BT_4b

dr. Birutė Triškaitė

Centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja
 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti;
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Institute dirba nuo 2008 m. Tais pačiais metais apgynė daktaro disertaciją Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė (mokslinis vadovas – prof. dr. Vincentas Drotvinas). Dėstė Lietuvos edukologijos universitete. Mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja, mokslo draugijos Gesellschaft für Baltische Studien e. V. (Vokietija) narė.

Mokslinių tyrimų sritys: XVI–XVIII amžiaus Prūsijos Lietuvos raštija, dvikalbės lietuvių leksikografijos istorija, lietuvių rašomosios kalbos istorija.

Disertacija:

Triškaitė, Birutė. Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė (daktaro disertacija), Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 248 p. ISBN 978-9955-12-344-6.

Triškaitė, Birutė. Die Genese des in Kleinlitauen entstandenen handschriftlichen Wörterbuchs Clavis Germanico-Lithvana (daktaro disertacijos santrauka), Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008, 48 p.

Disertacijos recenzija:

Ambrazas, Saulius. „Birutė Triškaitė, Rankraštinio Mažosios Lietuvos žodyno Clavis Germanico-Lithvana genezė“, Archivum Lithuanicum 10, 2008, 291–294.

 1. Sidabraitė Žavinta, Triškaitė Birutė 2022: Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos 1. Vienos šeimos istorija: Mielckes vs. Milkai, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 572 p. ISBN 9786094252631 (bendras), ISBN 9786094252648 (tomo).
 2. Triškaitė Birutė, Sidabraitė Žavinta, par., 2019: Lituanistinio sąjūdžio XVIII amžiaus Prūsijoje atodangos 2. Dokumentinis Milkų šeimos palikimas = Die Hintergründe der lituanistischen Bewegung im 18. Jahrhundert in Preußen 2. Das dokumentarische Erbe der Familie Mielcke, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 283 p. ISBN 9786094252631 (bendras); ISBN 9786094252655 (tomo).
 1. Triškaitė Birutė 2022: Ezopo pasakėčių vertėjas Jonas Šulcas: biografijos pėdsakais. – Senoji Lietuvos literatūra 53, 121–153. ISSN 1822-3656.
 2. Triškaitė Birutė 2021: Jono Jokūbo Kvanto akademinė ataskaita: Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras 1724 m. – Archivum Lithuanicum 23, 59–100. ISSN 1392-737X.
 3. Triškaitė Birutė 2021: Petro Gotlybo Milkaus verstos giesmės Prūsijos Lietuvos oficialiajame evangelikų liuteronų giesmyne: kiekybinis aspektas. – Acta Linguistica Lithuanica 85, 98–116. ISSN 1648-4444.
 4. Triškaitė Birutė 2020: Jono Berento giesmyno Iß naujo pérweizdėtos ir pagérintos Giesmû-Knygos bei maldyno Maldû-Knygélos antrasis leidimas (1735): nežinotas egzempliorius Prahoje. – Archivum Lithuanicum 22, 33–82. ISSN 1392-737X.
 5. Triškaitė Birutė 2020: Jonas Jokūbas Kvantas – lietuvių raštijos istoriografas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772). – Res Humanitariae 28, 209–226. ISSN 1822-7708.
 6. Triškaitė Birutė 2020: Kristupo Ernsto Tydkės 1747 m. gruodžio 12 d. prašymas: nauji faktai apie Halės universiteto Lietuvių kalbos seminarą. – Acta Linguistica Lithuanica 83, 55–78. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis). DOI: doi.org/10.35321/all83-03. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica.
 7. Triškaitė Birutė 2020: Die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana – ein unrealisiertes Vorhaben von Johann Jacob Quandt und Peter Gottlieb Mielcke. – Harald Bichlmeier, Jolanta Gelumbeckaitė (Hgg.), Achthundert Jahre Deutsch-Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum. Schriftenreihe der Gesellschaft für Baltische Studien 3, Hamburg: Baar-Verlag, 203–226. ISBN 978-3-935536-17-2.
 8. Triškaitė Birutė 2019: Milkų šeima XVII–XVIII a. Prūsijos Lietuvoje: genealogijos rekonstrukcija. – Archivum Lithuanicum 21, 73–126. ISSN 1392-737X.
 9. Triškaitė Birutė 2018: Rankraštinis Johanno Jacobo Quandto palikimas: Prūsijos presbiterologija (prieš 1772). – Archivum Lithuanicum 20, 125–176. ISSN 1392-737X.
 10. Triškaitė Birutė 2018: Keletas naujų duomenų apie Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminarą 1723 m. – Senoji Lietuvos literatūra 46, 56–103. ISSN 1822-3656.
 11. Triškaitė Birutė, Sidabraitė Žavinta 2016: Johannas Jacobas Quandtas tikrai mokėjo lietuviškai. – Archivum Lithuanicum 18, 47–88. ISSN 1392-737X.
 12. Triškaitė Birutė 2015: Lietuviškas XVII amžiaus pabaigos laiškas: Michaelio Richterio skundas dėl bandomojo pamokslo vertinimo (1698). – Archivum Lithuanicum 17, 9–52. ISSN 1392-737X.
 13. Triškaitė Birutė 2014: Ar Frydrichas Vilhelmas Hakas – vadinamojo Prahos rankraštinio žodyno autorius? – Acta Linguistica Lithuanica 71, 292–317. ISSN 1648-4444.
 14. Triškaitė Birutė 2014: Rankraštinių XVII–XVIII a. Mažosios Lietuvos žodynų atribucijos galimybės. – Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai: mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Baltijos kopija, 125–142.
 15. Drotvinas Vincentas, Triškaitė Birutė 2014: Archyviniai duomenys apie Jacobo Neukircho lietuvišką Bibliją ir žodyną. – Archivum Lithuanicum 16, 141–172. ISSN 1392-737X.
 16. Triškaitė Birutė 2013: Petro Gotlybo Milkaus prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana. – Archivum Lithuanicum 15, 39–86. ISSN 1392-737X.
 17. Triškaitė Birutė 2012: Friedricho Selle’s prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana. – Archivum Lithuanicum 14, 129–154. ISSN 1392-737X.
 18. Тришкайте Бируте 2011: Pецепция рукописных словарей Малой Литвы в лексикографических работах Г. Г. Ф. Нессельмана и Ф. Куршайтиса. – Культурное наследие Восточной Пруссии 1: cборник статей, составители Г. Блажене, Н. Лихина, Калининград: Бальтийский федеральный университет им. И. Канта, Институт литовского языка, 30–45. ISBN 978-609-411-065-8. (Triškaitė Birutė 2011: Rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų recepcija G. H. F. Nesselmanno ir F. Kuršaičio leksikografijos darbuose. – Rytų Prūsijos kultūros paveldas 1: straipsnių rinkinys, Kaliningradas: Baltijos federalinis I. Kanto universitetas, 30–45.)
 19. Triškaitė Birutė 2009: Pirmųjų lietuvių kalbos gramatikų pėdsakai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana. – Archivum Lithuanicum 11, 63–120. ISSN 1392-737X.
 20. Triškaitė Birutė 2008: Clavis Germanico-Lithvana lietuviški atitikmenys: neiškelta iliustracijų leksika. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 401–418. ISBN 978-609-411-012-2.
 21. Triškaitė Birutė 2007: Prierašai rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana. – Žmogus ir žodis 1, 47–57. ISSN 1392-8600.
 22. Triškaitė Birutė 2007: Johanno Jacobo Dentzlerio vokiečių–lotynų leksikografijos darbas Clavis Germanico-Latina – dar vienas rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana šaltinis. – Archivum Lithuanicum 9, 9–38. ISSN 1392-737X.
 1. Sidabraitė Žavinta, Triškaitė Birutė 2017: Johann Jacob Quandt: ‘ich […] mir dieſe Sprache einiger maßen bekant gemacht’. – Annaberger Annalen 25, 9–35. ISSN 1614-2608.
 2. Triškaitė Birutė 2017: Mokslo seminaro „Laikykite mane ne tik Jūsų kalbos mylėtoju…“: lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjui, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui – 330 metų (Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, 2016 m. gruodžio 14 d.) apžvalga. – Gimtoji kalba 1(595), 27–29. ISSN 0868-5134.
 3. Aleknavičienė Ona, Citavičiūtė Liucija, Čiurinskas Mintautas, Jaskelevičiūtė Simona, Triškaitė Birutė 2016: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 42, 225–234. ISSN 1822-3656.
 4. Aleknavičienė Ona, Citavičiūtė Liucija, Čiurinskas Mintautas, Triškaitė Birutė 2016: Kronika. – Senoji Lietuvos literatūra 41, 185–196. ISSN 1822-3656.
 5. Aleknavičienė Ona, Triškaitė Birutė 2015: In memoriam: Vincentas Drotvinas (1929–2015). – Archivum Lithuanicum 17, 403–410. ISSN 1392-737X.
 6. Šinkūnas Mindaugas, Triškaitė Birutė 2014: Archivum Lithuanicum – 15 metų. – Archivum Lithuanicum 16, 479–786. ISSN 1392-737X.
 7. Triškaitė Birutė 2011: Baltistas Georgas Heinrichas Ferdinandas Nesselmannas. – Gimtasis žodis 4, 10–18. ISSN 0235-7151.
 8. Šinkūnas Mindaugas, Triškaitė Birutė 2011: Lietuvos mokslų akademijos seminaras ‘Epigrafika arba Įrašai senuosiuose leidiniuose, dokumentuose ir paminkluose: pranešimai, dialogai, kontaktai’. – Archivum Lithuanicum 13, 369–384. ISSN 1392-737X.
 9. Triškaitė Birutė 2010: Vilma Zubaitienė. Neišlikusių XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai. Bibliotheca Archivi Lithuanici 8 [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 12, 293–304. ISSN 1392-737X.
 10. Aleknavičienė Ona, Triškaitė Birutė 2010: Lietuvos mokslų akademijos seminaras ‘Mažosios Lietuvos religinė knyga’. – Archivum Lithuanicum 12, 381–395. ISSN 1392-737X.
 11. Triškaitė Birutė 2009: Profesoriui Vincentui Drotvinui – 80. – Kalbos kultūra 82, 370–373. ISSN 0130-2795.
 1. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2021: Jonas Bretkūnas, Biblija, Ezros knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 2. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2021: Prūsijos valdžios įsakai. Karaliaus Frydricho II pakartotinis įsakas, draudžiantis kirsti jaunus ąžuolus, 1770-07-19: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-312-3. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 3. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2021: Prūsijos valdžios įsakai. Karaliaus Frydricho II įsakas dėl pirmosios pagalbos suteikimo, 1775-11-15: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-312-3. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 4. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2021: Prūsijos valdžios įsakai. Karaliaus Frydricho Vilhelmo II įsakas dėl dezertyrų persekiojimo, 1788-01-08: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-312-3. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 5. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2021: Prūsijos valdžios įsakai. Karaliaus Frydricho Vilhelmo II įsakas dėl prekiavimo verpalais, 1788-07-24: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-312-3. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 6. Triškaitė Birutė, Šinkūnas Mindaugas, Zinkevičius Vytautas, par., 2020: Jonas Bretkūnas, Biblija, Esteros knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 7. Triškaitė Birutė, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Patarlių knyga, 1585: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 8. Triškaitė Birutė, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Mokytojo knyga, 1586: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 9. Triškaitė Birutė, Jankūnaitė Vaida, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Giesmių giesmės knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 10. Triškaitė Birutė, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Jobo knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 11. Triškaitė Birutė, Adamonytė Veronika, Kazakėnaitė Ernesta, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Pirma metraščių knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 12. Triškaitė Birutė, Adamonytė Veronika, Kazakėnaitė Ernesta, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Jonas Bretkūnas, Biblija, Antra metraščių knyga, 1590: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-206-5. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt. 
 13. Šinkūnas Mindaugas, Kazakėnaitė Ernesta, Triškaitė Birutė, Venckienė Jurgita, Zinkevičius Vytautas, par., 2018: Biblija, 1735: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-203-4. 
 14. Šinkūnas Mindaugas, Triškaitė Birutė, Venckienė Jurgita, Zinkevičius Vytautas, par., 2016: Naujasis Testamentas, 1727: internetinis leidinys: dokumentinis perrašas ir žodžių formų konkordancijos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-210-2. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt.
 1. Triškaitė Birutė 2021: Jono Berento giesmyno antrasis leidimas (1735): kiekybinės ir kokybinės slinktys. – XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“. Latvijos universitetas, 2021 m. spalio 13–16 d. Pranešimų tezės, 262.
 2. Triškaitė Birutė 2018: The Acquisition of the Lithuanian Language in the 18th Century: The Case of Johann Jacob Quandt. – The 100th Anniversary of Baltic Independance: AABS tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. birželio 1–3 d., Stanfordas: Stanfordo universitetas (JAV).  
 3. Triškaitė Birutė 2018: Petras Gotlybas Milkus – Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro docentas. – Tauta ir tapatybė kalboje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 25–27 d., Vilniaus universitetas (Nida).
 4. Triškaitė Birutė 2018: Die Herausgabe der Clavis Germanico-Lithvana – ein Projekt des Litauischen Seminars in Königsberg, das unrealisiert blieb? – Achthundert Jahre Deutsch–Baltischer Beziehungen. Kulturelle Wechselwirkung im baltischen Sprachraum: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 16–18 d., Volfenbiutelis (Wolfenbüttel): Hercogo Augusto biblioteka (Vokietija).
 5. Triškaitė Birutė 2017: Rasta dingusi Stanislovo Rapolionio recenzija apie Jano Laskio Epitome doctrinae ecclesiarum Phrisiae Orientalis. – Reformacija ir senoji Lietuvos raštija: mokslinė konferencija Reformacijos 500-ųjų metinių proga, 2017 m. lapkričio 17 d., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. 
 6. Triškaitė Birutė 2017: Die ersten litauischen Lutheraner. Stanislaus Rapagelanus. –Wirkung und Ausstrahlung der Reformation auf das Baltikum: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gegužės 12–13 d., Halė (Halle): Francke’ės įstaigų biblioteka (Vokietija).
 7. Triškaitė Birutė 2016: Johanno Jacobo Quandto rankraštinis palikimas: Prūsijos presbiteriologija. – „Laikykite mane ne tik Jūsų kalbos mylėtoju…“: lietuvių raštijos istoriografui ir leidėjui, Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaro vadovui Johannui Jacobui Quandtui – 330 metų: mokslo seminaras, 2016 m. gruodžio 14 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 8. Triškaitė Birutė 2016: Новые архивные сведения о семье Мильке и об их полемике с Готфридом Остермайером (Nauji archyvų duomenys apie Milkų šeimą ir jų polemiką su Gotfrydu Ostermejeriu). – Идеи Просвещения и национальные культуры в Пруссии XVIII века (к 300-летию Готфрида Остермайера) (Švietimo idėjos ir tautinė kultūra XVIII amžiaus Prūsijoje (Gotfrydo Ostermejerio 300 metų jubiliejui)): tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. rugsėjo 15 d., Kaliningrado istorijos ir meno muziejus.
 9. Triškaitė Birutė 2016: Johann Jacob Quandt über evangelische Geistliche in Preußisch-Litauen und über das litauische Schrifttum in seinem Werk Preußische Presbyterologie (Johannas Jacobas Quandtas apie Prūsų Lietuvos evangelikų kunigus ir lietuvių raštiją veikale Preußische Presbyterologie). – Deutsche Gelehrte und die baltischen Sprachen (Vokiečių mokslininkai ir baltų kalbos): tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. gegužės 20–21 d., Berlynas: Humboldtų universitetas.
 10. Triškaitė Birutė 2015: Dar kartą apie rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana atribuciją. – XII tarptautinis baltistų kongresas: pranešimo tezės, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilniaus universitetas, 252.
 11. Triškaitė Birutė 2014: Vad. Prahos rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno autorystės problema. – Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. rugsėjo 19 d., Vilniaus universitetas (Druskininkai).
 12. Triškaitė Birutė 2014: XVII–XVIII amžiaus rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų atribucijos problemos. – Martynui Mažvydui atminti: raštijos raida ir XXI amžiaus iššūkiai: tarptautinė mokslinė konferencija, 2014 m. gegužės 7 d., Vroclavo universitetas, Lenkija, 18. Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.bc.leu.lt/files/File/VROCLAVAS_Tezes.pdf.
 13. Triškaitė Birutė 2013: Biblija – XVII–XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų šaltinis. – Biblija ir senoji Lietuvos raštija: XII Jurgio Lebedžio skaitymai: nacionalinė mokslinė konferencija, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 14. Triškaitė Birutė 2010: Rankraštiniai Clavis Germanico-Lithvana sudarytojo įrašai Danieliaus Kleino giesmyne Naujos giesmju knygos. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas. Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: nacionalinė mokslinė konferencija: pranešimo tezės, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 23–24.
 15. Triškaitė Birutė 2009: Clavis Germanico-Lithvana šaltiniai: Kleino ir Sapūno-Šulco gramatikos. – Nuo Konstantino Sirvydo iki didžiojo Žodyno: tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimo tezės, 2009 m. lapkričio 19 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 53.
 16. Triškaitė Birutė 2009: Научная рефлексия рукописных словарей Малой Литвы в лексикографических работах Г. Г. Ф. Нессельманна и Ф. Куршайтиса (Rankraštinių Mažosios Lietuvos žodynų mokslinė refleksija G. H. F. Nesselmanno ir F. Kuršaičio leksikografijos darbuose). – Культурное наследие Восточной Пруссии (Rytų Prūsijos kultūros paveldas): tarptautinė mokslinė konferencija, 2009 m. spalio 15 d., Kaliningradas: Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 17. Triškaitė Birutė 2008: Danieliaus Kleino gramatikų įtaka rankraštinio žodyno Clavis Germanico-Lithvana sudarytojui. – Lingvistinės minties raida XVI–XIX  amžiuje: Danieliaus Kleino Grammaticae Litvanicae 355 metų sukakčiai paminėti: tarptautinė mokslinė konferencija, 2008 m. spalio 16–17 d., Kaliningradas: Rusijos valstybinis Imanuelio Kanto universitetas.
 18. Triškaitė Birutė 2008: Fonetinė (akcentinė) informacija rankraštiniame žodyne Clavis Germanico-Lithvana. – Baltų ir kitų kalbų fonetikos ir akcentologijos problemos: tarptautinė mokslinė konferencija, 2008 m. kovo 14 d., Vilniaus pedagoginis universitetas.
 19. Triškaitė Birutė 2004: Clavis Germanico-Lithvana atitikmenys: neiškelta iliustracijų leksika. – Kalbos istorija ir dialektologija: praeitis ir perspektyvos: tarptautinė mokslinė konferencija, 2004 m. rugsėjo 22 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 1. 2006 m. gegužė–rugpjūtis (3 mėn.): Hercogo Augusto biblioteka Volfenbiutelyje (Wolfenbüttel), Vokietijoje (Rolf und Ursula Schneider-Stiftung stipendija).
 2. 2005 m. birželis–rugpjūtis (3 mėn.): Hercogo Augusto biblioteka Volfenbiutelyje (Wolfenbüttel), Vokietijoje (DAAD stipendija).
 1. 2018 m. spalis (1 sav.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne.
 2. 2017 m. rugpjūtis–rugsėjis (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 3. 2016 m. rugsėjis (2 sav.): Lenkijos valstybinis archyvas Olštyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Lituanistinio sąjūdžio XVIII a. Prūsijoje atodangos. Vienos šeimos istorija: Mielcke vs. Milkai).
 4. 2016 m. rugpjūtis (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Lituanistinio sąjūdžio XVIII a. Prūsijoje atodangos. Vienos šeimos istorija: Mielcke vs. Milkai).
 5. 2016 m. gegužė (18 d.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija).
 6. 2015 m. rugsėjis (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 7. 2014 m. spalis (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 8. 2013 m. gegužė (1 sav.): Čekijos Respublikos nacionalinė biblioteka Prahoje.
 9. 2012 m. lapkritis (11 d.): Francke’s įstaigų archyvas ir biblioteka, Martino Lutherio Halės–Vitenbergo universiteto archyvas Halėje (rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija pagal projektą Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno [XVIII a. pr.] tyrimas ir rengimas spaudai).
 10. 2012 m. kovas (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida).
 11. 2011 m. lapkritis (1 sav.): Lenkijos valstybinis archyvas Olštyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida).
 12. 2010 m. spalis (1 sav.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba).
 13. 2010 m. rugsėjis (1 mėn.): Prūsijos kultūros paveldo Slaptasis valstybinis archyvas Berlyne (rėmė Lietuvos mokslo taryba pagal projektą Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida).
 14. 2006 m. vasaris (1 sav.): Francke’s įstaigų archyvas ir biblioteka Halėje.
 1. 2021–2022 m.: Metinio mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 24–26 tomų leidyba, remia Lietuvos mokslo taryba, vadovė.
 2. 2019–2021 m.: Metinio mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 21–23 tomų leidyba, rėmė Lietuvos mokslo taryba, vadovė.
 3. 2016–2018 m.: Metinio mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 18–20 tomų leidyba, rėmė Lietuvos mokslo taryba, vadovė.
 4. 2016–2018 m.: Lituanistinio sąjūdžio XVIII a. Prūsijoje atodangos. Vienos šeimos istorija: Mielcke vs. Milkai, rėmė Lietuvos mokslo taryba, dalyvė.
 5. 2015–2018 m.: Lietuviškos XVI–XIX a. Biblijos istorija, rėmė Lietuvos mokslo taryba, dalyvė.
 6. 2014–2015 m.: Mokslo žurnalo Archivum Lithuanicum 16–17 tomų leidyba, rėmė Lietuvos mokslo taryba, vadovė.
 7. 2012–2014 m.: Friedrichui Wilhelmui Haackui priskiriamo rankraštinio vokiečių–lietuvių kalbų žodyno (XVIII a. pr.) tyrimas ir rengimas spaudai, rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija, dalyvė.
 8. 2010–2012 m.: Paveldas ir tapatumas: XVII amžiaus lituanistikos šaltinių tyrimas ir sklaida, rėmė Lietuvos mokslo taryba, dalyvė.
 9. 2009 m.: K. Būgos asmeninė biblioteka: sudėtis, istorija, išsaugojimas, rėmė Švietimo ir mokslo ministerija, dalyvė.

Other Members