Darius Ivoška

dr. Darius Ivoška

jaunesnysis mokslo darbuotojas

Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – istorinis baltų vardynas (lietuvių ir prūsų asmenvardžiai ir vietovardžiai), kalbų kontaktai.

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2018 m. apgynė disertaciją „Baltische Eigennamen in den Dokumenten des Deutschen Ordens“ („Baltiški tikriniai vardai Vokiečių Ordino dokumentuose“).

Mokslininkas yra paskelbęs du straipsnius, nagrinėjančius lietuvių istorinius asmenvardžius ir baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problemas. Domisi istoriniais dokumentais, tyrinėja viduramžių laikotarpio rankraščius. Yra dalyvavęs Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose tarptautinėse konferencijose, skaitęs pranešimus apie naujus baltiškų tikrinių vardų paliudijimus istoriniuose dokumentuose, jų tyrimo vaidmenį ir problemas bei baltiškus tikrinius vardus daugiakultūriame areale. 2014 m. yra stažavęsis Berlyne, Slaptajame valstybiniame archyve „Prūsų kultūros paveldas“. Šiuo metu tęsia XIV a. – XV a. Vokiečių Ordino kanceliarijos rankraštinių dokumentų tyrimus. Domisi baltų – slavų – germanų kalbų kontaktais ir tiria jų poveikį baltiškiems tikriniams vardams.

PUBLIKACIJOS

 1. Ivoška D. 2015: Litauische Personennamen in den Ordensdokumenten (Lietuvių asmenvardžiai Vokiečių ordino raštuose). Acta Linguistica Lithuanica 73, 38–54. ISSN 1648-4444.

 2. Ivoška D. 2016: Bemerkungen zur Problematik der baltischen Ortsnamen westlich der Weichsel (Keletas pastebėjimų dėl baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problematikos). Acta Linguistica Lithuanica 74, 208–225. ISSN 1648-4446.

Other Members