N.Tuomienės nuotr.internetui

dr. Nijolė Tuomienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1971 m. rugpjūčio 10 d. Ramaškonių kaime, Varanavo rajone (Gardino sritis, Baltarusija). 1989 m. baigė Vilniaus rajono Marijampolio vidurinę mokyklą. 1989–1994 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Nuo 1993 m. dirba Lietuvių kalbos institute, Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje (nuo 2015 m. Geolingvistikos centras). 1995–2000 m. – Vytauto Didžiojo universiteto (Kaunas) ir Lietuvių kalbos instituto (Vilnius) humanitarinių mokslų srities, filologijos krypties (04 H) doktorantė. 2005 m. apgynė daktaro disertaciją Ramaškonių šnektos daiktavardžio kaityba: sociolingvistinis tyrimas (vadovė – prof. habil. dr. L. Kalėdienė (Grumadienė)).

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, kalbų sąveika, sociolingvistika, tarmių morfologija, fonetika, leksika, onomastika.

 1. Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Brazaitienė Laura, Tuomienė Nijolė 2022: Lietuviškumo (savi)raiška Šalčininkų rajone: aplinkybės ir galimybės. Kolektyvinė mokslo studija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 371 p. ISBN 978-609-411-316-1.
 2. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: Sintaksiniai lituanizmai Rodūnios apylinkių lenkų kalboje  Lietuvių dialektologijos profiliai: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos. Kolektyvinė studija (sud. V. Meiliūnaitė). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 255 p. ISBN: 9786094113000; DOI: doi.org/10.35321/e-pub.22.lietuviu-dialektologijos-profiliai.
 3. Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika, sud., atsak. red. L. Kalėdienė, sud. I. E. Čekmonienė, N. Tuomienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1110 p. ISBN 978-69-411-201-0.
 4. Lazūnų šnektos tekstai, sud. J. Jaroslavienė, N. Tuomienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 152 p.: iliustr., žemėl. + 1 garso diskas (CD). – (Tarmių tekstynas).
 5. Tuomienė Nijolė 2010: Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 232 p.: iliustr. žemėl. – (Opera linguistica Lithuanica 13).
 6. Tuomienė Nijolė 2008: Ramaškonių šnektos tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 332 p.: iliustr. + 1 garso diskas (CD). – Santr. angl. – Bibliogr.: p. 288–294.
 1. Tuomienė Nijolė 2022: Kodų kaitos funkcijos Pietryčių Lietuvos diskurse / Functions of Code-Switching in the Discourse of Southeast Lithuania / Koda maiņas funkcijas dienvidaustrumu Lietuvas diskursā, Linguistica Lettica, 30, p. 238– ISSN 1407-1932. DOI: https://doi.org/10.22364/lingualet.30
 2. Tuomienė Nijolė 2022: Oikonimų slavinimo ypatybės periferinėje lietuvių tarmėje / Features of Slavization of Oikonyms in the Peripheral Lithuanian Dialect / Особенности славянизации ойконимов в периферийном литовском диалекте, Slavistica Vilnensis, 67(2), p. 52–68. ISSN 2351-6895  eISSN 2424-6115.  DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2022.67(2).95
 3. Tuomienė Nijolė 2022: Izoliuotos šnektos gramatikos konservavimasis ir korozija (Conservation and corrosion of grammar in the isolated dialect). – Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveika (The Interaction between Lithuanian Dialects and other Languages: The Case of Western and Southern Aukštaitian Dialects), sud. Jolita Urbanavičienė, Aurelija Gritėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 328–366. ISSN 2538-9211, ISBN 978-609-411-318-5.
 4. Tuomienė Nijolė 2021: Lietuvių ir baltarusių kalbų fonetikos sąveika Rodūnios apylinkėse. – Respectus Philologicus 40 (45). Vilnius: Vilniaus universitetas, p. 48–60. Prieiga internete: https://www.journals.vu.lt/respectus-philologicus/article/view/22843/24116.
 5. Tuomienė Nijolė 2020: Функционирование официальных и местных форм названий на территории периферийного литовского диалекта. – Slovanské dialekty v jazykovém kontaktu. Nářeční lexikum v pomezních oblastech v minulosti a současnosti, ed. M. Jankowiak, M. Vašiček,  Praha: Slovanský ústav Akademie věd ČR, v. v. i., 65–78. ISBN 978-80-86420-80-6.
 6. Tuomienė Nijolė 2020: The borrowing domain in the south-eastern border regions of the lithuanian language. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 192–207, 303–305. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 7. Tuomienė Nijolė 2019: Phonetische Konvergenz in einem Teil Südostlitauens. – Slavistica Vilnensis 64(2), 114–127. ISSN 2351-6895, eISSN 2424-6115. DOI: https://doi.org/10.15388/SlavViln.2019.64(2).25.
 8. Tuomienė Nijolė 2019: Pietų aukštaičių patarmės paribiai: sintaksinių konstrukcijų kaita. – Kalbotyra 72, 87–106. ISSN 2029-8315, eISSN 1392-1517. DOI: https://doi.org/10.15388/Kalbotyra.2019.4.
 9. Tuomienė Nijolė 2019: Fonetikos išlyginimas vykstant kodų kaitai. – Acta Linguistica Lithuanica LXXX, 57–79. ISSN 1648-4444. DOI: https://doi.org/10.35321/all80-04.
 10. Tuomienė Nijolė 2019 (2017): Ramaškonių lietuvių sala Baltarusijoje – pereinamoji kalbų zona. – Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika, sud., atsak. red. L. Kalėdienė, sud. I. E. Čekmonienė, N. Tuomienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 788–825. ISBN 978-609-411-201-0.
 11. Tuomienė Nijolė, Kalėdienė Laima 2019 (2017): Valerijaus Čekmono mokykla. – Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika, sud., atsak. red. L. Kalėdienė, sud. I. E. Čekmonienė, N. Tuomienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 616–634. ISBN 978-609-411-201-0.
 12. Tuomienė Nijolė 2018: Įvardžių kaitybos aspektai pietų aukštaičių patarmės salose Baltarusijoje. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, sud. R. Bakšienė, N. Morozova, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 209–228. ISBN 978-609-411-224-9.
 13. Tuomienė Nijolė 2018: Nevaldomas skolinimasis kaip kalbos nykimo požymis. – Acta Linguistica Lithuanica 78, 113–134. ISSN 1648-4444.
 14. Tuomienė Nijolė 2014: Archajiškosios ir inovacinės veiksmažodžio ypatybės Pietų aukštaičių patarmėje Baltarusijoje. – Acta Linguistica Lithuanica 70, 82–104. ISSN 1648-4444.
 15. Tuomienė Nijolė 2010: Dvibalsių ie, uo vienbalsinimo tendencijos periferinėse Varanavo šnektose. – Žmogus ir žodis II(1), 62–67. ISSN 1392-8600.
 16. Tuomienė Nijolė 2010: Pietų aukštaičių šnektos Baltarusijoje: kalbų sąveikos padariniai. – Respectus Philologicus 18(23), 223–234. eISSN 1392-8295.
 17. Tuomienė Nijolė 2009: Periferinės Ramaškonių šnektos a, ia kamienų daiktavardžių linksniavimas – Respectus Philologicus 16(21), 188–20. eISSN 1392-8295.
 18. Tuomienė Nijolė 2008: Ramaškonių šnektos (i)e kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 545–556. ISBN 978-609-411-012-2.
 19. Tuomienė Nijolė 2008: Semantinės raiškos adekvatumo problema. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 92–99. ISBN 978-9955-19-097-4.
 20. Tuomienė Nijolė 2007: Dėl būdvardžių kaitybos ypatybių izoliuotose pietų aukštaičių šnektose. – Valoda – 2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils Universitātes akademiskais apgads „Saule“, 104112.
 21. Туомене Нийоле 2007: Общая характеристика ономастики Ромашканского ареала. – Prace Filologiczne LIII(53), Instytut Języka Polskiego, Wydzial Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 645–663.
 22. Tuomienė Nijolė 2006: Perifērisko lietuviešu izlokšņu kalki. – Valoda 2006. Valoda dažādu kulturu konteksta. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils Universitātes akademiskais apgads „Saule“, 80–86.
 23. Tuomienė Nijolė 2006: Dėl prielinksninių konstrukcijų plitimo periferinėse Varanavo šnektose. – Acta Baltico-Slavica 30, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa: SOW, 427–438.
 24. Tuomienė Nijolė 2006: Ramaškoniškių šnekos kodų kaita. – Kalbos kultūra 79, 161–172.
 25. Tuomienė Nijolė 2005: Ramaškonių šnektos i kamieno daiktavardžių kaityba. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 1, sud. L. Grumadienė, S. Ambrazas, D. Mikulėnienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 275–284.
 26. Туомене Нийоле 2005: Языковая ситуация в районе литовско-славянского пограничья (в северо-восточной части Вороновского р-на Гродненской области). – Мовы Вялiкага княства Лiтоўскага: матэрыялы IV мiжнароднай навуковай канферэнцыi, 1819 мая 2004 г., Брэст: Академия, 34–36.
 27. Tuomienė Nijolė 2005: Mūsdienu izolētu lietuviešu izlikšņu archaiskums un jaunumi. – Valoda–2005. Zinātnisko rakstu krājums XV, Daugavpils: Daugavpils universitāte, 88–94.
 28. Tuomienė Nijolė 2005: Noun inflection in the dialect of Ramaškonys: a sociolinguistic investigation: daktaro disertacijos santrauka, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 27 p.
 29. Tuomienė Nijolė 2004: Dėl periferinės šnektos kirčiavimo. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos, atsak. red. G. Akelaitienė, Vilnius: VPU leidykla, 139–149.
 30. Tuomienė Nijolė, Grumadienė Laima 2004: Lietuviešu valoda kā reģionālā valoda Baltkrievijā. – Reģionālās valodas mūsdienu Eiropā I: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2004. gada 20.–23. Maijs, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 124–134.
 31. Tuomienė Nijolė 2003: Ramaškonių šnektos priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Acta Linguistica Lithuanica 47, 89–102.
 32. Tuomienė Nijolė 2002: Periferinės šnektos nykimas: priebalsinio kamieno daiktavardžių kaityba. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: Rakstu krājums 6, petīts Eiropas Valuodu gadam, Liepaja: LiePA, 142–152.
 33. Tuomienė Nijolė 2001: Ramaškonių šnektos o ir (i)io kamienų daiktavardžių kirčiavimo ypatybės. – Baltistica 36(1), 103–114.
 34. Tuomienė Nijolė 2001: Ramaškonių šnektos u, iu daiktavardžių kamienų linksniavimas. – Paribio tarmių ir kalbų problemos: tarptautinės mokslinės konferencijos, skirtos Europos kalbų metams, pranešimai, 2001 m. balandžio 27 d., Šiauliai, 156–169.
 1. Tuomienė Nijolė 2021: Kalbų kaita Pietryčių Lietuvos paribyje: neslaviškos dabartinės baltarusių tarmės ypatybės. – XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“ / XIII Starptautiskais baltistu kongress Baltu valodas laikā un telpā. Ryga: Latvijos universitetas,  2021 m. spalio 13–15 d. Paskelbtos pranešimo tezės. Prieiga internete: https://doi.org/10.22364/sbk.13.bvlt.tk.
 2. Tuomienė Nijolė 2021: Kalbos ypatybių kaita ir suartėjimas Lietuvos paribio
  dialektuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021 m. rugsėjo 08–10 d. Paskelbta pranešimo anotacija. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf.
 3. Tuomienė Nijolė 2021: Pietų aukštaičių dzūkų tęsinys Baltarusijoje: lietuviški vietovardžiai – nuo seno ten gyvenusios tautos palikimas. – Tarpdalykinė mokslinė konferencija Dzūkija ir dzūkai kultūros istorijoje. Šiauliai: Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos Regionų plėtros institutas, 2021 m. gruodžio 3 d.
 1. Tuomienė Nijolė 2019: Nauja knyga apie baltų ir slavų kalbų sąveiką, sociolingvistinę situaciją daugiakalbiuose Lietuvos ir Baltarusijos arealuose. – Voruta 6(860), 2, 12. Prieiga internete: http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/Voruta-2019-nr.-6.pdf.
 2. Tuomienė Nijolė 2019: Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika, sud. L. Kalėdienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017, 1110 p. [apžvalga]. – Gimtoji kalba 9, 24−27. ISSN 0868-5134.
 3. Tuomienė Nijolė 2018: Lietuvių kalba paribio arealuose: tarties kaita. – 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“: tezės, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 57–58. ISBN 978-609-07-0002-0.
 4. Tuomienė Nijolė 2009: Ramaškonių šnektos tekstai. – Lietuvių godos 8(191), 3.
 5. Tuomienė Nijolė, Kalėdienė Laima 2009: Lietuvybės puoselėtojui, kalbininkui Aloyzui Vidugiriui – 80. – Lietuvių godos 1(184), 3–4.
 6. Tuomienė Nijolė 2008: Iš Balatnos krašto lietuvybės istorijos. – Lietuvių godos 7(178), 3.
 7. Tuomienė Nijolė 2007: Dabartiniai Varanavo apylinkių vietovardžiai. – 43. Artura Ozola dienas konference. Alvis Augstkalnis (19071940) un baltu valodu pētnecība: anotācijas un tēzes, 2007. gada 16. –17. Marts, Rīga.
 8. Tuomienė Nijolė 2007: Ramaškoniškių šnekos ypatybė – kalbų kaita. – Lietuvių godos 7(166); 8(167); 9(168).
 9. Vaišnytė Nijolė 2002: Balatnos (Varanavo) apylinkės: istorija, kultūra ir kalba iš Ramaškonių gyventojų lūpų. – Lydos krašto lietuviai II: monografija, Kaunas: Poligrafija ir informatika, 545–556. ISBN 9986-850-45-2 (2 tomas), ISBN 9986-850-44-4 (bendras).
 10. Vaišnytė-Tuomienė Nijolė 1999: Ramaškonių kaimo ir jo apylinkių padėtis. – Etninių žemių lietuviai dabartinėje Baltarusijoje, Vilnius, 116–120.
 11. Vaišnytė Nijolė 1996: Kodų kaita dvikalbėje aplinkoje. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pirmosios lietuviškos knygosMartyno Mažvydo Katekizmo450 metų sukakčiai paminėti: LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 32.
 12. Vaišnytė Nijolė 1995: Kai kurie Ramaškonių šnektos daiktavardžių giminės neatitikimo b. k. daiktavardžių giminei atvejai. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai: Pirmosios lietuviškos knygosMikalojaus Daukšos KatekizmoDidžiojoje Lietuvoje (Vilniuje 1595) 400 metų sukakčiai paminėti: LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 29.
 13. Vaišnytė Nijolė 1995: Mes širdyje išlikome lietuviais. – Lietuvių godos 6(19), 3.
 14. Vaišnytė Nijolė 1994: Armijos Krajovos veikla Pereigonių apylinkėse 1941–1944 metais. – Armija Krajova Lietuvoje, Vilnius, 100–103.
 15. Vaišnytė Nijolė 1994: Ramaškonių šnektos daiktavardžių ir būdvardžių kamienų mišimas. – Lietuvių kalba: tyrėjai ir tyrimai. Pranui Skardžiui paminėti: LKI konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 24–25.
 16. Vaišnytė Nijolė 1994: Ar pažadinsime Balatnos krašto jaunimo lietuvišką dvasią. – Lietuvių godos 11(12), 3.
 17. Vaišnytė Nijolė 1994: Ar neišsižadės jaunimas lietuvybės. – Lietuvių godos 2(3), 1.

1. Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Pirma knyga.

Tuomienė Nijolė 2010: Iššifruotų tautosakos tekstų sulyginimas su garso įrašais, vertimas iš baltarusių kalbos į lietuvių kalbą, redagavimas (165301), Vilnius: Mintis, 334 p. ISBN 978-5-417-00999-0

2. Vykintas Vaitkevičius. Neris. 2007 metų ekspedicija. Antra knyga.

Tuomienė Nijolė 2012: Iššifruotų tautosakos tekstų sulyginimas su garso įrašais, vertimas iš baltarusių kalbos į lietuvių kalbą, redagavimas, Vilnius: Mintis, 322 p. ISBN 978-5-417-01038-5.

 1. 2020 m. rugsėjo 1 d. – 2021 m. lapkričio 30 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Valstybinės kalbos padėtis Šalčininkų rajone: dabartis ir perspektyvos (Nr. VLKK-2/2020) (vadovė dr. Violeta Meiliūnaitė), vykdytoja.
 2. 2018–2020 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Nr. K-1/2018) (vadovė dr. Jolita Urbanavičienė), vykdytoja.
 3. 2017–2018 m.: mokslinės sklaidos projektas Straipsnių rinkinio Valerijus Čekmonas: kalbų kontaktai ir sociolingvistika publikavimas“, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos turimo 2011–2020 metų programą. Projekto dalyvė, vadovė – prof. habil. dr. Laima Kalėdienė.
 4. 2015–2016 m.: mokslinės veiklos projektas Lietuvių ir slavų kalbų sąveikos XX a. pab. – XXI a. pr. Tyrimas: sociolingvistinis aspektas (SOLIESLA), finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimo 2011–2020 metų programą. Projekto dalyvė, vadovė – prof. dr. Laima Kalėdienė.
 5. 20132014 m.: mokslo sklaidos projektas Aloyzo Vidugirio monografijos Lazūnų šnekta publikavimas, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto vadovė.
 6. 20122013 m.: mokslo sklaidos projektas Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto dalyvė, vadovė – dr. Jurgita Jaroslavienė. 
 7. 20092010 m.: mokslinės veiklos projektas „Lazūnų šnektos tekstairengimas spaudai (Tarmių tekstynas), finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą. Projekto dalyvė, vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 8. 2010 m.: mokslo sklaidos projektas Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas, finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto vadovė.
 9. 2008 m.: mokslo sklaidos projektas Ramaškonių šnektos tekstai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programą. Projekto vadovė.
 10. 2003–2004 m.: mokslinės veiklos projektas Leidinio Ramaškonių šnektos (Baltarusija, Gardino sritis, Varanavo r.) tekstai rengimas spaudai, finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą. Projekto vadovė ir vykdytoja.

Other Members