Grasilda Blažienė

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė

Vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1993 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Sembos prūsų vietovardžiai. 2007 m. rugsėjo 14 d. atliko habilitacijos procedūrą Vilniaus universitete (Prūsų vietovardžiai kaip savarankiško tyrimo objektas). 2011 m. suteiktas docento, 2007 m. – profesoriaus pedagoginis vardas. Nuo 2014 m. yra Lietuvos MA tikroji narė.

Stažavosi Vokietijos slaptajame valstybiniame archyve „Prūsijos kultūros paveldas“ (2000, 2001, 2005, 2007, 2011, 2014 m.), Prahos (2014, 2015, 2016 m.), Halės (2014 m.) archyvuose.

Mokslinių tyrimų sritys: prūsų resp. baltų onomastika, prūsistika ir baltistika, lyginamoji kalbotyra, kalbotyros istorija, šiuolaikinės kalbotyros kryptys ir metodai, Mažosios Lietuvos kultūros istorija, senųjų rankraščių paleografinė ir lingvistinė analizė, vertimo teorija ir praktika.

Profesorė nuosekliai tiria senosios prūsų kalbos vietovardžius ir asmenvardžius, užfiksuotus neskelbtuose šaltiniuose – daugiausia lotyniškai ir vokiškai rašytuose Prūsijos hercogystės dokumentuose. Dėl ilgamečio darbo į mokslinę apyvartą pateko nemenkas onomastinių duomenų pluoštas, papildęs žinias apie fragmentiškai paliudytą senąją prūsų kalbą. Savo iniciatyva profesorė subūrė mokslininkų komandą, su kuria pradėjo leisti seriją, pavadintą prūsų kalba Billēmai bhe ersinnimai (Bylojame ir pažįstame).

Pagrindinė tarptautinių konferencijų pranešimų tematika – prūsų vardyno tyrimo problemos, onomastikos tyrimai kalbų kontaktų atžvilgiu, baltistikos resp. prūsistikos tyrimų perspektyvos, prūsiškų tikrinių vardų lotynų ir vidurio vokiečių kalba užrašytuose šaltiniuose tyrimo ypatumai.

 1. Aleknavičienė Ona, Blažienė Grasilda 2020: Povilas Frydrichas Ruigys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-265-2.
 2. Blažienė G., Trumpa E. Gelumbeckaitė J., Adamonytė V., 2016, Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis II. ISBN 978-609-411-179-2. Internetinė prieiga www.prusija.lki.lt
 3. Blažienė G., Trumpa E. Gelumbeckaitė J., Adamonytė V., 2014, Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis II. ISBN 978-609-411-139-6. Internetinė prieiga www.prusija.lki.lt
 4. Blažienė G., Trumpa E., Gelumbeckaitė J., Adamonytė V. 2013: Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis ISBN 978-609-411-106-8. Internetinė prieiga prusija.lki.lt
 5. Blažienė G. 2012: Heiligenbeil // Mamontovo. Königsberg // Kaliningrad. Tapiau // Gvardejsk. Wehlau // Znamensk. – Deutsches Ortsnamenbuch. Herausgegeben von Manfred Niemeyer. Berlin: De Gruiter, 2012, 253; 325; 624; 673. ISBN 978-3-11-018908-7, e-ISBN 978-3-11-025802-8.
 6. Blažienė G., 2005, Baltische Ortsnamen in Ostpreußen. Hydronymia Europaea; Sonderband III. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 413 p., 1 žemėlapis. ISBN 10: 3-515-08845-8 (ISBN 13: 978-3-515-088845-9).
 7. Blažienė G., 2000, Die baltischen Ortsnamen im Samland. Hydronymia Europaea; Sonderband II. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 187 p., 1 žemėlapis.

Monografijų, knygų skyriai

 1. Blažienė G. 2014: Diliai–Dirvoliakalnis. – Lietuvos vietovardžių žodynas 2, C–F . [Laimutis Bilkis, Grasilda Blažienė, Milda Norkaitienė … [et al.]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 276–290. ISBN 978-609-411-135-8.
 2. Blažienė G., 2018: Guidžiai–Guotinis (347–362), Guožai–Guptilčiai (362–363). – Lietuvos vietovardžių žodynas 3, G–H. [V. Adamonytė, L. Bilkis, G. Blažienė, D. Kačinaitė-Vrubliauskienė, M. Norkaitienė, A. Ragauskaitė, M. Razmukaitė, D. Sviderskienė, atsak. red. L. Bilkis]. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2018. ISBN 978-609-411-214-0 (III tomas); ISBN 978-9955-704-71-3 (bendras).
 3. Laimutis Bilkis, Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė, Dalia Sviderskienė 2021: Lietuvos vietovardžių žodynas. IV tomas. I-J,  ats. red. Laimutis Bilkis. ISBN 978-609-411-293-5 (IV tomas) ISBN 978-9955-704-71-3, 311 p.
 1. Blažienė G., 1986, Keletas pastabų dėl prūsų Sembos mikrotoponimų, – Baltistica XXII (2), 37–42.
 2. Blažienė G., 1989, Vietovardžiai su *kaim– Semboje, – Baltistica III, (1) priedas, 18–25.
 3. Blažienė G., 1995, Nauji prūsų vardyno duomenys, – Baltistica XXX (2), 93–104.
 4. Blažienė G., 1998, Dėl XVI–XVII a. Sembos vietovardžių, – Baltistica V priedas, 59–78.
 5. Blažienė G., 1998, Die altpreussischen Ortsnamen anthroponymischer Herkunft, – Colloqium pruthenicum secundum. Krakow Universitas, 25–37.
 6. Blažienė G., 1999, Zu den altpreussischen Ortsnamen des Samlandes, – Darbai ir dienos. 1999 10 (19), Kaunas, 59–69.
 7. Blažienė G., 1999, Sembos vietovardžiai Rytprūsių foliantuose, – Acta linquistica lithuanica (Lietuvių kalbotyros klausimai), XLI, Vilnius, 96–100.
 8. Blažienė G., 2001, Stand und Aufgaben der altpreussichen Onomastik, – Namenkundliche Beiträge Wolfgang P. Schmid zum 70. Geburtstag. Akademie der Wissenschaften und der Literatur. Mainz: Franz Steiner Verlag Stuttgart, 47–60.
 9. Blažienė  G.,  2001, Die altpreussischen Ortsnamen im Samland mit dem  Suffix *-rt-, – Res Balticae 7. Pisa: ECIG, 33–55.
 10. Blažienė G., 2002, Sembos vietų vardai – istorijos šaltinis, – Istorija LIII. Vilnius, 15–21.
 11. Blažienė G ., 2002, Sembos oikonimų variantai ir jų santykis su krašto raidos istorija, – Istorija LIV. Vilnius, 34–40.
 12. Blažienė G., 2003, Zur altpreussischen Namenforschung, – Indogermanische Forschungen, 108 Band. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 267–278.
 13. Blažienė G., 2003, Zu den neu entdeckten altpreussischen Ortsnamen südlich vom Pregel, – Res Balticae 9. Pisa: Tep, 109–118.
 14. Blažienė G., 2004, On the Subject of Old Prussian Estate Names, – Studies in Baltic and Indo-Europaen Linguistics: in honor of William R. Schmalstieg (edited by Philip Baldi, Pietro U. Dini). V. 254, 27–32.
 15. Blažienė  G., 2005, Prūsų žemėvardžių tyrinėjimo problemos, – Baltistica VI priedas, 27–39.
 16. Blažienė G., 2006, Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen, – Indogermanische Forschungen. Bd. 111, Walter de Gruyter Berlin-New York, 305–319.
 17. Blažienė G., 2006, Dėl prūsų helonimų. – Baltų onomastikos tyrimai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 70–86.
 18. Blažienė G., 2007, Noch einmal zu den altpreussischen Oikonymen im Samland, – Res Balticae 11. Livorno: Books&Company, 35–43.
 19. Blažienė G., 2007, Zu den lettisch-altpreussischen Entsprechungen, – Onomastica Lettica 3, Rīga: Latviešu valodas institūts, 32–57.
 20. Blažienė G., 2008, Oikonimai su *kaim– Rytų Prūsijoje, – Istorija 72, 10–20.
 21. Blažienė G., 2009, Zu den altpreussischen dehydronymischen Oikonymen (2), – Baltoslavianskije issledovanija XVII, Moskva: Jazyki slavianskich kultur, 254–261.
 22. Blažienė G., 2010, Zu den lettisch-altpeussischen Entsprechungen. – Onomastica Lettica, 3.Riga, 32–57.
 23. Blažienė G., 2011, Dėl prūsų vardyno medžiagos Rytprūsių foliante 911 a. – Baltų onomastikos tyrimai 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, ISBN 978-609-411-068-9, 31–39.
 24. Blažienė G., 2011, Familiennamen aus dem Altpreußischen im Deutschen. – Familiennamen im Deutschen Erforschung und Nachschlagewerke. Familiennamen aus fremden Sprachen im deutschen Sprachraum.Bd. 2. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 105–129. ISBN 978-3-86583-500-0, 105–129.
 25. Blažienė G., 2011, О балтийских ойконимах Калининградской области. – Культурное наследие Восточной Пруссии: сборник статей. Ч. 1. Калининград, 78–95. ISBN 978-609-411-065-8.
 26. Blažienė G. 2011, Dėl prūsų asmenvardžių. – Inveniens quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys, skirtas Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui prof. habil. dr. Algirdui Gaižučiui. Sudarytojai: Grasilda Blažienė, Sandra Grigaravičiūtė, Aivas Ragauskas. Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, ISBN 978-9955-20-655, 173–185.
 27. Blažienė G., 2011, Der Begriff locus in den Ordensdokumenten. – Индоевропейское языкознание и классическая филология XV: матерялы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского : 20–22 июня 2011 г. Санкт-Петербург: Наука, ISBN 9785020382619,  57–68. Internetinė prieiga: http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2011/tronsky2011.pdf
 28. Blažienė G., 2012, Altpreußische Eigennamen in den auf Latein und Mitteldeutsch verfassten Quelle. – Индоевропейское языкознание и классическая филология XVI: матерялы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского : 18–20 июня 2012 г. Санкт-Петербург: Наука, ISBN 978-5-02-038298-5, 58–73. Internetinė prieiga: http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2012/tronsky2012.pdf
 29. Blažienė G., 2012, Dar viena Jono Bretkūno duktė? – Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai / Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija, ISBN 9786094202322, Vilnius: Petro ofsetas, 11–29.
 30. Blažienė G., 2012, Probleme der altpreussischen Gewässernamenforschung. – I nomi nel tempo e nello spazio, Atti del XXII Congresso di Scienze onomastiche, Pisa, 29 agosto-4 settembre 2005, 5. A cura di M.G. Arcamone, D.Bremer, D. De Camilli, B. Porcelli. Pisa: ETC. ISBN 978-884672954-5, 494–502.
 31. Blažienė G., 2013, Altpreußische Eigennamen als Gegenstand selbstständiger Untesuchungen. –Namen un Appelative der älteren Sprachschichten. Vorträge gehalten. Anläßlichhh der von der Akademie der Wissenschaften vom 18. bis 20. September in Göttingen durchgeführten Tagung ,,Namen und Appelative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe un benachbarten Gebiete. Ortsnamen zwichen Rhein und Elbe. Onomastik im europäischen Raum. Beiheft 1. Hrsg. Von Kirstin Casemir. Münster, 2013.
 32. Blažienė G., 2013, Deappellativische Ortsnamen im Samland – Baltu filoloģija, 22 (1). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, ISSN 1691-0036, 5–26.
 33. Блажене Г., 2013, Исследованиебалтийской ономастики в европейском контексте. – Azərbaycanşünasliğin aktual problemləri. IV Beynəlxalq elmi konfransin. Materiallari, 10–4 may 2013 cü il. Baki: Baki Slavyan universiteti, 2013, 135–141.
 34. Blažienė G., 2013, Noch einmal zum Altpreußischen und zu den altpreußischen Eigennamen in den geschichtlichen Quellen des Deutschen Ordens. – Индоевропейское языкознание и классическая филология XVI I: матерялы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского 24–26 июня 2013 г. Санкт-Петербург: Наука, ISSN 2306-9015, 66–78. Internetinė prieiga: http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2013/tronsky2013.pdf
 35. Blažienė G., 2014, Dar apie Prahos rankraštinį vokiečių-lietuvių kalbos žodyną – Acta Linguistica Lithuanica T. 71, ISSN 1648-4444, 265-291.
 36. Blažienė G., 2015, Altpreußische Toponyme als Gegenstand selbstständiger Untersuchungen. – Namen und Appellative der älteren Sprachschichten. Vorträge gehalten anläßlich der von der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen vom 18. bis 20. September in Göttingen durchgeführten Tagung ,,Namen und Appellative der älteren Sprachschichten zwischen Rhein und Elbe und benachbarter Gebiete“. Hrsg. von Kirstin Casemir. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, ISSN 1865-3308, ISBN 978-3-8300-8510-2, 41–61.
 37. Blažienė G., 2015, Kalbos lemtis ir likimas. – Nerimas 3: išsaugoti Lietuvos valstybę, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, ISBN 9789986080466, 17–50.
 38. Blažienė G., 2017, Altpreußische Eigennamen als Quelle der altpreußischen Lexik. – Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi, Novi Ligure: Edizioni Joker, ISBN-13: 978887536404-5, 63–85.
 39. Blažienė G., 2017. Altpreußische Eigenamen als Quelle der altpreußischen Lexik. – Incontri Baltistici in Pisa. Studi e saggi. Studia Baltica Pisana. A cura di Petro U. Dini. I Edizione Marzo 2017, Novi Ligure: Edizione Joker, 63–85. ISBN – 13: 978887536404-5.
 40. Blažienė G., 2017. Vokiečių Ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai. – Vertimo studijos 10, 7–19. Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/vertimo-studijos/issue/view/997; DOI:https://doi.org/10.15388/VertStud.2017,10.11.266.
 41. Blažienė G., 2018. Zu den russischen Personennamen in den Folianten des Deutschen Ordens. –Индоевропейское языкознание и классическая филология-XXII (чтения памяти ИМТронского). Материалы Международной конференции, проходившей 18–20 июня 2018 г. / Отв. редактор Н. Н. Казанский. Первый полутом. СПб.: Наука, c. 109–75. Prieiga internete:https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2018_01.pdf; DOI:10.30842/ielcp230690152209.
 42. Blažienė G., 2018. Personennamen – Zeugen der Lebensfäfigkeit des Volkes. – Uralica Onomastica 13.Edited by Mariann Slíz, Justyna Walkowiak, Debrecen–Helsinki, 149–162. Prieiga internete http://mnytud.arts.inideb. hu/onomural/. ISSN 1586-3719 (print), ISSN 2061-0661 (Online), ISBN 978-963-318-660.
 43. Blažienė G., 2018. Anatolijus Nepokupnas ir prūsų antroponimijos tyrimai. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5. Sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 231 –249. ISBN 978-609-411-224-9.
 44. Blažienė Grasilda 2020: Baltische Spuren in Ortsnamen Europas? – Индоевропейское языкознание и классическая филология–XXIV. Первый полутом 2020: материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского, 22–24 июня 2020 г., Санкт–Петербург: Институт лингвистических исследований, 443–465. DOI: 10.30842/ielcp 230690 152405, DOI: 10.30842/ielcp23069015; https://drive.google.com/file/d/1P7HPHWE5OK3D4xd63FgyZpsJyravJdHM/view https://tronsky.iling.spb.ru/static/tronsky2020_01.pdf.
 45. Blažienė Grasilda 2021: Baltic Onyms in time and space. –Индоевропейское языкознание и классическая филология –XXV, Материалы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского 21–23 июня 2021 г. Первый полутом 2021, 69–98. Санкт-Петербург: Институт лингвистических исследований PAH. DOI: 10.30842/ielcp 230690 152405. Internet access: https://sites.google.com/view/tronskyconference2021/en.
 46. Blažienė Grasilda 2021: Die Polonisierung der altpreussischen Ortsnamen im Lichte der Sprachkontaktforschung. – Onomastica LXV, 2021, 107–121. Internet access: https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/issue/current, DOI: http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.65.1.6 PL ISSN 0078-4648.
 47. Blažienė Grasilda 2021: Mažiau žinomi prūsiški gyvenamųjų vietų vardai pietinėje Rytų Prūsijoje. – Terra Jatwezenorum. Jotvingių krašto istorijos paveldo metraštis 1, 2021, 76–85. ISSN 2080-7598.
 1. Blažienė G., 1994, Sembos vietovardžių klausimu, – Prūsijos kultūra. Vilnius: Academia, 10–17.
 2. Blažienė G. Bilkis L., 2001, Litauische Namenforschung seit 1990, – Namenkundliche Informationen 79/80. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 245–260.
 3. Blažienė G., 2006, Eigennamen als Quelle der altpreussischen Sprachgeschichte, – Proceeding of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Språk-och folkminnesinstitutet Uppsala, 2006, 34–43.
 4. Blažienė G., 2007, Die altpreussichen Ortsnamen als Quelle der Geschichte des Kaliningrader Gebietes, – Sovremennaja strategija razvitija rossijskogo obrazovanija i eje realizacija v Kaliningradskoj oblasti. Čast‘ II. Istorija Zapadnoj Rossiji. Kaliningradskaja oblast‘. Materialy konferencii 18–19 aprelia 2007 goda. Izdatel‘stvo Rossijskogo gosudarstvennogo universiteta im. Immanuila Kanta. Kaliningrad, 2007, 84–88.
 5. Blažienė G., 2010, Einige Bemerkungen zur altpreußischen Namenforschung. – Индоевропейское языкознание и классическая филология XIV: матерялы чтений, посвященных памяти профессора Иосифа Моисеевича Тронского: 2123 июня 2010 г. Ч. 1. Санкт-Петербург: Наука, 151–160. ISBN 978-5-02-025601-9. Internetinė prieiga: http://iling.spb.ru/comparativ/mater/tronsky2010/tronsky2010_01.pdf
 6. Blažienė G., 2010, Prūsų vardyno tyrimo problemos. – Florilegium Lithuanum: in honorem eximii professoris atque academici Lithuani domini Eugenii Jovaiša anniversarii sexagesimi causa dicatum.Vilnius, 173–185.
 7. Blažienė G., 2011, Dėl prūsų asmenvardžių. – Inveniens quaero : Ieškoti, rasti, nenurimti.Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 463–474.
 8. Blažienė G., 2013, Die Sprache – Heimstätte des Geistes und der Gedanken des Volkes. EU – quo vadis? Verleihung des Internationales Karlspreises zu Aachen an Dalia Grybauskaitė. Hrsg. Von Olaf Müller und Bernd Vincken. Aachen: einhart. ISBN 978-978-3-943748-15-4, p. 9–10.
 9. Blažienė G., 2013, Ilgas laiškas seneliui. – Viekšniai. Istorija ir kultūra. Vilnius: Dailės akademijos leidykla,. ISBN 978609447096, 811–819.
 1. Blažienė G., 1984, Zur Frage der Verdeutschung des altpreussischen Ortsnamen, XV. Internationaler Kongreß für Namenforschung. Resümes der Vorträge und Mitteilungen. Karl-Marx-Universität Leipzig, 13. – 17 August 1984, 32.
 2. Blažienė G., 1985, Vietovardžių su caymis, -caymis paplitimas Semboje. Tarptautinė baltistų konferencija. Pranešimų tezės, Vilnius, 1985 m. spalio 9–12 d., 13.
 3. Blažienė G., 1993, Nauji Sembos vardyno duomenys. Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 1993 m. lapkričio 5 d., 9–10.
 4. Blažienė G., 1994, Rec. kn.: M. Biolik. Hydronymia dorzecza Pregoły z terenu Polski. Olsztyn: Wydaw. wyzszej szkoly pedagogicznej w Olsztyne, 1987. – 391 S., – Baltistica XXIX (2), 223–225.
 5. Blažienė G., 1995, Nauji prūsų vardyno duomenys. – Baltistica VII. VII tarptautinis baltistų kongresas. Pranešimų tezės, Riga, 1995 m. birželio 13–15 d., 11.
 6. Blažienė G., 1996, Rec kn.: Rozalia Przybytek. Ortsnamen baltischer Herkunft im südlichen Teil Ostpreußens. (Nazvy miejscowe pochodzenia bałtyckiego w połludniowej częśi Prus Wschodnich). Hydronymia Europaea. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1993. 361 S., – Baltistica XXX (2), 273–275.
 7. Blažienė G., 1997, Dėl XVI–XVII a. Sembos vietovardžių. VIII tarptautinis baltistų kongresas. Pranešimų tezės, Vilnius, 1997 m. spalio 7–9 d., 22–23.
 8. Blažienė G., 2000, Die altpreussischen Ortsnamen des Samlandes mit dem Suffix *-it– Baltistica IX . Tarptautinis baltistų kongresas. Pranešimų tezės, Riga, 03.10. 2000–06.10.2000, 39– 40.
 9. Blažienė G., 2001, Zu den altpreussischen Ortsnamen im Samland. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2001 m. lapkričio 9 d., 14–17.
 10. Blažienė G., 2002, Eigennamen als Quelle der altpreussischen Sprachgeschichte. 21st International Congress of onomastic Sciences. Abstracts, Uppsala, August 19–24 2002, 14.
 11. Blažienė G., 2003,  Zu den altpreussischen Gewässernamen im Samland. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2003 m. spalio 24 d., 13– 14.
 12. Blažienė G., 2004, Laimutis Bilkis, Ojars Bušs, Grasilda Blažienė. Dabartinė baltų onomastika: pasiekimai, problemos ir perspektyvos. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Baltų onomastikos tyrimai. Pranešimų tezės, Vilnius, 2004 m. lapkričio 11–12 d., 11–13.
 13. Blažienė G., 2004, Dėl prūsų helonimų. Tarptautinė Aleksandro Vanago konferencija Baltų onomastikos tyrimai. Pranešimų tezės, Vilnius, 2004 m. lapkričio 11–12 d., 15–16.
 14. Blažienė G., 2005, Probleme der altpreussischen Gewässernamenforschung, XII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Riasunti, Pisa 28.8.– 4.9.2005,16.
 15. Blažienė G., 2005, Probleme der altpreussischen Flurnamenforschung,. X tarptautinis baltistų kongresas, Pranešimų tezės, Vilnius 2005 m. rugsėjo 23–24 d., 24.
 16. Blažienė G., 2006,  Prūsų vardyno duomenų interpretacija Mato Pretorijaus veikalo Prūsijos įdomybės, arba Prūsijos regykla (1996–2002 m.) komentaruose. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2006 m. rugsėjo 15–16 d., 8–10.
 17. Blažienė G., 2008, Dėl prūsų vardyno medžiagos. Tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija: etimologija ir onomastika. Konferencijos programa ir tezės, Vilnius, 2008 m. rugsėjo 26–27 d., 6–7.
 18. Blažienė G., 2008,  Prūsų vardyno tyrimo problemos. XIV pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumas. Tezių rinkinys, Lemontas, Ilinojaus valstija, JAV, 2008 m., lapkričio 26–30 d., 77.
 19. Blažienė G., 2009,  Altpreussische Eigennamen als Quelle der altpreussischen Lexik, 45. Artura Ozola dienas konferencija. Baltu valodas diachroniska un areala aspekta. Referatu anotacijas un kopsavilkumi, Riga, 2009, gada 20–21 marts, 12–13.
 20. Blažienė G., 2010, Dėl latvių ir prūsų hidronimų atitikmenų. – XI Starptautiskais baltistu kongressRīga27.09.2010–30.09.2010(pranešimų tezės). Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 27–28.
 21. Blažienė G., 2010, Dėl prūsų vardyno medžiagos J. Endzelyno „Senprūsu valoda“. – No vārda līdz vārdnīcai: akadēmiķa Jāņa Endzelīna 137, dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli.Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 16–17.
 22. Blažienė G., 2011, Prūsiški onimai lenkų kalbos aplinkoje. – Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos: tarptautinės mokslo konferencijos akademikui Vladimirui Toporovui atminti pranešimų tezės. Vilnius, 2011 m. rugsėjo 14–16 d., 26–27.
 23. Blažienė G., 2011, Prūsų asmenvardžiai ordino foliante Nr. 107. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Regioninė onomastika: ką sužinome iš vardyno“ (tezės) . Kaunas, 2011 m. lapkričio 10–11 d., 10–11.
 24. Blažienė G., 2012, Altpreußische Eigennamen in den auf Latein und Mitteldeutsch verfassten Quellen. Plenarinis pranešimas. – Tarptautinė mokslo konferencija Indoevropeijskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija –XVI. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui. Sankt-Peterburgas, 2012 m. birželio18–20 d.
 25. Blažienė G., 2012, Prūsų vardyno tyrimai Europos kontekste: dabartiniai tyrimai, jų svarba ir perspektyvos. Plenarinė paskaita. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros. Klaipėda, 2012 m. birželio 7–9 d.
 26. Blažienė G., 2012, Prūsiški tikriniai vardai istorijos verpetuose ir mitų atšvaituose. – Šiuolaikinės visuomenės sąmoningumas: senieji ir naujieji mitai, Vilnius, 2012 m., kovo 8–9 d. (EKKDA).
 27. Blažienė G., 2012, Prūsų kalbos liudininkai istorijos šaltiniuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Mokslinė biblioteka kultūros permainų ir inovacijų sąlygomis. Skiriama Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos 100-ečiui. Vilnius, 2012 m. gegužės 3–4 d.
 28. Blažienė G., 2012, Rezension Johannes Bobrowski Pruzzische Vokabeln: An Old Prussian Glossary introduced and edited by Kristina Brazaitis. Otago German studies. Edited by August Obermayer.Vol. 25, ISSN 01111-3283, ISBN 978-0-9582716-5-3. Department of Languages and Cultures German Section University of Otago Dunedin. Printed in New Zealand 2010. – Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen 20, Kempten: az-druck und Datentechnik, 2012, 392–401.
 29. Blažienė G., 2012, Vallija Dambe und die Forschungen zum altpreußischen Namengut. – Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai, skirta latvistės ir onomastės Vallijos Dambės (1912–1995) 100-mečiui. Ryga, 2012 gegužės 10–12 d. Išspausdintos konferencijos tezės anglų kalba: Vallija Dambe and Research of Prussian Proper Names. – International Scientifics Conference Onomastics Investigations to commemorate the 100 th anniversary of Vallija Dambe (1912–1995), Latvian onomastician, 10–12 May, 2012. Abstracts, Rīga, 2012, 12–13.
 30. Blažienė G. Kristijonas Donelaitis umgeben von Namen. – Pfarrer – Mechanikus – Nationaldichter. Tagung anlässlich des 300. Geburtstages von Christian Donalitius – Kristijonas Donelaitis (1714-1780), Humboldt-Universität zu Berlin, 5.-7. März 2014.
 31. Blažienė G., 2013, Prūsų vardynas – baltų kultūros atspindys (plenarinis pranešimas). – Nacionalinė mokslo konferencija Senojo baltiškojo tikėjimo ir krikščionybės sąveika. Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2013 m. lapkričio 21–22 d.
 32. Blažienė G., 2014, Eigennamen und Ethogenese (am Beispiel der Balten). – 25th International Congress of Onomastic Sciences (Tarptautinis XXV onomastikos kongresas), ICOS, Glazgo universitetas, 2014 m. rugpjūčio 25–29 d.
 33. Blažienė G., 2014, Janas Otrębskis: baltistikos ir onomastikos tyrimai. – Janas Otrębskis (1889–1971) kalbos ir istorijos verpetuose. Mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Jano Otrębskio 125-ųjų gimimo metinių paminėjimui, Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos kultūros ministerija, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija, Vilniaus universiteto biblioteka, Vilnius, lapkričio 28 d.
 34. Blažienė G., 2014, Kristijonas Donelaitis ir tikriniai vardai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kristijono Donelaičio reikšmės. (XIV Jurgio Lebedžio skaitymai), Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilnius, 2014 m. gruodžio 9–10 d.
 35. Blažienė G., 2015, Apie Lietuvą ir Lietuvius – visam pasauliui. – Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skiriama konferencija „Lietuvos valstybingumo istorinio paveldo puoselėjimas įamžinant valstybės kūrėjų ir gynėjų atminimą“, Vilnius: Lietuvos Respublikos Seimas, 2015 m. birželio 8 d. 20 pranešėjų. http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=5545&p_k=1&p_t=157240
 36. Blažienė G., 2015, Dabartinės vokiečių vardyno tyrimo tendencijos. – Mokslinis seminaras „Vardyno tyrimų aktualijos“, Lietuvių kalbos institutas, 2015 m. gruodžio 21 d.
 37. Blažienė G., 2015, Kalbos lemtis ir likimas (plenarinis pranešimas). – Tarptautinė mokslinė konferencija ,,Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademija, 2015 m. spalio 26–27 d.
 38. Blažienė G., 2015, Prūsiškų toponimų darybos aspektai. – Baltų vardyno tyrimai Europos onomastikos kontekste. XII tarptautinis baltistų kongresas, Vilnius: Vilniaus universitetas. 2015 m. spalio 28–31 d. Tezės http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/tezes/Blaziene.pdf
 39. Blažienė G., 2015, Siegfried Hanke, Rainer Vogel (Hg.) Urbare des Fürstentums Jägerndorf aus der Zeit der Markgrafen von Brandenburg-Ansbach Berlin: LTI Verlag Dr. W. Hopf, 2010, 469 S. ISBN 978-3-643-10845-6; Rainer Vogel Familiennamen in der Altvaterregion. Entstehung, Entwicklung und Bedeutung der Personennamen im Fürstentum Jägerndorf und in der Herrschaft Freudenthal (ehemals Österreich-Schlesien) Schriftenreihe Philologia Sprachwissenschatliche Forschungsergebnisse, Bd. 190 ISSN 1435-6570. Hamburg: Verlag Dr. Kovač GmbH, 2014, 698 S. ISBN 978-3-8300-7905-7. – Acta Linguistica Lithuanica 73, 2015, 271–283.
 40. Blažienė G., 2016, Altpreussische Onyme in der Umgebung der polnischen Sprache. – XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna. Kraków. Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk / Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego / Polska Akademia Umiejętności, 21–23 września 2016 roku, https://xxmioko.ijp-pan.krakow.pl/pl/program/
 41. Blažienė G., 2016. Povilas Ruigys ir Gotfrydas Ostermejeris / Konferencija Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2016 m. balandžio 20 d.
 42. Blažienė G., 2016, Kas dar nepasakyta apie baltistiką. Kviestinis plenarinis pranešimas. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 3. Klaipėdos universitetas 2016 m. gegužės 5–6 d.
 43. Blažienė G., 2017. Baltistikos tyrimų pažanga – be bendradarbiavimo ir be šaltinių studijų? Tarptautinė mokslinė konferencija Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose, Vilnius: LEU, VU, VDU, 2017 m. balandžio 6–7 d.
 44. Blažienė G., 2017, Anatolijus Nepokupnas ir prūsų antroponimijos tyrimai. – Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“. Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. balandžio 20–21 d.
 45. Blažienė G., 2017, Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis: mokslui ir visuomenei. – Mokslinė konferencija Humanitarinių ir socialinių mokslų žinios visuomenės poreikiams. Lietuvos mokslų akademija, 2017 m. gegužės 31 d.
 46. Blažienė G., 2017. Personenamen: Zeugen der Lebensfähigkeit des Volkes. XXVI tarptautinis onomastikos mokslų kongresas, Debrecenas: Debreceno universitetas, ICOS, 2017 m. rugpjūčio 27 d. – rugsėjo 1 d.
 47. Blažienė G., 2017. Vokiečių ordino raštų vertimo į lietuvių kalbą ypatumai. 4-oji tarptautinė konferencijaVertimas: tapatumas, panašumas ir dermė, Vilnius: Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Vertimo studijų katedra, Europos komisijos Vertimo raštu generalinis direktoratas, Europos vertimo studijų asociacija, Varšuvos universiteto Taikomosios kalbotyros fakultetas, 2017 m. spalio 5–6 d.
 48. Blažienė G., 2017. Vokiečių ordino foliantų vertimo klausimu (plenarinis pranešimas). Tarptautinė mokslinė konferencija Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena , Praha: LEU, VU, VDU, Lietuvių literatūros ir tautosakos universitetas, Lituanistinės studijos, Karolio universitetas, Prahos lingvistinis būrelis, 2017 m. lapkričio 8–9 d.
 49. Blažienė G., 2018. Baltische Namenforschung im Kontext der europäischen Namenforschung (plenarinis pranešimas). Tarptautinė mokslinė konferencija Onomastikos tyrimai, Ryga, 2018 m. gegužės 10–12 d. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/OP2018_Abstracts_25.04.pdf.
 50. Blažienė G., 2018. Blažienė Grasilda. Empirinės medžiagos svarba diachroninei onomastikai (plenarinis pranešimas). Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 4. Klaipėda: Klaipėdos universitetas, Liepojos universitetas, Berlyno Humboldtų universitetas, UNESCO, ICOMOS, 2018 m. birželio 15–16 d.
 51. Blažienė G., 2018. Reflection of the Sambian Dialect in Prussian Proper Names. IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Šiaulių universitetas, Lietuvos moklsų akademija, 2018 m. liepos 23–27 d. Prieiga internete: http://site-562356.mozfiles.com/files/562356/SIDG_ABSTRACTS_2018_JULY-2.pdf.
 52. Blažienė G., 2018. Analitinė recenzija Liv-, Est- und Kurländisches Urkundenbuch. Erste Abteilung, Bd. 13. 1472–1479. Bearb.v. Madlena Mahling/Klaus Neitmann/Matthias Thumser unter Mitarb. v. Alexander Baranov /Christian Gahlbeck/Johannes Götz /Cornelia von Hessberg/Ralf Lützelschwab /Sonja Neitmann und Renate Schelling, Köln/Weimar/Wien: Böhlau Verlag 2018, 880 S. ISBN 978-3-412-50766-4.
 53. Blažienė G., 2020. Baltische Spuren in Ortsnamen Europas? Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения памяти профессора И. М. Тронского (Sankt-Peterburgas, 2020-06-22–24). https://sites.google.com/view/tronskyconference2020 https://drive.google.com/file/d/1sb4h1Ri3xaTyySxO92rLBlfWtqUYa5l6/view?usp=sharing.
 54. Blažienė, Grasilda. Sembos žemėvardžiai arba negyvenamųjų vietų vardai J. Endzelyno Senprūšu valoda žodyne. – Tarptautinė mokslo konferencija Baltijas onīmi: no sendienām līdz mūsdienām. Akademiko J. Endzelyno 148-osioms gimimo metinėms. (Ryga, 2021 m. vasario 22–23 d.). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/54111/Endzelina_konferences_tezes_2021.pdf?]
 55. Blažienė, Grasilda Baltic Onyms in time and space. – Tarptautinė konferencija Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения памяти профессора И. М. Тронского (Sankt-Peterburgas, Rusijos mokslų akademijos Lingvistinių tyrimų institutas, 2021 m. birželio 21–23 d.). Prieiga internete: Prieiga internete: https://sites.google.com/view/tronskyconference2021/en Pranešimai YouTube platformoje: https://drive.google.com/file/d/1sb4h1Ri3xaTyySxO92rLBlfWtqUYa5l6/view?usp=sharing.
 56. Blažienė, Grasilda. What has not yet said about the Prussian proper namen in Polisch lands. – 27th International Congress of Onomastic Sciences (Krokuva, 2021 m. rugpjūčio 22–27 d.). Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: https://icos2020.ijp.pan.pl/wp-content/uploads/2021/07/ICOS_2021_Abstracts.pdf]
 57. Blažienė, Grasilda. Naujas žvilgsnis į prūsų asmenvardžius. – XIII tarptautinis baltistikos kongresas Baltų kalbos laike ir edvėje (Ryga, 2021 spalio 13–15 d.). [Kongreso mokslinio komiteto narė]. Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: https://www.baltistukongress.lu.lv/tezes/krajums/]
 58. Blažienė G. Prussian Onyms in the wirpols of the history and in the reflections of language contacts. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveikos Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės (Vilnius, 2021 m. rugsėjo 8–10 d.). [Plenarinis pranešimas, konferencijos mokslinio komiteto narė]. Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf]
 59. Blažienė, Grasilda. Apie ką byloja interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis?! – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija ,,Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ (Vilnius, 2021 m. lapkričio 25–26 d.). [Plenarinis pranešimas, konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė]. Paskelbtos pranešimos tezės [Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/Konferencijos-%E2%80%9EJaunieji-humanitarai-ir-Kazimieras-buga-programa.pdf]

1. Blažienė G., 2001, Begegnungen in Deutsch. Ein Lesebuch für Studenten der Philologie. Vom Lesen zum Sprechen. VPU leidykla. p. 76 .

2. Blažienė G., 2005, Internationale Konferenz „Forschungen zur baltischen Onomastik“ zu Ehren von Aleksandras Vanagas. Vilnius / Litauen, 11. und 12. November 2004, – Namenkundliche Informationen 87/88. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 375–379.

3. Blažienė G., 2006, Prūsiški asmenvardžiai, Mažosios Lietuvos enciklopedija 3 tomas, 760.

4. Blažienė G., 2006, Prūsiški vietovardžiai, Mažosios Lietuvos enciklopedija, 3 tomas, 760–761.

5. Blažienė G., 2007, Kazimiero Kuzavinio onomastikos ir etimologijos darbai 80-osioms gimimo metinėms, – Gimtoji kalba Nr. 6.

6. Blažienė G., 2010, Išėjęs, kad pasiliktų. –  Acta linguistica Lithuanica. T. 62–63, 201–204.

7. Blažienė G., 2010, In memoriam Viri doctissimi, Professoris et Amici: Wolfgangas P. Schmidas (1929 10 25–2010 10 22). –  Acta linguistica Lithuanica. T. 62–63, 205–209.

8. Blažienė G., 2011, Corollarium Magistro certissimo et devotissimo a sodalibus et amicis : Profesoriaus Rainerio Eckerto aštuoniasdešimtmečiui. – Acta linguistica Lithuanica. T. 64–65, 191–193.
9. Blažienė Grasilda 2021: Interaktyvus Rytų Prūsijos žemėlapis. D. 5 Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 976-609-411-298-0, doi.org/10.35321/irpz.

Dalyvavo tarptautiniuose ir sklaidos projektuose: „Hydronymia Europaea“ (1995–2005), „Deutsche Ortsnamen“ (2008–2011), tęstinio leidinio „Baltų onomastikos tyrimai 2“ leidyba (2011), „Lituanistikos (Baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra“ (2012–2015). Vadovavo ir vadovauja projektams: „Lituanistika Kaliningrado srityje“ (2009), „Donelaičio tekstų vertimas ir hiperteksto kūrimas italų kalba“ (2012), „Wilhelmui Friedrichui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai“ (2012–2014), „Senosios lietuvių kalbos tekstyno (SLIEKKAS) lingvistinės anotacijos technologinė ir mokslinė bazė“ (2012–2014), „Mokslo žurnalo Acta Linguistica Lithuanica 68–75 tomų leidyba“ (2013–2016), 75–79 tomų leidyba (2016–2018), „Povilo Ruigio „Anfangsgründe einer litauischen Grammatik“ tyrimas ir kritinio leidimo rengimas“ (2014–2015). Kartu su bendraautoriais parengė interaktyvų Rytų Prūsijos žemėlapį (2014), prieiga internete: www.prusija.lki.lt.

Tarptautinės onomastikos mokslų tarybos (ICOS) Vokietijos onomastikos draugijos (nuo 2000) narė, Regensburgo universiteto (Vokietija) Onomastikos draugijos narė korespondentė (nuo 2007). LKI Mokslo tarybos narė (nuo 2008), pirmininkė (nuo 2015), Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekos Mokslo tarybos narė (nuo 2010). LKI mokslo žurnalo „Acta Linguistica Lithuanica“ vyriausioji redaktorė (nuo 2010), tęstinio mokslinio leidinio „Lietuvos vietovardžių žodynas“ (nuo 2008), Lietuvos MA mokslo žurnalo „Lituanistica“, tęstinio leidinio „Indoevropejskoje jazykoznanije i klassičeskaja filologija“ (nuo 2013, Sankt Peterburgas) ir „Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka“ (nuo 2009) redakcinių kolegijų narė, Jekaterinburgo universiteto onomastikos žurnalo „Voprosy onomastiki“ ekspertų kolegijos narė, Getingeno MA finansuojamo projekto „II. F. 12 Ortsnamen zwischen Rhein und Elbe – Onomastik im europäischen Raum“ tarptautinė ekspertė (nuo 2013), duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertė. LEU humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narė (nuo 2010). Dalyvauja rengiant mokslininkus.

2014 m. apdovanota švietimo ir mokslo ministro padėkos raštu (2014).

Tarptautinės mokslinės konferencijos Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga. Vilnius: LKI, LMA, 2015 m. spalio 26–27 d.; pagrindinė organizatorė.

2015 m. spalio 28–31 d. XII tarptautinis baltistikos kongresas. Sekcijos Baltų kalbų vardyno tyrimai Europos kontekste Vilnius: Vilniaus universitetas. Vadovė.

Nuo 2015 m. Žurnalo Voprosy onomastiki Problems of Onomastics) ekspertų komiteto narė. (Rusijos mokslų akademijos Rusų kalbos instituto ir Uralo federalinio V. N. Jelcino universiteto leidinys).

Nuo 2016 m. sausio 6 d. iki 2019 m. sausio mėn. Lietuvos mokslo premijų komisijos narė.

2016-09-24–2016-12-23 LKI vykusios Latvijos universiteto lektoriaus, tyrėjoas Igors Koškins stažuotėsSlaviški skoliniai prūsų toponimikoje.Istoriniai baltų ir slavų kalbų kontaktaiBaltiški toponimai – skolinių tyrimų šaltinis mokslinė vadovė (pagal Lietuvos valstybinių studijų programą 2016–2017 m.).

XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna . 21–23 września 2016 roku, Kraków. Pracownia Onomastyki Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk / Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego / Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego / Polska Akademia Umiejętności. Mokslinio komiteto narė.

2016 m. rugsėjo 23–24 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedros ir Lietuvių kalbos instituto rengiamos 23-ios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos Reikšmė kalboje ir kultūrojemokslinio komiteto pirmininkė; VU Filologijos fakultetas.

2017 m. lapkričio 8–9 d. Tarptautinės mokslinės konferencijos Pranciškus Skorina ir jo Prahos Biblija. Daugiakalbis LDK kultūrinis paveldas ir šiandiena , Praha: LEU, VU, VDU, Lietuvių literatūros ir tautosakos universitetas, Lituanistinės studijos, Karolio universitetas, Prahos lingvistinis būrelis; mokslinio komiteto narė.

2017 m. lapkričio 24 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto III tarptautinė konferencijos Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika , Vilnius: VGTU KIF; mokslo komiteto pirmininkė.

2010–2018 m. Lietuvos edukologijos universiteto Humanitarinių mokslų srities atestacijos, konkursų ir priėmimo komisijos narė.

2018 mIX tarptautinio dialektologijos ir geolingvistikos kongreso mokslinio komiteto pirmininkė.

2018 m. 25-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė.

Nuo 2018 m. Latvijos universiteto Latvių kalbos instituto žurnalo Onomastica Lettica redakcinės kolegijos narė.

Lietuvos valstybinės Kazimiero Būgos stipendijos skyrimo komisijos narė.

Monografijų serijos „Lietuvos valsčiai“ Lietuvos lokalinių tyrimų mokslo darbų komisijos narė.

Tęstinio leidinio Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskų biblioteka redaktorių kolegijos narė.

Kviestinė VLKK vardyno pokomisės narė, 2019-01-01 – 2019-12-31, http://www.vlkk.lt/STRUKTURA-IR-KONTAKTAI/KOMISIJA/PAKOMISES.

Blažienė, Grasilda. 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija ,,Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Vilnius, 2021 m. lapkričio 25–26 d., konferencijos mokslinio komiteto pirmininkė. http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/11/Konferencijos-%E2%80%9EJaunieji-humanitarai-ir-Kazimieras-buga-programa.pdf.

Other Members