Direktorė_Albina_Auksoriūtė

dr. Albina Auksoriūtė

Lietuvių kalbos instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Užtikrina, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Instituto įstatus ir kitus teisės aktus.
 2. Organizuoja Instituto darbą, atsako už jo uždavinių vykdymą.
 3. Atstovauja Institutui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose bei organizacijose.
 4. Leidžia įsakymus, Instituto vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo Instituto darbuotojus, sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis, skelbia darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms, skiria asmenis į pareigas ir iš jų atleidžia, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas.
 6. Užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už tai, kad Institute būtų laikomasi darbo saugos reikalavimų.
 7. Teikia Instituto mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinių veiklos krypčių, Instituto įstatų keitimo, tvirtina ir tikslina Instituto strateginį veiklos planą, Instituto veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus.
 8. Teikia Instituto mokslo tarybai siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų sudarymo, susijusių su Instituto mokslinių tyrimų ir socialinės bei kultūrinės veiklos koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu.
 9. Organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoja Instituto veiklos ekspertinį vertinimą.
 10. Teikia Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo.
 11. Užtikrina veiksmingą finansinę Instituto veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
 12. Tvirtina Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą.
 13. Atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 14. Turi teisę dalį savo teisių ir pareigų savo įsakymu perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams.
 15. Skelbia ir organizuoja rinkimus į Instituto mokslo tarybą pagal direktoriaus patvirtintą Instituto mokslo tarybos reglamentą.
 16. Tvirtina Akademinės etikos kodeksą.
 17. Organizuoja Instituto vykdomų mokslinių tyrimų koordinavimą, bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, pasirašo bendradarbiavimo sutartis.
 18. Tvirtina Instituto priežiūros tarybos sudėtį.
 19. Tvirtina Instituto administracijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.
 20. Nustato Instituto administracijos darbuotojų ir padalinių vadovų funkcijas.

Dr. Albina Auksoriūtė gimė Šilalės r. 1983 m. baigė Kvėdarnos vid. mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

1988 m., baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar – Lietuvių kalbos institutas) Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje. 2001–2002 m. vadovavo Terminologijos skyriui, o nuo 2003 m. iki 2018 m. gegužės 31 d. – Terminologijos centrui, nuo 2011 m. pab. Terminologijos centre taip pat dirba vyriausiąja mokslo darbuotoja. Nuo 2018 m. birželio 1 d. – Lietuvių kalbos instituto direktorė.

1995–2000 m. studijavo Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje, 2000 m. gegužės 29 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Lauryno Ivinskio terminologijos darbai.

Mokslinių tyrimų sritys – lietuvių terminologijos istorija, gamtos mokslų terminija, terminografija, terminologijos ištekliai.

Lietuvių kalbos instituto mokslo žurnalo Terminologija redaktorių kolegijos narė (nuo 8 numerio), nuo 16 numerio – vyriausioji redaktorė, 4 mokslo straipsnių rinkinių sudarytoja.

Nuo 2021 m. mokslo žurnalo Hungarian Journal of Applied Linguistics Patariamosios tarybos narė, nuo 2022 m. tarptautinio mokslo žurnalo Terminology science and research Mokslo tarybos narė, nuo 2019 m. tarptautinės terminologijos konferencijos Terminology and Ontology: Theories and applications (TOTH) Prancūzijoje Mokslinio komiteto narė.

Recenzavo per 30 įvairių sričių terminų žodynų ir terminų standartų, kaip kalbininkė terminologė prisidėjo rengiant apie 10 terminų žodynų.

Nuo 2007 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, nuo 2019 m. Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos prie LR Seimo narė, 2005–2008 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 Terminologija pirmininkė.

2005–2018 m. Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) Vykdomosios tarybos narė, nuo 2018 m. kooptuota Vykdomosios tarybos narė, 2009–2018 m. INFOTERM prezidentė.

 1. Auksoriūtė Albina 2020: Lauryno Ivinskio augalų ir grybų genčių vardai Povilo Matulionio „Žolyne“: Lauryno Roko Ivinskio 210-osioms gimimo metinėms. – Terminologija 27, 202–232. ISSN 1392-267X (spausdintinis), ISSN 2669-2198 (elektroninis). Prieiga internete: http://journals.lki.lt/terminologija/article/view/2025/2123.
 2. Auksoriūtė Albina 2019: Povilo Matulionio Žolyne pateiktų augalų genčių vardų autoriniai šaltiniai. – Bendrinė kalba 92. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba.
 3. Auksoriūtė Albina, Manjgaladze Mariam 2018: ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში (გამოცდილება და  პერსპექტივა) / Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges. – ტერმინოლოგიის საკითხები / Terminology issues III, 3–125. ISSN 1987-7633. Prieiga internete: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2018/11/krebuli_III.pdf.
 4. Auksoriūtė Albina 2016: Lietuviški blakių pobūrio vardai. – Terminologija 23, 175–194. ISSN 1392-267X.
 5. Auksoriūtė Albina 2016: Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education. – Acta Baltico-Slavica 40, 325–339. ISSN 2392-2389.
 6. Auksoriūtė Albina 2015: Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai. – Terminologija 22, 61–77. ISSN 1392-267X.
 7. Auksoriūtė Albina 2014: INFOTERM – Terminologinės informacijos sklaidos centras. – SANTALKA: Filologija, Edukologija / COACTIVITY: Philology, Educology 22(2), 112–120. ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711.
 8. Auksoriūtė Albina 2014: Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – Terminologija 21, 192–208. ISSN 1392-267X.
 9. Auksoriūtė Albina 2013: Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis. – Terminologija 20, 161–171. ISSN 1392-267X.
 10. Auksoriūtė Albina 2013: The Development of Organized Terminology Management in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē: rakstu krājums, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 166–174. ISBN 978-9984-742-72-4.
 11. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta 2012: General principles of Lithuanian Terminology. – Magyar Terminológia 5(1), 52–57. ISSN 1789-9486, eISSN 2060-2774.
 12. Auksoriūtė Albina 2012: Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 217–243. ISBN 978-609-411-086-3.
 13. Auksoriūtė Albina 2012: Lauryno Ivinskio zoologijos terminai. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 175–194. ISBN 978-609-411-086-3.
 14. Auksoriūtė Albina 2011: Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 80–91. ISSN 1392-267X.
 15. Auksoriūtė Albina, Šilobritaitė Diana 2010: Образование и упорядочение литовских названий растений. – Терминология и знание: материалы II Международного симпозиума, Москва, 309–321.
 16. Auksoriūtė Albina, Baužys Darius, Remeikis Andrius, Stonis Jonas Rimantas, Vilkas Algirdas 2010: Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai. – Acta Zoologica Lituanica 20, 3, 264–274. DOI: doi.org/10.2478/v10043-010-0030-7.
 17. Auksoriūtė Albina 2009: Литовские терминологические ресурсы. – Терминология и знание: материалы I Международного симпозиума, Москва, 9–20.
 18. Auksoriūtė Albina, Dapkus Dalius, Stonis Jonas Rimantas, Vilkas Algirdas 2009: Žirgelių (Insecta, Odonata) taksonominis lietuviškų vardų sąrašas. – New and rare for Lithuania insect species: records and descriptions / Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys: pranešimai ir aprašymai, Vilnius, 21, 155–165.
 19. Auksoriūtė Albina 2009: The development of Lithuanian names of plants. – Botanica Lithuanica 15(4), 285–290.
 20. Auksoriūtė Albina 2008: EUROTERMBANK – Naujųjų ES narių terminų bankas. – Santalka. Filologija. Edukologija 16(2), 12–19.
 21. Auksoriūtė Albina 2008: Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų. – Terminologija 15, 132–141. ISSN 1392-267X.
 22. Auksoriūtė Albina 2007: Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai. – Terminologija 14, 72–91. ISSN 1392-267X.
 23. Auksoriūtė Albina 2005: Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 11–20. ISBN 9986-668-94-8.
 24. Auksoriūtė Albina 2004: Neaiškios darybos L. Ivinskio Prigimtūmenės naujažodžiai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 127–149. ISBN 9986-668-65-4.
 25. Auksoriūtė Albina 2003: Individualieji L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardai. – Terminologija 10, 135–142. ISSN 1392-267X.
 26. Auksoriūtė Albina 2002: Keletas L. Ivinskio augalų pavadinimų. – Terminologija 9, 95–102. ISSN 1392-267X.
 27. Auksoriūtė Albina 2001: Lauryno Ivinskio mineralogijos naujadarai. – Terminologija 8, 95–111. ISSN 1392-267X.
 28. Auksoriūtė Albina 2001: Laurynas Ivinskis’ mushroom names. – Linguistica Lettica 9, 34–44.
 29. Auksoriūtė Albina 2000: L. Ivinskio mikologijos terminai. – Terminologija 7, 48–58. ISSN 1392-267X.
 30. Auksoriūtė Albina 1999: Lauryno Ivinskio žodynų terminija. – Lituanistica 2(38), 22–33.
 31. Auksoriūtė Albina 1998: Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 32–40.
 32. Auksoriūtė Albina 1998: Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje. – Terminologija 5, 102–110. ISSN 1392-267X.
 33. Auksoriūtė Albina 1997: Paprastųjų žodžių terminologizavimas XIX a.: L. Ivinskio „Prigimtumenė“. – Lituanistica 3(31), 44–53.
 34. Auksoriūtė Albina 1997: Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Terminologija ir dabartis: mokslo darbai, Kaunas, 15–19.
 35. Auksoriūtė Albina 1996: Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai – Terminologija 3, 47–49. ISSN 1392-267X.
 36. Auksoriūtė Albina 1995: L. Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai. – Terminologija 2, 58–65. ISBN 9986-668-05-0.
 37. Auksoriūtė Albina 1994: Filosofai R. Bytautas bei S. Šalkauskis ir lietuvių kalbos normalizacija. – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 96–105.
 38. Auksoriūtė Albina, Gaivenis Kazimieras, Keinys Stasys, Medišauskienė Rosita 1994: The terminology work of S. Šalkauskis. – International Conference on Terminology science and Terminology planning: IITF – Series 4, Vienna, 49–54.
 39. Auksoriūtė Albina 1994: Keletas S. Daukanto botanikos terminų. – Terminologijos vagos 1, 56–61. ISBN 9986-465-02-8.
 40. Auksoriūtė Albina 1991: S. Stanevičiaus raštų lietuviškoji leksika. – Lietuvių kalbotyros klausimai: Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos 29, 216–225.
 1. Auksoriūtė Albina 2021. Terminologijos komisijos įkūrimo šimtmečiui. – Gimtoji kalba 3, 2021, 3–9. ISSN 0868-5134.
 2. Auksoriūtė Albina 2020: Labai svarbu, kad lietuvių kalba būtų vartojama ir viešajame valstybės gyvenime, ir mokslo pasaulyje. – Mano kraštas, 2020-08-07. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/albina-auksoriute-labai-svarbu-kad-lietuviu-kalba-butu-vartojama-ir-viesajame-valstybes-gyvenime-ir-mokslo-pasaulyje.
 3. Auksoriūtė Albina 2015: Lietuvių kalba Lietuvos universitetų mokslo žurnaluose. – Gimtoji kalba 10(580), 3–7.
 4. Auksoriūtė Albina, Stonis Jonas Rimantas 2013: Dėl lietuviškų blakių vardų. Stonis J. R., Remeikis A., Baužys D., Blakės: Įvairovė ir pavadinimai: mokomoji knyga studentams, mokytojams ir visiems besidomintiems gamta, Vilnius: Edukologija, 9–10. ISBN 978-9955-20-880-8.
 5. Auksoriūtė Albina, Stonis Jonas Rimantas 2012: Lietuviška gyvalazdžių terminija. Diškus A., Stonis J. R., Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės: mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 9–11. ISBN 978-9955-37-140-3.
 6. Auksoriūtė Albina, Sruoga Virginijus, Stonis Jonas Rimantas 2012: Terminų ir sąvokų aiškinimas. Diškus A., Stonis J. R., Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės: mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 12–27. ISBN 978-9955-37-140-3.
 7. Auksoriūtė Albina, Stonis Jonas Rimantas 2011: Kaip lietuviškai vadinti egzotinių vabzdžių sistemines grupes ir jų atstovus? Stonis J. R., Diškus A., Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai: mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 8–10. ISBN 978-9955-37-139-7.
 8. Auksoriūtė Albina, Sruoga Virginijus, Stonis Jonas Rimantas 2011: Terminų ir sąvokų žodynėlis. Stonis J. R., Diškus A., Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai: mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 11–25. ISBN 978-9955-37-139-7.
 9. Auksoriūtė Albina 2011: Language policy in Lithuania: state-of-art, social circumstances and theoretical foundations. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP): “Special Language and Innovation in Multilingual Worldˮ. Proceedings, Perm, 89–101.
 10. Auksoriūtė Albina 2011: Terminology work in Lithuania. – Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres, Gent, Academia Press, 57–64.
 11. Auksoriūtė Albina 2011: 18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumas Special Language and Innovation in Multilingual World [apžvalga]. – Terminologija 18, 194–197.
 12. Auksoriūtė Albina 2010: Tarptautinis terminologijos simpoziumas Terminology for Europeans (and beyond) [apžvalga]. – Terminologija 17, 167–171.
 13. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta 2010: The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 169–177 (kompaktinėje plokštelėje).
 14. Auksoriūtė Albina 2009: A. Kaulakienė, Lietuvių fizikos terminijos raida: monografija [recenzija]. – Terminologija 16, 268–272.
 15. Auksoriūtė Albina 2008: Terminologijos renginiai Maskvoje [apžvalga]. – Terminologija 15, 259–261.
 16. Auksoriūtė Albina 2008: Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės. – Laukuva II, Vilnius, 389–394.
 17. Auksoriūtė Albina 2008: ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje: tarptautinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gruodžio 8 d., Vilnius, 41–49.
 18. Auksoriūtė Albina 2006: Tarptautinė terminologijos konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija [apžvalga]. – Terminologija 13, 218–224.
 19. Auksoriūtė Albina 2006: Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline [apžvalga]. – Terminologija 13, 228–231.
 20. Auksoriūtė Albina, Rimkutė Aušra 2006: Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология: научно-технический реферативный сборник, 2 leidimas, 3–9.
 21. Auksoriūtė Albina 2005: Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. – Исторический путь литовской письменности: сборник материалов конференции, научный редактор габил. д-р проф. С. Ю. Темчин, Вильнюс: Институт литовского языка, 62–73.
 22. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta, Umbrasas Alvydas 2004: The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7: Starptauskais terminoloģijas seminārs Terminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā“, 2003. gada 21. oktobrī., Rīgā, 16–25. 
 23. Auksoriūtė Albina 2004: Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės. – Kvėdarna, Vilnius, 869–877.
 24. Auksoriūtė Albina 2003: Trijų Baltijos valstybių terminologijos seminaras [apžvalga]. – Terminologija 10, 171–173.
 25. Auksoriūtė Albina, Keinys Stasys, Labanauskienė Solvita 2003: Lithuanian terminology on the eve of new century. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society: IITF-Infoterm. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary, 21–25 October, 2002, Vienna, Riga, 59–64.
 26. Auksoriūtė Albina, Labanauskienė Solvita 2002: Terminologija ir vertimų technologija daugiakalbėje informacinėje visuomenėje. – Terminologija 9, 122–128.
 27. Auksoriūtė Albina 2001: Ar galima žemesnį už rūšį taksoną vadinti variacija? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 18.
 28. Auksoriūtė Albina 2001: Ar galima knygą, skirtą rūšims pažinti, vadinti apibūdintoju? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 20.
 29. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta 2001: Užsienio terminologijos mokyklų apžvalga. – Terminologija 8, 119–129.
 30. Auksoriūtė Albina 1997: Lauryno Ivinskio „Prigimtumenės“ sistematikos kategorijų pavadinimai. – Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: straipsniai ir dokumentai, Vilnius, 33–39.
 31. Auksoriūtė Albina 1995: Klaipėdos krašto paukščių pavadinimai. – Lietuvininkų žodis, par. K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius, Kaunas, 514–520.
 32. Auksoriūtė Albina 1995: Ar terminai garantas ir garantija sinonimai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 13–14.
 33. Auksoriūtė Albina 1993: Kaip rašyti: ventkamera, vent. kamera ar kitaip? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 10–11, 11.
 34. Auksoriūtė Albina 1993: Kada įpakavimas, kada tara? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 17.
 1. Auksoriūtė Albina 2022. Lithuanian philosopher Stasys Šalkauskis and his terminological heritage. – III International Conference Terminology – Heritage and Modernityˮ: Conference proceedings, 2022, Tbilisi, 85. Prieiga internete:  https://ice.ge/of/?page_id=5900.
 2. Auksoriūtė Albina 2021. The Beginning of Organized Terminology Management in Lithuania: Centenary of the Terminology Commission. – 4-osios tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, 2021 m. spalio 21–22, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/10/Terminologijos-konferencijos-tezes_2021.pdf.
 3. Auksoriūtė Albina 2021. Jurgis Ambraziejus Pabrėža – lietuviškų augalų vardų kūrėjas. – Konferencija „Jurgis Ambraziejus Pabrėža – kunigas, vienuolis, botanikas“, skirta Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metams, 2021 m. birželio 10 d., Kretingos muziejus, Kretinga.
 4. Auksoriūtė Albina 2020. The Creation and Development of Lithuanian Nomenclative Names of Botany. – II International Conference Terminology – Heritage and Modernityˮ: Conference Proceedings, 2020, Tbilisi, 85. Prieiga internete: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2020/11/Conference_Proceedings.pdf.
 5. Jaroslavienė Jurgita, Auksoriūtė Albina 2020: Innovations and Challenges in the Digital Transformation of the Lithuanian Language Industry. – Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe, eds. Tender, L. M. Eichinger, Contributions to the EFNIL Conference 2019 in Tallinn, European Federation of National Institutions for Language (EFNIL), 155–167. ISBN 978-963-9074-84-2 (spausdintinis), ISBN 978-963-9074-85-9 (elektroninis). Prieiga internete: http://www.efnil.org/documents/conference-publications/tallinn-2019/EFNIL-2019-24-Jaroslaviene-Auksoriute.pdf.
 6. Auksoriūtė Albina, Jaroslavienė Jurgita 2019: Innovations and challenges in the digital transformation of the Lithuanian language industry. – 17th Annual Conference of European Federation of National Institutions for Language: Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europeˮ, 2019 m. spalio 9–11 d., Talinas. Pranešimo tezių prieiga internete:  http://www.efnil.org/conferences/tallinn-2019.
 7. Auksoriūtė Albina 2018: Lithuanian Terminology in the Beginning of XXI Century. – IX Terminology Summit (organized by EAFT), 2018 November 22–23, San Sebastian. Tezių prieiga internete: http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf.
 8. Auksoriūtė Albina 2018: Terminology development and management in Lithuania. – I International Conference Terminology – Heritage and Modernityˮ, 2018 September 14–16, Tbilisi.
 9. Auksoriūtė Albina 2018: Ar dar gyvybinga Kvėdarnos šnekta. – XX–XXI a. Kvėdarnos krašto kultūrinė panorama – žinia kitam šimtmečiui: konferencija, skirta Lietuvos valstybės šimtmečiui ir Kazimiero Jauniaus 170 metų jubiliejui paminėti, 2018 m. gegužės 25 d., Kvėdarna. 
 10. Auksoriūtė Albina 2017: Литовские терминологические базы данных. – Terminologia słowiańska: dziś i jutro: konferencija, 2017 m. gegužės 25–26 d., Lenkijos mokslų akademija, Varšuva, 4. 
 11. Auksoriūtė Albina 2017: Informatikos ir kompiuterijos terminų sinonimija ir raida. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenystezės, 2017 m. birželio 1 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/TEZ%C4%96S_Moksliniai_administraciniai_ir_edukaciniai_terminologijos_lygmenys_2017-1.pdf.
 12. Auksoriūtė Albina, Manjgaladze Mariam 2017: ალბინა აუკსორიუტე, მარიამ მანჯგალაძე. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში: გამოცდილება და პერსპექტივა. – Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges,  2017 m. lapkričio 14 d., Tbilisi, 8–11.
 13. Auksoriūtė Albina 2015: Atgaivinti L. Ivinskio dekoratyvinių augalų vardai. – Laurynas Ivinskis – XIX a. švietėjas, tyrinėtojas, kūrėjas: konferencija, 2015 m. gruodžio 4 d., Rietavas.
 14. Auksoriūtė Albina 2015: Terminology work and term databases in Lithuania. – Latvian Language Resources: seminaras, 2015 m. lapkričio 4 d., Ryga.
 15. Auksoriūtė Albina 2015: Lauryno Roko Ivinskio (1810–1881) veiklos apžvalga ir asmenybės bruožai. – Asmenybės ir etnokultūriniai regionai: seminaras, 2015 m. liepos 3 d., Rietavas.
 16. Auksoriūtė Albina 2015: Terminologijos padėtis Lietuvoje: moksliniai tyrimai, tvarkyba ir švietimas. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijosMoksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenystezės, 2015 m. birželio 4–5 d., Vilnius, 3–4. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/Moksline_konferencija/tezes.pdf.
 17. Auksoriūtė Albina 2015: Terminologijos komisijos (1945–1971) veikla. – International Scientific ConferenceMigration of Culturesˮ to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns: abstracts, 2015 February 23–24, Rīga, 5–6.
 18. Auksoriūtė Albina 2014: Antroji Terminologijos komisija (1945–1971) ir Kazimieras Gaivenis. – Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija: mokslinis terminologijos seminaras, 2014 m. gruodžio 12 d., Vilnius. 
 19. Auksoriūtė Albina 2014: Terminija – mokslo kalbos pagrindas. – Mokslas ir lietuvių kalba: dialogas: Lietuvos mokslų akademijos seminaras, 2014 m. gegužės 8 d., Vilnius. 
 20. Auksoriūtė Albina 2013: INFOTERM terminologinės informacijos sklaidos centras. – Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika: VGTU konferencija, 2013 m. lapkričio 22–23 d., Vilnius.
 21. Auksoriūtė Albina, Borzovs Juris, Ilziņa Ilze Irēna 2013: Information technology term development practice in Latvia and Lithuania. – Tarptautinės mokslinės konferencijos Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvostezės, 2013 m. spalio 10–11 d., Vilnius, 4–5. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf.
 22. Auksoriūtė Albina 2013: Lietuvių terminologija po įstojimo į Europos Sąjungą. – Vienijanti įvairovė: kalbų reikšmė mobilumui, darbui ir aktyviam pilietiškumui: EK konferencija, 2013 m. rugsėjo 25–26 d., Vilnius.
 23. Auksoriūtė Albina 2012: Lietuvių terminologija: institucijos ir ištekliai. – Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis?: konferencijos medžiaga, 2012 m. lapkričio 14 d., Vilnius, 86–92.
 24. Auksoriūtė Albina 2012: Organized terminology management development in Lithuania. – The 3rd International Conference on Terminology Current Trends in Terminology Theory and Practice in commemoration of E. Drezen’s 120th anniversary: annotations, 2012 October 25–26, Riga, 8–9.
 25. Auksoriūtė Albina 2012: Lietuvių terminologijos būklė 2012 m. – II Lietuvos terminologijos forumo konferencija, 2012 m. birželio 8 d., Vilnius.
 26. Auksoriūtė Albina 2011: Language policy in Lithuania – State-of-art and social conditions and theoretical foundation. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP) Special Language and Innovation in Multilingual World: programme, 2011 August 22–26, Perm State University.
 27. Auksoriūtė Albina 2011: Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui: tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos programa, 2011 m. spalio 12–13 d., Vilnius. Pranešimo pateiktis internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/TEZES_visos.pdf.
 28. Auksoriūtė Albina 2010: Laurynas Ivinskis – lietuviškų mineralų ir augalų vardų kūrėjas. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms: nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, 2010 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius, 5–6.
 29. Auksoriūtė Albina 2010: Laurynas Ivinskis – lietuviškų augalų vardų kūrėjas. – Su Lauryno Ivinskio vardu…: konferencija, skirta Lauryno Roko Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, 2010 m. lapkričio 15 d., Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija.
 30. Auksoriūtė Albina 2010: Terminology work in Lithuania. – Terminology SymposiumTerminology for Europeans (and beyond)ˮ, 2010 July 5, NL-Term and Dutch Terminology Service Centre, Leeuwarden. Pranešimo pateiktis internete: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/symposium/.
 31. Auksoriūtė Albina, Šilobritaitė Diana 2010: Образование и упорядочение литовских названий растений.II Международный симпозиум «Терминология и знание», 2010 m. gegužės 21–22 d., Maskva.
 32. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta 2010: The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 23.
 33. Auksoriūtė Albina 2009: The resources and dissemination of the Lithuanian terminology. – The terminology of school subjects in public education: terminologijos konferencija, 2009 m. birželio 12–13 d., Vengrija.
 34. Auksoriūtė Albina 2009: Lietuviškų augalų vardų kūrimo raida. – Indėlis į Lietuvos floros pažinimą: mokslinės konferencijos programa, 2009 m. gegužės 20–21 d., Botanikos institutas, Vilnius.
 35. Auksoriūtė Albina 2008: Литовские терминологические ресурсы. – I Международный симпозиум «Терминология и знание», 2008 m. gegužės 23–24 d., V. V. Vinogradovo rusų kalbos institutas, Мaskva.
 36. Auksoriūtė Albina 2007: EUROTERMBANK – naujųjų ES narių terminų bankas. – Globalizacija: vertimas, skolintos ir tautinės terminijos problemos: respublikinės mokslinės konferencijos programa, 2007 m. lapkričio 16–17 d., Vilnius.
 37. Auksoriūtė Albina, Mitkevičienė Asta 2007: Terminologijos portalas www.eurotermbank.com. – Kalbos teorija ir praktika: konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. lapkričio 9 d., Kaunas: Technologija, 5.
 38. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta 2007: General principles of the Lithuanian terminology. – Current trends in terminology: International conference, 9–10 November 2007, Szombathely, Hungary, 25–26. 
 39. Auksoriūtė Albina 2007: EuroTermBank – Europos terminų bankas. – Translation and interpreting in the 21st century: mission and challenges: conference programme, 2007 m. rugsėjo 27–28 d., Vilnius.
 40. Auksoriūtė Albina, Rimkutė Aušra 2006: Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология: материалы XI международной конференции «Нормативное и описательное терминоведение», Москва, 8–11. 
 41. Auksoriūtė Albina, Rimkutė Aušra 2006: Терминологическая работа в Литве. – Üld- ja oskuskeelekorralduse konverents, 2006 m. lapkričio 9–10 d., Talinas.
 42. Auksoriūtė Albina 2005: Europos Komisijos projektas EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). – Terminologija 12, 169–173.
 43. Auksoriūtė Albina 2005: Языковые контакты в литовской терминографии. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей: тезисы докладов, 24 мая 2005 г., Калининград, 35–37.
 44. Auksoriūtė Albina 2005: EK projektas EUROTERMBANK (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). – Terminų norminimas ir tvarkyba: mokslinio seminaro programa, Vilnius.
 45. Auksoriūtė Albina 2005: Lithuanian Terminology: Institutions and Organizations. – 7th International conference on Terminology and Knowledge Engineering, Kopenhaga [skaitytas pranešimas konferencijos seminare Requirements of a EuroTermBank (Eurotermbank’o reikalavimai)].
 46. Auksoriūtė Albina 2004: Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Estijos, Latvijos ir Lietuvos terminologijos problemos ir uždaviniai Europos Sąjungoje: tarptautinio terminologijos seminaro programa, Vilnius.
 47. Auksoriūtė Albina 2004: Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. – Исторический путь литовской письменности: международная научная конференция, посвященная 100-летию отмены запрета литовской печати, 4–6 ноября 2004, Москва, 8–9.
 48. Auksoriūtė Albina 2003: Pluoštelis L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardų. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 11–14.
 49. Auksoriūtė Albina, Keinys Stasys, Labanauskienė Solvita 2002: Lietuviešu terminoloģija gadsimtu mijā. – 2nd International Conference on Terminology Terminology Transfer in the Multilingual Information Societyˮ in commemoration of E. Drezen’s 110th anniversary and workshopComputerized Terminology in the age of the Internet: Problems and Solutionsˮ: abstracts, Rīga, 9–10. 
 50. Auksoriūtė Albina 2000: L. Ivinskio grybų pavadinimai. – Starptautiskais baltistu kongressBaltu valodas laikmetu griežos“: programma, Rīga.
 51. Auksoriūtė Albina 1998: Lauryno Ivinskio žodynai. – Jonas Kruopas ir dabartinė terminologija: mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 13.
 52. Auksoriūtė Albina 1997: Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Jaunųjų kalbininkų konferencija: konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 6–8.
 53. Auksoriūtė Albina 1997: Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Technikos mokslų kalbos problemos: konferencijos programa, Kauno technologijos universitetas.
 54. Auksoriūtė Albina, Gaivenis Kazimieras, Kaulakienė Angelė 1996: Keletas minčių apie lietuviškus terminų standartus. – „Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas“. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galdsNacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība“: referātu tēzes, Rīga, 65.
 55. Auksoriūtė Albina, Gaivenis Kazimieras, Keinys Stasys, Medišauskienė Rosita 1992: Stasys Šalkauskis’ terminological theory. – E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā Starptautiskā terminoloģijas konference Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas“: referātu tēzes, Rīga, 27–28.
 1. Stonis Jonas Rimantas, Sruoga Virginijus, Diškus Arūnas, Remeikis Andrius, Auksoriūtė Albina, Žvironienė Jolita 2016: Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera: elektroninis spalvotas leidinys, Lietuvos edukologijos universitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla. ISBN 978-609-471-066-7.
 2. Stonis Jonas Rimantas, Sruoga Virginijus, Diškus Arūnas, Remeikis Andrius, Auksoriūtė Albina, Žvironienė Jolita 2015: Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera: metodinė priemonė, Lietuvos edukologijos universitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 320 p. ISBN 978-609-471-041-4.
 3. Skolinti terminai ir jų atitikmenys, redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė; programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga internete: http://sta.lki.lt.
 4. Auksoriūtė Albina, Sruoga Virginijus, Stonis Jonas Rimantas 2012: Svarbesnių su endobiontiniais vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai. – Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika, aut. A. Diškus, J. R. Stonis, Kaunas: „Lututė“, 177–195. ISBN 978-9955-37-148-9.
 5. Auksoriūtė Albina, Belogrīvs Imants, Bielevičienė Audronė ir kt. 2006: Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project, Riga: Tilde, 123 p. ISBN 9984-9133-4-1.
 6. Guidelines for Terminology Policies: Formulating and implementing terminology policy in language communities, par. M. Alberts, B. Antia, A. Auksoriute, G. Budin ir kt., Paris, 2005, 39.
 1. Terminologija 16–29, vyr. red. A. Auksoriūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009–2022.
 2. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, sud. ir vyr. red. A. Auksoriūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012, 327 p. ISBN 978-609-411-086-3.
 3. Leksikografija ir leksikologija 2: Jono Kruopo 100-osims gimimo metinėms, sud. V. Sakalauskienė, A. Auksoriūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010, 416 p. ISBN 978-609-411-070-2.
 4. Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX, sud. K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė, Vilnius, 2010, 856 p. ISBN 978-9986-09-409-8.
 5. Šilalės kraštas: Šilalės valsčius VII, sud. E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė, Vilnius: „Margi raštai“, 2006, 831 p. ISBN 9986-09-314-7.
 6. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga, atsak. red. ir sud. A. Auksoriūtė, Vilnius, 2005, 172 p. ISBN 9986-668-94-8.
 7. Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, atsak. red. S. Keinys, sud. A. Auksoriūtė, Vilnius, 2004, 380 p. ISBN 9986-668-65-4.
 8. Kvėdarna: Lietuvos valsčiai, sud. K. Misius, A. Auksoriūtė, P. Kriščiūnas, Vilnius, 2004, 1160 p. ISBN 9986-589-02-7.
 1. Auksoriūtė Albina, Gaivenytė-Butler Jolanta, Labanauskienė Solvita, Mitkevičienė Asta, Stunžinas Robertas, Umbrasas Alvydas, Zemlevičiūtė Palmira 2018: Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai: monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 242–302 (Auksoriūtė Albina, Informatikos ir kompiuterijos terminijos raida ir sinonimija, 247–307). ISBN 978-609-411-225-6.
 2. Auksoriūtė Albina, Zemlevičiūtė Palmira 2018: Слов’янське термiнознавство кiнця XX – початку XXI столiть: колективна монографiя, гол. ред. В. Л. Iващенко / Slavic Terminology of the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: A collective monograph of members of the Terminology Commmission under the International Committee of Slavic Scholars, Киïв: Видавництво «Жнець» (Литовская терминография: становление и развитие, 567–604). ISBN 978-966-2057-28-7.
 1. 2022 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos sklaidos projektas Periodinio mokslo žurnalo „Terminologija“ Nr. 29 leidyba, vadovė.
 2. 2020–2024 m.: Europos bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (European Cooperation in Science and Technology (COST)) veikla CA19102 Kalba žmogaus ir mašinos eroje (Language in the Human-Machine Era) (LITHME), Valdymo komiteto narė.
 3. 2020–2022 m.: CEF Telecom programos projektas Federacinis eTranslation TermBank tinklas  (Federated eTranslation Termbank Network) Nr. 2019-EU-IA-0049, ekspertė.
 4. 2019–2022 m.: Europos Sąjungos projektas Europos kalbų tinklas (European Language Grid), Nacionalinio kompetencijos centro Lietuvoje vadovė. 
 5. 2019–2021 m.: Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas Periodinio mokslo žurnalo Terminologija“ (Nr. 26, 27, 28) leidyba, vadovė.
 6. 2017–2019 m.: Europos Komisijos finansuojamas projektas eTranslation TermBank, ekspertė.
 7. 2016–2018 m.: Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas Periodinio mokslo žurnalo Terminologija“ (Nr. 23, 24, 25) leidyba, vadovė.
 8. 2017 m.: Lietuvos mokslo tarybos projektas Parama mokslo renginiui – 2-ajai tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijai Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, vadovė.
 9. 2015–2016 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai, dalyvė.
 10. 2015 m.: Lietuvos mokslo tarybos projektas Parama mokslo renginiuiMoksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“, vadovė.
 11. 2013–2015 m.: Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas Mokslinio žurnalo Terminologija“ (Nr. 20, 21, 22) rėmimas ir leidyba, vadovė.
 12. 2012 m.: Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms“ (straipsnių rinkinys) – parengimas ir leidyba, vadovė.
 13. 2011 m.: Lietuvos mokslo tarybos projektas Parama mokslo renginiui – tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijaiTerminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis“, skirtai Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui, vadovė.
 14. 2010 m.: Lietuvos mokslo tarybos projektas ir Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektas dėl paramos mokslo renginiui – konferencijai Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, vadovė.
 15. 2007–2009 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas pagal programą Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 m. „Aiškinamojo žodyno Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys rengimas“, vadovė.
 16. 2005–2006 m.: Europos Komisijos finansuotas projektas EUROTERMBANK (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms), ekspertė.
 17. 2002–2005 m.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas pagal programą Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas „Kompiuterinės duomenų bazės Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys kūrimas“, vadovė.

Other Members