Asta Mitkevičienė

dr. Asta Mitkevičienė

Centro vadovė, mokslo darbuotoja
 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku;
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti;
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2002 m. Vilniaus pedagoginiame universitete baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2004 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas (su pagyrimu). 2006–2014 m. su pertraukomis studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2015 m. apgynė daktaro disertaciją 1918–1940 m. lietuvių literatūros mokslo terminai, už kurią suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis.

Nuo 2002 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre. Nuo 2020 m. kovo mėn. – šio centro vadovė.

2004–2008 m. atstovavo Lietuvių kalbos institutui Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto Terminologija (TK 37) veikloje. Nuo 2005 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė, nuo 2007 m. – jos Terminologijos pakomisės narė. Lietuvių terminologijos forumo dalyvė.

Mokslinių tyrimų sritys: terminų vartosena, terminologinis varijavimas, terminų sinonimija, determinologizacija

 1. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta, Labanauskienė Solvita, Mitkevičienė Asta, Stunžinas Robertas, Umbrasas Alvydas, Zemlevičiūtė Palmira 2018: Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 440 p. (Mitkevičienė Asta. Visuomenės nuostatos dėl lietuviškų informatikos ir kompiuterijos terminų: argumentai už ir prieš, p. 308–351).
 1. Mitkevičienė Asta 2022: Termininiai būdvardžiai internetinėje žiniasklaidoje. – Terminologija 29, 6–22. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis).

 2. Mitkevičienė Asta 2021: Terminai ir nebe terminai populiariojoje žiniasklaidoje. – Acta Linguistica Lithuanica 84, 98–121. ISSN 1648-4444 (spausdintinis), ISSN 2669-218X (elektroninis).
 3. Mitkevičienė Asta 2021: Eksplicitinė terminų sinonimija nemoksliniame sveikatos diskurse. – Terminologija 28, 100–113. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis).
 4. Mitkevičienė Asta 2020: Ar terminų sinonimija yra trūkumas? Bendrinė kalba 93. ISSN 2351-7204.
 5. Mitkevičienė Asta 2020: Terminai internetinėje žiniasklaidoje (žvalgomasis tyrimas). – Terminologija 27, 108–127. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis).
 6. Mitkevičienė Asta 2019: Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukai ir (ar), ir (arba). – Terminologija 26, 88–102. DOI: doi.org/10.35321/term26-05.
 7. Mitkevičienė Asta 2018: Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazys Bizauskas ir lietuvių literatūros mokslo terminija. – Terminologija 25, 201–234.
 8. Mitkevičienė Asta 2017: Sąvoka lietuvių mokslo kalboje. – Terminologija 24, 94–126.
 9. Mitkevičienė Asta 2016: Terminas kontekste (žodžių junginio lygmuo). – Terminologija 23 , 73–104.
 10. Mitkevičienė Asta 2015: Sinoniminiai terminai 1918–1940 metų lietuvių literatūros mokslo darbuose. – Lietuvių kalba 9, 1–23.
 11. Mitkevičienė Asta 2015: Kai kurie terminų sinonimijos aspektai. – Terminologija 22, 39–60.
 12. Mitkevičienė Asta 2014: Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m. literatūros mokslo darbuose. – Terminologija 21, 176–191.
 13. Mitkevičienė Asta 2013: Terminologijos komisijos (1921–1926) vaidmuo literatūros mokslo terminijos istorijoje. – Terminologija 20, 172–179.
 14. Mitkevičienė Asta 2007: Iš lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijos: XIX amžius. – Terminologija 14, 110124.
 15. Mitkevičienė Asta 2006: Ekologijos ir aplinkotyros žodynėlis [recenzija]. – Terminologija 13, 207–212.
 16. Mitkevičienė Asta 2006: Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m. – Terminologija 13, 134–148.
 17. Mitkevičienė Asta 2005: Epo, lyrikos, dramos žanrų ir kitų klasifikacijos vienetų pavadinimai pirmuose lietuviškuose literatūros teorijos vadovėliuose. – Terminologija 12, 81–106.
 18. Mitkevičienė Asta 2004: V. Dubo visuotinės literatūros vadovėlio terminų variantai. – Terminologija 11, 119–144.
 1. Skolinti terminai ir jų atitikmenys, parengė: A. Auksoriūtė, R. Katelytė, A. Kaulakienė, S. Labanauskienė, A. Mitkevičienė, A. Rimkutė, R. Stunžinas, D. Šilobritaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014.
 2. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project, edited by S. Rirdance, A. Vasiļjevs, authors and contributors: Albina Auksoriūtė…, Asta Mitkevičienė… [et. al.], Riga: Tilde, 2006.
 1. Mitkevičienė Asta 2022: Lithuanian terminology resources and language data infrastructures. – Terminology in Science and Technology Development, 2022 m. liepos 8 d., Ulan Batoras, Mongolija, nuotoliniu būdu.

 2. Mitkevičienė Asta 2022: Lietuviški terminų rinkiniai europiniame kontekste: Federacinis tinklas „Eurotermbank“. – Lietuvių terminijos ištekliai skaitmeninėje terpėje: naujovės ir ateities perspektyvos, 2022 m. gegužės 13 d., nuotoliniu būdu.

 3. Mitkevičienė Asta, Auksoriūtė Albina 2022: Terminology resources and strategies in Lithuania. – FedTerm Terminology Summit, 2022 m. kovo 29 d., Reikjavikas, Islandija.

 4. Mitkevičienė Asta, Zemlevičiūtė Palmira 2022: (Ne)terminai žiniasklaidoje ir grožinėje literatūroje. – Naujausi mokslinių tyrimų rezultatai ir skaitmeninių sprendinių plėtra: Lietuvių kalbos instituto mokslinė ataskaitinė konferencija, 2022 m. sausio 24 d., nuotoliniu būdu.

 5. Mitkevičienė Asta 2021: Federacinis terminologijos tinklas. – Trečiasis Europos kalbų išteklių koordinavimo (ELRC) seminaras Lietuvoje, 2021 m. gruodžio 1 d., nuotoliniu būdu.
 6. Mitkevičienė Asta 2021: Sinoniminiai (ne)terminai sveikatos tematikos tekstuose plačiajai visuomenei. – 4-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, 2021 m. spalio 21–22 d., nuotoliniu būdu. Žr. tezes.
 7. Mitkevičienė Asta, Auksoriūtė Albina 2021: Terminology resources in Lithuania. – Pre-TSS 2021 Day: Workshop 1: Terminology Resources in Scandinavia, the Baltic States and Iceland, 2021 m. birželio 30 d., Viena, Austrija, nuotoliniu būdu.
 8. Mitkevičienė Asta 2020: Terminų sinonimija ir terminų tvarkyba. – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“, 2020 m. spalio 16 d., nuotoliniu būdu.
 9. Mitkevičienė Asta 2020: Federacinis „eTranslation Termbank“ tinklas (stendinis pranešimas). – Mokslinis seminaras „Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai“, 2020 m. spalio 16 d., nuotoliniu būdu.
 10. Mitkevičienė Asta 2020: Federated eTranslation Termbank Network (stendinis pranešimas). – European Language Grid (ELG) Workshop of Baltic Countries, 2020 m. rugsėjo 21 d., nuotoliniu būdu.
 11. Mitkevičienė Asta 2019: Terminai su alternatyviais jungtukais. – 3-ioji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencijaMoksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, 2019 m. spalio 17–18 d., LKI. Žr. tezes.
 12. Gornostaja Tatjana, Mitkevičienė Asta ir kt. 2018: Terminology for Europe: TermBank for Connecting Europe Facility eTranslation service (stendinis pranešimas). – EAFT Terminology Summit 2018. 3M4Q: Making, Managing, Measuring Terminology. In the pursuit of Quality: konferencija, 2018 m. lapkričio 22–23 d., San Sebastianas, Ispanija.
 13. Gornostaja Tatjana, Mitkevičienė Asta ir kt. 2018: eTranslation TermBank: stimulating the collection of terminological resources for automated translation (stendinis pranešimas). – The XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts: tarptautinis kongresas, 2018 m. liepos 17–21 d., Liublianos universitetas, Slovėnija. Žr. tezes. 
 14. Mitkevičienė Asta 2018: Vasario 16-osios Akto signatarų pėdsakai lietuvių literatūros mokslo terminijoje. – Mokslinis terminologijos seminarasLietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui“, 2018 m. spalio 12 d., LKI.
 15. Auksoriūtė Albina, Mitkevičienė Asta 2018: National terminology scenario: Lithuania. – Terminology for Europe: CEF eTranslation TermBank projekto seminaras, 2018 m. liepos 13 d., Viena, Austrija.
 16. Mitkevičienė Asta 2018: Nuo termino prie sąvokos: tekstynu paremtas termino sąvoka tyrimas. – Language in its diversity: tarptautinė mokslinė konferencija, skirta akademiko J. Edzelyno 145-osioms gimimo metinėms paminėti, 2018 m. vasario 22–23 d., Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga, Latvija. Žr. tezes.
 17. Mitkevičienė Asta 2017: Sovietizmai ir lietuvių terminologija. – KonferencijaĮ laisvę – kelias ir šalikelės“, 2017 m. rugpjūčio 23 d., Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.
 18. Mitkevičienė Asta 2017: Explicit characteristics and features of “term” in academic Lithuanian. – Interdisiplinary kowledge-making: Chalenges for LSP research: tarptautinė konferencija, 2017 m. birželio 28–30 d., NHH, Bergenas, Norvegija. Žr. tezes.
 19. Mitkevičienė Asta 2017: Visuomenės požiūris į informatikos ir kompiuterijos terminų lietuvinimą. – 2-oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencijaMoksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, 2017 m. birželio 1 d., LKI. Žr. tezes.
 20. Mitkevičienė Asta 2016: Termino terminas vartosena. – Tarptautinė mokslinė konferencija prof. A. Girdeniui atmintiDabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 19–21 d., LKI. Žr. tezes.
 21. Mitkevičienė Asta 2016: Iš literatūros mokslo terminų sinonimijos istorijos (1918–1940 m.). – Mokslinis seminarasTerminologija ir žodžių daryba“, 2016 m. spalio 7 d., LKI.
 22. Mitkevičienė Asta 2016: Kontekstinė terminų sinonimija. – Grammatical and lexical variance in language system: tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. kovo 17–18 d., Latvijos universitetas, Ryga. Tezės išspausdintos pranešimų tezių rinkinyje 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskās zinātniskās konferences Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums referātu tēzes, Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 49.
 23. Mitkevičienė Asta 2015: Lietuvių eilėdaros terminai 1918–1940 m. – Tarptautinė mokslinė konferencijaJaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“, 2015 m. spalio 26–27 d., LMA.
 24. Mitkevičienė Asta 2015: Kai kurie teoriniai terminų sinonimijos aspektai. – Tarptautinė mokslinė konferencijaMoksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, 2015 m. birželio 4–5 d., LR Seimas. Žr. tezes.
 25. Mitkevičienė Asta 2015: Literatūros žanrų ir kūrinių rūšių pavadinimai 1918–1940 m. lietuvių literatūros mokslo darbuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kultūrų migracija“, skirta akademiko J. Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti (International scientific conference Migration of culturesˮ to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns), 2015 m. vasario 23–24 d., Latvių kalbos institutas, Ryga. Žr. tezes.
 26. Mitkevičienė Asta 2013: Figūrų ir tropų pavadinimai 1918–1940 m. literatūros mokslo vadovėliuose.Tarptautinė mokslinė konferencijaTerminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos“, 2013 m. spalio 10–11 d., LKI. Žr. tezes.
 27. Mitkevičienė Asta 2011: Tarpukario Terminologijos komisijos vaidmuo lietuvių literatūros mokslo terminijos istorijoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis“, 2011 m. spalio 12–13 d., LKI. Žr. tezes.
 28. Mitkevičienė Asta 2008: Literatūros mokslo terminų antonimija 1922–1942 m. – Tarptautinė mokslinė konferencijaLeksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija“, 2008 m. balandžio 23–25 d., LKI. Pranešimo tezės išspausdintos konferencijos tezių rinkinyje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija, Vilnius, 2008, 36–37.
 29. Mitkevičienė Asta 2007: XIX a. lietuvių literatūros mokslo terminijos bruožai. – Mokslinė konferencija Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos“, 2007 m. lapkričio 16–17 d., VGTU.
 30. Auksoriūtė Albina, Mitkevičienė Asta 2007: Terminologijos portalas www.eurotermbank.com. – Mokslinė konferencijaKalbos teorija ir praktika“, 2007 m. lapkričio 9 d., KTU. Tezės išspausdintos tezių rinkinyje Kalbos teorija ir praktika, Kaunas, 2007, 5.
 1. Vieša paskaita Kauno kolegijoje Lietuviški terminai: kas ir kur (2022 m. vasario 24 d. nuotoliniu būdu)

 2. Paskaita visuomenei pagal Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programą Kur ieškoti terminų? (Viešai prieinami terminijos ištekliai) (2021 m. lapkričio 23 d. nuotoliniu būdu).
 3. 7 val. seminaras Lietuvių terminologijos tvarkybos principai ir pagrindiniai terminų vartosenos bruožai Europos Sąjungos Tarybos Lietuvių kalbos vertimo skyriaus vertėjams ir terminologams (Briuselis, 2019 m. lapkričio 13 d.).
 4. Mokymai Pagrindiniai lietuvių terminijos ištekliai internete praktiniame seminare Užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, 2019 m. gegužės 24 d.).
 1. 2020–2022 m.: projektas Federated eTranslationTermBank Network.
 2. 2017–2019 m.: projektas eTranslation TermBank.
 3. 2005–2006 m.: projektas EUROTERMBANK.
 4. 2005 m. dalyvavo Tarptautinės standartizacijos organizacijos TK 37 Terminologija ir kiti kalbos ir turinio ištekliai (ISO/TC 37 Terminology and other language and content resources) posėdžiuose Lenkijoje.
 5. 2005 m. dalyvavo 7-oje generalinėje INFOTERM asamblėjoje Lenkijoje.
 6. 2004 m. dalyvavo Tarptautinės standartizacijos organizacijos TK 37 Terminologija ir kiti kalbos ištekliai (ISO/TC 37 Terminology and other language resources) posėdžiuose Prancūzijoje.
 7. Nuo 2003 m. kartu su kitais organizuoja tarptautines terminologijos konferencijas ir seminarus.
 1. 2020–2022 m.: tarptautinis ES projektas Federated eTranslationTermBank Network (INEA).
 2. 2020 m.: projektas „K. Gaivenio „Nuostabioji žodžio šviesa“ pakartotinė leidyba“ (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).
 3. 2017–2019 m.: tarptautinis ES projektas eTranslation TermBank (INEA). 
 4. 2015–2016 m.: projektas Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).
 5. 2008 m.: projektas Lietuviškų literatūros mokslo terminų žodynas (AVANTEKSTAS) (Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Žodyno terminologė.
 6. 2005–2006 m.: tarptautinis projektas EUROTERMBANK (Europos Komisija). 
 7. 2005–2006 m.: projektas Aiškinamasis žurnalistikos terminų žodynas (Kultūros ministerija ir kt.).
 8. 2004–2006 m.: projektas RaSa (Valstybinis mokslo ir studijų fondas). Kalbotyros terminų tezauro rengimas. www.aruodai.lt.
 9. 2002–2005 m.: programa Terminijos norminimas ir sklaida (Valstybinė lietuvių kalbos komisija).

Other Members