Temcino nuotrauka

prof. habil. dr. Sergejus Temčinas

Vyriausiasis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1961 m. Tambovo mieste (Rusija). 1979–1984 m. studijavo rusų kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, 1984–1987 m. mokėsi aspirantūroje Maskvos universitete, kur 1989 m. apgynė kandidato disertaciją Pirmųjų slaviškų vertimų iš graikų kalbos laikų bei veikslų sistemos rekonstrukcija (nostrifikuota Lietuvos mokslo tarybos 1993 m.). Nuo 1989 m. dirbo Vilniaus universiteto Slavistikos katedroje (1997–2005 m. buvo katedros vadovas). 2001 m. apgynė habilitacijos darbą Pirmojo slaviško apeigyno struktūros rekonstrukcija, 2003 m. suteiktas profesoriaus vardas. 1991–2009 m. jis buvo kviestinis lektorius Pedagogų profesinės raidos centre (Vilnius), nuo 1999 m. – Klaipėdos universitete. 2005 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos instituto Vardyno skyriuje vyriausiuoju mokslo darbuotoju, nuo 2010 m. vadovavo Kalbų ir kultūrų sąveikos skyriui, nuo 2015 iki 2020 m. buvo Raštijos paveldo tyrimų centro vadovas. Nuo 2014 m. jis yra Šv. Ambraziejaus akademijos (Accademia Ambrosiana, Milanas, Italija) slavistikos klasės narys.

Papildomas išsilavinimas: bulgarų filologijos eksterno studijos Sofijos universitete (1995–1996 m.), serbų filologijos eksterno studijos Novi Sado universitete (nutrauktos dėl šios šalies bombardavimo 1999 m.), intensyvaus užsienio kalbų dėstymo metodikos kursai Maskvos universitete (1990 m.), naujosios graikų kalbos kursai Atėnų universitete (1993 m.), kroatų kalbos kvalifikacinis egzaminas Zagrebe (2007 m.).

Papildoma profesinė veikla: Krokuvos Jogailaičių universiteto tęstinio leidinio Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim redaktorius (kartu su A. Naumovu, nuo 1996 m.), vėliau Mokslo tarybos narys, JAV Ohajo universiteto Slaviškųjų viduramžių tyrimo centro (The Resource Center for Medieval Slavic Studies at the Ohio State University, Columbus, Ohio, USA) atstovas Lietuvai, Latvijai ir Estijai (nuo 2000 m.), Vilniaus universiteto žurnalo Slavistica Vilnensis (Kalbotyra 2) redakcinės kolegijos narys (nuo 1997 m.), Kauno technologijos universiteto žurnalo Kalbų studijos (Studies about languages): Kalbotyra, sociolingvistika, svetimųjų kalbų studijos redakcinės kolegijos narys (2002–2004 m.), Lietuvių kalbos instituto žurnalo Acta Linguistica Lithuanica vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojas (2006–2010 m.), Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto žurnalo Senoji Lietuvos literatūra redakcinės kolegijos narys (nuo 2006 m.), Klaipėdos universiteto žurnalo Res Humanitariae redakcinės kolegijos narys (nuo 2007 m.), Lietuvos baltarusistų asociacijos narys (nuo 1997 m.), Lietuvos slavistų asociacijos pirmininkas (nuo 2004 m.).

Mokslinių tyrimų sritys: baltų ir slavų kalbų istorinė žodžių daryba ir etimologija, LDK bažnytinė slavų raštija, senoji slavų kalba ir tekstologija, netradicinės užsienio kalbų dėstymo metodikos.

 1. Temčinas Sergejus 2022: Издания Франциска Скорины: источники, интерпретации, бытование, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 428 p. ISBN 978-609-411-336-9
 2. Temčinas Sergejus 2021: Сербское рукописное и печатное богослужебное наследие XIIXIX веков: источниковедение и культурные связи, Белград–Подгорица–Вильнюс, 2021 (Старословенско и српско наслеђе, књ. 3). IX + 387 сISBN 978-86-82873-78-5 (ИСЈ САНУ)ISBN 978-609-411-286-7 (LKI). Prieiga internete: http://www.isj.sanu.ac.rs/wp-content/uploads/2017/07/Temcin_Serb_nasledie-2021-za-internet.pdf
 3. Nika Oksana, Temčinas Sergejus 2019: Литовська мова в діалогах: навчальний посібник / Lietuvių kalba dialoguose: mokymo priemonė, Київ, 76 p. ISBN 978-617-7625-97-0.
 4. Temčinas Sergejus 2016: Литовский язык и диалогах: учебное пособие / Lietuvių kalba dialoguose: mokymo priemonė, Vilnius, 75 p. ISBN 978-609-411-196-9.
 5. Temčinas Sergejus 2010: Исследования по кирилло-мефодиевистике и палеославистике, Kraków: Scriptum (Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim 5), 305 s. ISBN 978-83-60163-59-7.
 6. Temčinas Sergejus 1997: Netradiciniai užsienio kalbų mokymo metodai: relaksopedija: metodinė mokymo priemonė, Vilnius: Pradai, 52 p. ISBN 9986-776-42-2.
 1. Чистякова Марина Владимировна 2019: Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов: ноябрь, Вильнюс: Институт литовского языка, 607 с.
 2. Чистякова Марина Владимировна 2016: Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов: октябрь, Вильнюс: Институт литовского языка, 620 с.
 3. Чистякова Марина Владимировна 2013: Предварительный сводный каталог церковнославянских проложных текстов: сентябрь, Вильнюс: Институт литовского языка, 501 с.
 4. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, red. S. Temčinas, M. Čistiakova, G. Miškiniene ir N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 448 p. (Bibliotheca Archivi Lithuanici 7).
 5. Lemeškin Ilja 2009: Sovijaus sakmė ir 1262 metų Chronografas (pagal Archyvinį, Varšuvos, Vilniaus ir I. J. Zabelino nuorašus), Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 332 p.
 6. Чистякова Марина Владимировна 2008: Текстология вильнюсских рукописных прологов: сентябрь‒ноябрь, Вильнюс: Институт литовского языка, 478 с.
 7. Marulić Marko 2007: Judita, Vilnius: Vilniaus universitetas, 111 p.
 8. Будрайтис Юозас и др., ред., 2005: Исторический путь литовской письменности: cборник материалов конференции, Вильнюс: Институт литовского языка, 360 с.
 9. Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim 2, Kraków, 1997, 334 s.
 1. Temčinas, Sergejus 2022. Проступки литовских татар в памфлете Матиаша Чижевского Alkoran (1616). – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, t. 64, zesz. 1, Warszawa, 2022, s. 7–25. Prieiga internete: http://rocznikteologiczny.eu/app/uploads/2022/05/rt_2022_01.pdf
 2. Temčinas, Sergejus 2021. Alkoran (1616) Матиаша Чижевского: общая структура и вспомогательные тексты. – Folia Philologica, 2021, nr. 2, p. 75–81. Prieiga internete: https://foliaphilologica.uni.kyiv.ua/index.php/foliaphilologica/article/view/18/16
 3. Temčinas Sergejus 2021: Comparative Old Church Slavonic-Old Georgian hymnography as a tool for identifying translations from Greek: Two interrelated stichera for Saint Zechariah (5 September). – Kolbaia D. (ed.), Caucasica Antiqua et Christiana, Warsaw, 2021, p. 211–214.
 4. Temčinas, Sergejus 2020. О волынском происхождении рукописного перевода Корана на польский язык по рукописям литовских татар XVII–XX веков. – Острозька давнина, вип. 7, Острог, 2020, с. 152–158. Prieiga internete: https://heritage.oa.edu.ua/assets/files/temchin_koran.pdf
 5. Temčinas Sergejus 2020: Арабско-турецкие фрагменты хорватского писателя-латиниста Бартула Джурджевича в польском антитатарском памфлете Петра Чижевского Alfurkan tatarski (Wilno, 1616/1617). – Slavistica Vilnensis 65(2), 26–37. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115.
 6. Temčinas Sergejus 2020: Церковнославянская Минея общая как собрание исконно календарных гимнов: служба исповеднику. – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 10: науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 32–39. ISSN 2521-6864. Prieiga internete: https://www.academia.edu/44991710/.
 7. Temčinas Sergejus 2020: Суздальская летопись о братоубийстве в Исадах (статья 1217 г.) и проложная статья Вифлеемским младенцам: Святополк Окаянный как иудейский царь Ирод Великий. – Studi Slavistici 17/2, 7–13. ISSN 1824-7601. Prieiga internete: https://oaj.fupress.net/index.php/ss/article/view/9664/9119.
 8. Temčinas Sergejus 2020: «Древнерусские» песнопения прп. Параскеве Эпиватской (14 октября) как переработка переводной Службы прп. Феофану Начертанному (11 октября). – Петербургский исторический журнал 4, 95–104. Prieiga internete: www.academia.edu/44784549/.
 9. Temčinas Sergejus 2020: Скорина и Пико делла Мирандола: Предисловие к 4-й Книге Ездры Маначинского библейского свода 1575–1577 годов и чешская Библия Мелантриха 1556–1561 годов. – Slavica Slovaca 55(3), 479–481. ISSN 0037-6787. Prieiga internete: slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2020_3/posekane/temcin.pdf.
 10. Temčinas Sergejus 2020: Руськомовная версия древнерусского толкового канона на Пасху и функционирование руськой мовы. – Slavistica Vilnensis 65(1), 131–144. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115. Prieiga internete: zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/18476.
 11. Temčinas Sergejus 2020: Фрагмент «Канона врачебной науки» Ибн Сины в руськомовном переводе трактата «Тайная тайных». – Slavistica Vilnensis 65(1), 10–19. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115. Prieiga internete: zurnalai.vu.lt/slavistica-vilnensis/article/view/19806.
 12. Temčinas Sergejus 2020: Взаимосвязь рукописных тефсиров и китабов литовских татар: коранический аят 36:14 и «Посольство Исы в Антиохию». – Litteraria Copernicana 1(33), 53–60. ISSN 1899-315X. Prieiga internete: https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/LC/article/view/LC.2020.004.
 13. Temčinas Sergejus 2020: Языки восточнославянской культуры Великого княжества Литовского и Польского королевства и религия. – Доронин А. В., ред., Религия и русь, XV–XVIII века, Москва, 93–106. ISBN 978-5-8243-2401-3. Prieiga internete: https://www.academia.edu/43494867/.
 14. Temčinas Sergejus 2020: Киевские переводчики с древнееврейского языка на руську мову (вторая половина XV в.) как интерпретаторы Маймонида: Классификация светских (политических) наук. – Slavica Slovaca 55(1), 31–36. ISSN 0037-6787. Prieiga internete: slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2020_1/temcin_2020_1.pdf.
 15. Temčinas Sergejus 2020: Фольклорные истоки «предсмертной» фразы киевского князя Владимира Святославича в «Повести временных лет». – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье: Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто 32: Сравнительные исследования социокультурных практик, Москва, 217‒222. Prieiga internete: www.academia.edu/42268719/.
 16. Temčinas Sergejus 2019: Неизвестный канон Феофана Начертанного св. Николаю Мирликийскому «Подая, блаженне, обило шедрот…» (6 декабря) в сербских списках начала XIV века. – Rothe H., Schnell C., eds., Studia Hymnographica 2, Paderborn (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften und der Künste 131; Patristica Slavica 24), 113–121. ISBN 978-3-506-70282-1, ISBN 978-3-657-70282-4 (el. knyga). Prieiga internete: www.academia.edu/43365784/.
 17. Temčinas Sergejus 2019: Св. Алексей, Человек Божий, и пророк Елисей, Человек Божий: как безымянный сирийский святой «римского» происхождения получил греческое имя. – Kuczyńska M., ed., ВЕНЕЦ ХВАЛЕНИЯ: Studia ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Naumowowi na jubileusz 70-lecia, Białystok (Latopisy Akademii Supraskiej 10), 53–63.
 18. Temčinas Sergejus 2019: Лит. žíedas, лтш. zieds ‘цветок’, др.-прусск. seydis ‘стена’ и южнослав. *zidъ ‘стена’: о флористических истоках балто-славянского строительного термина. – Карановић З., ред., Гора калинова: биљни свет у традиционалној култури Словена, Београд, 267–284.
 19. Temčinas Sergejus 2019: Модели построения канонов древнейшей службы свт. Савве Сербскому: канон «Светоносное и световидное…». – Радић Ј., Савић В. Д., ред., Наслеђе и стварање. Свети Ћирило. Свети Сава: 869 – 1219 – 2019, књ. 2, Београд (Старословенско и српско наслеђе 2), 661–680. ISBN 978-86-82873-75-4, ISBN 978-86-82873-76-1. Prieiga internete: www.academia.edu/44776420/.
 20. Temčinas Sergejus 2019: ‘Жития пророков’ Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи ‘Посольство Исы в Антиохию’ славяноязычных литовско-татарских китабов. – Slavistica Vilnensis 64(1), 104–116.
 21. Temčinas Sergejus 2019: Новый жанр для нового языка у болгар, македонцев, украинцев и белорусов: дамаскины и учительные евангелия (XVI–XIX вв.). – Тасева Л. и др., ред., Българистиката в Европа: настояще и бъдеще, София, 244–252.
 22. Temčinas Sergejus 2019: Библейские истоки «предсмертной» фразы киевского князя Владимира Святославича в Повести временных лет. – Конявская Е. Л., ред., Комплексный подход в изучении Древней Руси: материалы X международной конференции, 9–13 сентября 2019 г., Москва, Россия, 196–198.
 23. Temčinas Sergejus 2019: Иерусалимский мних Афанасий (XII в.) и происхождение домонгольских переводов с древнееврейского. – Мельникова Е. А. и др., ред., Восточная Европа в древности и Средневековье: Ранние этапы урбанизации: XXXI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 17–19 апреля 2019 г., Москва, 240–244.
 24. Temčinas Sergejus 2019: Какой редакцией Евангелия пользовался Франциск Скорина. – Груша А. І., ред., Францыск Скарына: Новыя даследаванні, Мінск, 86–93.
 25. Temčinas Sergejus 2019: Владимир Креститель как Иоанн Предтеча в «Слове о законе и благодати» киевского митрополита Илариона. – Петров Ю. А., ред., У истоков и источников: на международных и междисциплинарных путях: юбилейный сборник в честь Александра Васильевича Назаренко, Москва–Санкт-Петербург, 416–427.
 26. Temčinas Sergejus 2019: Модели построения канонов древнейшей службы свт. Савве Сербскому: канон «Горе на престоле…». – Црквене студије 16/1: Тематски брой о светом Сави: Поводом 800: годишњице аутокефалности Српске православне цркве, Ниш, 453–463.
 27. Temčinas Sergejus 2018: Какой польский печатный Коран перевел в московском Посольском приказе С. Ф. Чижинский в 1683 году: К рецепции произведений Иоанникия Галятовского. – Kulwicka-Kamińska J., Łapicz Cz., Miškinienė G., eds., Tatarskie dziedzictwo kulturowe: Historia. Literatura. Sztuka, Toruń, 67–76.
 28. Temčinas Sergejus 2018: Заимствования из древнерусской службы на Перенесение мощей свт. Николая Мирликийского (9 мая) в службу свт. Василию Острожскому (29 апреля). – Археографски прилози 40, Београд, 99–110.
 29. Temčinas Sergejus 2018: Переводные богородичные тропари Зачатию пресв. Богородицы (9 декабря) в древнейшем каноне прп. Прохору Пшинскому (19 октября). – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 9: науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 80–85.
 30. Temčinas Sergejus 2018: Образ св. Вассиана Константинопольского как модель развития культа св. Прохора Пшинского: гимнография и агиография. – Турилов А. А. и др., ред., Scala Paradisi: академику Димитрију Богдановићу у спомен (1986–2016), Београд (Српска академија наука и уметности, Одељење језика и књижевности, Старословенски одбор, Словенски и српски средњи век, књ. 1), 411–425.
 31. Temčinas Sergejus 2018: Неопознанная апостольская цитата (Евр 11.32) в Послании Климента Смолятича и иных древнерусских произведениях. – Горобец Е. А., Жолобов О. Ф., Новак М. О., ред., Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы. Труды и материалы 2, Казань, 184–188.
 32. Temčinas Sergejus 2018: Гомилиарий Михановича в монастыре св. Прохора Пшинского: неучтенный фрагмент родственного сербского пергаменного списка XIV века. – Poznańskie Studia Slawistyczne 14, 215–222.
 33. Temčinas Sergejus 2018: Функциональный сдвиг в церковнославянской гимнографии: служба Собору св. сербских просветителей и учителей (30 августа) в составе Сербляка (1861, 1986). –Slavistica Vilnensis 63, 15–34.
 34. Temčinas Sergejus 2018: Константин Преславский как вероятный автор древнеболгарской службы св. Клименту Охридскому. – Куюмджиева С., ред., Св. Климент Охридски в културата на Европа, София, 602‒614.
 35. Temčinas Sergejus 2018: Основание Лавришевского монастыря в свете рукописной продукции книжника Иева (вторая половина XIII в.). – Турилов А. А., ред., Вертоград многоцветный: cборник к 80-летию Бориса Николаевича Флори, Москва, 155–161.
 36. Temčinas Sergejus 2018: Кушито-химьяритская параллель (первая половина VI в.) к поставлению киевских митрополитов в обход Константинополя (1051 и 1147 гг.). – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 30: XХX Юбилейные Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР Владимира Терентьевича Пашуто: материалы конференции, 17–20 апреля 2018 г., Москва, 293–397.
 37. Temčinas Sergejus 2017: Модели построения канонов древнейшей службы свт. Савве Сербскому: канон «Пастыря христовых овец…». – Fontes Slaviae Orthodoxae 1, 57‒70.
 38. Temčinas Sergejus 2017: Писал ли Климент Охридский общие службы. – Ристовски Б., ред., Меѓународен научен собир «Милениумското зрачење на св. Климент Охридски», 28–29 октомври 2016 година, Скопје, 63–67.
 39. Temčinas Sergejus 2017: Речь Посполитая (Польша, Русь и Литва) как Святая Троица: средневековая предыстория поэтического образа Платона Костецкого (1861). – Slavistica Vilnensis 62, 265‒275.
 40. Temčinas Sergejus 2017: Общий элемент двух рассказов о женах князя Владимира: византийской принцессе Анне и полоцкой княжне Рогнеде. – Макаров Н. А., Назаренко А. В., ред., Русь эпохи Владимира Великого: государство, церковь, культура: материалы международной научной конференции в память тысячелетия кончины святого равноапостольного князя Владимира и мученического подвига святых князей Бориса и Глеба, 14–16 октября 2015 г., Москва–Вологда, 294–307.
 41. Temčinas Sergejus 2017: Охридский архиепископ Иоанн Каматир как вероятный автор славянской службы Михаилу Воину из Потуки. – Старобългарска литература 55–56, 31–39.
 42. Temčinas Sergejus 2017: Тау-крест в треугольнике на гравюрном портрете Франциска Скорины. – Груша А. І., ред., Францыск Скарына: асоба, дзейнасць, спадчына, Мінск, 146‒153.
 43. Temčinas Sergejus 2017: Церковнославянская Повесть о грешной матери (Синодик, Патерик, Пролог, Измарагд) и ее греческий оригинал (BHG 1449d). – Slověne: International Journal of Slavic Studies 6(1), 504‒517.
 44. Temčinas Sergejus 2017: Języki kultury ruskiej w Pierwszej Rzeczypospolitej. – Kuczyńska M., ed., Między Wschodem a Zachodem: Prawosławie i unia, Warszawa (Kultura Pierwszej Przeczypospolitej w dialogu z Europą: hermeneutyka wartości 11), 81–120.
 45. Temčinas Sergejus 2017: Относительная хронология акростишных канонов св. Климента Охридского. – Stantchev K., Calusio M., eds., San Clemente di Ocrida: allievo e maestro: Nell’undicesimo centenario del beato transito (916–2016), Roma (Slavica Ambrosiana 7), 145–158.
 46. Temčinas Sergejus 2017: Толковые праздничные каноны – неучтенное древнерусское произведение домонгольского периода. – Мельникова Е. А. и др., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 29: Античные и средневековые общности: XХIX Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 19–21 апреля 2017 г., Москва, 223–228.
 47. Temčinas Sergejus 2017: Общая служба преподобным, приписываемая Клименту Охридскому, как переработка переводной службы преп. Георгию Малеину (4 апреля) Феофана Начертанного. – Žeňuch P., Николова С., eds., Kliment Ohridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru, Bratislava–Sofia, 53–62.
 48. Temčinas Sergejus 2017: Lie. kurti: etimologinė apybraiža. – Zabarskaitė J., Temčinas S., Gritėnienė A., Vaičiulytė-Semėnienė L., Stunžinas R., Gaidienė A., Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Semantinė kurti analizė: kolektyvinė monografija, Vilnius, 13–20.
 49. Temčinas Sergejus 2016: Арабский «Танвир аль-микбас мин тафсир Ибн Аббас» как источник польского перевода Корана по рукописям литовских татар XVII–XX вв.: суры 1-я (Аль-Фатиха) и 36-я (Йа Син). – Krajewska M., Kulwicka-Kamińska J., Szulc A., eds., Święte księgi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu w słowiańskim kręgu kulturowym 1: Księgi wyznawców islamu, Kitabistyka, Toruń, 95–119.
 50. Temčinas Sergejus 2016: Еще один ранний (чешский) церковнославянский перевод с латыни: канон римского папы Григория I Великого из Лжеисидоровых декреталий в древнерусском трактате «Власфимия». – Ангушева А. и др., ред., Vis et Sapientia: studia in honorem Anisavae Miltenova. Нови извори, интерпретации и подходи в медиевистиката, София, 471–478.
 51. Temčinas Sergejus 2016: Гимн Климента Охридского св. Аполлинарию Равеннскому в древнерусском акростишном каноне Перенесению мощей святителя Николая Мирликийского. – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 8: науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 9–14.
 52. Temčinas Sergejus 2016: Франциск Скорина о еврейском алфавите: Иероним Стридонский в версии Руперта из Дойца. – Kuczyńska M., ed., Dawna cyrylicka księga drukowana: twórcy i czytelnicy, Białystok (Latopisy Akademii Supraskiej 7), 21‒28.
 53. Temčinas Sergejus 2016: Супрасльский иеромонах Арсений и его Лествица 1530 г., ныне хранящаяся в Хиландарском монастыре на Афоне (№ 185). – Левшина Ж. Л., ред., Афон и славянский мир 3: материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, 21–23 мая 2015 г., Киев, Афон, 360–370.
 54. Temčinas Sergejus 2016: Il Commentarius in Cantica Canticorum dello Pseudo-Gregorio Magno (Robertus de Tumbalena) nella versione manoscritta slava ecclesiastica del 1672. – Di Salvo M., Ziffer G., eds., Traduzioni e rapporti interculturali degli Slavi con il mondo circostante, Roma (Slavica Ambrosiana 6), 43–53.
 55. Temčinas Sergejus 2016: Борисоглебский культ во второй половине XI в.: между Евстафием Плакидой и св. Вассой. – Мельникова Е. А. и др., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 28: Письменность как элемент госусдарственной инфраструктуры: XХVIII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 20–22 апреля 2016 г., Москва, 287–291.
 56. Temčinas Sergejus 2015: Новый восточнославянский список Изборника болгарского царя Симеона из Великого княжества Литовского. – Knygotyra 65, 254–268.
 57. Temčinas Sergejus 2015: Евангельские чтения по гласам Октоиха. – Eckhoff H. M., Rosén Th., eds., Knigamъ bo estь neiščetnaja glubina: Essays in Honour of Irina Lysén, Uppsala, 198–208.
 58. Temčinas Sergejus 2015: Польский перевод первой суры Корана по рукописям литовских татар: предварительная текстологическая оценка источников XVIII–XX вв. – Kulwicka-Kamińska J., Łapicz Cz., eds., Tefsir tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego: teorija i praktyka badawcza, Toruń, 213–242.
 59. Temčinas Sergejus 2015: Вильнюсский список Послания киевского митрополита Климента Смолятича смоленскому пресвитеру Фоме с толкованиями мниха Афанасия. – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 57(1), Warszawa, 93–115.
 60. Temčinas Sergejus 2015: Сирийская фраза «парехъ мари» в граффито XI в. новгородской Софии и церковнославянский перевод Иеронимова Жития Илариона Великого. – Мельникова Е. А. и др., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 27: Государственная территория как фактор политогенеза: XХVII Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 15–17 апреля 2015 г., Москва, 259–264.
 61. Temčinas Sergejus 2015: L’integrazione culturale del Granducato Lituano e nel Regno di Polonia: la tradizione libraria cirillica in rus’ka mova e i testi in polacco dei tatari di Lituania. – Marti R., Pesenti M. C., eds., Libro manoscritto e libro a stampa del mondo slavo (XV–XX sec.), Roma (Slavica Ambrosiana 5), 3–15.
 62. Temčinas Sergejus 2014: Особое (легендарное) житие Владимира Святославича и библейские сюжеты. – Мельникова Е. А. и др., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 26: Язычество и монотеизм в процессах политогенеза: XХVI Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 16–18 апреля 2014 г., Москва, 267–272.
 63. Temčinas Sergejus 2014: Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (список XVI в.): языковая компетенция и этнические обозначения (еврейский и арамейский языки). – Доўнар Л. І., ред., Слова. Мова. Тэкст. Духоўны патэнцыял кніжнай культуры, Мінск (Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры 5: зборнік навуковых прац), 140–154.
 64. Temčinas Sergejus 2014: Заимствования из древнерусского канона на перенесение мощей Николая Мирликийского (9 мая) в канон на перенесение мощей Саввы Сербского (6 мая). – Археографски прилози 36, 11–20.
 65. Temčinas Sergejus 2014: Славянский канон на перенесение мощей святителя Николая Мирликийского: реконструкция акростиха. – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 7: науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 16–26.
 66. Temčinas Sergejus, Tarelka Michail 2014: Lithuanian incantation in Arabic script from a Tatar manuscript. – Acta Linguistica Lithuanica 71, 11–22.
 67. Temčinas Sergejus 2014: Богородичная тематика в кириллическом рукописном учебнике древнееврейского языка (список XVI в.): толкование др.-евр. ‘almāh. – Морозова Н. А., ред., Славянская письменность Великого княжества Литовского. Характерные черты и специфические особенности: сборник статей, Вильнюс, 249–274.
 68. Temčinas Sergejus 2014: Мессианский смысл последнего гимна Псалтыри в кириллическом рукописном учебнике древнееврейского языка (по списку XVI в.). – Морозова Н. А., ред., Славянская письменность Великого княжества Литовского. Характерные черты и специфические особенности: сборник статей, Вильнюс, 239–248.
 69. Temčinas Sergejus 2014: Библейские цитаты кириллического рукописного учебника древнееврейского языка (список XVI в.): между церковнославянским языком и руськой мовой. – Морозова Н. А., ред., Славянская письменность Великого княжества Литовского. Характерные черты и специфические особенности: сборник статей, Вильнюс, 227–238.
 70. Temčinas Sergejus 2014: Дионисий Хиландарец (Габровец) как автор службы св. Прохору Пшинскому. – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 56(2), 107–115.
 71. Temčinas Sergejus 2014: О вероятном синайском происхождении среднеболгарского Германова сборника 1359 г. – Старобългарска литература 49–50, София, 115–125.
 72. Temčinas Sergejus 2014: К уточнению круга восточнославянских списков XV–XVII веков, восходящих к древнеболгарскому Супрасльскому сборнику XI века. – Slavistica Vilnensis 2014, 31–40 (предварительная публикация: О соотношении Супрасльского сборника с иными Четьими Минеями на март. – Търновски писмена 6, Велико Търново, 276–283).
 73. Temčinas Sergejus 2014: Древнейшая восточнославянская служба Перенесению мощей святителя Николая Мирликийского (9 мая) как переработка переводной службы Перенесению мощей апостола Варфоломея (24 августа). – Slavistica Vilnensis 2014, 17–29.
 74. Temčinas Sergejus 2014: Learning Hebrew in the Grand Duchy of Lithuania: Evidence from a 16th-century Cyrillic manuscript. – Moskovich W., Chlenov M., Torpusman A., eds., The Knaanites: Jews in the Medieval Slavic World, Jerusalem–Moscow (Jews and Slavs 24), 261–281.
 75. Temčinas Sergejus 2014: Печско-мохачский епископ Никанор (Мелентиевич) как автор службы сербскому деспоту Иоанну Бранковичу. – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 56(1), 63–72.
 76. Temčinas Sergejus 2014: Афоно-сербский оригинал супрасльского рукописного комплекта служебных миней середины XVI века и его дальнейшая судьба. – Левшина Ж. Л., ред., Афон и славянский мир 1: материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, 16–18 мая 2013 г., Белград, Афон, 184–192.
 77. Temčinas Sergejus 2013: Греческий гебраизм «кунирони» в граффито XI в. новгородской Софии и церковнославянская гимнография. – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 25: Экономические основы формирования государства в древности и средневековье: XХV Чтения памяти чл.-корр. АН СССР В. Т. Пашуто и памяти чл.-корр. АН СССР А. П. Новосельцева: материалы конференции, 17–19 апреля 2013 г., Москва, 254–259.
 78. Temčinas Sergejus 2013: Jewish attitudes to Byzantium’s troubles? The definition of Hebrew kaftor in the Cyrillic manuscript manual of Hebrew (according to the extant 16th-century copy). – Streikus A., ed., Christians and the Non-Christian Other, Vilnius (Bažnyčios istorijos studijos 6; Lietuvių katalikų mokslų akademijos metraštis 37B), 105–113.
 79. Temčinas Sergejus 2013: Кирилло-мефодиевское протоапракосное Евангелие: структура, состав и богослужебная функция. – Kuczyńska M., Stradomski J., eds., Cyrylometodejski komponent kultury chrześcijańskiej Słowian w regione karpackim. Historia, tradycje, odwołania, Kraków (Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne 8), 49–71.
 80. Temčinas Sergejus 2013: Место создания Предисловия к «Софийскому временнику» по данным языка. – Лингвистическое источниковедение и история русского языка 2012–2013, Москва, 152–160.
 81. Temčinas Sergejus, Miškinienė Galina 2013: О текстологии рукописных китабов литовских татар: Диалог пророка Мухаммеда с шайтано. – Kulwicka-Kamińska J., Łapicz Cz., eds., Tatarzy Wielkiego Księstwa Litewskiego w historii, języku i kulturze, Toruń, 211–230.
 82. Temčinas Sergejus 2013: Упоминание Ефрема Сирина в граффито XI века новгородской Софии. – Дуличенко А. Д., ред., Славистика в Эстонии и за ее пределами, Тарту (Acta Slavica Estonica 3; Slavica Tartuensia 10), 101–108.
 83. Temčinas Sergejus 2013: О греческом происхождении славянской службы Михаилу Воину из Потуки. – Стойкова А., ред., Светци и свети места на балканите 1: Филология. Археография. Текстология: материали от международната конференция, 14–16 юни 2012 г., София (Старобългарска литература 47), 211–221.
 84. Temčinas Sergejus 2013: Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (список XVI в.) и его учебно-методические приемы. – Slavistica Vilnensis 2013 (Kalbotyra 58(2)): XV международный съезд славистов, 20–27 августа 2013 г., Минск: доклады литовской делегации, Вильнюс, 7–33.
 85. Temčinas Sergejus 2013: Pirmoji Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje lietuviškai spausdinta (katalikiška) knyga: hipotetinis 1585 metų ar Mikalojaus Daukšos 1595 metų katekizmas? – Bumblauskas A., Potašenko G., sud., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos istorijos ir tradicijos fenomenai: tautų atminties vietos, Vilnius, 61–79.
 86. Temčinas Sergejus 2012: Типология этнорелигиозных конфликтов в «Слове о законе и благодати» киевского митрополита Илариона. – Чубарьян А. О., ред., Древняя Русь и средневековая Европа: возникновение государств: материалы конференции, Москва, 280–286.
 87. Temčinas Sergejus 2012: Служба Борису и Глебу киевского митрополита Иоанна: реконструкция греческого акростиха в каноне и датировка. – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 24: Миграции, расселение, война как факторы политогенеза: XХIV Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 18–20 апреля 2012 г., Москва, 246–252.
 88. Temčinas Sergejus 2012: О хиландарском происхождении афонско-сербского оригинала супрасльских рукописных служебных миней середины XVI века. – ΚΑΛΟΦΩΝΙΑ 6: науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, Львів, 15–20.
 89. Temčinas Sergejus 2012: Иоанн Дамаскин как вероятный автор древнеболгарской службы константинопольскому патриарху Герману I. – Rocznik Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej 54(1–2), 153–165.
 90. Temčinas Sergejus 2012: Пели ли православные восточные славяне XV–XVI веков псалмы по-древнееврейски. – Pawluczuk U., ed., Język naszej modlitwy – dawniej i dziś, Białystok (Latopisy Akademii Supraskiej 3), 19–26.
 91. Temčinas Sergejus 2012: О времени и условиях становления руськой мовы в качестве литературного языка. – Запрудскi С. М., Цыхун Г. А., ред., Новае слова ў беларусiстыцы. Мовазнаўства: матэрыялы V мiжнароднага кангрэса беларусiстаў, 20–21 мая 2010 года, Мiнск (Беларусiка=Albaruthenica 32), 47–53.
 92. Temčinas Sergejus 2012: Сербский писатель Феодосий Хиландарец как греческий гимнограф. – Creţ Ciure F., Nosilia V., Pavan A., eds., Multa et Varia 2: Studi offerti a Maria Marcella Ferraccioli e Gianfranco Giraudo, Milano (Chaos kai Kosmos: Incontri e scontri di civiltà 1), 597–604.
 93. Temčinas Sergejus 2012: Толкование др.-евр. ‘almāh в рукописном кириллическом учебнике древнееврейского языка (по списку XVI в.). – Мажэйка М. А., ред., Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: вывучэнне і захаванне 4: зборнiк навуковых артыкулаў, Мінск (XVIII Міжнародныя Кірыла-Мяфодзіеўскія чытанні, прысвечаныя Дням славянскага пісьменства і культуры «Кніга ў фарміраванні духоўнай культуры і дзяржаўнасці беларускага народа» 2, 16–18 мая 2012 г, Мінск), 64–73.
 94. Temčinas Sergejus 2012: Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (XVI в.): публикация и общая характеристика памятника. – Meiliūnaitė V., Morozova N., sud., Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai, Vilnius (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 4), 137–180.
 95. Temčinas Sergejus 2012: Бытование древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XVI–XVII веках: новые данные. – Милтенова А., ред., Преоткриване: Супрасълски сборник, старобългарски паметник от X век, София, 195–215.
 96. Temčinas Sergejus 2012: СЕ НЕСТЬ УБИЙСТВО, НО СЫРОРЕЗАНИЕ: Агиографический образ Вифлеемских младенцев как концептуальная основа борисоглебского культа. – Успенский Ф. Б., ред., Именослов: История языка. История культуры, Москва (Труды Центра славяно-германских исследований Института славяноведения РАН 2), 216–230.
 97. Temčinas Sergejus 2011: Молитва Владимира Мономаха: гимнографические источники и датировка. – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 23: Ранние государства Европы и Азии: проблемы политогенеза: XХIII Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 19–21 апреля 2011 г., Москва, 282–286.
 98. Temčinas Sergejus 2011: Послесловие к четьему Апостолу 1183 г. монаха Исайи в супрасльском списке Матвея Десятого 1502–1507 гг. – Kuczyńska M., Stępniak-Minczewa W., Stradomski J., eds., Piśmiennictwo cerkiewnosłowiańskiе i sztuka cerkiewna w kulturzе Wielkiego Księstwa Litewskiego i Korony Polskiej, Kraków (Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne 6), 103–136.
 99. Temčinas Sergejus 2011: Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500–1532 гг.): новые данные. – Беляева И. М., ред., Современные проблемы археографии: сборник статей по материалам конференции, проходившей в Библиотеке РАН, 25–27 мая 2010 г., Санкт-Петербург, 131–137.
 100. Temčinas Sergejus 2011: Кирилло-мефодиевская переводная гомилия на праздник Преполовения Пятидесятницы. – Абисогомян И. В., ред., Лингвокультурное пространство современной Европы через призму малых и больших языков: К 70-летию профессора Александра Дмитриевича Дуличенко, Тарту (Humaniora: Slavica Tartuensia 9), 155–166.
 101. Temčinas Sergejus 2011: Издания Франциска Скорины в библиотеке Супрасльского Благовещенского монастыря: книжная опись 1557 г. – Святлоў Б. У., ред., Беларуская кніга ў кантэксце сусветнай кніжнай культуры: гісторыя і сучаснасць 3: зборнік навуковых прац, Мінск, 104–120.
 102. Temčinas Sergejus 2011: Виленский список со скорининского издания Книги пророка Даниила. – Kawalou S., Kojder M., eds., Dziedzictwo kulturowe Wielkiego Księstwa Litewskiego: W 400. rocznicę Unii Lubelskiej, Lublin, 25–35.
 103. Temčinas Sergejus 2011: Обращение Литовской митрополии к константинопольскому патриарху Иоакиму I по вопросу о двух агнцах при поставлении пресвитера. – Pawluczuk U., ed., Kościół prawosławny na Bałkanach i w Polsce – wzajemne relacje oraz wspólna tradycja, Białystok (Latopisy Akademii Supraskiej 2), 135–139.
 104. Temčinas Sergejus 2011: Кириллический рукописный учебник древнееврейского языка (XVI в.) и Виленский ветхозаветный свод. – Knygotyra 57, 86–99.
 105. Temčinas Sergejus 2011: Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėse XIV–XVIII amžiuje: protestantų ir unitų tradicijos. – Lietuvos istorijos studijos 28, 44–59.
 106. Temčinas Sergejus 2010: Лит. vyrèsnis ‘старший’ и десубстантивные формы сравнительной степени литовских прилагательных. – Завьялова М. В., Цивьян Т. В., ред., Топоровские чтения I–IV. Избранное, Москва, 325–330.
 107. Temčinas Sergejus 2010: Сколько книг было в Супрасльском Благовещенском монастыре в 1532 году. – Здабыткi 12: дакументальныя помнiкi на Беларусi, Мiнск, 68–75.
 108. Temčinas Sergejus 2010: О возможном восточном происхождении мифа о Совии, изложенного в Иудейском хронографе 1262 года. – Senoji Lietuvos literatūra 29, 19–30.
 109. Temčinas Sergejus 2010: Роль Матвея Десятого в православной культуре Великого княжества Литовского. – Pawluczuk U., ed., Prawosławmi w dziejach Rzeczypospolitej, Białystok (Latopisy Akademii Supraskiej 1), 27–35.
 110. Temčinas Sergejus 2009 [2010]: Матвей Десятый и составление третьей (литовской) редакции Измарагда. – Slavistica Vilnensis 2005–2009 (Kalbotyra 54(2)): Литовцы и славяне: взаимодействие языков и культур в истории и современности, 169–178.
 111. Temčinas Sergejus 2010: Рукописи кимбаровского собрания Супрасльского Благовещенского монастыря (1532–1557 гг.). – Knygotyra 54, 173–185.
 112. Temčinas Sergejus 2010: Сын двух отцов: киевский князь Святополк Окаянный как второй Каин. – Bertolissi S., Salvatore R., eds., Forma formans 2: Studi in onore di Boris Uspenskij, Napoli: M. D’Auria editore, 177–186.
 113. Temčinas Sergejus 2010: О реакции Константинополя на поставление киевского митрополита Илариона. – Успенский Ф. Б., ред., Именослов: История языка. История культуры, Санкт-Петербург (Труды Центра славяно-германских исследований Института славяноведения РАН 1), 180–192.
 114. Temčinas Sergejus 2010: Język ruski (mowa prosta) w cerkiewnych księgach prawosławnych i unitów. – Dobrowolski R., Zemło M., eds., Śladami unii brzeskiej, Lublin–Supraśl (Acta Collegii Suprasliensis 10), 117–124.
 115. Temčinas Sergejus 2009: Слово о законе и благодати киевского митрополита Илариона и Προθεωρία Николая Андидского. – Мельникова Е. А., ред., Восточная Европа в древности и средневековье 21: Автор и его источник: восприятие, отношение, интерпретация: XХI Чтения памяти члена-корреспондента АН СССР В. Т. Пашуто: материалы конференции, 14–17 апреля 2009 г., Москва, 318–323.
 116. Temčinas Sergejus 2009: О греческом происхождении славянского канона св. Димитрию Солунскому. – Старобългарска литература 41–42: юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на Красимир Станчев и Александър Наумов, София, 46–52.
 117. Temčinas Sergejus 2009: Функционирование руськой мовы и иерархия церковных текстов. – Studia Russica 23, 226‒234.
 118. Temčinas Sergejus 2009: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos rusėniškoji literatūra kaip kultūrinės integracijos modelis. – Bumblauskas A., Potašenko G., sud., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir tautiniai naratyvai, Vilnius, 53‒85.
 119. Temčinas Sergejus 2009: Голгофский крест над ветхозаветной скинией на гравюрном портрете Франциска Скорины. – Temčinas S. ir kt., red., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kalbos, kultūros ir raštijos tradicijos, Vilnius (Bibliotheca Archivi Lithuanici 7), 152‒168.
 120. Temčinas Sergejus 2009: Методика отождествления кирилло-мефодиевских гомилий. – Besters-Dilger J., Rabus A., eds., Text – Sprache – Grammatik. Slavisches Schrifttum der Vormoderne: Festschrift für Eckhard Weiher, München‒Berlin (Die Welt der Slaven. Sammelbände 39), 125‒137.
 121. Temčinas Sergejus 2009: Поставление киевского митрополита Илариона в свете грузинского Жития Георгия Святогорца. – Christians D., Stern D., Tomelleri V. S., eds., Bibel, Liturgie und Frömmigkeit in der Slavia Byzantina: Festgabe für Hans Rothe zum Geburtstag, München‒Berlin, (Studies on Language and Culture in Central and Eastern Europe 3), 345‒358.
 122. Temčinas Sergejus 2009: О семантической эволюции лит. laĩkas, лтш. laiks ‘время’. – Иванов В. В., ред., Балто-славянские исследования 18: сборник научных трудов, Москва, 326–341.
 123. Temčinas Sergejus 2008: Ankstyvųjų krikščionių ginčų atspindžiai XI amžiaus Kijevo Rusioje. – Alekna D., sud., Saeculo primo: Romos imperijos pasaulis peržengus „naujosios eros“ slenkstį, Vilnius (Christiana Tempora 3), 358–372.
 124. Temčinas Sergejus 2008: Слово о законе и благодати киевского митрополита Илариона и раннехристианская полемика. – Ruthenica 7, 30–40.
 125. Temčinas Sergejus 2008: Skhariya and Skoryna: On the sources of Vilnius Old Testament Florilegium (F 19–262). – Lempertienė L., ed., Pinkas 2: Annual of the Culture and History of East European Jewry, Vilnius, 9–33.
 126. Temčinas Sergejus 2008: Деятельность Мефодия в монастыре Полихрон. – Slavica 37: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis, Debrecen, 67–76.
 127. Temčinas Sergejus 2008: Bažnytinės knygos rusėnų kalba ir religiniai identitetai slaviškose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos žemėse XIV–XVIII a.: stačiatikių tradicija. – Potašenko G., red., Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos tradicija ir paveldo „dalybos“, Vilnius, 129–156.
 128. Temčinas Sergejus 2007: Апокрифический источник Предисловия Франциска Скорины к Посланию к римлянам апостола Павла. – Senoji Lietuvos literatūra 24, 101–109.
 129. Temčinas Sergejus 2007: Супрасльский список Хроники Георгия Амартола середины XVI века и его антиграф 1494 года. – Knygotyra 49, 68–86.
 130. Temčinas Sergejus 2007: Происхождение названия Малой подорожной книжки Франциска Скорины в свете описи Супрасльского монастыря 1557 года. – Laskowski R., Mazurkiewicz R., eds., Amoenitates vel Lepores Philologiae, Kraków, 456–464.
 131. Temčinas Sergejus 2007: О переводном характере древнейшей службы Кириллу Философу: ЯКО ИЗБЬРАНА СТРЕЛА ЕММЕНА В ТОУЛЕ. – Hock W., Meier-Brügger M., eds., Darъ slovesьny: Festschrift für Christoph Koch zum 65, Geburtstag, München, 289–295.
 132. Temčinas Sergejus 2007: О греческом происхождении древнейшей службы Кириллу Философу. – Rothe H., Christians D., eds., Liturgische Hymnen nach byzantinischem Ritus bei den Slaven in ältester Zeit: Beiträge einer internationalen Tagung, Bonn, 7.–10. Juni 2005, Paderborn etc. (Abhandlungen der Nordrhein-Westfälischen Akademie der Wissenschaften 117; Patristica Slavica 15), 328–339.
 133. Temčinas Sergejus 2006: О бытовании древнеболгарского Супрасльского сборника в Великом княжестве Литовском в XV–XVI веках. – Будрайтис Ю. и др., ред., Этнокультурные и этноязыковые контакты на территории Великого княжества Литовского: материалы международной научной конференции, Москва, 175–189.
 134. Temčinas Sergejus 2006: Схария и Скорина: Об источниках Виленского ветхозаветного свода (F 19–262). – Senoji Lietuvos literatūra 21, 289–316.
 135. Temčinas Sergejus 2006: О времени появления Супрасльской летописи (списка 1519 г.) в Супрасльском монастыре. – Ruthenica 5, 151–161.
 136. Temčinas Sergejus, Morozova Nadiežda 2005: Древнейшие рукописи Супрасльского Благовещенского монастыря (1500–1532 гг.). – Charkiewicz J., ed., Z dziejów monasteru supraskiego: materiały międzynarodowej konferencji naukowej „Supraski monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy i jego historyczna rola w rozwoju społeczności lokalnej i dziejach państwaˮ, 10–11 czerwca 2005 r., Supraśl–Białystok, 117–140.
 137. Temčinas Sergejus 2004: Писцы Синайской псалтыри по данным орфографии: написание буквы ОТЪ (омеги). – Dürrigl M.-A., Mihaljević M., Velčić F., eds., Glagoljica i hrvatski glagolizam: Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100. obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta, 2.–6. listopada 2002., Zagreb–Krk, 499–513.
 138. Temčinas Sergejus 2004: Этапы становления славянской гимнографии (863–около 1097 года). Часть вторая. – Флоря Б. Н., ред., Славянский мир между Римом и Константинополем, Москва (Славяне и их соседи 11), 53–94.
 139. Temčinas Sergejus 2004: Этапы становления славянской гимнографии (863–около 1097 года). Часть первая. – Славяноведение 2, 18–55.
 140. Temčinas Sergejus 2003: Бывшая рукопись белградской Народной библиотеки (сербский октоих 1353 года, № 213) в Гарварде. – Slavistica Vilnensis 2003 (Kalbotyra 52(2)), 197–204. Reprinted in: Археографски прилози 29–30, Београд, 2007–2008, 47–54.
 141. Temčinas Sergejus 2003: Сербский столпный апракос Равулы (ок. 1353 г.): происхождение, особенности языка, структура. – Slavistica Vilnensis 2003 (Kalbotyra 52(2)), 131–177.
 142. Temčinas Sergejus 2003: Церковнославянский Недельный октоих как функциональная разновидность Общей минеи. – Slavistica Vilnensis 2003 (Kalbotyra 52(2)), 101–129.
 143. Temčinas Sergejus, Morozova Nadiežda 2002: Церковнославянские рукописи Национального музея Литвы (предварительный список). – Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51(2)), 135–142.
 144. Temčinas Sergejus, Morozova Nadiežda 2002: Церковнославянские рукописи Литовской национальной библиотеки им. М. Мажвидаса (предварительный список). – Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51(2)), 117–134.
 145. Temčinas Sergejus 2002: Литературная параллель к Пространному житию Кoнстантина-Кирилла Философа: ‘Бог наш – как морская глубина’ (гл. 6). – Slavistica Vilnensis 2002 (Kalbotyra 51(2)), 7–12.
 146. Temčinas Sergejus 2002: Прение римского папы Сильвестра I с раввином Замбрием и кирилло-мефодиевская традиция. – Schreiner P., Strakhov O., eds., XΡΥΣΑΙ ΠΥΛΑΙ – ЗЛАТАЯ ВРАТА: Essays presented to Ihor Ševčenko on his eightieth birthday by his colleagues and students (Palaeoslavica 10/2), Cambridge (Massachusetts), 229–247.
 147. Temčinas Sergejus 2001: Еще четыре листа из среднеболгарского Драгиина четвероевангелия. – Галинская Е. А., Клобуков Е. В., сост., Языковая система и ее развитие во времени и пространстве: сборник научных статей к 80-летию профессора Клавдии Васильевны Горшковой, Москва, 195–198.
 148. Temčinas Sergejus 2001: Столпный апракос – еще один неизвестный структурный тип славянского служебного Евангелия (по рукописям XIII–XVI веков). – Баранкова Г., ред., Библия в духовной жизни, истории и культуре России и православного славянского мира: К 500-летию Геннадиевской Библии: cборник материалов международной конференции, 21–26 сентября 1999 г., Москва, 127–159.
 149. Temčinas Sergejus 2001: Почему древнеславянский календарный сборник кратких житий был назван Прологом (Об одном палеославистическом недоразумении). – Славяноведение 2, 3–21.
 150. Temčinas Sergejus 2001: Интеллектуальное или философско-догматическое молчание Древней Руси? (по поводу книги Ф. Томсона Рецепция византийской культуры в средневековой Руси). – Slavistica Vilnensis 2001 (Kalbotyra 50(2)), 31–56.
 151. Temčinas Sergejus 2000: О германском происхождении лит. narvas ‘клетка’. – Linguistica Baltica 8, 189–198.
 152. Temčinas Sergejus 2000: Лит. padargas ‘орудие; орган (тела)’ и слав. *podorgъ ‘подол, край одежды’. – Res Balticae 6, 85–93.
 153. Temčinas Sergejus 2000: О возможном балканском влиянии на структуру церковнославянских богослужебных книг ВкЛ и Польского Королевства. – Studia Russica 18, 275–280.
 154. Temčinas Sergejus 2000: Редкие лексические варианты Ватиканского палимпсеста. – Stępniak-Minczewa W., Boryś W., eds., СЪКРОВИЩЕ СЛОВЕСЬНОЕ: studia slawistyczne ofiarowane profesorowi Jerzemu Ruskowi na 70. urodziny, Kraków, 221‒225.
 155. Temčinas Sergejus 2000: О развитии письменной культуры Восточной Болгарии до 971 года. – Slavistica Vilnensis 2000 (Kalbotyra 49(2)), 61–77.
 156. Temčinas Sergejus 2000: О происхождении аномальной нумерации чтений после Пятидесятницы в сербском полноапракосном евангелии № 8 Хиландарского монастыря. – Slavistica Vilnensis 2000 (Kalbotyra 49(2)), 37–50.
 157. Temčinas Sergejus 1999: Неизвестный структурный тип славянского служебного Евангелия. – Valoda-1997: Daugavpils Pedagoģiskās universitātes Humanitārās fakultātes VII Zinātniskie lasījumi: Teksts un kultūra, metodika, Daugavpils, 113‒118.
 158. Temčinas Sergejus 1999: Состав дневных евангельских чтений в церковнославянских литургических рукописях. – Slavistica Vilnensis 1999 (Kalbotyra 48(2)), 173–197.
 159. Temčinas Sergejus 1999: К установлению кирилло-мефодиевской системы нумерации воскресных дней пасхального цикла. – Slavistica Vilnensis 1999 (Kalbotyra 48(2)), 35–50.
 160. Temčinas Sergejus 1999: Типы православного славянского богослужения в XI–XIII веках в связи со структурными разновидностями служебного Евангелия и иных литургических книг. – Blahová E., Šlaufová E., eds., Palaeoslovenica 1999: In honorem Zoe Hauptová, Praha (Slavia 2), 191–211.
 161. Temčinas Sergejus 1999: Что представляла собой первая славянская книга, переведенная с греческого Кириллом и Мефодием. – Byzantinoslavica 60(1), 114–154.
 162. Temčinas Sergejus 1998: О родстве псковского Явилова четвероевангелия ок. 1341 года с западноболгарскими тетрами XIII–XIV веков. – Župerka K., sud., Teksto analizė ir interpretacija: tarptautinės konferencijos pranešimai, 1998 m. lapkričio 11–12 d., Šiauliai, 177‒181.
 163. Temčinas Sergejus 1998: Текстологическая история Добромирова евангелия по данным внутренней реконструкции. – Македонски јазик 45–47 (1994–1996), 81–106.
 164. Temčinas Sergejus 1998: Пасхально-воскресный апракос – неизвестный структурный тип славянского служебного Евангелия. – Ученые записки Российского Православного Университета ап. Иоанна Богослова 4, Москва, 61–79.
 165. Temčinas Sergejus 1998: Происхождение лит. skanùs ‘вкусный’ в свете структурных и семантических особенностей u-основных прилагательных. – Морозова Н., ред., Язык. История. Культура: cборник статей, посвященный шестидесятилетию профессора Валерия Николаевича Чекмонаса (Slavistica Vilnensis 1997 (Kalbotyra 46(2)), Вильнюс, 64–70.
 166. Temčinas Sergejus 1998: Дистрибуция омеги в тексте Остромирова евангелия и история славянского краткого апракоса. – Szcześniak K., Wątróbska H., eds., Tematy: Księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin profesora Leszka Moszyńskiego (Slawistyka 9), Gdańsk, 418‒425.
 167. Temčinas Sergejus 1998: Писцы Синайской псалтыри по данным орфографии: диграфное и лигатурное написание št. – Гудков В. П. (ред.), Международный филологический сборник в ознаменование 150-летия со дня рождения Ф.Ф. Фортунатова, Москва, 104–115.
 168. Temčinas Sergejus 1998: Текстологическая семья Мстиславова евангелия: новые данные о группировке древнерусских списков полного апракоса. – Slavistica Vilnensis 1998 (Kalbotyra 47(2)): XII международный съезд славистов, 27.08–2.09.1998, Краков: доклады литовской делегации, Вильнюс, 133–233.
 169. Temčinas Sergejus 1997: Реликты трехъюсовой глаголической орфографии в Саввиной книге. – Лашкова Л., ред., Общност и многообразие на славянските езици: cборник в чест на проф. Иван Леков, София, 314–317.
 170. Temčinas Sergejus 1997: О разграничении лексических архаизмов и инноваций в церковнославянском тексте: варианты КЪНИЖЬНИКЪ и КЪНИГЪЧИИ в списках Евангелия XI–XVI вв. – Slavistica Vilnensis 1995 (Kalbotyra 45(2)), 64–81.
 171. Temčinas Sergejus 1997: Текстологическая история Баницкого евангелия по данным внутренней реконструкции. – Palaeobulgarica 21(1), 48–62.
 172. Temčinas Sergejus 1997: История формирования славянского краткоапракосного Евангелия: попытка обобщения. – Slavia 66(1), 21–34.
 173. Temčinas Sergejus 1997: Гимнографическое творчество Григория Цамблака: вильнюсский список службы с житием Иоанну Новому Сучавскому, 2 VI. – Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim 2, Kraków, 143–203.
 174. Temčinas Sergejus, Morozova Nadiežda 1997: Об изучении церковнославянской письменности Великого княжества Литовского. – Krakowsko-Wileńskie studia slawistyczne: Seria poświęcona starożytnościom słowiańskim 2, Kraków, 7‒39.
 175. Temčinas Sergejus 1996: Кентумно-сатемные дублеты в литовской гидронимии. – Res Balticae 2, 27–37.
 176. Temčinas Sergejus 1996: Текстологическая значимость церковнославянской лексики: восточноболгарская лексика в древнерусском Мстиславовом евангелии. – Славяноведение 1, 63–72.
 177. Temčinas Sergejus 1996: Установление направления правки в церковнославянском тексте: формы имперфекта в Остромировом евангелии. – Горшкова К. В., Ремнева М. Л., ред., Актуальные проблемы русистики. Диахрония и синхрония, Москва (Вопросы русского языкознания 6), 7–19.
 178. Temčinas Sergejus 1995: Взаимоотношения литовских прилагательных на –nus и –nas по данным славизмов. – Res Balticae 1, 41–59.
 179. Temčinas Sergejus 1995: О выражении страдательного значения в старославянском евангельском переводе. – Bartoszewicz A., Pawłowa R., eds., Tradycje Cyryla i Metodego w językach i literaturach słowiańskich: Język piśmiennictwa słowiańskiego do XIV wieku, Warszawa, 79‒89.
 180. Temčinas Sergejus 1995: Неоднородность текста Ассеманиева евангелия: употребление юса малого йотированного. – Вестник Московского университета 9: Филология 3, Москва, 69–76.
 181. Temčinas Sergejus 1995: Typological parallelism of *u-stem adjective transformation in Lithuanian and Slavic. – Smoczyński W., ed., Analecta Indoeuropaea Cracoviensia: Ioannis Safarewicz memoriae dicata, Kraków, 443‒447.
 182. Temčinas Sergejus 1994: Конкуренция литовских прилагательных на –nus и –us. – Linguistica Baltica 3, 39–60.
 183. Temčinas Sergejus 1994: Происхождение литовских прилагательных на –lus по данным внутренней реконструкции. – Baltistica 28(2), 31–47.
 184. Temčinas Sergejus 1994: Несклоняемые формы имени Иисус в церковнославянских списках Евангелия XI–XIV вв. – Koroļova J., Kuzņecovs A., eds., Lingvistiskais krājums. Humatitārās fakultātes III zinātniskie lasījumi „Valoda: teorija, vēsture, metodika, Daugavpils, 57‒62.
 185. Temčinas Sergejus 1993: Конкуренция литовских прилагательных на –lus и –us: (по данным Lietuvių kalbos žodynas). – Linguistica Baltica 2, 91‒107.
 186. Temčinas Sergejus 1993: Было ли краткоапракосное Евангелие первой славянской книгой, переведенной с греческого. – Успенский Б. А., Шевелёва М. Н., ред., Исследования по славянскому историческому языкознанию: памяти профессора Г. А. Хабургаева, Москва, 13–29.
 187. Temčinas Sergejus 1991: Дистрибуция глагольных разночтений в древнейших славянских списках Евангелия и объем первоначального перевода. – Хабургаев Г. А., Бартошевич А., ред., Исследования по глаголу в славянских языках. История славянского глагола, Москва, 9–41.
 188. Temčinas Sergejus 1987: О возможности реконструкции объема и состава текста первого славянского перевода с греческого. – Вестник Московского университета 9: Филология 6, 46–50.
 189. Temčinas Sergejus 1986: Славянские глаголы на –nąti и основы с –n– и –sta балтийских языков. – Baltistica 22(2), 29–34.
 190. Temčinas Sergejus 1986: Семантика –n– и –sta глагольных основ литовского языка. – Kalbotyra 37(1), 87–98.

Temčinas Sergejus 2019: Jos Schaeken, Voices on Birchbark: Everyday Communication in Medieval Russia (= Studies in Slavic and General Linguistics 43), Leiden, Boston: Brill, 2019, 212 p. [recenzija]. – Baltistica 55(1), 190‒194. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2416/2351.

Other Members