Darius_Ivoška_2023-11-21

dr. Darius Ivoška

Mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose bei susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2018 m. apgynė disertaciją Baltische Eigennamen in den Dokumenten des Deutschen Ordens (Baltiški tikriniai vardai Vokiečių ordino dokumentuose). 

Mokslininkas yra paskelbęs keturis straipsnius, kuriuose nagrinėjami lietuvių istoriniai asmenvardžiai, baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problemos, lietuvių istorinių asmenvardžių fiksavimas Vokiečių ordino finansų (iždo) dokumentuose. 2019 m. Darius Ivoška kasmetiniame Istorinės Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto tyrimų komisijos bei Vakarų Prūsijos istorijos ir kraštotyros „Copernicus“ draugijos leidžiamame mokslo leidinyje paskelbė savo straipsnį „Widerspiegelung der prussischen Kultur in den Grenzenbeschreibungen des Deutschen Ordens“ („Prūsų kultūros atspindžiai Vokiečių ordino valstybės sienų prašymuose“). Mokslininkas nagrinėja viduramžių laikotarpio rankraščius. Yra dalyvavęs Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose tarptautinėse konferencijose, skaitęs pranešimus apie naujus baltiškų tikrinių vardų paliudijimus istoriniuose dokumentuose, jų tyrimo vaidmenį ir problemas bei baltiškus tikrinius vardus daugiakultūriame areale. 2014 m. yra stažavęsis Berlyne, Slaptajame valstybiniame archyve „Prūsų kultūros paveldas“. Šiuo metu tęsia XIV–XV a. Vokiečių ordino kanceliarijos rankraštinių dokumentų tyrimus. Domisi baltų–slavų–germanų kalbų kontaktais ir tiria jų poveikį baltiškiems tikriniams vardams. 

Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – istorinis baltų vardynas (lietuvių ir prūsų asmenvardžiai bei vietovardžiai), kalbų kontaktai.

 1. Ivoška Darius 2023: Sozialer Stand und Identifizierung von Frauen im Preußen des 14.-16. Jhs. aufgrund der Dokumente des Deutschen Ordens (Socialinė padėtis ir moterų identifikavimas XIV-XVI a. Prūsijoje remiantis Vokiečių ordino dokumentais) – Acta Linguistica Lithuanica 88, 11-27. ISSN 1648-4444
 2. Ivoška Darius 2021: Russische Personennamen in den finanziellen Dokumenten des Deutschen Ordens 486. – Материалы XXIV чтений памяти И. М. Тронского «Индоевропейское языкознание и классическая филология – XXV».
 3. Ivoška Darius 2020: Trends of Naming Individuals of Different Origin in the Medieval Prussia (Skirtingos kilmės asmenų įvardijimo tendencijos viduramžių Prūsijoje). – Onoma 55.
 4. Ivoška Darius 2020: Zur Frage der baltischen Eigennamen des Gebietes Ragnit und Tilsit in den Ordensdokumenten des 14.–15. Jahrhunderts (Dėl baltiškų Ragainės ir Tilžės srities tikrinių vardų XIV–XV a. ordino dokumentuose). – Acta Linguistica Lithuanica 83. ISSN 1648-4444.
 5. Ivoška Darius 2019: Widerspiegelung der prussischen Kultur in den Grenzenbeschreibungen des Deutschen Ordens (Prūsų kultūros atspindžiai Vokiečių ordino valstybės sienų prašymuose). – Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens. Mitteilungen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 10, 7–23. ISSN 0032-7972. ISBN 978-3-944870-69-4.
 6. Ivoška Darius 2019: Litauische historische Personennamen in dem „Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409“ (Lietuvių asmenvardžiai „Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje“). – Acta Linguistica Lithuanica 81, 97–109. ISSN 1648-4444.
 7. Ivoška Darius 2016: Bemerkungen zur Problematik der baltischen Ortsnamen westlich der Weichsel (Keletas pastebėjimų dėl baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problematikos). – Acta Linguistica Lithuanica 74, 208–225. ISSN 1648-4446.
 8. Ivoška Darius 2015: Litauische Personennamen in den Ordensdokumenten (Lietuvių asmenvardžiai Vokiečių ordino dokumentuose). – Acta Linguistica Lithuanica 73, 38–54. ISSN 1648-4444.
 1. Ivoška Darius 2020: Eugenijus Jovaiša KAPAI IR ŽMONĖS. Aisčiai, romėnai, gotai ir kitos istorijos. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 2020. ISSN 1648-4444.
 2. Ivoška Darius 2020: Egidijaus Miltakio monografijos Pasakojimo konstravimas Simono Grunau kronikoje recenzija.
 1. Ivoška Darius 2023: „Phenomena of modernity and tradition in Prussian history“ („Modernybės ir tradicijos fenomenai Prūsijos istorijoje“). – Konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas 2023 m. lapkričio 16-17 d. Klaipėda, Lietuva.
 2. Ivoška Darius 2023: „Pecularities of personal identification and anthroponymic place names in documents of the German Order“ („Asmens identifikavimo ypatumai ir asmenvardiniai vietovardžiai Vokiečių ordino dokumentuose“). – XIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (XXIII tarptautinė ir nacionalinė onomastikos konferencija) 2023 m. spalio 19-21 d., Opolės universiteto Kalbotyros institutas, Opolė, Lenkija.
 3. Ivoška, Darius 2023. Giminystės ryšių įvardijimas kaip empiriniai istorinio vardyno tyrimų duomenys – Mokslinė ataskaitinė konferencija „Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai 2022“, pranešimų tezės, 2023 m. sausio 23 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 4. Ivoška Darius 2023: The social state of women and their naming in Prussia based on the documents of the German Order of 14th – 16th centuries [Prūsijos moterų socialinė padėtis ir jų įvardijimas Vokiečių ordino XIV-XVI a. dokumentuose] – The American Name Society Annual Meeting for 2023, pranešimų tezės, 2023 m. sausio 20-22 d., Chico: California State University, JAV (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).

 5. Ivoška Darius 2022: Baltų vardyno istorija tik istoriniuose Vokiečių ordino dokumentuose? ir История балтийских имен только в исторических документах тевтонского ордена? Tarptautinė mokykla „Gydytojas – leidėjas ir sodininkas. 500 metų nuo leidybinės veiklos perkėlimo iš Prahos į Vilnių“, 2022 m. rugsėjo 11-18 d., Praha: Karolio universitetas.

 6. Ivoška Darius 2022: Historische Dokumente als Forschungsgegenstand der Onomastik: Fallanalyse von Handfesten (Privilegien) des Deutschen Ordens [Istoriniai dokumentai kaip onomastikos tyrimų objektas; Vokiečių ordino privilegijų atvejo analizė]22nd Slovak Onomastic Conference „Production And Perception Of Onymic Systems“, pranešimų tezės, 2022 m. rugsėjo 5-7 d., Trvana, Slovakija (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).

 7. Ivoška Darius 2021: Russische Personennamen in den finanziellen Dokumenten des Deutschen Ordens. – Индоевропейское языкознание и классическая филология. Чтения памяти профессора И. М. Тронского, 21–23 июня 2021 г. / Tarptautinė mokslo konferencija Filologija – XVI. Profesoriaus J. M. Tronskio atminimui, Sankt Peterburgas, 2012 m. birželio18–20 d.
 8. Ivoška Darius 2021: Polish Personal Names In The Medieval Documents Of The German Order. – 27th Internationals Congress of Onomastic Sciences (ICOS) 23–28 August 2021, Kraków, Poland / 27-asis tarptautinis onomastikos mokslų kongresas (ICOS), 2021 m. rugpjūčio 23–28, Krokuva, Lenkija.
 9. Ivoška Darius 2021: Reflections of the Interaction between Slavic and Baltic Languages in the Prussian Onomaticon (Slavų ir baltų kalbų tarpusavio sąveikos atspindžiai prūsų vardyne). – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: Paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, 2021 m. rugsėjo 9-11 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).
 10. Ivoška Darius 2021: Baltų istorinis vardynas – tyrimų aktualijos, iššūkiai ir lūkesčiai. – XIII Tarptautinis baltistų kongresas, 2021 m. spalio 13–15 d., Latvijos universitetas, Latvija. (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).
 11. Ivoška Darius 2021: „Own“ and „Foreign“ Personal Names in the 13th – 16th cc. multicultural Prussia („Savi“ ir „svetimi“ asmenvardžiai daugiakultūrinėje XIII – XVI a. Prūsijoje). – Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (XXII tarptautinė ir nacionalinė onomastikos konferencija) 2021 m. spalio 14-16 d., Polonistikos ir žurnalistikos institutas, Žešuvas, Lenija. (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).
 12. Ivoška Darius 2021: Vokiečių ordino dokumentai kaip esminiai senovės prūsų vardyno tyrimų šaltiniai (Tarp Vokiečių ordino ir Sembos vyskupijos 1322 m. pasirašytos sutarties atvejo analizė). – Tarptautinė mokslinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, 2021 m. lapkričio 25-26 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. (Konferencija vyko virtuliai zoom platformoje).
 13. Ivoška Darius 2019: Personal Names in the German-Slavic-Baltic Speaking Region of Medieval Prussia. – The International Conference „Personal Names and Cultural Reconstructions“, 21–23 August 2019, University Of Helsinki.
 14. Ivoška Darius 2019: Historical Lithuanian Personal Names in the „Marienburg Treasurer’s Book 1399–1409“. – 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“, 2019 m. lapkričio 7–9 d., Lietuvių kalbos institutas.
 15. Ivoška Darius 2016: Die Bedeutung der historischen Quellen für die Untersuchung altpreußischer Ortsnamen im Grenzgebiet des heutigen Polens und des Bezirks Kaliningrad. – XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka–Neohumanistyka–Nauki Społeczne (Streszczenia referatów), 2016 m. 21–23 września, Instytut Języka Polskiego PAN, 19.
 16. Ivoška Darius 2015: Dėl baltiškų tikrinių vardų empirinės medžiagos. – XII tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 130.
 17. Ivoška Darius 2015: Baltų vardyno Vokiečių ordino raštuose tyrimų vaidmuo ir problemos XXI a. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ pranešimų tezės, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 4.
 18. Ivoška Darius 2014: Dėl naujų baltų onomastikos faktų Vokiečių ordino dokumentuose. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“ pranešimų tezės, 2014 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–8.
 1. 2023 m. – iki dabar:Amerikiečių vardų draugija (ANS – American Name Society), Detroitas, MI, Jungtinės Amerikos Valstijos, americannamesociety.org.
 2. 2018 m. – iki dabar: Tarptautinė onomastikos mokslų taryba (ICOS – The International Council of Onomastic Sciences), SE- 75104, Upsala, Švedija, icosweb.net.

Other Members