Vyniautaite

Simona Vyniautaitė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1990 m. kovo 2 d. Skuodo rajone, Pašilės kaime. 2009 m. baigė Ylakių gimnaziją. 2015 m. Šiaulių universitete įgijo filologijos magistro laipsnį. Nuo 2015 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre. 2016 m. pradėjo studijuoti Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto, Šiaulių universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.

Mokslinių tyrimų sritys: geolingvistika, dialektologija, sociolingvistika.

 1. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 407 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 1. Vyniautaitė Simona 2020: Plungės geolektas regresyvinės balsių i, u asimiliacijos požiūriu. – Lietuvių kalba 14, 1–19. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/298.
 2. Vyniautaitė Simona 2018: Regresyvinė balsių asimiliacija šiaurės žemaičių patarmių paribio šnektose XX a. 6–9 dešimtmečių rankraštinių šaltinių duomenimis. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5, 140–166. ISBN 978-609-411-224-9, ISBN 9986-668-71-9 (įr.).
 3. Vyniautaitė Simona 2016: Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 176–204. ISSN 1648-4444.
 1. Vyniautaitė Simona 2019: Žemaičių regiolekto formavimasis: Plungės geolekto vaidmuo. – 5-oji tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija Tradicijos ir modernybės sąveika“, 2019 m. lapkričio 20–21 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas, Telšiai, Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.ku.lt/wp-content/uploads/2019/03/Dalyvi%C5%B3-prane%C5%A1im%C5%B3-santraukos-Summary-of-Presentations.pdf.
 2. Vyniautaitė Simona 2018: Jaunųjų skuodiškių požiūris: pietų žemaičių arealas mentaliniuose žemėlapiuose. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbos ir kultūros 4“, 2018 m. birželio 15–16 d., Klaipėda, Klaipėdos universitetas.
 3. Vyniautaitė Simona 2018: Šiaurės žemaičių telšiškių ir kretingiškių bei pietų žemaičių varniškių paribio šnektos sociokultūriniu požiūriu. – VIII tarptautinė mokslinė konferencija Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo aspektai“, 2018 m. gegužės 3–4 d., Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas.
 4. Vyniautaitė Simona 2018: Žemaičių regiolekto tekstai-stimulai: estetinė vertė gimnazistų požiūriu. – Septintoji respublikinė konferencija-seminarasGimtoji kalba mokykloje“, 2018 m. kovo 9 d., Šiauliai, Šiaulių universitetas.
 5. Vyniautaitė Simona 2017: Mosėdžio šnekta regresyvinės balsių asimiliacijos požiūriu: telšiškiai ar / ir kretingiškiai? – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimuiKalbų ir tarmių transformacijos“, 2017 m. spalio 19–20 d., Vilnius, LKI.
 6. Vyniautaitė Simona 2017: Šiaurinių šiaurės žemaičių kalbinės nuostatos (savas–svetimas). – Tarptautinė mokslinė konferencijaTekstai ir kontekstai: paribio fenomenas“, 2017 m. balandžio 27–28 d., Kaunas, Vilniaus universiteto Kauno fakultetas. Pranešimo santraukos prieiga internete: http://www.knf.vu.lt/dokumentai/failai/konferenciju/SANTRAUKOS-1.pdf.
 1. Vyniautaitė Simona 2018: 9-asis Tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas. – Acta Linguistica Lithuanica 79, 255–260. ISSN 1648-4444.

1. Vyniautaitė Simona 2018: Kompaktinės plokštelės Akmenės apylinkių tekstai sudarymas. – Akmenės apylinkių tekstai, par. L. Murinienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 192 p. (su kompaktine plokštele). Serija Tarmių tekstynas. ISSN 1822-6752, ISBN 978-609-411-222-5.

 1. 2018–2020 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuotas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Nr. K-1/2018) (vadovė dr. Jolita Urbanavičienė), vykdytoja.
 2. 2019 m. lapkričio 4 d. – 2019 m. gruodžio 31 d.; 2017 m. vasario 1 d. – 2017 m. kovo 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių tekstynas (Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa), vadovė – doc. dr. Rima Bakšienė.
 3. 2018–2019 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai (Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programa (sutarties Nr. K-1/2018, programos kodas 2.1), vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 4. 2017 m. birželio 15 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas, vadovė – prof. dr. Daiva Aliūkaitė. 
 5. 2016 m. vasario 1 d. – 2016 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Baltų ir slavų kontaktų zonos Pietryčių Lietuvoje garso įrašų skaitmeninimas Tarmių archyvo duomenų bazėje Čekmono fonotekos duomenimis, vadovė – dr. Violeta Meiliūnaitė.
 6. 2016 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodyno kartotekai, vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 1. Vyniautaitė Simona 2016: Vaikas – tarmės perėmėjas. – Folkloro mokymaiTramtatulioakademija“, 2016 m. balandžio 28 d., Telšių r. Rapalių k. 

Other Members