Vladarskiene_nuotrauka

doc. dr. Rasuolė Vladarskienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Bendrinės kalbos normų tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0001-5725-7796

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė Zarasų rajono Vosgėlių kaime. Mokėsi Vosgėlių pradinėje mokykloje, vėliau Dusetų Kazimiero Būgos vidurinėje mokykloje. 1989 m., baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, 1990–1993 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyriaus jaunesniąja moksline bendradarbe (asistente).

1992–1999 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto jungtinėje doktorantūroje, 1999 m. apgynė humanitarinių mokslų (filologija) daktaro disertaciją Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje. 1999 m. vėl grįžo į Lietuvių kalbos instituto Kalbos kultūros skyrių. 2000–2001 m. buvo Instituto moksline sekretore, nuo 2001 m. – Kalbos kultūros skyriaus, nuo 2012 – Bendrinės kalbos skyriaus, nuo 2015 m. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnioji mokslo darbuotoja.

2004–2022 m. mokslo žurnalo „Kalbos kultūra“ (nuo 2014 – Bendrinė kalba) atsakomoji redaktorė.

Pagrindinė mokslinio darbo sritis – bendrinės kalbos tyrimas ir norminimas, daugiausia dėmesio skiria lietuvių administracinės kalbos tyrimams, ypač dokumentų sintaksinei struktūrai, dokumentų teksto pateikimo formos poveikiui dokumentų sakinių struktūrai. Taip pat domisi funkcine stilistika, profesine kalba, rašybos problemomis.

Nuo 2006 m. dėsto Vilniaus Gedimino technikos universitete, nuo 2012 m. Kūrybinių industrijų fakulteto Lietuvių kalbos katedros vedėja.

2012–2022 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė.

Atlieka dokumentų tekstų kalbines ekspertizes, įvairiose institucijose veda seminarus apie administracinės kalbos problemas.

 1. Vladarskienė Rasuolė, Zemlevičiūtė Palmira (parengė). Lietuvių kalbos rašyba. Taisyklės, komentarai, patarimai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 282 p.
 2. Vladarskienė Rasuolė 2017: Dokumentų tekstai ir formuluotės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 92 p.
 3. Vladarskienė Rasuolė 2004: Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 175 p.
 4. Vladarskienė Rasuolė 2003: Dokumentų tekstai, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 120 p.
 1. Vladarskienė Rasuolė 2022: Spalvų reikšmės administracinėje lietuvių kalboje. – Straipsnių rinkinys Vārds un tā pētīšanas aspekti, ats. red. Linda Lauze, 26, 170–179, doi.org/10.37384/VTPA.2022.26.170, Liepoja: LiePA.
 2. Vladarskienė Rasuolė 2021: Leksikos pokyčiai administracinėje kalboje. – Bendrinė kalba 94. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2021.94.08. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2144.
 3. Vladarskienė Rasuolė 2020: Metaforinis raiškos būdas administracinėje lietuvių kalboje / Metaphorical Way of Expression in the Administrative Lithuanian Language. – Bendrinė kalba 93. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2020.93.15. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2067/2181.
 4. Vladarskienė Rasuolė 2019: Tarptautinių žodžių semantikos pokyčiai administracinėje kalboje / Changes in the Semantics of International Words in Administrative Language. – Bendrinė kalba 92. DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.15. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/409/500.
 5. Vladarskienė Rasuolė 2018: Prielinksnis apie administracinėje lietuvių kalboje / The Preposition apie in the Administrative Lithuanian Language. – Bendrinė kalba 91. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/77/65.
 6. Vladarskienė Rasuolė 2016: Žodžio pãreigos reikšmė ir vietininko problema / The Meaning of the Word Pareigos in Administrative Language and the Problem of Locative Case. – Bendrinė kalba 89. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/171/178.
 7. Vladarskienė Rasuolė 2015: Dokumentus reiškiantys žodžiai administracinėje kalboje. – Bendrinė kalba 88. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/184/215.
 8. Vladarskienė Rasuolė 2014: Kas gali būti žalias. – Gimtoji kalba 2, 3–7.
 9. Vladarskienė Rasuolė 2014: Prielinksnio dėl konstrukcijos administracinėje lietuvių kalboje. – Bendrinė kalba 87. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/195/242.
 10. Vladarskienė Rasuolė 2013: Žodžių peržiūrėti, peržiūra vartojimas administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra 86, 112–123.
 11. Vladarskienė Rasuolė 2012: Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimo ypatumai ir pažymimųjų sakinių vartosena. – Kalbos kultūra 85, 61–70.
 12. Vladarskienė Rasuolė 2012: Dar kartą apie įtakoti. – Gimtoji kalba 10, 17–23.
 13. Vladarskienė Rasuolė 2011: Apriboto veiksmo laiko raiška Europos Sąjungos dokumentuose. – Kalbos kultūra 84, 116–128.
 14. Vladarskienė Rasuolė 2010: Linksnių vartojimas veiksmažodžių abstraktų junginiuose. – Kalbos kultūra 83, 173–184.
 15. Vladarskienė Rasuolė 2009: Dėl ataskaitų pavadinimų sandaros. – Kalbos kultūra 82, 41–51.
 16. Vladarskienė Rasuolė 2008: Skaičių formos vartojimo problemos dabartinėje lietuvių kalboje. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, red. kolegija: G. Akelaitis ir kt., Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 124–127.
 17. Vladarskienė Rasuolė 2008: Tradicija ir naujovės „Kalbos kultūroje“. – Kalbos kultūra 81, 9–19.
 18. Vladarskienė Rasuolė 2007: Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Kalbos kultūra 80, 54–62.
 19. Vladarskienė Rasuolė 2006: Keletas pastabų apie lietuvių administracinę kalbą. – Kalbos kultūra 79, 41–50.
 20. Vladarskienė Rasuolė 2006: Teisės akto formos įtaka jo kalbai. – Jurisprudencija 8(86), 51–55.
 21. Vladarskienė Rasuolė 2005: Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika, 110–114.
 22. Vladarskienė Rasuolė 2005: Dokumentų pavadinimų darymo polinkiai. – Kalbos kultūra 78, 79–89.
 23. Vladarskienė Rasuolė 2004: Pora keblesnių derinimo atvejų administracinėje kalboje. – Kalbos kultūra 77, 46–55.
 24. Vladarskienė Rasuolė 2004: Dėl teisės aktų vertimo. – Skoliniai ir bendrinė kalba: recenzuojamas mokslo straipsnių rinkinys, sud. J. Girčienė, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 177–187.
 25. Vladarskienė Rasuolė 2003: Iliatyvo vartojimas dabartinėje lietuvių kalboje. – Kalbos kultūra 76, 47–57.
 26. Vladarskienė Rasuolė 2003: Sintaksinių struktūrų konkurencijos atvejai dokumentų kalboje. – Lituanistica 2(54), 63–71.
 27. Vladarskienė Rasuolė 2002: Tarinio formos greta kelių veiksnių dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 75, 84–93.
 28. Vladarskienė Rasuolė 2001: Neveikiamosios rūšies konstrukcijos valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 74, 53–60.
 29. Vladarskienė Rasuolė 2000: Modalumas ir jo raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 73, 90–95.
 30. Vladarskienė Rasuolė 2000: Apie funkcinius stilius ir registrus. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 132–140.
 31. Vladarskienė Rasuolė 2000: Nederinamosios žodžių grupės valstybės dokumentų kalboje. – Lietuvių kalbotyros klausimai 42, 114–123.
 32. Vladarskienė Rasuolė 1999: Įterpiniai ir įspraudai valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 72, 68–76.
 33. Vladarskienė Rasuolė 1998: Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra 71, 43–47.
 34. Vladarskienė Rasuolė 1994: Keletas administracinio stiliaus raiškos atvejų. – Kalbos kultūra 66, 47–52.
 35. Vladarskienė Rasuolė 1993: Įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 64, 42–48.
 36. Vladarskienė Rasuolė 1993: Pora įnagininko vartojimo atvejų. – Kalbos kultūra 63, 41–43.
 37. Vladarskienė Rasuolė 1992: Bendraties konstrukcijos kanceliarinėje kalboje. – Kalbos kultūra 62, 33–44.
 1. Vladarskienė Rasuolė 2021: Spalvų reikšmės administracinėje lietuvių kalboje. – 26-oji tarptautinė mokslinė konferencija Vārds un tā pētīšanas aspekti (Liepoja, 2021-11-25 – 2021-11-26).
 2. Vladarskienė Rasuolė 2020: Metaforizacija kaip terminų kūrimo būdas / Metaphorization as a term creation method. – Zinātniskie lasījumi XXX: tarptautinė konferencija, 2020 m. sausio 30–31 d., Daugpilio universitetas, Latvija.
 3. Vladarskienė Rasuolė 2019: Lietuvių kalbos rašybos norminimas – istorija ir dabartinės problemos. – Kalbos normos, jų kodifikavimas ir taikymas: 55-oji Arturo Ozolo konferencija, 2019 m. kovo 18 d., Ryga. Paskelbtos pranešimo tezės: 55. Artura Ozola dienas konference Valodas normas, to kodifikacēšana un iedzivišāna: referātu tēzes, Rīga, 22–23. ISBN 978-9934-8387-6-7.
 4. Vladarskienė Rasuolė 2017: Bendrinė lietuvių kalba ir Europos Sąjungos institucijų verstiniai dokumentai. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4‑oji tarptautinė konferencija, 2017 m. spalio 5–6 d., Vilniaus universitetas. Pranešimų tezių prieiga internete: http://www.vertimas2017.flf.vu.lt/lt/santraukos/.
 5. Vladarskienė Rasuolė 2017: Kūrybinių industrijų terminai: aprėptis, tvarkyba ir realioji vartosena. – Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys: 2‑oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija: pranešimų tezės, 2017 m. birželio 1–2 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 21 tezė.
 6. Vladarskienė Rasuolė 2016: Terminų konkurenciniai santykiai. – Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums: 52. prof. Artura Ozola dienas starptautiskas zinatniskas konferences: referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā = Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas: prof. Arturo Uozuolo 52‑oji tarptautinė mokslinė konferencija: pranešimų tezės, 2016 m. kovo 17–18 d., Ryga: Latvijos universitetas.
 7. Vladarskienė Rasuolė 2014: Prielinksnio dėl konstrukcijos administracinėje kalboje. – Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos: 21‑oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2014 m. spalio 3 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 49–50.
 8. Vladarskienė Rasuolė 2013: Administracinės kalbos leksikos naujovės. – Lietuvių kalbos gyvavimas ir atsinaujinimas šiuolaikinėje visuomenėje: 20‑oji Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2013 m. spalio 4 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 36–37.
 9. Vladarskienė Rasuolė 2012: Sudėtinių prijungiamųjų sakinių norminimas. – 19‑oji Jono Jablonskio konferencija, skirta jo „Lietuvjų kalbos sintaksės“ šimtmečiui paminėti: pranešimų tezės, 2012 m. spalio 5 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–10.
 10. Vladarskienė Rasuolė 2012: Europos Sąjungos dokumentų vertimų kalbos tvarkybos problemos. – Kalbos gramatinė ir leksinė sistema, jos funkcionalumas ir normatyvumas / Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums: tarptautinė 48‑oji Arturo Uozuolo konferencija: pranešimų tezės, 2012 m. kovo 15–16 d., Ryga, 66–67.
 11. Vladarskienė Rasuolė 2009: Žurnalistų požiūris į prestižinę kalbą ir kalbos etalonus. – Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos: 17-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2009 m. spalio 9 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 21–22.
 12. Auksoriūtė Albina, Vladarskienė Rasuolė 2008: ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje: konferencija, 2008 m. gruodžio 8 d., Lietuvos Respublikos Seimas.
 13. Vladarskienė Rasuolė 2008: Skaičių formos vartojimo problemos dabartinėje lietuvių kalboje. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: Mykolo Romerio universiteto konferencija, 2008 m. lapkričio 28 d., Vilnius.
 14. Vladarskienė Rasuolė 2007: Naujieji skoliniai ir lietuvių administracinė kalba. – Naujieji skoliniai ir jų norminimas: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2007 m. spalio 4 d., Vilnius, 29–30.
 15. Vladarskienė Rasuolė 2006: Žodžių tvarka ir jos problemos administracinėje kalboje. – Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: Mykolo Romerio universiteto konferencija: mokslinės konferencijos darbai, 2006 m. gruodžio 1 d., Vilnius, 152–156.
 16. Vladarskienė Rasuolė 2006: Развитие и перспективы литовской официально-деловой речи. – Tarptautinė konferencija kalbos kultūros ir terminologijos klausimais / International Conference on Language Planning and Terminology, 2006 m. lapkričio 9–10 d., Talinas.
 17. Vladarskienė Rasuolė 2006: Lietuvių bendrinės ir administracinės kalbos santykis. – Bendrinė kalba ir kitos kalbos atmainos: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2006 m. spalio 5 d., Vilnius, 24–25.
 18. Vladarskienė Rasuolė 2006: Lietuvių administracinė kalba ir jos normos. – Baltijskije jazyki: kultura reči i stilistika: Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija: pranešimų tezės, 2006 m. kovo 3–4 d., Sankt Peterburgas, 9–10.
 19. Vladarskienė Rasuolė 2005: Teisės akto formos įtaka jo kalbai. – Teisinis diskursas: filosofiniai, loginiai ir lingvistiniai aspektai: mokslinė konferencija, 2005 m. lapkričio 4–5 d., Mykolo Romerio universitetas.
 20. Vladarskienė Rasuolė 2005: Įtikinimo būdai parlamentarų kalboje. – Politinės retorikos patyrimas: parlamentarų kalbos ypatumai: mokslinis seminaras, 2005 m. vasario 21 d., Lietuvos Respublikos Seimas.
 21. Vladarskienė Rasuolė 2004: Lietuvių administracinės kalbos pokyčiai. – Tekstas: lingvistika ir poetika. XIII: tarptautinė konferencija, 2004 m. lapkričio 18–19 d., Vilniaus pedagoginis universitetas.
 22. Vladarskienė Rasuolė 2004: Žodžių atitikti, atitikimas vartosena teisės aktų kalboje. – Specialybės kalba: sistema ir vartosena: Lietuvos teisės universiteto konferencija: mokslinės konferencijos darbai, 2004 m. lapkričio 26 d., Vilnius, 118–122.
 23. Vladarskienė Rasuolė 2004: Europos Sąjungos dokumentų įtaka lietuvių administracinei kalbai. – Lietuvių kalbos naujadarai: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2004 m. spalio 1 d., Vilnius, 19–20.
 24. Vladarskienė Rasuolė 2003: Dėl teisės aktų vertimo. – Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2003 m. spalio 3 d., Vilnius, 20–22.
 25. Vladarskienė Rasuolė 2002: Administracinė kalba: teorija ir realioji vartosena. – Profesinė kalba: teorija ir praktika: Lietuvos teisės universiteto konferencija: mokslinės konferencijos darbai, 2002 m. lapkričio 20 d., Vilnius, 83–88.
 26. Vladarskienė Rasuolė 2002: Administracinė kalba – aktyvi bendrinės kalbos atmaina. – Bendrinės kalbos ribos: Jono Jablonskio konferencija: teminis tezių rinkinys ir 10‑osios konferencijos pranešimų tezės, 2002 m. spalio 3 d., Vilnius, 27–29.
 27. Vladarskienė Rasuolė 2001: Sintaksinių struktūrų konkurencija dokumentų kalboje. – Kalbos vartosena ir tvarkyba: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2001 m. spalio 4 d., Vilnius, 18–19.
 28. Vladarskienė Rasuolė 2001: Vientisinių ir sudėtinių sakinių konkuruojančios struktūros dabartiniuose lietuvių dokumentuose. – Voprosy sintaksisa baltijskich jazykov: Sankt Peterburgo valstybinio universiteto konferencija: pranešimų tezės, 2001 m. kovo 1–2 d., Sankt Peterburgas, 11 tezių.
 29. Vladarskienė Rasuolė 2000: Vienarūšių veiksnių ir tarinio derinimas dokumentuose. – Kalbos normų ir vartosenos lygmenys: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 2000 m. rugsėjo 28 d., Vilnius, 19–20.
 30. Vladarskienė Rasuolė 2000: Bevardės giminės formos teisės kalboje. – Teisės kalba: taisyklingumas ir stilius: Lietuvos teisės akademijos konferencija: pranešimų tezės, 2000 m. gegužės 30 d., Vilnius, 33–34.
 31. Vladarskienė Rasuolė 1998: Tvarkomųjų dokumentų formalioji ir sintaksinė struktūra. – Nauji kalbos reiškiniai ir jų vertinimas: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 1998 m. spalio 9 d., Vilnius, 23–24.
 32. Vladarskienė Rasuolė 1997: Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje. – Kalbos kultūra: tradicija ir dabartis: Jono Jablonskio konferencija: pranešimų tezės, 1997 m. spalio 3 d., Vilnius, 25–26.
 1. Vladarskienė Rasuolė 2022: Dr. Rasuolė Vladarskienė apie atnaujintas rašybos taisykles (kalbino Karolina Baltmiškė). – Mano kraštas. Kategorija Mano kalba. Vilnius. 2022 m. rugsėjo 8 d. Prieiga internete https://www.manokrastas.lt/rasuole-vladarskiene-apie-atnaujintas-rasybos-taisykles/
 2. Vladarskienė Rasuolė 2022: Knygos Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai apžvalga. – Gimtoji kalba 4, p. 23–26.
 3. Vladarskienė Rasuolė 2021: Administracinės lietuvių kalbos skulptorius. – Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 149–156.
 4. Vladarskienė Rasuolė 2021: „Kalbos kultūros“ leidinio rengėjas, redaktorius, straipsnių autorius. – Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, p. 173–182.
 5. Vladarskienė Rasuolė 2021: Svarstomas atnaujintų lietuvių kalbos rašybos taisyklių projektas (kalb. Rita Urnėžiūtė). – Gimtoji kalba 9, p. 17–22.
 6. Vladarskienė Rasuolė 2021: interviu Rositos Rastauskienės straipsnyje Kalbrodėli, pasakyk, arba Kaip mes mokame mintis reikšti taisyklingai. Delfi.lt, 2021-11-30. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/premium/kalbrodeli-pasakyk-arba-kaip-mes-mokame-mintis-reiksti-taisyklingai.d?id=88815155.
 7. Vladarskienė Rasuolė 2021: interviu Rositos Rastauskienės straipsnyje Visi rimti dalykai prasideda nuo raidės, arba Ar lengva žodį parašyti taisyklingai, Delfi.lt, 2021-12-12. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/partnerio-turinys/naujienos/visi-rimti-dalykai-prasideda-nuo-raides-arba-ar-lengva-zodi-parasyti-taisyklingai.d?id=88930109.
 8. Vladarskienė Rasuolė 2020: Viešosios kalbos normas prilyginčiau teisės normoms [interviu]. – Mano kraštas. Kategorija Mano kalba, 2020‑11‑19. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/rasuole-vladarskiene-viesosios-kalbos-normas-as-prilyginciau-teises-normoms (kalbino Karolina Baltmiškė).
 9. Vladarskienė Rasuolė 2020: Kazys Ulvydas – kalbos kultūros puoselėtojas (110‑osioms gimimo metinėms paminėti). – Bendrinė kalba 93. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba/article/view/2068/2175.
 10. Vladarskienė Rasuolė 2020: Kalbininko Prano Kniūkštos gyvenimas tarp kalbos ir politikos – visuomenei. – Gimtoji kalba 5, 17–21.
 11. Vladarskienė Rasuolė, Miliūnaitė Rita 2017: Ar Lietuvoje dar svarbi kalbos kultūra? – Lietuvos žinios, 2017-01-18.
 12. Rasuolė Vladarskienė 2015: Kalboje, taip pat ir kalbotyroje, turi derėti tradicija ir naujovės. – Gimtoji kalba 4, 12–17 (kalbino Saulius Vasiliauskas).
 13. Vladarskienė Rasuolė 2014: Knyga apie kalbą ir politiką [Prano Kniūkštos knygos Tarp gramatikos ir politikos (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 260 p.) apžvalga]. – Gimtasis žodis 10, 48–50.
 14. Vladarskienė Rasuolė 2008: Ar galima išstatyti sąskaitą apmokėjimui? – Gimtoji kalba 10, 14–15.
 15. Vladarskienė Rasuolė 2008: Pranas Kniūkšta lietuvių kalbos kultūros baruose. – Kalbos kultūra 81, 331–335.
 16. Vladarskienė Rasuolė 2008: Pranas Kniūkšta – nenuilstantis gimtosios kalbos puoselėtojas. – Pranas Kniūkšta. Bibliografija, sudarė S. Aleksandravičiūtė, R. Bertaševičiūtė, J. Vileikienė, Lietuvių kalbos instituto leidykla, 7–10.
 17. Vladarskienė Rasuolė 2008: Muitas ir akcizas: kieno ar kam? – Gimtoji kalba 6, 14.
 18. Vladarskienė Rasuolė 2007: Naujausias Lietuvių kalbos katedros leidinys. – Inžinerija, 2007‑11‑06.
 19. Vladarskienė Rasuolė 2006: Ar taisyklinga sakyti atlyginimai vokeliuose. – Gimtoji kalba 6, 17–18.
 20. Vladarskienė Rasuolė 2006: Knyga apie administracinę kalbą. – Valstybės tarnybos aktualijos 5, 18–20.
 21. Vladarskienė Rasuolė 2006: Po to, kas parašyta. – Inžinerija, 2006‑02‑07.
 22. Vladarskienė Rasuolė 2005: Žodžio dalių kėlimas į kitą eilutę. – Biuro administravimas 4, 34.
 23. Vladarskienė Rasuolė 2005: Įvardžiuotinės formos. – Biuro administravimas 4, 33–34.
 24. Vladarskienė Rasuolė 2005: Pavojingasis naudininkas. – Biuro administravimas 3, 30–31.
 25. Vladarskienė Rasuolė 2005: Giminės vartojimas asmenų pavadinimuose. – Biuro administravimas 2, 39–40; perspausdintas Juristas 6, 69–70.
 26. Vladarskienė Rasuolė 2005: Taisyklingi pareigų pavadinimai. – Biuro administravimas 1, 57–58.
 27. Vladarskienė Rasuolė 2004: Taisyklingai rašykime įmonių, įstaigų ir organizacijų pavadinimus. – Biuro administravimas 7–8, 48–52.
 28. Vladarskienė Rasuolė 2004: Mandagumo žodžių vartojimas įvairiuose administraciniuose tekstuose. – Biuro administravimas 4, 42–45.
 29. Vladarskienė Rasuolė 2004: Šiek tiek apie darbo skelbimus. – Gimtoji kalba 4, 8–11; perspausdintas Juristas 7–8, 78–81.
 30. Vladarskienė Rasuolė 2004: Laikykimės kalbos etiketo rengdami dokumentus. – Biuro administravimas 2(5), 44–47.
 31. Vladarskienė Rasuolė 2003: Kaip rašyti gyvenimo aprašymą. – Gimtoji kalba 1, 6–12.
 32. Vladarskienė Rasuolė 2002: Kanceliarinė kalba ir etiketas. – Gimtoji kalba 6, 7–10.
 1. Administracinės kalbos aktualijos, sudarė L. Murinienė, R. Vladarskienė (vyr. redaktorė), programuotojas M. Tamulionis, 2014. ISBN 978-609-411-129-7. Prieiga internete: http://administracinekalba.lki.lt/index.php?meniu=pradinis.
 2. Kanceliarinės kalbos patarimai, 2-asis papildytas internetinis leidimas, sudarytojas Pranas Kniūkšta, papildytą leidimą rengė ir papildymų tekstą rašė Rasuolė Vladarskienė, programuotojas Evaldas Ožeraitis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021. ISBN 978-609-411-302-4, doi.org/10.35321/kanceliariniaipatarimai. Prieiga internete: http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt.
 1. Vladarskienė Rasuolė 1999: Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje: daktaro disertacijos santrauka, Kaunas, 22 p.
 2. Vladarskienė Rasuolė 1999: Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje: daktaro disertacija (rankraštis), Kaunas, 144 p.
 3. Vladarskienė Rasuolė 1991: „Kalbos kultūros“ 51–60 sąsiuvinių rodyklės. – Kalbos kultūra 60, 35–70.
 1. 2021 m.: Sklaidos projekto „Knygos „Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai“ leidyba“, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, vadovė.
 2. 2016–2017 m.: mokslinių tyrimų projekto Rašybos ir skyrybos tyrimas ir leidinio „Lietuvių kalbos rašyba ir skyryba“ rengimas, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, dalyvė.
 3. 2011–2012 m.: mokslinių tyrimų projekto Europos Sąjungos dokumentų kalbos tyrimas, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, vadovė.
 4. 2007–2010 m.: mokslinių tyrimų projekto Naujųjų lietuvių kalbos svetimžodžių vartosenos tyrimas: 1998–2008, finansuoto Valstybinės lietuvių kalbos komisijos, dalyvė.
 1. Vladarskienė Rasuolė (sudarytoja). Kalba – mūsų biografijos dalis. Prano Kniūkštos gyvenimo brūkšniai ir nuveikti darbai. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2021, 340 p.
 2. Kalbos kultūra 86; Bendrinė kalba 87–94, sudarė Rasuolė Vladarskienė.

Other Members