Pavel

Pavel Skorupa

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyriaus lektorius, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinių interesų kryptys: toponimika, kognityvinė onomastika, kognityvinė semantika.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3903-7006

 1. Skorupa, Pavel. Semantic oppositions in Vilnius county toponyms = Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos // Acta Linguistica Lithuanica: Lietuvių kalbos instituto leidykla. ISSN 1648-4444. 2019, t. 81, p. 139- 159. DOI: 10.35321/all81-06.
 2. Dubovičienė, Tatjana; Skorupa, Pavel. Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press = Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje // Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Svetimosios kalbos. Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas. ISSN 1392-8600. eISSN 1822-7805. 2017, T. 19, Nr. 3, p. 38-47. DOI: 10.15823/zz.2017.24.
 3. Skorupa, Pavel; Dubovičienė, Tatjana. Pronouns as means of impersonal presentation in English quality press = Įvardžiai kaip beasmenio pateikimo priemonės anglų rimtojoje spaudoje // Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. eISSN 2335-7711. 2016, Vol. 24, no. 2, p. 82-89. DOI: 10.3846/cpe.2016.297.
 4. Skorupa, Pavel; Dubovičienė, Tatjana. Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans = Komercinės ir socialinės reklamos šūkių kalbinės charakteristikos // Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology. Vilnius: Technika. ISSN 2351-714X. eISSN 2335-7711. 2015, vol. 23, no. 2, p. 108-118. DOI: 10.3846/cpe.2015.275.
 5. Skorupa, Pavel. Shocking contents in social and commercial advertising = Šokiruojantys turiniai socialinėje ir komercinėje reklamoje // Creativity studies. Vilnius: Technika. ISSN 2345-0479. eISSN 2345-0487. 2014, vol. 7, no. 2, p. 69-81. DOI: 10.3846/23450479.2014.997317.
 6. Dubovičienė, Tatjana; Skorupa, Pavel. The analysis of some stylistic features of english advertising slogans = Angliški reklaminiai šūkiai: kai kurių stilistinių priemonių analizė // Žmogus ir žodis / Vilniaus pedagoginis universitetas. Vilnius: VPU leidykla. ISSN 1392- 8600. eISSN 1822-7805. 2014, t. 16, Nr. 3, p. 62-76. DOI: 10.15823/zz.2014.013.
 7. Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2013, Vol. 21, nr. 1, p. 5-12. DOI: 10.3846/cpe.2013.01.
 8. Skorupa, Pavel; Baranovskaja, Ivona. English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2012, Vol. 20, nr. 2, p. 194-206. DOI: 10.3846/cpe.2012.19.
 9. Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. Some aspects of culture teaching in foreign language and esp classes: cultural scripts and small talk // Santalka: Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. 2011, Vol. 19, nr. 2. DOI: 10.3846/cpe.2011.13.
 10. Skorupa, Pavel; Dubovičienė, Tatjana. Idiomaticity of English business terms and their equivalents in Lithuanian = Anglų verslo terminų idiomatiškumas ir jų lietuviški atitikmenys // Santalka. Filologija. Edukologija. Vilnius: Technika. ISSN 1822-430X. eISSN 2335-7711. 2009, T. 17, nr. 4 (2009), p. 52-61. DOI: 10.3846/1822- 430X.2009.17.4.52-61.

1. Bilkis, Laimutis; Ragauskaitė, Alma; Sviderskienė, Dalia; Kačinaitė-Vrubliauskienė, Dalia; Skorupa, Pavel. Grasilda Blažienė:bibliografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. 87 p. ISBN 9786094112348.

 1. Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. Creative industries. English for specific purposes: textbook / Ivona Baranovskaja, Pavel Skorupa; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2016. 316 p. ISBN 9786094579189. eISBN 9786094579172.
 2. Rusko, Tatjana; Skorupa, Pavel. English for entertainment industry: course book. Vilnius: Technika, 2014. 296 p. ISBN 9786094577598. eISBN 9786094577581. DOI: 10.3846/1522-S.
 3. Rusko, Tatjana; Skorupa, Pavel. English for real estate managers: vadovėlis / Tatjana Rusko, Pavel Skorupa. Vilnius: Technika, 2013. 175 p. ISBN 9786094574276. DOI: 10.3846/1469-S.
 1. Rusko, Tatjana; Skorupa, Pavel. English for firefighters: study book / Tatjana Rusko, Pavel Skorupa; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2011. 259 p. ISBN 9789955289302. DOI: 10.3846/1225-S.
 2. Baranovskaja, Ivona; Skorupa, Pavel. English for creative industries: study book / Ivona Baranovskaja, Pavel Skorupa; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2011. 224 p. ISBN 9789955288466.
 3. Skorupa, Pavel. Mastering English vocabulary in real estate: educational book / Pavel Skorupa; Vilnius Gediminas Technical University. Vilnius: Technika, 2008. 199 p. ISBN 9789955282952.

2018-2019 m.: 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“, Lietuvių klabos institutas, Vilnius, 2019- 11-7/9, organizacinio komiteto narys.

2016-2017 m.: III tarptautinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017-11-20/21, organizacinio komiteto narys

2013-2016 m.: II tarptautinė konferencija „Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika“, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016-11-22/23, organizacinio komiteto narys.

2019 m. – dabar: COST tarptautinio bendradarbiavimo programa LITHME (Language in The Human-Machine Era). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė.

2005 m.: MOST Comenius – C21, „Bendrosios derektyvos Europos Sąjungos mokytojui“, Gentas, Belgija.

2018 m. – iki dabar: The International Council of Onomastic Sciences, SE-75104 Uppsala, Sweden.

Other Members