Umbrasas

dr. Alvydas Umbrasas

vyresnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1990 m. baigė Ignalinos rajono Grybėnų pagrindinę mokyklą, 1993 m. – to paties rajono Daugėliškio vidurinę mokyklą. 1993–1999 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete lietuvių kalbą ir literatūrą (1997 m. – bakalauras, 1999 m. – lietuvių kalbotyros magistras). 1997–1999 m. dirbo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju Vilniaus S. Konarskio vidurinėje mokykloje, 1999–2000 m. – VĮ Valstybės turto fondo redaktoriumi-stilistu, 2002–2004 m. – Matematikos ir informatikos instituto Mokslinių tyrimų automatizavimo laboratorijos jaunesniuoju mokslo darbuotoju. Nuo 1998 m. dirba LKI Terminologijos centre (iki 2003 m. – Terminologijos skyrius). Iš pradžių ėjo vyresniojo laboranto pareigas, 1999–2002 m. – asistentas (jaunesnysis mokslo darbuotojas), 2002–2007 m. dirbo pagal autorines sutartis, 2008–2013 m. – mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. 2000–2004 m. studijavo Vilniaus pedagoginio universiteto doktorantūroje, 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvių kalbos instituto Filologijos mokslo krypties taryboje apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais (pagrindinių kodeksų terminai). Nuo 2004 m. terminų tvarkybos darbą dirba Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje.

Mokslinių tyrimų sritys: teisės terminija, terminų norminimas ir tvarkyba

 1. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta, Labanauskienė Solvita, Mitkevičienė Asta, Stunžinas Robertas, Umbrasas Alvydas, Zemlevičiūtė Palmira 2018: Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 440 p. (Umbrasas Alvydas. Informatikos ir kompiuterijos terminai naujadarai, p. 94–149).
 2. Umbrasas Alvydas 2010: Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais: pagrindinių kodeksų terminai, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 341 p.
 1. Umbrasas Alvydas. Teisės aktų terminų ir jų apibrėžčių reikalavimų klausimu. – Terminologija 29, 2022, p. 120–138. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: https://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2180.
 2. Umbrasas Alvydas 2021: Teisės terminijos tvarkyba Terminologijos komisijoje (1921–1926): Terminologijos komisijos 100-mečiui. – Terminologija 28, 225–238. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2102.
 3. Umbrasas Alvydas 2020: Lietuvių terminologija atkurtosios nepriklausomybės pradžioje. – Terminologija 27, 258–280. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2015/2125.
 4. Umbrasas Alvydas 2019: Terminologija Lietuvių kalbos žodyne. – Terminologija 26, 162–183. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/382/461.
 5. Umbrasas Alvydas 2018: Asmenų pavadinimai kompiuterijos žodynuose. – Terminologija 25, 107–127. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/123/111.
 6. Umbrasas Alvydas 2016: Nuo nuriebalinimo iki nuprasminimo: teikyba ir vartosena. – Terminologija 23, 120–160.
 7. Umbrasas Alvydas 2015: Jūra biologijos nomenklatūroje. – Terminologija 22, 78–97.
 8. Umbrasas Alvydas 2014: Motininė įmonė ir dukterinė įmonė: nuo žodynų iki teisės aktų. – Terminologija 21, 90–110.
 9. Umbrasas Alvydas 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija 20, 96–122.
 10. Umbrasas Alvydas 2012: Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) lietuviški dvižodžiai terminai. – Terminologija 19, 143–172.
 11. Umbrasas Alvydas 2011: Rankraštinio teisės terminų žodyno (1920 m.) sandara. – Terminologija 18, 109–141.
 12. Umbrasas Alvydas 2008: Lietuvių teisės terminografija: nuo rankraščių iki duomenų bazių. – Specialybės kalba: terminija ir studijos: mokslinių straipsnių rinkinys, Vilnius, 100–109.
 13. Umbrasas Alvydas 2006: Teisės terminai su šaknimi teis– 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 13, 97–115.
 14. Umbrasas Alvydas 2005: Asmenis įvardijantys teisės terminai 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 12, 107–136.
 15. Umbrasas Alvydas 2004: Bendrašakniai dvižodžių teisės terminų sinonimai ir variantai 1918–1940 m. Lietuvos kodeksuose. – Terminologija 11, 100–118.
 16. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė Jolanta, Umbrasas Alvydas 2004: The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7, 16–25. 
 17. Umbrasas Alvydas 2003: Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio civilinio kodekso vertimuose. – Terminologija 10, 55–83.
 18. Umbrasas Alvydas 2002: Lietuvoje Respublikoje (1918–1940) veikusio Baudžiamojo statuto vertimų teisės terminijos skirtybės. – Terminologija 9, 78–94.
 19. Umbrasas Alvydas 2001: Teisės terminijos padėtis Lietuvoje 1918–1940 metais. – Terminologija 8, 76–94.
 20. Umbrasas Alvydas 2000: Nulis: anksčiau ir dabar. – Terminologija 7, 92–100.
 21. Umbrasas Alvydas 2000: V. Mykolaičio-Putino literatūrologijos terminai su -inis, -ė formos dėmenimis. – Terminologija 6, 78–90.
 1. Umbrasas Alvydas 2022: Dėl teisės aktų terminų ir apibrėžčių reikalavimų. – Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai: mokslinio seminaro programa, 2022 m. gruodžio 2 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, nuotoliniu būdu (lki.lt).
 2. Umbrasas Alvydas 2021: Teisės terminijos tvarkyba prieš 100 metų – Administracinės teisės raida ir šių dienų tendencijos: nacionalinė mokslinė-praktinė konferencija, 2021 m. kovo 26 d., Vilnius, Mykolo Romerio universitetas, nuotoliniu būdu. Prieiga internete: https://youtu.be/L41eghlfjvU?t=4268.
 3. Umbrasas Alvydas 2020: Terminologija prieš 30 metų ir dabar. – Terminologija: mokslo ir praktikos klausimai: mokslinio seminaro programa, 2020 m. spalio 16 d., Vilnius, Lietuvių kalbos institutas, nuotoliniu būdu (lki.lt).
 4. Umbrasas Alvydas 2019: Terminas „Lietuvių kalbos žodyne“. – Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys: 3-iosios tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos pranešimų tezės, 2019 m. spalio 17–18 d., Vilnius, 53 (lki.lt).
 5. Umbrasas Alvydas 2018: Asmenis įvardijantys kompiuterijos terminai. – Lietuvių terminologijos patirtis: Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui: mokslinio seminaro programa, 2018 m. spalio 12 d. (lki.lt).
 6. Umbrasas Alvydas 2017: Kompiuterijos naujadarai: kūrybiški terminų atitikmenys. – Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė: 4-osios tarptautinės konferencijos pagal „Vertimas Europoje“ programą santraukos, 2017 m. spalio 5–6 d., Vilnius (www.vertimas2017.flf.vu.lt).
 7. Umbrasas Alvydas 2017: Lietuvių teisės terminijos istorijos apžvalga. – 7-oji Lietuvių terminologijos forumo (LTF) konferencija: jungtinės Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo (LTF) konferencijos programa, 2017 m birželio 1–2 d., Vilnius (lki.lt).
 8. Umbrasas Alvydas 2014: Motininė ir dukterinė įmonė: Kazimiero Gaivenio taisymai ir terminų raida. – Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija: mokslinio terminologijos seminaro, skirto dr. Kazimiero Gaivenio 80-mečiui paminėti, programa, 2014 m. gruodžio 12 d., Vilnius.
 9. Umbrasas Alvydas 2013: Lietuvos Respublikos terminų bankas: 10 metų po įstatymo priėmimo. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos: tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius, 16–17 (lki.lt).
 10. Umbrasas Alvydas 2011: Rankraštinis teisės terminų žodynas (1920 m.). – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui: tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos tezės, 2011 m. spalio 12–13 d., Vilnius, 20–21 (lki.lt).
 11. Umbrasas Alvydas 2006: Teisės terminijos kaita 1918–1940 m. Lietuvoje veikusio Baudžiamojo proceso kodekso vertimuose. – Specialybės kalba: tyrimas ir dėstymas: mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 139–147.
 12. Umbrasas Alvydas 2005: Terminų bankas ir terminų tvarkyba. – Terminų norminimas ir tvarkyba: mokslinio seminaro programa, 2005 m. gruodžio 8 d., Vilnius.
 13. Umbrasas Alvydas 2004: Prielinksniniai teisės terminai 1918–1940 metų Lietuvos kodeksuose. – Specialybės kalba: sistema ir vartosena: mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 102–108.
 14. Umbrasas Alvydas 2003: Dėl kai kurių vienažodžių teisės terminų skirtumų Civilinių įstatymų (1928, 1933) vertimuose. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 53–55.
 15. Umbrasas Alvydas 2002: Teisės terminijos kaita Rusijos 1903 m. Baudžiamojo statuto vertimuose į lietuvių kalbą. – Profesinė kalba: teorija ir praktika: mokslinės konferencijos darbai, Vilnius, 65–68.
 1. Umbrasas Alvydas 2016: Nuo žodžių iki žodynų: Stasiui Keiniui – 80. – Terminologija 23, 259–266.
 2. Umbrasas Alvydas 2011: Buračas A. Marketingas – kodėl ne rinkovada? [Kalbininko komentaras]. – Gimtoji kalba 6, 21–22.
 3. Umbrasas Alvydas 2008: Jonas Klimavičius – leksikologiškiausias terminologas. – Kalbos kultūra 81, 336–339.
 4. Umbrasas Alvydas 2008: Atnaujinti Terminų žodynų rengimo bendrieji reikalavimai. – Terminologija 15, 216–225.
 5. Umbrasas Alvydas 2007: Ar taisytina radimvietė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 14.
 6. Umbrasas Alvydas 2006: Ar gėrimas gali būti energetinis? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 11, 10.
 7. Umbrasas Alvydas 2006: Kas yra beldiūga ir ar gali ji būti gyvagimdė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 8, 6–7 (perspausdinta – Klaipėda, 2006 m. rugsėjo 22 d.).
 8. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? Alyvos. – 1000 ir vienas klausimas 24 [„Lietuvos žinių“ priedas], 11.
 9. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? Getrai. – 1000 ir vienas klausimas 22 [„Lietuvos žinių“ priedas], 11.
 10. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Kėdžių tipai ir dalys]. – 1000 ir vienas klausimas 20 [„Lietuvos žinių“ priedas], 10.
 11. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Durų tipai ir dalys]. – 1000 ir vienas klausimas 18 [„Lietuvos žinių“ priedas], 13.
 12. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Lizdas, šakutė, ilgintuvas]. – 1000 ir vienas klausimas 17 [„Lietuvos žinių“ priedas], 13.
 13. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Dviračio dalys]. – 1000 ir vienas klausimas 16 [„Lietuvos žinių“ priedas], 13.
 14. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Kanceliariniai reikmenys]. – 1000 ir vienas klausimas 15 [„Lietuvos žinių“ priedas], 11.
 15. Umbrasas Alvydas 2004: Kaip vadinti? [Bato dalys]. – 1000 ir vienas klausimas 14 [„Lietuvos žinių“ priedas], 11.
 16. Umbrasas Alvydas 2004: Ar taisytinas terminas skaidruolė? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 11, 10–11.
 17. Mitkevičienė Asta, Umbrasas Alvydas 2003: Tarptautinė konferencija Terminologija III tūkstantmečio pradžioje [apžvalga]. – Terminologija 10, 166–170.
 18. Umbrasas Alvydas 2002: Ar galima medžioti katilu? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 15–16.
 19. Umbrasas Alvydas 2002: Meškeriotojų terminijos klausimu [J. Savicko laiško komentaras]. – Gimtoji kalba 7–8, 29–31.

Other Members