiems toli nuo Lietuvos. Interviu su Vilma Leonavičiene, Anželika Gaidiene, Rita Miliūnaite. tv3.lt, 2017-01-06. Prieiga internete: http://www.tv3.lt/naujiena/895860/lietuviu-kalba-esantiems-toli-nuo-lietuvos
 7. Rita Urnėžiūtė. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema – jau sukurta. Interviu su Jolanta Zabarskaite, Violeta Meiliūnaite, Alma Ragauskaite, Anželika Gaidiene ir kt. – Gimtoji kalba, 2016 m. vasaris, p. 9–19.

Nuo 2018 m. birželio mėn.: „Visuomenės poreikius atitinkančios virtualios kultūrinės erdvės vystymas“. Projekto vykdytojas – Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Projektas vykdomas kartu su 24 partneriais, vienas iš jų – Lietuvių kalbos institutas.
Lietuvių kalbos instituto projekto dalis – Kazimiero Būgos etimologinio žodyno kartotekos perkėlimas į elektroninę erdvę. Dr. A. Gaidienė yra LKI projekto dalies koordinatorė.

Nuo 2018 m. rugsėjo mėn.: „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba)“. Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis. Dr. A. Gaidienė yra projekto dalyvė.

2012–2015: „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendinamas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė.

2012: „Lituanistika Vengrijoje“. Švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.

2011–2012: „SemTi“. Projekto dalyvė.

2011–2012: „Meta-Nord“. Europos komisijos finansuojamas projektas. Projekto dalyvė.

2009: „Leidinio ‚Suvainiškio apylinkių tekstai‘ rengimas“. 2008–2009 m. vykdytas pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remiamą Tarmių ir etninių vietovardžių apsaugos 2001–2010 m. programą. Projekto dalyvė.

2013 m. balandžio 8–21 d. stažavosi Čekų kalbos nacionalinio tekstyno institute (Praha, Čekija). Mokslinis praktikos vadovas prof. František Čermák.

 1. 2017–2019: Lietuvių kalbos instituto Leidinių leidybos ir finansavimo šaltinių nustatymo komisijos sekretorė.
 2. 2016–2017: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos administravimas.
 3. 2014–2017: Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos sekretorė.
 4. 2014: testo „Būrai.lt“ kūrimas (kartu su Bielevičiūte D., Mikelionyte R., Vasiliausku S., Šeškevičiūte G. ir kt.).
 5. 2012: jaunųjų tyrėjų stovyklos „Užuovėjos“ organizavimas (kartu su Bielevičiūte D., Mikelionyte R., Vasiliausku S., Šeškevičiūte G. ir kt.).

Other Members