Venckiene

dr. Jurgita Venckienė

vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2001 m. baigė Vilniaus universiteto Kauno humanitarinį fakultetą ir įgijo humanitarinių mokslų magistro laipsnį. 2002–2006 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2007 m. apgynė disertaciją Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) (mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Giedrius Subačius).

Institute dirba nuo 2007 m. Nuo 2005 m. žurnalo Archivum Lithuanicum redaktorių kolegijos narė.

Stažuotės:

2004 m. spalio–lapkričio mėn. stažuotasi Humboltų universitete ir Prūsijos kultūros paveldo Slaptajame valstybiniame archyve Berlyne. Finansavo Vokietijos akademinių mainų tarnyba (DAAD).

Mokslinių tyrimų sritys: lietuvių kalbos istorija, bendrinių kalbų istorija.

 1. Petras Avižonis. Lietuviška Gramatikėlė (18981899), Bibliotheca Archivi Lithuanici 12, parengė Jurgita Venckienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2022; ISBN 978-609-411-319-2; ISSN 1648-3294.
 2. Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Dienoraštis. 1904–1912 m., Bibliotheca Archivi Lithuanici 11, parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020; ISBN 978-609-8183-76-4; ISSN 1648-3294.
  1. Venckienė Jurgita 2022: Kazimiero Jauniaus marginalijos Jono Jablonskio Lietuviškos kalbos gramatikoje (1901). – Archivum Lithuanicum 24, 187–216.
  2. Venckienė Jurgita 2022:  Valstybinė lietuvių kalba: teisės aktų nuostatos tarpukariu. – Bendrinė kalba 95, 2022.
  3. Venckienė Jurgita 2021: Kazimiero Jauniaus Lietùviškas Kalbomõkslis. Baltiko padangese (1897) – Jono Jablonskio Lietuviškos kalbos gramatikos (1901) šaltinis. – Archivum Lithuanicum 23, 161–190.
  4. Venckienė Jurgita 2020: Mečislovo Davainio-Silvestraičio lietuvių kalba. – Mečislovas Davainis-Silvestraitis. Dienoraštis. 1904–1912 m., Bibliotheca Archivi Lithuanici 11, parengė Olga Mastianica-Stankevič, Jurgita Venckienė, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 83–106.
  5. Venckienė Jurgita 2020: Juozo Tumo-Vaižganto rašomosios kalbos kaita: santykis su bendrine kalba. – Colloquia 44, 106–128. ISSN 1822-3737. Prieiga internete: http://www.llti.lt/lt/Colloquia_44/.
  6. Venckienė Jurgita 2020: Knygų ir jų autorių asmeninė ortografija XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. – Lietuvių kalba ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/315.
  7. Venckienė Jurgita 2019: Stanislovo ir Liudvikos Didžiulių ortografijos kaita: nuo Antano Baranausko prie bendrinės kalbos. – Baltu filoloģija 28(2), 203–217.
  8. Venckienė Jurgita 2019: Trumpas lietuviškos gramatikos konspektas – nežinota XIX a. pab. gramatika. – Archivum Lithuanicum 21, 209–232.
  9. Venckienė Jurgita 2018: Maironio Pavasario balsų (1895–1927) leksikos redagavimas. – Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės, sud. ir moksl. red. G. Judžentytė-Šinkūnienė, V. Zubaitienė, Vilnius: Vilniaus universitetas, 289–317 (spausdinta knyga ir skaitmeninis PDF).
  10. Venckienė Jurgita 2018: Dar vienas nežinotas lietuviškas XIX a. vidurio plakatas: Spasabas pasylecawoima Szwęcziause Szyrdey Pona Jezusa Broctwoy Saldziausios Szyrdies Chrystusa (1848). – Archivum Lithuanicum 20, 331–334.
  11. Venckienė Jurgita 2018: Maironio Pavasario balsai (1895–1927): kaip kito eilėraščių kalba. – Archivum Lithuanicum 20, 209–234.
  12. Venckienė Jurgita 2017: Juozapo Arnulfo Giedraičio Naujas Įstatymas (1816): santykis su Evangelijų leidimais XIX a. – Archivum Lithuanicum 19, 149–170.
  13. Venckienė Jurgita 2017: Lietuviški XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios antkapių užrašai: santykis su bendrine kalba. – Archivum Lithuanicum 19, 9–38.
  14. Venckienė Jurgita 2016: Lietuvių bendrinės kalbos sampratos istorija (XIX amžiaus antroji pusė – XX amžiaus pradžia). – Bendrinė kalba 89, 1–14. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?89.
  15. Venckienė Jurgita 2015: Trys lietuviški XIX amžiaus plakatai Čikagos Newberry bibliotekoje. – Archivum Lithuanicum 17, 247–287.
  16. Venckienė Jurgita 2015: Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos ir jų (ne)realizacija spaudiniuose (XIX amžiaus pabaiga–XX amžiaus pradžia). – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 4, sud. V. Ragaišienė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 87–129.
  17. Venckienė Jurgita 2014: Antano Baranausko lietuvių bendrinės kalbos teorija: priėmimas Žemaičių kunigų seminarijoje. – Archivum Lithuanicum 16, 269–294.
  18. Venckienė Jurgita 2012: Jono Mačiulio-Maironio raštų rašyba ir kalba: Jauniaus sekėjo dinamika. – Archivum Lithuanicum 14, 131–148.
  19. Venckienė Jurgita 2007: Paklydusi lietuvių kalba: 1891 metų lingvistinė mįslė. – Archivum Lithuanicum 9, 275–300.
  20. Venckienė Jurgita 2006: Kirilika rašyti lietuviški XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus pradžios rankraštiniai tekstai. – Archivum Lithuanicum 8, 319–332.
  21. Venckienė Jurgita 2006: Bendrinė kalba: tarmės pasirinkimas ir kodifikacija katalikiškojoje ir pasaulietinėje periodikoje (1889–1905). – Archivum Lithuanicum 8, 9–42.
  22. Venckienė Jurgita 2005: Trisdešimt šeši Aukso altoriaus maldaknygės leidimai (1885–1907): santykis su bendrinės kalbos raida. – Archivum Lithuanicum 7, 93–123.
  23. Venckienė Jurgita 2004: Kirilika rašytas lietuviškas atvirukas (XX amžiaus pradžia?). – Archivum Lithuanicum 6, 315–318.
  24. Venckienė Jurgita 2004: Povilo Januševičiaus rašomoji kalba. – Povilas Januševičius. Visokių atsitikimų sąrasza: 1895–1898, Bibliotheca Archivi Lithuanici 5, par. V. Žaltauskaitė, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 11–41.
  25. Venckienė Jurgita 2004: Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba. – Raidžių draudimo metai, Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 207–213.
 1. Petras Avižonis, Lietuviška gramatikėlė (1898): internetinis leidinys, par. J. Venckienė, V. Zinkevičius, 2022. ISBN 978-609-411-331-4. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 2. Antanas Baranauskas, Kalbomokslis lëtuviškos kalbos (1896): internetinis leidinys, par. J. Venckienė, V. Zinkevičius, 2018. ISBN 978-609-411-228-7. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 3. Biblija (1735): elektroninis tekstas, par. J. Venckienė, M. Šinkūnas, B. Triškaitė, 2017. ISBN 978-609-411-203-4. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 4. Juozapas Arnulfas Giedraitis, Naujas įstatymas Jėzaus Christaus (1816): elektroninis tekstas, par. J. Venckienė, M. Šinkūnas, 2017. ISBN 978-609-411-209-6. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 5. Naujasis Testamentas (1727): elektroninis tekstas, par. J. Venckienė, M. Šinkūnas, B. Triškaitė, 2017. ISBN 978-609-411-210-2. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 6. Pilypo Ruigio Betrachtung der litauischen Sprache in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften indeksas (1745): internetinis leidinys, par. J. Venckienė, red. O. Aleknavičienė, 2008. ISBN 978-609-411-005-4. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=29.
 7. Pilypo Ruigio Meletemos (1735) indeksas: internetinis leidinys, par. J. Venckienė, red. O. Aleknavičienė, 2008. ISBN 978-609-411-006-1. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=28.
 8. Jurgis Kasakauskis, Rožančius švenčiausios Marijos ([1681]): internetinis leidinys, par. J. Venckienė, M. Šinkūnas, 2008. ISBN 978-9955-704-79-9. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=17.
 9. Samuelis Bitneris, Naujas testamentas (1701): internetinis leidinys, parengė O. Aleknavičienė, J. Venckienė, 2008. ISBN 978-9955-704-94-2. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=26.
 10. Povilas Frydrichas Ruigys, Anfangsgründe einer litauischen Grammatik (1747): internetinis leidinys, par. O. Aleknavičienė, J. Venckienė, 2008. ISBN 978-609-411-007-8. Prieiga internete: http://www.lki.lt/seniejirastai/db.php?source=30.
 1. Venckienė Jurgita 2023: Petro Avižonio Liėtuviškos Gramatikėlės (1898–1899) šaltiniai. – Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitonė konferencija Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai 2022, 2023 m. sausio 23 d., Vilnius.
 2. Venckienė Jurgita 2022: Kazimiero Jauniaus pastabos Petro Kriaušaičio Lietuviškos kalbos gramatikoje. – Lituanistika ir jos kontekstai: mokslinė konferencija, skirta prof. Albertui Ružei (1936–2021) atminti, 2022 m. lapkričio 25 d., Kaunas.
 3. Venckienė Jurgita 2022: Petro Avižonio  Lietuviškos gramatikėlės (1898) normos ir variantai. – Žodžių darybos, leksikologijos, etimologijos ir morfologijos kryžkelės: 3-ioji tarptautinė hibridinė Prano Skardžiaus konferencija, skirta P. Skardžiaus „Slavų skoliniai lietuvių kalboje“ (1931) ir „Lietuvių kalbos žodžių daryba“ (1943) paminėti, 2022 m. gegužės 26–28 d., Panevėžio raj.
 4. Venckienė Jurgita 2021: Petro Avižonio Lietuviška gramatikėlė (1898)“. Tradicijos ir modernybės sąveika: 6-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija, 2021 m. lapkričio 18–19 d., Klaipėda.
 5. Venckienė Jurgita 2021: Hektografinė XIX a. pabaigos lietuvių kalbos gramatika Trumpas lietuviškos gramatikos konspektas“. – Naujai prakalbinta archyvų medžiaga: mokslinis seminaras, Lietuvių kalbos dienos, 2021 m. balandžio 22 d., Vilnius.
 6. Venckienė Jurgita 2020: Petro Kriaušaičio Lietuviškos kalbos gramatikos (1901) šaltiniai. – „Sekant dvasią kalbos“, Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų: mokslo seminaras, 2020 m. gruodžio 3 d., Vilnius.
 7. Venckienė Jurgita 2020: Autorius ir jo knyga: dvejopas požiūris į ortografiją (XIX a. pabaiga). – Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje: tarptautinė konferencija, 2020 m. lapkričio 13 d., Vilnius.
 8. Venckienė Jurgita 2019: Juozas Tumas-Vaižgantas ir bendrinė kalba. – Juozas Tumas-Vaižgantas – lietuvių kultūros spiritus movens: tarpdalykinė konferencija 150-osioms Vaižganto gimimo metinėms, 2019 m. spalio 10–11 d., Vilnius, Kaunas.
 9. Venckienė Jurgita 2019: Stanislovas ir Liudvika Didžiuliai: nuo Antano Baranausko prie bendrinės kalbos. – Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas: 55-oji Arturo Ozolo dienos konferencija, 2019 m. kovo 18 d., Ryga.
 10. Venckienė Jurgita 2018: Maironio Pavasario balsai (1895–1927): kalbos redagavimo istorija. – Variantiškumas kalbose ir jų atmainose: 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2018 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius.
 11. Venckienė Jurgita 2017: Jono Jaknavičiaus Ewangelie polskie y litewskie leidimai XIX amžiuje: santykis su Juozapo Arnulfo Giedraičio Nauju Istatimu (1816). –  Kalbų ir tarmių transformacijos: tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti, 2017 m. spalio 19–20 d., Vilnius.
 12. Venckienė Jurgita 2016: Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida. – Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas: respublikinis etninės kultūros centrų darbuotojų, miestų, rajonų etninės kultūros metodininkų, nacionalinių, regioninių parkų etnografų (kultūrologų), amatų centrų vadovų, folkloro ansamblių ekspertų konsultantų, Tautodailininkų sąjungos skyrių vadovų seminaras, 2016 m. gegužės 13 d., Marijampolė.
 13. Venckienė Jurgita 2016: Lietuvių kalba XIX amžiaus antrojoje pusėje: bendrinės kalbos idėjos ir jų sklaida: vieša paskaita, 2016 m. gegužės 9 d., Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas. 
 14. Venckienė Jurgita 2015: Bendrinės lietuvių kalbos sampratos kristalizavimosi istorija. – Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys?: mokslinis seminaras, 2015 m. gegužės 22 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 15. Venckienė Jurgita 2014: Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos ir jų (ne)realizacija spaudiniuose: vieša paskaita, 2014 m. balandžio 29 d., Kaunas: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas. 
 16. Venckienė Jurgita 2013: Antano Baranausko bendrinės rašomosios kalbos idėjos: sklaida ir vertinimas XIX amžiaus pabaigoje. – Kalbiniai Antano Baranausko skaitymai: stereotipai ir XXI amžiaus įžvalgos: mokslinė konferencija, 2013 m. gegužės 15 d., Vilnius.
 17. Venckienė Jurgita 2012: Jono Mačiulio-Maironio rašomoji kalba. – Maironis ir jo epocha: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 150-osioms Maironio metinėms, 2012 m. lapkričio 15−16 d., Vilnius–Kaunas.
 18. Venckienė Jurgita 2007: Besiformuojančios bendrinės lietuvių kalbos samprata Maironio raštuose. – Maironis ir dvasinis Lietuvos atgimimas (Peterburgo perspektyva): tarptautinė konferencija, 2007 m. gruodžio 13−15 d., Sankt Peterburgas.
 19. Venckienė Jurgita 2007: Rytų Prūsijos gramatikų įtaka lietuvių bendrinės kalbos formavimuisi. – Kristijonas Gotlybas Milkus ir Imanuelis Kantas: tarptautinė mokslo konferencija, 2007 m. rugsėjo 27 d., Kaliningradas: Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 20. Venckienė Jurgita 2005: Double Lithuanian Orthography of the end of 19th century. – ICHoLS X: tarptautinė kalbos mokslo istorijos konferencija, 2005 m. rugsėjo 1–5 d., Ilinojaus universitetas Urbanoje – Šampeine.
 21. Venckienė Jurgita 2004: Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių ortografija. – Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo: tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 m. gegužės 25–30 d., Šiauliai.
 1. Venckienė Jurgita 2020: Mokslinis seminaras „Sekant dvasią kalbos“. Kalbininkui Jonui Jablonskiui – 160 metų. – Archivum Lithuanicum 22, 415–420. ISSN 1392–737X, e-ISSN 2669-2449 DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22015. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677#content-87.
 2. Venckienė Jurgita 2018: [Rec.] Apie Simono Daukanto Rygos ortografiją ir kalbos politiką (1827–1834). – Senoji Lietuvos literatūra 46, 281–287.
 3. Venckienė Jurgita 2008: Ką reiškia santrumpa ALt antrajame Lietuvių kalbos enciklopedijos leidime (2008). – Archivum Lithuanicum 10, 379−382.
 1. Venckienė Jurgita 2022: Kokią reikšmę bendrinei lietuvių kalbai turėjo valstybinės kalbos statusas? – Valstybinės kalbos 100ųjų metinių minėjimas, 2022 m. rugsėjo 14 d., Vilnius.
 2. Venckienė Jurgita 2021: Bendrinė kalba XIX ir XX amžių sandūroje: visuomenės požiūris. – Ar bendrinei lietuvių kalbai reikia reformos?: VLKK Kalbos forumas, 2021 m. spalio 27 d., Vilnius
 3. Venckienė Jurgita 2021: Radijo laida Atviras pokalbis apie bendrinės lietuvių kalbos istoriją. – Žinių radijas, 2021-07-02. Prieiga internete: https://www.ziniuradijas.lt/laidos/atviras-pokalbis/niekas-nedraudzia-privacioje-kalboje-sakyti-simaseu?video=1
 4. Venckienė Jurgita 2021: Radijo laida apie lietuvių bendrinės kalbos pradžią ir priėmimą. – Lietuvos radijo Klasikos programa, laida Ryto allegro, 2021-11-03. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000184315/ryto-allegro-kodel-knygu-leidejai-teigia-kad-artimiausiu-metu-brangs-knygos
 5. Venckienė Jurgita 2015: Televizijos laida „Lietuvių rašomosios kalbos reformos XIX a.“. – W spąstai: Init televizijos laidų ciklas, 2015-03-22. Prieiga internete: http://video.init.lt/main.php/id/15910/lang/1/ishow/15952;
 6. Venckienė Jurgita 2015: Televizijos laida „Raidynas“. – W spąstai: Init televizijos laidų ciklas, 2015-03-29. Prieiga internete: http://video.init.lt/main.php/id/15910/lang/1/ishow/15967
 7. Venckienė Jurgita 2015: Televizijos laida „Raidynas ir lituanistinis sąjūdis“. – W spąstai: Init televizijos laidų ciklas, 2015-04-12. Prieiga internete: http://video.init.lt/main.php/id/15910/lang/1/ishow/16007

Other Members