M. Sinkunas

dr. Mindaugas Šinkūnas

vyresnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1999–2005 m. studijavo lietuvių filologiją Vilniaus universitete, 2010 m. apgynė daktaro disertaciją XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis). 2003–2014 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriuje, 2008–2012 m. – Vytauto Didžiojo universitete (lektorius), 2013–2015 m. – Vilniaus universitete (podoktorantūra), 2015–2018 m. – Lietuvių kalbos instituto Raštijos paveldo tyrimų centre (mokslo darbuotojas).
Žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narys.

Senųjų raštų (http://seniejirastai.lki.lt) bei egodokumentų (www.musulaiskai.lt) rinkimo ir skaitmeninimo projektų dalyvis.

Mokslinių tyrimų sritys: kalbos istorija, tipografijos istorija, kompiuterinė lingvistika.

 1. Šinkūnas, Mindaugas 2020: Jono Kristijono Dicelijaus lietuviška 1690 metų dedikacija. – Archivum Lithuanicum 22, 9–32. ISSN 1392-737X. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22001.
 2. Šinkūnas Mindaugas 2019 [2020]: Rašybos skirtumai surinkimininkų ir bažnytinėje raštijoje. – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, par. ir sud. I. Strungytė-Liugienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 176–232. ISBN 978-609-411-258-4.
 3. Šinkūnas Mindaugas 2018: Surinkimininkų ir bažnytinių leidinių ortografijos skirtumai Degenų spaustuvės leidiniuose. – Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje. Senoji Lietuvos literatūra 46, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 222–252.
 4. Drungilas Jonas, Šinkūnas Mindaugas 2018: 1680 m. lietuviška priesaika dėl Svobiškio dvaro žemių. – Istorijos šaltinių tyrimai 6, sud. A. Dubonis, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 359–368.
 5. Šinkūnas Mindaugas 2018: Senųjų raštų rašybos keitimas paieškos sistemai. – Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės: straipsnių rinkinys, sud. G. Judžentytė-Šinkūnienė, V. Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 389–407.
 6. Šinkūnas Mindaugas 2017: Senųjų Biblijos vertimų lyginamųjų tyrimų automatizavimas. – Archivum Lithuanicum 19, 57–98. ISSN 1392-737X.
 7. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas 2016: Rankraštiniai Gotfrydo Ostermejerio įrašai jo knygos Erste Littauische Liedergeschichte (1793) egzemplioriuje Žemutinės Saksonijos valstybinės ir Göttingeno universiteto bibliotekoje. – Senoji Lietuvos literatūra 42, Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 137–166. ISSN 1822-3656.
 8. Šinkūnas Mindaugas 2016: Kristus, Krystus, Christus, Chrystus ar Cristus? Vardo rašybos raida XVI–XIX amžiaus raštuose. – Archivum Lithuanicum 18, 185–220. ISSN 1392-737X.
 9. Šinkūnas Mindaugas 2015: Pirmieji lietuviški Kauno vardo paminėjimai. – Archivum Lithuanicum 17, 111–132. ISSN 1392-737X.
 10. Šinkūnas Mindaugas 2015: Lietuvių ortografijos skirtumai katalikų ir evangelikų reformatų raštuose (XVI–XVII a.): priebalsio /j/ ir diftongų /ai/, /ei/ rašyba. – Baltistica L(2), 197–244. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045.
 11. Šinkūnas Mindaugas 2014: Mažosios Lietuvos raštų ortografijos reforma XVII amžiuje. I. Pučiamųjų priebalsių ir afrikatų žymėjimas. – Archivum Lithuanicum 16, 9–58. ISSN 1392-737X.
 12. Šinkūnas Mindaugas, Triškaitė Birutė 2014: Archivum Lithuanicum – 15 metų. – Archivum Lithuanicum 16, 479–486. ISSN 1392-737X (apžvalga).
 13. Skardžius Pranas 2014: Rinktiniai raštai 6. Rodyklės, par. M. Šinkūnas, E. Kazakėnaitė, Vilnius. ISBN 978-609-459-368-0.
 14. Žilinskaitė-Šinkūnienė Eglė, Šinkūnas Mindaugas 2014: Prano Skardžiaus ir Alberto Rosino darbus bebaigiant. – Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai. Rodyklės, Vilnius, 7–13. ISBN 978-609-459-368-0.
 15. Skardžius Pranas 2013: Rinktiniai raštai.Rodyklės ir bibliografija, sud. E. Žilinskaitė-Šinkūnienė, M. Šinkūnas, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISBN 978-609-459-229-4.
 16. Žilinskaitė-Šinkūnienė Eglė, Šinkūnas Mindaugas 2013: Rodyklių ir bibliografijos rengimo principai. – Pranas Skardžius, Rinktiniai raštai. Rodyklės ir bibliografija, Vilnius, 7–13. ISBN 978-609-459-229-4.
 17. Gelumbeckaitė Jolanta, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas 2012: Senosios lietuvių kalbos tekstynas (sliekkas) – nauja diachroninio tekstyno samprata. – Darbai ir dienos 58, 257–281. ISSN 1392-0588.
 18. Gelumbeckaitė Jolanta, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas 2012: Old Lithuanian Reference Corpus and Automated Grammatical Annotation. – Journal for Language Technology and Computational Linguistics 27(2).
 19. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas 2011: Lietuvos mokslų akademijos seminaras „Epigrafika arba įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai“. – Archivum Lithuanicum 13, 369–384. ISSN 1392-737X (apžvalga).
 20. Šinkūnas Mindaugas 2010: XVI–XVII amžiaus Mažosios Lietuvos raštų akcentografija: daktaro disertacija, humanitariniai mokslai, filologija (04 H), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-038-2.
 21. Aleknavičienė Ona, Šinkūnas Mindaugas, par., 2010: Saulius Ambrazas. Bibliografija. – Archivum Lithuanicum 12, 19–28. ISSN 1392-737X (bibliografija).
 22. Mindaugas Šinkūnas 2009: Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno rašyba. – Kleino Naujos giesmju knygos: tekstai ir jų šaltiniai, par. G. Michelini, Vilnius: Versus aureus, 23–30. ISBN 978-9955-34-151-2.
 23. Šinkūnas Mindaugas 2007: Lietuviškos XVI–XVII amžiaus knygos Prūsijos kultūros paveldo fonde Berlyne. – Archivum Lithuanicum 9, 387–415. ISBN 978-3-447-09520-2.
 24. Šinkūnas Mindaugas 2004: Lozorius Zengštokas, Giesmes Chriksczionischkos ir Duchaunischkos ir jų šaltiniai, par. habil. dr. G. Michelini, Vilnius: Baltos lankos, 584 p. ISBN 9955-584-71-8; Archivum Lithuanicum 7, 2005, 215–222. ISBN 3-447-09440-0 (recenzija).
 25. Šinkūnas Mindaugas 2004: Seminarium grammaticum 2003. – Archivum Lithuanicum 6, 367–370. ISBN 3-447-09371-4 (apžvalga).
 26. Mindaugas Šinkūnas 2004: Danieliaus Kleino gramatikų (1653 ir 1654) konvoliutas Vilniaus universiteto bibliotekoje. – Archivum Lithuanicum 6, 43–50. ISBN 3-447-09371-4.
 1. Šinkūnas Mindaugas, Aleknavičienė Ona, par. 2020: Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos, 1566: internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-270-0. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=85.
 2. Šinkūnas, Mindaugas, Aleknavičienė Ona, par. 2020: Martynas Mažvydas, Baltramiejus Vilentas, Giesmės krikščioniškos, 1570: internetinis leidinys, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-269-0. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=86.
 3. Strungytė-Liugienė Inga, Rekašiūtė Kotryna, Šinkūnas Mindaugas, par., 2019: Kristijonas Endrikis Mertikaitis, Visokios naujos giesmės arba evangeliški psalmai (Tilžė, 1825), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-247-8. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 4. Šinkūnas Mindaugas, par., 2019: Martinas Lutheris, Mažasis katekizmas (Karaliaučius, 1670), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-249-2. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 5. Šinkūnas Mindaugas, par., 2018: Johannas Anastasijus Freylinghausenas, Davadnas mokslas apie dūšios išganymą (1729). ISBN 978-609-411-229-4.
 6. Šinkūnas Mindaugas, par., 2018: Martinas Lutheris, Mažasis katekizmas (1700). ISBN 978-609-411-230-0.
 7. Šinkūnas Mindaugas, par., 2018: Johannas Arndtas, Šešios knygos apie tikrą krikščionumą (1807), I knyga. ISBN 978-609-411-227-0.
 8. Šinkūnas Mindaugas, Venckienė Jurgita, par., 2018: Juozapas Arnulfas Giedraitis, Naujas įstatymas (1816). ISBN 978-609-411-209-6.
 9. Šinkūnas Mindaugas, Kazakėnaitė Ernesta, Triškaitė Birutė, Venckienė Jurgita, par., 2018: Biblija (1735).
 10. Šinkūnas Mindaugas, Triškaitė Birutė, Venckienė Jurgita, par., 2017: Naujasis Testamentas (1727). ISBN 978-609-411-210-2.
 11. Šinkūnas Mindaugas, par., 2017: Psalteras Dovydo (1728). ISBN 978-609-411-213-3.
 12. Šinkūnas Mindaugas, par., 2015: Gotfridas Ostermejeris, Agenda (1775).
 13. Šinkūnas Mindaugas, par., 2013: Konstantinas Sirvydas, Dictionarium (1677).
 14. Šinkūnas Mindaugas, par., 2011: Danielius Kleinas, Grammatica Litvanica (1653).
 15. Šinkūnas Mindaugas, par., 2011: Danielius Kleinas, Compendium Litvanico-Germanicum (1654).
 16. Šinkūnas Mindaugas, par., 2010: Kristupas Sapūnas, Teofilis Šulcas, Compendium grammaticae Lithvanicae (1673).
 17. Fecht Reiner, Šinkūnas Mindaugas, par., 2007: Jonas Rėza, Psalteras Dovydo (1625). ISBN 978-9955-704-85-0.
 18. Šinkūnas Mindaugas, par., 2007–2008: Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Knyga nobažnystės (1653). ISBN 978-9955-704-89-8 (bendras).
 19. Šinkūnas Mindaugas, par., 2007–2008: Steponas Jaugelis Telega, Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Suma evangelijų (1653). ISBN 978-9955-704-83-6.
 20. Šinkūnas Mindaugas, par., 2007–2008: Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Katekizmas (1653). ISBN 978-9955-704-81-2.
 21. Šinkūnas Mindaugas, par., 2007–2008: Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis, Maldos krikščioniškos (1653). ISBN 978-9955-704-82-9.
 22. Šinkūnas Mindaugas, par., 2007–2008: Steponas Jaugelis Telega, Psolmai Dovydo (1653). ISBN 978-9955-704-90-4.
 23. Venckienė Jurgita, Šinkūnas Mindaugas, par., 2008: Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos (1681?). ISBN 978-9955-704-79-9.
 24. Karaciejus Juozas, Petkevičius Ričardas, Šinkūnas Mindaugas, par., 2001–2002, 2008: Jokūbo Ledesmos katekizmas (1605).
 25. Šinkūnas Mindaugas, par., 2008: Danielius Kleinas, Frydrichas Šusteris, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1704). ISBN 978-609-411-002-3 (bendras), ISBN 978-609-411-000-9 (giesmynas), ISBN 978-609-411-001-6 (maldynas).
 26. Šinkūnas Mindaugas, par., 2006: Mikalojus Daukša, Katekizmas (1595). ISBN 978-9955-704-99-7.
 27. Šinkūnas Mindaugas, par., 2006: Danielius Kleinas, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1666).
 28. Adamonytė Veronika, Aleknavičienė Ona, Lučinskienė Milda, Pajėdienė Jūratė, Šinkūnas Mindaugas, Žilinskaitė Eglė, par., 2006: Mikalojus Daukša, Postilė (1599). ISBN 978-9955-704-74-4.
 29. Šinkūnas Mindaugas, par., 2005: [Samuelis Minvydas, Jonas Božymovskis,] Pradžia pamokslo […] katekizmas mažesnis (1680).
 30. Šinkūnas Mindaugas, par., 2005: Baltramiejus Šulcas, Bernardas Zandenas, Krikščioniškas susikalbėjimas (1694).
 31. Šinkūnas Mindaugas, par., 2004: Danielius Kleinas, Jonas Rikovijus, Naujos giesmių knygos, Naujos maldų knygelės (1685).
 32. Šinkūnas Mindaugas, par., 2003: Lozorius Zengštokas, Giesmės Chrikščioniškos ir Duchauniškos (1612). ISBN 978-9955-704-93-5.
 1. Šinkūnas Mindaugas 2020: XVI–XIX a. Mažosios Lietuvos ortografijos istorija: priebalsių geminacija. – Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas:10. starptautiskais zinātniskais seminārs, 2020. gada 17. janvārī, Latvijas Universitāte.
 2. Šinkūnas Mindaugas 2019: Lietuvių senųjų raštų duomenų bazė ir internetiniai leidiniai. – Senųjų lietuviškų tekstų rengimas mokslo tyrimams, 2019 m. lapkričio 28–29 d., Vilniaus universitetas. Programos ir tezių prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3941-seminaras-senuju-lietuvisku-tekstu-rengimas-mokslo-tyrimams.
 3. Šinkūnas Mindaugas 2019: Danieliaus Kleino giesmyno ir maldyno (1666) daiktavardis: statistinis tyrimas. – Baltų kalbotyros problemos: istoriniai, tipologiniai ir arealiniai tyrimai: tarptautinė Kazimiero Būgos konferencija, 2019 m. rugsėjo 26–28 d., Birštonas, Vilniaus universitetas. Programos ir tezių prieiga internete: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai/3777-tarptautine-kazimiero-bugos-konferencija-baltu-kalbotyros-problemos-istoriniai-tipologiniai-ir-arealiniai-tyrimai.
 4. Šinkūnas Mindaugas 2019: Lituanistikos šaltinių skaitmeninimas: programinė analizė ir paieškų sistemos, Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra: būklė ir problemos, LMA, 2018-11-22. Apie seminarą: Vincas Būda, Domas Kaunas, Arvydas Pacevičius, Humanitarinių ir socialinių mokslų šaltiniotyra. – Lietuvos mokslų akademijos žinios 1(87), 15–16, URL: http://www.lma.lt/uploads/files/LMA_zinios_2019_01_internetui.pdf.
 5. Šinkūnas Mindaugas 2018: The change of personal attitude towards God in Lithuanian hymnals. – Gefühl und Norm, Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert: V. Internationaler Kongress für Pietismusforschung, 26.–29.08.2018, Halle/Saale. Prieiga internete: http://izp.uni-halle.de/veranstaltungen/kongress2018.htm.
 6. Šinkūnas Mindaugas 2018: String similarity detection and Old Lithuanian Bible translations. – The 2018 AABS Conference at Stanford University: The 100th Anniversary of Baltic Independence, June 1–3, 2018, Stanford, CA. Pranešimo tezių prieiga internete: http://aabs2018.stanford.edu.
 7. Drungilas Jonas, Šinkūnas Mindaugas 2018: Surasta dar viena XVII a. lietuviška priesaika. – Tauta ir tapatybė kalboje: tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, 2018 m. gegužės 25–27 d., Nida.
 8. Šinkūnas Mindaugas 2018: Senųjų raštų automatinė transliteracija paieškos sistemoms. – Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas: starptautisks zinātnisks seminārs, 2018. gada 12. janvārī, Latvijas Universitāte, Rīga.
 9. Mindaugas Šinkūnas 2017: Surinkimininkų ortografija: normų emancipacija ar ignoravimas? – Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gruodžio 1–2 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 10. Mindaugas Šinkūnas 2017: Senoji baltų raštija: paskaita „Báltų akademijoje“, 2017 m. lapkričio 28 d., Vilniaus universitetas.
 11. Šinkūnas Mindaugas 2017: Kas nuo ko nusirašė? Biblijos vertimų istorijos tyrimo automatizavimas ir vizualizacija. – Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės: 24-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija, 2017 m. rugsėjo 29 d., Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedra. Pranešimų tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Tez%C4%97s_2017-09-27.pdf.
 12. Šinkūnas Mindaugas 2017: Knygos nobažnystės (Kėdainiai, 1653) perikopių šaltiniai. – Reformacija ir lituanistika, 2017 m. rugsėjo 25–26 d., Kėdainiai, Lietuvos edukologijos universitetas. Pranešimų tezių prieiga internete: http://leu.lt/download/49841/kedainiai_tezes_internetui.pdf.
 13. Šinkūnas Mindaugas 2016: 1735 metų Naujojo Testamento redagavimo tendencijos. – Seminaras Laikykite mane ne tik Jūsų kalbos mylėtoju…“: lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjui, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui (1686–1772) – 330 metų, 2016 m. gruodžio 14 d., Lietuvių kalbos institutas.
 14. Šinkūnas Mindaugas 2016: Danielius Kleinas – žymiausias XVII a. lietuvių raštijos atstovas Prūsijoje: paskaita D. Kleino 300-osioms gimimo metinėms paminėti, 2016 m. lapkričio 27 d., Vilniaus evangelikų liuteronų parapija „Liuteronų namai“, Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugija.
 15. Šinkūnas Mindaugas 2016: Senųjų lietuvių raštų perikopių ryšiai. – Reikšmė kalboje ir kultūroje: tarptautinė mokslinė 23-ioji Jono Jablonskio konferencija, 2016 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universitetas. Tezių prieiga internete: www.jablonskis2016.flf.vu.lt.
 16. Šinkūnas Mindaugas 2016: Литовская орфография Готфрида Остермайера в „Сердечном призыве“ (1781 г.). – Международная научная конференция Идеи Просвещения и национальные культуры в Пруссии XVIII века. (К 300-летию Готфрида Остермайера), 22 сентября 2016 г., Калининград (Klaipėdos universitetas, ŠMM).
 17. Šinkūnas Mindaugas 2016: Bible verses in Old Lithuanian and their similarity detection. – El’Manuscript-2016, Rašytinis palikimas ir informacinės technologijos: tarptautinė konferencija, 2016 m. rugpjūčio 22–28 d., Vilniaus universitetas, LKI, VUB, VU, Ижевский государственный технический университет, Centre of Image and Material Analysis in Cultural Heritage of Vienna, mokslinis susivienijimas „Rašytinis palikimas“, susivienijimas „Digital Medievalist“.
 18. Šinkūnas Mindaugas 2016: Gotfrydo Ostermejerio Širdingas pagraudenimas (1781). – Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų: mokslinė konferencija, 2016 m. balandžio 20 d., Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, LKI, KU.
 19. Šinkūnas Mindaugas 2016: Latviešu valodas dati 17.–18. gs. lietuviešu gramatikās. – Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas: seminārs, 2016. gada 14. janvārī, Latvijas Universitāte, Latviešu valodas institūts.
 20. Mindaugas Šinkūnas 2015: Knygos nobažnystės autorystės problemos (ortografijos tyrimas). – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 29 d., Vilniaus universitetas. Tezių prieiga internete: www.baltistukongresas.flf.vu.lt/failai/XII_Tarptautinio_baltistu_kongreso_tezes.pdf.
 21. Šinkūnas Mindaugas 2015: Priebalsio /j/ ir dvibalsių rašybos skirtumai LDK katalikų ir evangelikų reformatų lietuviškuose raštuose. – Simbolis Lietuvos kultūroje, 2015 m. spalio 26 d., Lietuvos kultūros tyrimų institutas.
 22. Šinkūnas Mindaugas 2015: XVI–XIX a. lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai ir tyrimo įrankiai Lietuvių kalbos institute. – Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga: tarptautinė konferencija, 2015 m. spalio 26–27 d., Lietuvių kalbos institutas, Lietuvos mokslų akademija.
 23. Šinkūnas Mindaugas 2015: Lietuvių raštijos raida (XVI–XVII a.), 2015 m. birželio 10 d., Vilniaus universitetas. Prieiga internete: http://www.flf.vu.lt/naujienos/renginiai/1751-kvieciame-i-dr-m-sinkuno-seminara-apie-xvi-xvii-a-lietuviu-rasybos-istorija.
 24. Šinkūnas Mindaugas 2015: Stendinis pranešimas „Lietuvių rašybos istorija (XVI–XVII a.)“. – Projekto „Podoktorantūros stažuočių įgyvendinimas Lietuvoje“ baigiamoji konferencija, 2015 m. gegužės 22 d., Vilnius. Tezių prieiga internete: http://konferencija2015.postdoc.lt/.
 25. Šinkūnas Mindaugas 2015: Lietuviešu katoļu un reformātu ortogrāfijas atšķirības 16.–17. gadsimtā: automatizēts pētījums. – 51. Artura Ozola dienas konference. Fonētiskie varianti un to atveide tekstos: referātu kopsavilkumi, 2015. gada 20. marts, Rīga: Latvijas Universitāte, 22–23. ISBN 978-9934-8387-3-6.
 26. Šinkūns Mindaugs 2015: Žodinis pranešimas „Senleišu un senlatviešu rakstu ortogrāfijas attīstības paralēles (16.–17. gs.)“. – Latviešu raksti un raksti Latvijā 16.–19. gadsimtā: pētniecības aktualitātes un problēmas, 2015. gada 16. janvārī, Latvijas Universitāte (Rīga).
 27. Šinkūnas Mindaugas 2014: Žodinis pranešimas „Ortografijos reforma Mažojoje Lietuvoje (XVII a. vid.)“. – Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai: tarptautinė konferencija, skirta Prano Skardžiaus 115-osioms gimimo metinėms, 2014 m. rugsėjo 19–21 d., Vilniaus universitetas (Druskininkai).
 28. Šinkūnas Mindaugas 2014: Orthography reform in 17th cent. Lithuania Minor, 2014 m. gegužės 22 d., Stokholmo universitetas (Švedija). Prieiga internete: http://www.bafity.su.se/om-oss/evenemang/baltiska-seminariet/orthography-reform-in-17th-century-lithuania-minor-1.177856.
 29. Šinkūnas Mindaugas 2014: Žodinis pranešimas „Mažosios Lietuvos ortografijos reforma XVII a. – (a)frikatų žymėjimas“. – Tarptautinė mokslinė konferencija Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai, 2014 m. gegužės 7 d., Vroclavo universitetas (Lenkija).
 30. Šinkūnas Mindaugas 2013: Atsiųsiu šipkartę į Ameriką. Emigracijos istorija laiškuose: pranešimas Pasaulio lietuvių centre Lemonte 2013 m. lapkričio 10 d. ir UIC 2013 m. lapkričio 12 d.
 31. Gelumbeckaitė Jolanta, Gippert Jost, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas 2012: Referenzkorpus Altlitauisch. – Sprache als komplexes System. 34. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Sprachwissenschaft, Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main (6.–9. März 2012), 290. Plakatas „Präliminarien eines Referenzcorpus Altlitauisch (1500–1800)“, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite.pdf; aprašas, URL: http://titus.uni-frankfurt.de/dgfs2012/poster/gelumbeckaite_handout.pdf.
 32. Šinkūnas Mindaugas 2012: Old Lithuanian and Old Latvian Accentography. How to Print Accent Marks in the 17th Century?: Gastvortrag, Institut für Empirische Sprachwissenschaft, Universität Frankfurt am Main, 2012 m. balandžio 13 d.
 33. Šinkūnas Mindaugas 2012: „Kirčio ženklai XVII a. latvių ir Mažosios Lietuvos tekstuose: paskaita, 2012 m. kovo 21 d., Vilniaus universitetas.
 34. Šinkūnas Mindaugas 2012: Lietuvių kalbos ortografijos kodifikacija XVII a. gramatikose. – XXII zinātniskie lasījumi: tarptautinė konferencija, 2012 m. sausio 26–27 d., Daugpilio universitetas (Latvija).
 35. Gelumbeckaitė Jolanta, Šinkūnas Mindaugas 2011: Senosios lietuvių kalbos anotacinis referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva. – Lietuvių kalbos instituto Kalbos istorijos ir dialektologijos skyriaus seminaras, 2011 m. kovo 3 d.
 36. Dini Pietro Umberto, Gelumbeckaitė Jolanta, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas 2010: Senosios lietuvių kalbos anotuotas referencinis korpusas. Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva. – XI starptautiskais baltistu kongress, 27.09.2010–30.09.2010, Rīga, 47–49. ISBN 978-9984-742-55-7.
 37. Šinkūnas  Mindaugas 2008: Danieliaus Kleino raštų ortografija (1653, 1654, 1666 m.) – inovacijos ar jų kodifikacija? – 44. Artura Ozola dienas konference, 2008 m. kovo 17 d., Ryga, Latvijos universitetas. Tezės: Daniela Kleina rakstu ortogrāfija (1653., 1654., 1666. g.) – inovācijas vai to kodificēšana? – Artura Ozola dienas konference Valodas skaņas un burti, to savstarpējās attieksmes (veltījums Jurim Bāram (1808–1879) 200. gadadienā): referātu anotācijas un kopsavilkumi, Rīga, 2008, 25–26.
 38. Šinkūnas  Mindaugas 2007: Kirčio žymėjimas Kristijono Gotlybo Milkaus raštuose. – Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas, 2007 m. rugsėjo 27 d., Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas. Kristijonas Goltybas Milkus ir Imanuelis Kantastarptautinės mokslo konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. rugsėjo 26–28 d., Karaliaučius, sud. O. Aleknavičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2007, 68–71.
 39. Šinkūnas  Mindaugas 2007: Keletas smulkmenų apie Kleino giesmyno ir maldyno spausdinimą. – 43. Artura Ozola dienas konference, 2007 m. kovo 17 d., Ryga, Latvijos universitetas. Artura Ozola dienas konference Alvils Augstkalns (1907–1940) un baltu valodu pētniecība: anotācijas un tēzes, Rīga, 2007, 31.
 40. Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas 2008: Lietuvių senųjų raštų duomenų bazė – tikslai, problemos, galimybės. – Latvijos ir kaimyninių valstybių patirtis rengiant istorinius kalbų žodynus, 2008 m. gruodžio 19 d., Ryga, Latvijos universitetas.
 41. Šinkūnas  Mindaugas 2008: D. Kleino ortografija – teorija ir praktika. – Lingvistinės minties raida XVI–XXI amžiuje (Danieliaus Kleino Grammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti), 2008 m. spalio 16–17 d., Kaliningradas (Karaliaučius), Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 42. Šinkūnas Mindaugas 2006: Senųjų Rytų Prūsijos lietuviškų raštų skaitmeninimas. Danieliaus Kleino giesmynas ir maldynas. – PHARE 2003 BAS baigiamoji konferencija, 2006 m. lapkričio 23 d.
 43. Šinkūnas  Mindaugas 2003: Danieliaus Kleino gramatikos egzempliorių skirtumai. – Seminarium grammaticum 2003, 2003 m. lapkričio 21 d., Vilnius, Vilniaus universitetas.
 1. 2015 m. gegužės 12–26 d.: Adomo Mickevičiaus universitetas, biblioteka, Poznanės mokslo draugijos ir Mokslų akademijos Kórniko bibliotekos.
 2. 2015 m. kovo 12 d. – balandžio 4 d.: Jogailaičių, Kunigaikščių Čartoriskių ir Emeriko Huten-Čapskio bibliotekos.
 3. 2015 m. sausio 15–17 d., kovo 19–20 d.: Latvijos nacionalinė biblioteka.
 4. 2014 m. rugsėjo 22 d. – spalio 2 d.: Peterburgo valstybinio universiteto biblioteka, Rusijos nacionalinė biblioteka, Rusijos mokslų akademijos biblioteka Peterburge.
 5. 2014 m. gegužės 22–30 d.: Upsalos universiteto biblioteka.
 6. 2014 m. gegužės 19–22 d.: Stokholmo universitetas.
 7. 2014 m. gegužės 7–10 d.: Vroclavo universiteto biblioteka ir Osolinskių nacionalinės įstaigos biblioteka Vroclave.
 8. 2013 m. lapkričio 24 d. – gruodžio 14 d.: Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene (lapkričio 24 d. – gruodžio 1 d.), Britų biblioteka Londone (gruodžio 1–5 d.), St. Bride biblioteka Londone (gruodžio 1–5, 10 d.), Bodleian ir Taylorian bibliotekos Oksforde (gruodžio 5–14 d.).
 9. 2013 m. lapkričio 6–15 d.: Newberry biblioteka (rugpjūčio 9 d.), Ilinojaus universitetas Čikagoje, Collumbia college (lapkričio 12 d.).
 10. 2012 m. balandžio 10–14 d., 2011 m. lapkričio 24–27 d.: Frankfurto prie Maino universitetas.
 11. 2010 m. liepos 5–16 d.: Advanced Language Resource Creation, Archiving and Usage, CLARA Summer School 2010, Max Planck Institute for Psycholinguistics (Nijmegen, Nyderlandai).
 12. 2008 m.: Britų biblioteka Londone, Prancūzijos nacionalinė biblioteka Paryžiuje, Plantinų-Moretų muziejaus biblioteka Antverpene.
 13. 2007 m.: Jogailaičių universiteto biblioteka, Kunigaikščių Čartoryskių biblioteka (Krokuva).
 14. 2006 m.: Berlyno Prūsijos kultūros paveldo Valstybinė biblioteka bei Slaptasis valstybinis archyvas; Wolfenbüttelio Hercogo Augusto biblioteka.
 15. 2003 m.: Lietuvių kalbos institutas, filologinė praktika.
 16. 2000–2001 m.: Latvijos universitetas, Šiuolaikinių kalbų ir filologijos fakultetas.

Other Members