Pavel

Pavel Skorupa

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyriaus lektorius, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinių interesų kryptys: toponimika, kognityvinė onomastika, kognityvinė semantika.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3903-7006

 1. Skorupa Pavel 2021. Footprints of language contacts in the present-day Vilnius County hydronyms and oikonyms: the impact of Slavic languages on Lithuanian toponymy = Kalbų kontaktų pėdsakai dabartinės Vilniaus apskrities hidronimuose ir oikonimuose: slavų kalbų įtaka lietuvių toponimijai. – Acta Linguistica Lithuanica 85, 219–243. ISSN 1648-4444, DOI: doi.org/10.35321/all85-12.
 2. Skorupa Pavel 2021: Motivation and semantics of the present-day Vilnius county toponym oppositions: the concept of the object’s position in space = Dabartinės Vilniaus apskrities toponimų opozicijų motyvacija ir semantika: objekto padėties erdvėje samprata. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 254–282. Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 1648-4444, DOI: doi.org/10.35321/all84-12.
 3. Skorupa Pavel 2019: Semantic oppositions in Vilnius county toponyms = Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 139–159. ISSN 1648-4444. DOI: 10.35321/all81-06.
 4. Dubovičienė Tatjana, Skorupa Pavel 2017: Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press = Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje. – Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Svetimosios kalbos 19 (3), 38–47. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. DOI: 10.15823/zz.2017.24.
 5. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2016: Pronouns as means of impersonal presentation in English quality press = Įvardžiai kaip beasmenio pateikimo priemonės anglų rimtojoje spaudoje. – Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology 24 (2), 82–89. ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/cpe.2016.297.
 6. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2015: Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans = Komercinės ir socialinės reklamos šūkių kalbinės charakteristikos. – Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology 23 (2), 108–118. ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/cpe.2015.275.
 7. Skorupa Pavel 2014: Shocking contents in social and commercial advertising = Šokiruojantys turiniai socialinėje ir komercinėje reklamoje. – Creativity studies 7 (2), 69–81. ISSN 2345-0479, eISSN 2345-0487. DOI: 10.3846/23450479.2014.997317.
 8. Dubovičienė Tatjana, Skorupa Pavel 2014: The analysis of some stylistic features of english advertising slogans = Angliški reklaminiai šūkiai: kai kurių stilistinių priemonių analizė. – Žmogus ir žodis 16 (3), 62–76. ISSN 1392- 8600, eISSN 1822-7805. DOI: 10.15823/zz.2014.013.
 9. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2013: Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian. – Santalka: Filologija. Edukologija 21 (1), 5–12. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2013.01.
 10. Skorupa Pavel, Baranovskaja Ivona 2012: English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media. – Santalka: Filologija. Edukologija 20 (2), 194–206. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2012.19.
 11. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2011: Some aspects of culture teaching in foreign language and esp classes: cultural scripts and small talk. – Santalka: Filologija. Edukologija 19 (2), 119–131. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2011.13.
 12. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2009: Idiomaticity of English business terms and their equivalents in Lithuanian = Anglų verslo terminų idiomatiškumas ir jų lietuviški atitikmenys. – Santalka. Filologija. Edukologija 17 (4), 52–61. ISSN 1822-430X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/1822- 430X.2009.17.4.52-61.
 1. Bilkis Laimutis, Ragauskaitė Alma, Sviderskienė Dalia, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Skorupa Pavel 2019: Grasilda Blažienė, Bibliografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 87 p. ISBN 978-609-411-234-8.
 1. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2016: Creative industries. English for specific purposes: textbook, Vilnius: Technika, 316 p. ISBN 978-609-457-918-9, eISBN 978-609-457-917-2, DOI: 10.20334/1557-S.
 2. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2014: English for entertainment industry: course book, Vilnius: Technika, 296 p. ISBN 978-609-457-759-8, eISBN 978-609-457-758-1. DOI: 10.3846/1522-S.
 3. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2013: English for real estate managers: vadovėlis, Vilnius: Technika, 175 p. ISBN 978-609-457-549-5, eISBN 978-609-457-427-6. DOI: 10.3846/1469-S.
 1. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2011: English for firefighters: study book, Vilnius: Technika, 259 p. ISBN 978-9955-28-930-2, eISBN 978-9955-28-931-9. DOI: 10.3846/1225-S.
 2. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2011: English for creative industries: study book, Vilnius: Technika, 224 p. ISBN 978-9955-28-846-6, eISBN 978-9955-28-844-2. DOI: 10.3846/1201-S.
 3. Skorupa Pavel 2008: Mastering English vocabulary in real estate: educational book, Vilnius: Technika, 199 p. ISBN 978-9955-28-295-2.
 1. Skorupa, Pavel. Vilnius County Toponyms as Signs of National and Cultural Identity, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2021, 75 p. ISBN 978-609-411-306-2, DOI doi.org/10.35321/e-pub.18.vilnius-county-toponyms.
 1. 2021 m.: 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2021 m. lapkričio 25–26 d., organizacinio komiteto narys.
 2. 2021 m.: International scientific conference “Interaction of languages and cultures in europe: border and contact areas”, Vilnius–Warsaw, Lithuania–Poland, 8–10 September 2021 / Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, Vilnius–Varšuva, Lietuva–Lenkija, 2021 m. rugsėjo 8–10 d., organizacinio komiteto narys.
 3. 2018–2019 m.: 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose, Lietuvių klabos institutas, Vilnius, 2019 m. lapkričio 7–9 d., organizacinio komiteto narys.
 4. 2016–2017 m.:III tarptautinė konferencija Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017 m. lapkričio 20–21 d., organizacinio komiteto narys.
 5. 2013–2016 m.:II tarptautinė konferencija Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016 m. lapkričio 22–23, organizacinio komiteto narys.
 1. 2019 m. – dabar: COST tarptautinio bendradarbiavimo programa LITHME (Language in The Human-Machine Era). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė.
 2. 2005 m.:MOST Comenius – C21, Bendrosios direktyvos Europos Sąjungos mokytojui, Gentas, Belgija.
 1. Skorupa Pavel 2021: Toponimų opozicijos: teorinis ir praktinis aspektai. – 2-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, 2021 m. lapkričio 25–26 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Lietuva.
 2. Skorupa Pavel 2021: Motivation and Semantics of the Present-day Vilnius County Toponym Oppositions Based on the Concept of the Object’s Position in Space. – MiOKO 22nd International and Nationa Onomastic Conference, 14–16 October 2021, Rzeszów, Poland / MiOKO 22-oji tarptautinė ir nacionalinė onomastikos konferencija, 2021 m. spalio 14–16 d., Žešuvas, Lenkija.
 3. Skorupa Pavel 2021: Footprints of Language Contacts in Present-Day Vilnius County Hydronyms and Oikonyms. – International scientific conference “Interaction of languages and cultures in europe: border and contact areas”, 8–10 September 2021, Vilnius–Warsaw, Lithuania–Poland / Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, 2021 m. rugsėjo 8–10 d., Vilnius–Varšuva, Lietuva–Lenkija.
 4. Skorupa Pavel 2021: Semantic Motivation of Vilnius County Toponyms of Slavic Origin. – 27th International Congress of Onomastic Sciences (ICOS), 23–28 August 2021, Krakόw, Poland / 27-asis tarptautinis onomastikos mokslų kongresas(ICOS), 2021 m. rugpjūčio 23–28, Krokuva, Lenkija.
 5. Skorupa Pavel 2019: Oppositions in Vilnius County Toponyms. – 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“, 2019 m. lapkričio 7–9 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, Lietuva.
 6. Blažienė Grasilda, Skorupa Pavel 2019: Lietuvių vandenvardžiai Europos kontekste. – Lietuvybė viešajame gyvenime. 2019 m. gruodžio 6 d. LR Seimas, Vilnius, Lietuva.
 1. 2018 m. – iki dabar: The International Council of Onomastic Sciences, SE-75104, Upsala, Švedija.

Other Members