Dalia Pakalniškienė

prof. dr. Dalia Pakalniškienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Profesorė Dalia Pakalniškienė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių kalbos intarpiniai ir sta-kamieniai veiksmažodžiai apgynė Vilniaus universitete, 1993 metais. 2009 metais atliko habilitacijos procedūrą Vytauto didžiojo universitete (Baltų leksikos tyrimai: morfologija ir morfonologija).

Šiuo metu profesorė dirba Klaipėdos universiteto Filologijos katedroje ir Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centre (nuo 2018 m. vasario 1 d.)

Mokslinių tyrimų sritys: baltistika, geolingvistika, veiksmažodžio istorija

 1. Dalia Pakalniškienė. Motyvuotieji intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje. Mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2021, 130 p. ISBN 978-609-411-303-1, doi.org/10.35321/e-pub.17.kalbos-istorija-veiksmazodis.
 2. Punktų tinklo tankis geolingvistinės skirties aukštaičiai: žemaičiai požiūriu. Daiva Aliūkaitė, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė, Asta Leskauskaitė, Jūratė Lubienė, Violeta Meiliūnaitė, Dalia Pakalniškienė, Vilija Ragaišienė, Regina Rinkauskienė, Janina Švambarytė- Valužienė, Jolita Urbanavičienė, Daiva Vaišnienė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: [kolektyvinė monografija]. Lietuvių kalbos institutas; [sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė]. Vilnius: Briedis, 2014. 462 p.: iliustr., žml. Santr. angl., latv., lenk., , vok. – Bibliogr.: p. 267–279. ISBN 978-9955-26-468-2, 129-196.
 1. Pakalniškienė, Dalia. Lietuvių ir latvių kalbų intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai: nominacijos bendrybės. Linguistica Lettica 30, 2022. ISSN 1407-1932, DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.30.
 2. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Geolingvistinės-sociolingvistinės šiaurės žemaičių patarmės somatonimų klasifikacijos problemos. Linguistica Lettica 30, 2022, ISSN 1407-1932, DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.30.
 3. Dalia Pakalniškienė. Intarpiniai ir sta kamieno deduratyvai XVI–XVII a. lietuvių raštijoje. Acta Lituanica linguistica LXXXV, 2021, 15–56. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-85.
 4. Dalia Pakalniškienė. Senosios lietuvių raštijos veiksmažodžių daryba: intarpiniai ir sta kamieno antikauzatyvai. Lietuvių kalba 15, 2020, 1–16. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt ISSN 1822-525X.
 5. Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė. Metaforiniai šiaurės žemaičių patarmės somatonimai: artefaktinis motyvacijos modelis. Lietuvių kalba 15, 2020, 1–15. Prieiga internete: lietuviukalba.lt ISSN 1822-525X.
 6. Dalia Pakalniškienė. 1759 metų „Ziwato“ denominatyviniai veiksmažodžiai. Res humanitariae 26. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2019, 8–36. Prieiga internete: http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/2044.
 7. Dalia Pakalniškienė. Intarpiniai ir sta kamieno denominatyvai senojoje lietuvių raštijoje: nominacija ir motyvacija. Res humanitariae Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, 61–101. Prieiga internete: http://journals.ku.lt/index.php/RH/article/view/2044.
 8. Dalia Pakalniškienė. [Recenzija]. Danguolė Mikulėnienė. Lietuvių tarmėtyra: genezė, raida ir paradigminiai lūžiai. I dalis. Ikitarmėtyrinis laikotarpis. Lietuvių tarmėtyros pradžia: tarmių skyrimas, tyrimų perspektyvų užuomazgos ir jų tipai. Monografija. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2018, 319 p. – Baltistica 54 (1), 2019, 159–167. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2382.
 9. Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė. Šiaurės žemaičių somatonimai: galvos srities pavadinimų nominacija. Res humanitariae Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, 9–26. Prieiga internete: https://e-journals.ku.lt/journal/RH/article/942/info.
 10. Dalia Jakulytė, Dalia Pakalniškienė. Senųjų raštų morfologijos duomenų bazės taikymas semantikos tyrimams: veiksmažodžių semantika. Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės 1 (2018). Prieiga internete: http://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/12583/11073.
 11. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Geolinguistic and Sociolinguistic Situation of Northern Samogitians of Kretinga: Dialectal Area, Use of the Dialect, Linguistic Attitudes. Acta Linguistica Lithuanica 79, 2018, 37–52. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-79.
 12. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Šiaurės žemaičių kūno dalių pavadinimai. Kuršiškasis pėdsakas? Vakarykščio pasaulio atgarsiai. Margarita Matulytė, Romualdas Juzefovičius, Rimantas Balsys. Vilnius, 2018, 40–49. ISBN 978-609-426-124-4.
 13. Dalia Pakalniškienė, Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė. Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai [recenzija]. Acta Linguistica Lithuanica 78. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 259–263. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-78.
 14. Dalia Pakalniškienė, Danguolė Mikulėnienė, Asta Leskauskaitė, Vilija Ragaišienė, Laura Geržotaitė, Nijolė Birgelienė. Lietuvių tarmių kaita XXI pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos [recenzija]. Acta Linguistica Lithuanica 76. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, 283–287. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-76.
 15. Dalia Pakalniškienė. Paslaptingos grybų istorijos, arba etnomikologijos pamatai [recenzija]. Res humanitariae Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2017, 246–252. ISSN 1822-7708.
 16. Dalia Pakalniškienė. Simas Karaliūnas. Baltų etnonimai [recenzija]. Acta Linguistica Lithuanica 75. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2016, 297–304. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-75.
 17. Пакальнишкиене Даля, Лубиене Юрате. Диалект в современной Литве в контексте глобализации. Studia Linguistica. Vol. IX. Киiв: Видавничий дiм Дмитра Бураго, 2016, 178–188. ISSN 2411-1561
 18. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Žemaitiškasis būtasis dažninis laikas: dabarties situacija. Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 3, 149–162. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2015.
 19. Jūratė Lubienė, Dalia Pakalniškienė. Šiaurės žemaičių kretingiškių tarmės gyvybingumas: XXI pradžios situacija. Baltu filologija XIII (2). Rīga, 2014, 75–86. ISSN 1691-0036.
 20. Dalia Pakalniškienė, Jūratė Lubienė. Tarmė modernioje Lietuvoje: šiaurės žemaičių kretingiškių atvejis. Res humanitariae 17. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 101–113. ISSN 1822-7708.
 21. Dalia Pakalniškienė, Raimonda Šarkytė. Mikalojaus Daukšos raštų intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai natūraliosios morfologijos požiūriu. Res humanitariae 11, 149–170. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012. ISSN 1822-7708.
 22. Dalia Pakalniškienė, Audronė Kaukienė, Jūratė Laučiūtė. Baltų kalbų žodynas (A). Res humanitariae 4, 8–53. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008. ISSN 1822-7708.
 23. Dalia Pakalniškienė. Lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių su e šaknyje kilmė. Baltistikos problemos III. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 250–263.
 24. Dalia Pakalniškienė. Bendroji baltų kalbų leksika: šaknies morfonologijos skirtumai. Res humanitariae 2, 103–120. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. ISSN 1822-7708.
 25. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė, Jūratė Dulkienė. Lietuvių kalbos gena tipo veiksmažodžių kilmė. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 10, 63–79. Liepāja, 2006. ISSN 1407-4737.
 26. Jūratė Dulkienė, Dalia Pakalniškienė. Principles for the Selection of a Common Baltic Lexicon. Acta Baltico-Slavica 30 (archeologia, historia, ethnographia et linguarum scientia), 125–133. Warszawa, 2006. ISSN 0065-1044.
 27. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Pakeliui į baltų kalbų žodyną (žodyno sudarymo principai, problemos). Prace Baltystyczne 3, Język. Literatura. Kultura, 225–230. Warszawa, 2006. ISBN 83-89663-52-X.
 28. Dalia Pakalniškienė. Intarpiniai sta-kamieniai veiksmažodžiai bendrinėje lietuvių ir latvių kalboje. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 9, 166–173. Liepāja, 2005. ISSN 1407– 4737.
 29. Dalia Pakalniškienė. Rytų baltų CiR tipo veiksmažodžiai. Baltistica, VI priedas, 181–193. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2005. ISSN 0132-6503 CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts.
 30. Dalia Pakalniškienė. Lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių su a šaknyje kilmė. Tiltai, priedas: Mokslo darbai, nr. 26, 187–195. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2005. ISSN 1648-3979.
 31. Dalia Pakalniškienė. Bendrieji baltų kalbų veiksmažodžiai. Morfologinė struktūra. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 8, 201–210. Liepāja, 2004. ISSN 1407-4737.
 32. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Veiksmažodžių likti, snigti, migti struktūra ir kilmė. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 6, 113–131. Liepāja, 2002. ISSN 1407-4737.
 33. Dalia Pakalniškienė. Lietuvių ir latvių kalbų intarpiniai bei sta-kamieniai veiksmažodžiai: bendrybės ir skirtybės. Vārds un tā pētīšanas aspekti. Rakstu krājums 5, 358–366. Liepāja, 2001. ISSN 1407-4737.
 34. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Balsių kaitos vaidmuo formuojantis lietuvių kalbos veiksmažodžiui. Veiksmažodžio raidos klausimai (2). Tiltai, priedas nr. 9, 19–22. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2001. ISSN 1392-3137.
 35. Dalia Pakalniškienė. Intarpiniai ir sta-kamieniai denominatyvai – lietuvių kalbos inovacija. Veiksmažodžio raidos klausimai. Tiltai, priedas nr. 1, 71–89. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000. ISSN 1392-3137.
 36. Dalia Pakalniškienė. Prūsų silkasdrimbis. Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai, 39–41. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000.
 37. Dalia Pakalniškienė. Kai kurie intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių semantinės raidos bruožai. Lietuvių kalbotyros klausimai XL, 55–58. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1998. ISSN 0130-0172.
 38. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Prie jūrų, prie marių, prie vandenėlių. Lietuvos mokslas. Mokslas Vakarų krašte (mokslo straipsnių rinkinys), 295–308. Vilnius, 1998. ISBN 9986- 795-02-8.
 39. Dalia Pakalniškienė. Žodžio vanduo struktūra ir kilmė. Jūrės marės lietuvininkų gyvenime, 32–35. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1998. ISBN 9986-505-72-0.
 40. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Veiksmažodžio struktūros ypatumai pirmojoje lietuviškoje knygoje. M. Mažvydas. Pirmoji lietuviškoji knyga, 88–93. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. ISBN 9986-505-7.
 41. Dalia Pakalniškienė. Indoeuropietiškųjų intarpinių veiksmažodžių kontinuantai lietuvių kalboje. Tiltai Nr. 2, 59–64. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. ISSN 1392-3137.
 42. Dalia Pakalniškienė. Kas jungia bangą su krantu? Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai, 58–61. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996.
 43. Dalia Pakalniškienė. Naujausias intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis: imitatyvai. Baltistica XXXI (1), 49–52. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1996. ISSN 0132-6503 CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts.
 44. Dalia Pakalniškienė. Lietuvių kalbos intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių diachroniniai sluoksniai. Lietuvių kalbotyros klausimai XXXVI, 83–86. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 1996. ISSN 0130-0172.
 45. Dalia Pakalniškienė. Kai kurios lietuvių kalbos veiksmažodžio inovacijos. Filologija ir metodika 3, 17–22. Šiauliai: Šiaulių pedagoginio instituto leidykla, 1996. ISSN 1392-0928.
 46. Dalia Pakalniškienė. Prabaltiškasis intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių sluoksnis. Baltistica XXX (2), 25–28. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1995. ISSN 0132-6503 CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts.
 47. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Dėl lietuvių kalbos intarpinių veiksmažodžių. Baltistica XXVI, 119–125. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla,1990. ISSN 0132-6503 CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts.
 1. Dalia Pakalniškienė, Dalia Jakulytė. Lietuvių kalbos istorinė morfologija. Studijų knyga. Klaipėdos universitetas: Klaipėdos universiteto leidykla. 2016, 110 p.
 2. Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Prūsų kalba. Vadovėlis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, 219 p. ISBN 978-9955-18-582-6.
 3. Rinkis vardą lietuvišką. Lietuviškų vardų žodynėlis. Sudarė Ramutė Dabrytė, Rūta Sakalauskaitė, Dalia Pakalniškienė. Vilnius: „Versus aureus“, 2014, 332 p. ISBN 978-9955-34-446-9.
 4. Dalia Pakalniškienė. Audronė Jakulienė-Kaukienė (1941 06 23–2017 10 03). In memoriam. Baltistica 53 (1), 2018, 149–153.
 5. Dalia Pakalniškienė. Apie konferenciją „Baltų kalbos ir kultūros 4“. Gimtoji kalba 8, 2018, 29–32.
 6. Dalia Pakalniškienė. Docere, delectare et movere. Res humanitariae XXIII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, 294–298. ISSN 1822-7708.
 1. Res humanitariae XXIV. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2018 (sudarė D. Pakalniškienė).
 2. Res humanitariae XVII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015, 279 p. (sudarė D. Pakalniškienė).
 3. Res humanitariae XVII. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2012, 314 p. (sudarė D. Pakalniškienė).
 4. Res humanitariae III. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2008, 211 p. (sudarė D. Pakalniškienė).
 5. XV Lietuvos studentų lituanistų mokslinė konferencija. Tezės. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, 55 p. (sudarė D. Pakalniškienė).
 1. Tarptautinės mokslinės duomenų bazės Lituanistika ekspertė.
 2. Nacionalinio Europos kalbų atlaso komiteto narė (nuo 2019 m.)
 3. Filologijos reglamento rengimo grupės narė (SKVC įsakymu) 2019.
 4. Klaipėdos universiteto mokslo žurnalo Res humanitariae redakcinės komisijos narė.
 5. Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų studijų krypčių komiteto pirmininkė (nuo 2020 m.).
 6. Studijų kokybės vertinimo centro ekspertė (2007–2012, 2019).
 7. Klaipėdos universiteto kvalifikacinės komisijos narė (2009–2018).
 8. Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų ir menų konkurso komisijos pirmininkė (2014– 2018).
 9. Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 4. Klaipėdos universitetas, 2018 birželio 15–16 d. [Mokslinio komiteto pirmininkė].
 10. Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 3 Klaipėdos universitetas, 2016 gegužės 05–06. [Mokslinio komiteto pirmininkė].
 11. Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 2 Klaipėdos universitetas, 2014 gegužės 08–09. [Mokslinio komiteto pirmininkė].
 12. Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros Klaipėdos universitetas, 2012 gegužės 06–09. [Mokslinio komiteto pirmininkė].
 13. XV-oji Lietuvos studentų lituanistų mokslinė konferencija, skirta lituanistikos Klaipėdoje 40- mečiui. Klaipėdos universitetas, 2011-05-06.
 14. Seminaras Baltistika Klaipėdoje, Lietuvoje, Europoje: istorija ir perspektyvos, skirtas lituanistikos Klaipėdoje 40-mečiui. Klaipėdos universitetas, 2011-09-30.
 15. Mokslinė konferencija Lietuvininkai ir lietuviai. Pietizmas ir tautinis sąmoningumas. Klaipėdos universitetas, 2008-11-28.
 1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos mokslo projektas Šiaurės žemaičių patarmės somatizmų semantinė sistema ir nominacija: sinchronija ir diachronija (2017 m. vasario 1 d. Nr. K- 7/2017, 49 pr., 91009 pad.), 2017–2019 m., vadovė.
 2. Projekto pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ vp1-2.2-šmm-08-v priemonę „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“, pavadinimu „Lituanistikos (baltistikos) centrų, lietuvių bendruomenių ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo stiprinimas“ (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-006) dalyvė (vadovė – doc. dr. Laima Anglickienė VDU).
 3. Projekto pagal visuotinę dotaciją „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (Projekto kodas Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K- 01-028) dalyvė (vadovė – prof. dr. D. Mikulėnienė LKI).
 4. Bipoliarinės mokslo ir tyrimų erdvės kūrimas Klaipėda – Kaliningradas (ESTABLISHMENT OF THE BIPOLAR AREA OF SCIENCE AND RESEARCH KLAIPEDA-KALININGRAD. INTERREG / TACIS Registration No. 2006/288. Project part-financed by the European Union. Project partners – Klaipėda University (Lithuania) and Imanuel Kant State University, Kaliningrad, Russia) July 2–6, 2007; August 27–September 2, 2007; December 10–12, 2007). Ekspertė.
 5. Bendrabaltiška leksika (sąrašas) Dalyvė.
 6. Bendrabaltiškoji leksika (žodynas, A raidė), Dalyvė.

Other Members