Auksoriute

dr. Albina Auksoriūtė

Lietuvių kalbos instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja
 1. Užtikrina, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Instituto įstatus ir kitus teisės aktus.
 2. Organizuoja Instituto darbą, atsako už jo uždavinių vykdymą.
 3. Atstovauja Institutui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose bei organizacijose.
 4. Leidžia įsakymus, Instituto vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo Instituto darbuotojus, sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis, skelbia darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms, skiria asmenis į pareigas ir iš jų atleidžia, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas.
 6. Užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už tai, kad Institute būtų laikomasi darbo saugos reikalavimų.
 7. Teikia Instituto mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinių veiklos krypčių, Instituto įstatų keitimo, tvirtina ir tikslina Instituto strateginį veiklos planą, Instituto veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus.
 8. Teikia Instituto mokslo tarybai siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų sudarymo, susijusių su Instituto mokslinių tyrimų ir socialinės bei kultūrinės veiklos koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu.
 9. Organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoja Instituto veiklos ekspertinį vertinimą.
 10. Teikia Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo.
 11. Užtikrina veiksmingą finansinę Instituto veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
 12. Tvirtina Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą.
 13. Atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 14. Turi teisę dalį savo teisių ir pareigų savo įsakymu perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams.
 15. Skelbia ir organizuoja rinkimus į Instituto mokslo tarybą pagal direktoriaus patvirtintą Instituto mokslo tarybos reglamentą.
 16. Tvirtina Akademinės etikos kodeksą.
 17. Organizuoja Instituto vykdomų mokslinių tyrimų koordinavimą, bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, pasirašo bendradarbiavimo sutartis.
 18. Tvirtina Instituto priežiūros tarybos sudėtį.
 19. Tvirtina Instituto administracijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.
 20. Nustato Instituto administracijos darbuotojų ir padalinių vadovų funkcijas.

Dr. Albina Auksoriūtė gimė Šilalės raj. Kvėdarnos apyl. Sodalės km. Baigusi Kvėdarnos vid. mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą lietuvių kalbos ir literatūros specialybę.

1988 m., baigusi Vilniaus universitetą, pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto (dabar Lietuvių kalbos institutas) Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje, 1991 m. susikūrus atskiram Terminologijos skyriui dirbo jame, o nuo 2003 m. – Terminologijos centre. Nuo 2001 m. iki 2018 m. gegužės 31 d. vadovavo Terminologijos – centrui, nuo 2011 m. pab. taip pat Terminologijos centre dirbo vyriausiąja mokslo darbuotoja. Nuo 2017 m. rugsėjo 6 d. dr. Albina Auksoriūtė yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos (VLKK) narė, nuo 2018 m. birželio 1 d. – Lietuvių kalbos instituto direktorė.

1995 m. rugsėjo mėn. įstojo į Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą, kurioje mokėsi iki 2000 m. kovo vidurio. 2000 m. gegužės 29 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lauryno Ivinskio terminologijos darbai“.

Parašė per 50 mokslo straipsnių, kurie išspausdinti Lietuvos ir užsienio mokslo leidiniuose. Dalyvavo per 50 mokslinių konferencijų ir seminarų, vykusių Vilniuje, Kaune, Dubline, Rygoje, Taline, Šombatėjuje, Kopenhagoje, Liuvardene, San Sebastiane, Maskvoje, Karaliaučiuje, Permėje, Tbilisyje ir kitur.

Kasmetinio Lietuvių kalbos instituto žurnalo „Terminologija“ redaktorių kolegijos narė (nuo 8 nr.), nuo 16 numerio – vyriausioji redaktorė, 4 mokslo straipsnių rinkinių sudarytoja.

Recenzavo per 30 įvairių sričių terminų žodynų ir daug terminų standartų. Kaip kalbininkė terminologė prisidėjo rengiant apie 10 terminų žodynų. Kartu su kolegomis pateikė lietuviškus aplinkos apsaugos terminus daugiakalbiam Suomijoje išleistam žodynui EnDic2004: Environmental dictionary (Helsinki, Tartu; 2004, ISBN 9985-51-067-4 (EST), ISBN 952-11-1541-6 (FIN)).

2005–2006 m. dalyvavo Europos Komisijos projekte EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms), kurio rezultatas – centralizuotas naujųjų Europos Sąjungos šalių terminų bankas internete EuroTermBank, susietas su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais terminų bankais ar ištekliais. Išleista projekto partnerių parengta knyga Towards Consolidation of European Terminology Resources, kurioje pateikta projekto EuroTermBank metu sukurta metodika ir rekomendacijos.

2005–2008 m. Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 „Terminologija“ pirmininkė, nuo 2007 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė, 2005 m. išrinkta Tarptautinio terminologijos informacijos centro (INFOTERM) Vykdomosios tarybos nare, 2009–2018 m. INFOTERM prezidentė.

 1. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში (გამოცდილება და  პერსპექტივა) (Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges). – ტერმინოლოგიის საკითხები. – Terminology issues III, Tbilisi, 2018, 3–125, ISSN 1987-7633 [bendraautorė M. Manjgaladze]. Prieiga per internetą: http://termbank.ge/wp-content/uploads/2018/11/krebuli_III.pdf.
 2. Lietuviški blakių pobūrio vardai. – Terminologija 23, 2016, 175–194, ISSN 1392-267X.
 3. Current State of Terminology in Lithuania: Scientific Research, Management and Education. – Acta Baltico-Slavica 40, 2016, 325–339, ISSN 2392-2389.
 4. Naujieji dekoratyvinių augalų genčių vardai. – Terminologija 22, 2015, 61–77, ISSN 1392-267X.
 5. INFOTERM – Terminologinės informacijos sklaidos centras. – SANTALKA: Filologija, Edukologija / COACTIVITY: Philology, Educology 22(2), 2014, 112–120, ISSN 2351-714X / eISSN 2335-7711.
 6. Terminologijos komisijos (1945–1971) veiklos apžvalga. – Terminologija 21, 2014, 192–208, ISSN 1392-267X.
 7. Rankraštinis Lauryno Ivinskio nomenklatūrinių pavadinimų sąrašėlis. – Terminologija 20, 2013, 161–171, ISSN 1392-267X.
 8. The Development of Organized Terminology Management in Lithuania. – Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 166–174, ISBN 978-9984-742-72-4.
 9. General principles of Lithuanian Terminology. – Magyar Terminológia 5(1), Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012, 52–57, ISSN 1789-9486, eISSN 2060-2774 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler]. 
 10. Lauryno Ivinskio grybų atlaso rankraštis. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2012, 217–243, ISBN 978-609-411-086-3.
 11. Lauryno Ivinskio zoologijos terminai. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, Vilnius, 2012, 175–194, ISBN 978-609-411-086-3.
 12. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologija 18, 2011, 80–91, ISSN 1392-267X.
 13. Образование и упорядочение литовских названий растений. – Терминология и знание. Материалы II Международного симпозиума, Москва, 2010, 309–321 [bendraautorė D. Šilobritaitė].
 14. Sunorminti ir nauji Lietuvoje aptinkamų straubliuočių būrio, blakių pobūrio (Insecta: Hemiptera: Heteroptera) vabzdžių vardai. – Acta Zoologica Lituanica 20, 3, 2010, 264–274 [bendraautoriai J. R. Stonis, A. Remeikis, D. Baužys, A. Vilkas]. Prieiga per internetą: https://doi.org/10.2478/v10043-010-0030-7.
 15. Литовские терминологические ресурсы. – Терминология и знание. Материалы 1 Международного симпозиума, Москва, 2009, 9–20.
 16. Žirgelių (Insecta, Odonata) taksonominis lietuviškų vardų sąrašas. – New and rare for Lithuania insect species: records and descriptions = Naujos ir retos Lietuvos vabzdžių rūšys: pranešimai ir aprašymai, Vilnius, 2009, 21, 155–165 [bendraautoriai J. R. Stonis, D. Dapkus, A. Vilkas].
 17. The development of Lithuanian names of plants. – Botanica Lithuanica 15(4), 2009, 285–290.
 18. EUROTERMBANK – Naujųjų ES narių terminų bankas. – Santalka. Filologija. Edukologija 16(2), 2008, 12–19.
 19. Keletas atgaivintų Lauryno Ivinskio augalų vardų. – Terminologija 15, 2008, 132–141, ISSN 1392-267X.
 20. Lauryno Ivinskio keturkalbio žodyno terminai. – Terminologija 14, 2007, 72–91, ISSN 1392-267X.
 21. Terminologijos darbas Lietuvių kalbos institute. – Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2005, 11–20, ISBN 9986-668-94-8.
 22. Neaiškios darybos L. Ivinskio Prigimtūmenės naujažodžiai. – Terminologijos istorijos ir dabarties problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2004, 127–149, ISBN 9986-668-65-4.
 23. Individualieji L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardai. – Terminologija 10, 2003, 135–142, ISSN 1392-267X.
 24. Keletas L. Ivinskio augalų pavadinimų. – Terminologija 9, 2002, 95–102, ISSN 1392-267X.
 25. Lauryno Ivinskio mineralogijos naujadarai. – Terminologija 8, 2001, 95–111, ISSN 1392-267X.
 26. Laurynas Ivinskis’ mushroom names. – Linguistica Lettica 9, 2001, 34–44.
 27. L. Ivinskio mikologijos terminai. – Terminologija 7, 2000, 48–58, ISSN 1392-267X.
 28. Lauryno Ivinskio žodynų terminija. – Lituanistica 2(38), 1999, 22–33.
 29. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Lietuvių kalbotyros klausimai 40, 1998, 32–40.
 30. Lauryno Ivinskio rankraščiai Krokuvoje. – Terminologija 5, 1998, 102–110, ISSN 1392-267X.
 31. Paprastųjų žodžių terminologizavimas XIX a.: L. Ivinskio „Prigimtumenė“. – Lituanistica 3(31), 1997, 44–53.
 32. Kai kurie sinonimijos atvejai naujausiuose kompiuterijos terminų žodynuose. – Terminologija ir dabartis. Mokslo darbai, Kaunas, 1997, 15–19.
 33. Sudėtinių terminų vartosenos netikslumai – Terminologija 3, 1996, 47–49, ISSN 1392-267X.
 34. L. Ivinskio „Prigimtumenės“ taksonų pavadinimai. – Terminologija 2, 1995, 58–65, ISBN 9986-668-05-0.
 35. Filosofai R. Bytautas bei S. Šalkauskis ir lietuvių kalbos normalizacija. – Lietuvių kalbotyros klausimai 31, 1994, 96–105.
 36. The terminology work of S. Šalkauskis. – International Conference on Terminology science and Terminology planning: IITF – Series 4, Vienna, 1994, 49–54 [bendraautoriai R. Medišauskienė, K. Gaivenis, S. Keinys].
 37. Keletas S. Daukanto botanikos terminų. – Terminologijos vagos 1, 1994, 56–61, ISBN 9986-465-02-8.
 38. S. Stanevičiaus raštų lietuviškoji leksika. – Lietuvių kalbotyros klausimai: Lietuvių leksikos ir terminologijos problemos 29, 1991, 216–225. 
 1. Lietuvių kalba Lietuvos universitetų mokslo žurnaluose. – Gimtoji kalba 10 (580), 2015, 3–7.
 2. Dėl lietuviškų blakių vardų. Stonis J. R., Remeikis A., Baužys D. Blakės: Įvairovė ir pavadinimai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir visiems besidomintiems gamta, Vilnius: Edukologija, 2013, 9–10, ISBN 978-9955-20-880-8 [bendraautoris J. R. Stonis].
 3. Lietuviška gyvalazdžių terminija. Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2012, 9–11, ISBN 978-9955-37-140-3 [bendraautoris J. R. Stonis].
 4. Terminų ir sąvokų aiškinimas. Diškus A., Stonis J. R. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Gyvalazdės. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2012, 12–27, ISBN 978-9955-37-140-3 [bendraautoriai J. R. Stonis, V. Sruoga].
 5. Kaip lietuviškai vadinti egzotinių vabzdžių sistemines grupes ir jų atstovus? Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2011, 8–10, ISBN 978-9955-37-139-7 [bendraautoris J. R. Stonis].
 6. Terminų ir sąvokų žodynėlis. Stonis J. R., Diškus A. Pažinkime egzotinę pasaulio fauną. Maldininkai, tarakonai, termitai, akmenropos, gladiatoriai, tinkluočiai ir trūnėsinukai. Mokomoji knyga studentams, mokytojams ir besidomintiems gamta, Kaunas: „Lututė“, 2011, 11–25, ISBN 978-9955-37-139-7 [bendraautoriai J. R. Stonis, V. Sruoga].
 7. Language policy in Lithuania: state-of-art, social circumstances and theoretical foundations. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP): “Special Language and Innovation in Multilingual Worldˮ. Proceedings, Perm, 2011, 89–101.
 8. Terminology work in Lithuania. – Terminology for Europeans (and beyond): Proceedings of the International Symposium on Terminology Service Centres, Gent, Academia Press, 2011, 57–64.
 9. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 2010, 169–177 (kompaktinėje plokštelėje) [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].
 10. Laukuvos seniūnijos gyventojų pavardės. – Laukuva, II d., Vilnius, 2008, 389–394.
 11. Черты развития литовской терминологии и её состояние в настоящее время. – Научно-техническая терминология. Научно-технический реферативный сборник, 2006, 2 leidimas, 3–9 [bendraautorė A. Rimkutė].
 12. Лауринас Ивинскис и терминология его календарей. – Исторический путь литовской письменности. Сборник материалов конференции [Научный редактор габил. д-р проф. С. Ю. Темчин], Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, 62–73. 
 13. The State of Lithuanian Terminology. – Terminoloģijas Jaunumi 7: Starptauskais terminoloģijas seminārs „Terminoloģijas darbs Latvijā, Lietuvā un Igaunijā: sadarbības ieceres ES dalībvalstu kontekstā“, Rīgā, 2003. gada 21. oktobrī. Rīga, 2004, 16–25 [bendraautoriai J. Gaivenytė-Butler ir A. Umbrasas].
 14. Kvėdarnos seniūnijos gyventojų pavardės. – Kvėdarna, Vilnius, 2004, 869–877. 
 15. Lithuanian terminology on the eve of new century. – Terminology and Technology Transfer in the Multilingual Information Society: IITF-Infoterm. Proceedings of the 2nd International Conference on Terminology. In Commemoration of E. Drezen’s 110th Anniversary, 21–25 October, 2002, Vienna, Riga, 2003, 59–64 [bendraautoriai S. Keinys ir S. Labanauskienė].
 16. Užsienio terminologijos mokyklų apžvalga. – Terminologija 8, 2001, 119–129 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].
 17. Lauryno Ivinskio „Prigimtumenės“ sistematikos kategorijų pavadinimai. – Lauryno Ivinskio Kalendoriaus 150-mečiui: Straipsniai ir dokumentai, Vilnius, 1997, 33–39.
 18. Klaipėdos krašto paukščių pavadinimai. – Lietuvininkų žodis. Parengė K. Grigas, Z. Kelmickaitė, B. Kerbelytė, N. Vėlius, Kaunas, 1995, 514–520.
 1. Terminology development and management in Lithuania. – I International Conference Terminology – Heritage and Modernity, Tbilisi, 2018 September 14–16.
 2. Lithuanian Terminology in the Beginning of XXI Century. – IX Terminology Summit (organized by EAFT), San Sebastian, 2018 November 22–23 (tezės internete: http://www.uzei.eus/eaft2018/wp-content/uploads/2018/11/SPEAKERS-AND-ABSTRACTS.pdf). 
 3. Литовские терминологические базы данных. – Terminologia słowiańska: dziś i jutro, Warszawa, 2017, 4 (Konferencija – Varšuva: Lenkijos mokslų akademija, 2017 m. gegužės 25–26 d.).
 4. Informatikos ir kompiuterijos terminų sinonimija ir raida. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2017 m. birželio 1 d. (skelbta internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/TEZ%C4%96S_Moksliniai_administraciniai_ir_edukaciniai_terminologijos_lygmenys_2017-1.pdf).
 5. ალბინა აუკსორიუტე, მარიამ მანჯგალაძე. ენობრივი პოლიტიკა ლიტვაში: გამოცდილება და პერსპექტივა. – Auksoriūtė A., Manjgaladze M. Language Policy of Lithuania: Experience and Challenges, Tbilisi, 2017 m. lapkričio 14 d., 8–11.
 6. Terminologijos komisijos (1945–1971) veikla. – International Scientific Conference Migration of Cultures to commemorate the 142nd anniversary of academician Jānis Endzelīns. Abstracts, Rīga, 2015 February 23–24, 5–6.
 7. Terminologijos padėtis Lietuvoje: moksliniai tyrimai, tvarkyba ir švietimas. – Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys tezės, Vilnius, 2015 m. birželio 4–5 d., 3–4 (skelbta internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/Moksline_konferencija/tezes.pdf).
 8. Information technology term development practice in Latvia and Lithuania. – Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos. Tarptautinės mokslinės konferencijos tezės, Vilnius, 2013 m. spalio 10–11 d., 4–5 [bendraautoriai J. Borzovs, I. I. Ilziņa] (skelbta internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/2013_tez_s_abstracts.pdf).
 9. Organized terminology management development in Lithuania. – The 3rd International Conference on Terminology Current Trends in Terminology Theory and Practice in commemoration of E. Drezen‘s 120th anniversary. Annotations, Riga, 2012 October 25–26, 8–9. 
 10. Lietuvių terminologija: institucijos ir ištekliai. – Europos kalbos technologijų amžiuje: quo vadis? Konferencijos medžiaga, Vilnius, 2012 m. lapkričio 14 d., 86–92.
 11. 18-asis Europos specialiosios kalbos simpoziumas Special Language and Innovation in Multilingual World. – Terminologija 18, 2011, 194–197 [apžvalga].
 12. Language policy in Lithuania – State-of-art and social conditions and theoretical foundation. – The 18th European Symposium on Language for Special Purposes (LSP) Special Language and Innovation in Multilingual World, Perm State University, 2011 August 22–26. Programme.
 13. Terminologijos komisijos (1921–1926) veiklos apžvalga. – Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui. Tarptautinės mokslinės terminologijos konferencijos programa, Vilnius, 2011 m. spalio 12–13 d. (pranešimo prezentacija internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/TMA/TEZES_visos.pdf).
 14. Tarptautinis Terminologijos simpoziumas Terminology for Europeans (and beyond). –Terminologija 17, 2010, 167–171 [apžvalga].
 15. The Electronic Resources of the Lithuanian Terminology. – Terminology and Knowledge Engineering Conference 2010: Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online: Models and Challenges, DCU, Fiontar, 2010, 23 [bendraautorė J. Gaivenytė-Butler].
 16. Laurynas Ivinskis – lietuviškų mineralų ir augalų vardų kūrėjas. – Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas, Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. Nacionalinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2010 m. lapkričio 25–26 d., 5–6. 
 17. Terminology work in Lithuania. – Terminology Symposium Terminology for Europeans (and beyond). NL-Term and Dutch Terminology Service Centre, Leeuwarden, 2010, 5 July (pranešimo prezentacija internete: http://taalunieversum.org/taal/terminologie/symposium/).
 18. A. Kaulakienė. Lietuvių fizikos terminijos raida: monografija. – Terminologija 16, 2009, 268–272 [recenzija].
 19. ES teisės aktų vertimų įtaka tolesnei lietuvių teisinės kalbos raidai. – Lietuvių kalba Europos Sąjungos erdvėje. Tarptautinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gruodžio 8 d., 2009, 41–49.
 20. Terminologijos renginiai Maskvoje. – Terminologija 15, 2008, 259–261 [apžvalga].
 21. Terminologijos portalas www.eurotermbank.com. – Kalbos teorija ir praktika. Konferencijos pranešimų tezės, 2007 m. lapkričio 9 d., Kaunas: Technologija, 5 [bendraautorė A. Mitkevičienė].
 22. Tarptautinė terminologijos konferencija Tautinių kalbų terminologija ir globalizacija. –Terminologija 13, 2006, 218–224 [apžvalga]. 
 23. Kalbos kultūros ir terminologijos konferencija Taline. – Terminologija 13, 2006, 228–231 [apžvalga].
 24. Europos Komisijos projektas EuroTermBank (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms). – Terminologija 12, 2005, 169–173.
 25. Языковые контакты в литовской терминографии. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей. Тезисы докладов 24 мая 2005 г., Калининград, 35–37.
 26. Pluoštelis L. Ivinskio Lenkų–žemaičių kalbų žodyno ir Prigimtūmenės augalų vardų. – Terminologija III tūkstantmečio pradžioje. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 2003, 11–14.
 27. Trijų Baltijos valstybių terminologijos seminaras. – Terminologija 10, 2003, 171–173 [apžvalga]. 
 28. Lietuviešu terminoloģija gadsimtu mijā. – 2nd International Conference on Terminology: Terminology Transfer in the Multilingual Information Society in commemoration of E. Drezen’s 110th anniversary and workshop Computerized Terminology in the age of the Internet: Problems and Solutions. Abstracts, Rīga, 2002, 9–10 [bendraautoriai S. Keinys ir S. Labanauskienė].
 29. Terminologija ir vertimų technologija daugiakalbėje informacinėje visuomenėje. – Terminologija 9, 2002, 122–128 [bendraautorė S. Labanauskienė].
 30. Ar galima knygą, skirtą rūšims pažinti, vadinti apibūdintoju? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 7–8, 2001, 20.
 31. Ar galima žemesnį už rūšį taksoną vadinti variacija? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 2001, 18.
 32. Lauryno Ivinskio žodynai. – Jonas Kruopas ir dabartinė terminologija. Mokslinio seminaro programa ir pranešimų tezės, Vilnius, 1998, 13.
 33. Terminologinis Lauryno Ivinskio palikimas. – Jaunųjų kalbininkų konferencija. Konferencijos pranešimų tezės, Vilnius, 1997, 6–8.
 34. Keletas minčių apie lietuviškus terminų standartus. – Nacionālā terminoloģija: vēsture, tagadne un perspektīvas. Latvijas Zinātņu akadēmijas un LZA Terminoloģijas komisijas 50-gadei veltītā konference un Lietuvas, Igaunijas un Latvijas terminologu apaļais galds Nacionālās terminoloģijas normalizācija un starptautiskā sadarbība. Referātu tēzes, Rīga, 1996, 65 [bendraautoriai K. Gaivenis ir A. Kaulakienė].
 35. Ar terminai garantas ir garantija sinonimai? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 6, 1995, 13–14.
 36. Kaip rašyti: ventkamera, vent. kamera ar kitaip? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 10–11, 1993, 11.
 37. Kada įpakavimas, kada tara? [Klausimų kraitelė]. – Gimtoji kalba 9, 1993, 17.
 38. Stasys Šalkauskis’ terminological theory. – E. Drezena (1892–1992) piemiņai veltītā Starptautiskā terminoloģijas konference Terminoloģijas zinātne: stāvoklis un perspektīvas. Referātu tēzes, Rīga, 1992, 27–28 [bendraautoriai K. Gaivenis, S. Keinys ir R. Medišauskienė].
 1. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera. Elektroninis spalvotas leidinys, Lietuvos edukologijos universitetas, Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2016, ISBN 978-609-471-066-7.
 2. Stonis J. R., Sruoga V., Diškus A., Remeikis A., Auksoriūtė A., Žvironienė J. Vabzdžių grupių apžvalga ir siūlymai dėl terminijos vartosenos. 1 dalis: Archaeognatha – Hemiptera, Heteroptera. Metodinė priemonė, Lietuvos edukologijos universitetas. Baltijos-Amerikos biotaksonomijos institutas, Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. – 320 p., ISBN 978-609-471-041-4.
 3. Skolinti terminai ir jų atitikmenys. Redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė. Programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014, ISBN 978-609-411-112-9. Prieiga per internetą: http://sta.lki.lt.
 4. Auksoriūtė A., Sruoga V., Stonis J. R. Svarbesnių su endobiontiniais vabzdžiais susijusių terminų aiškinimai. – Diškus A., Stonis J. R. Lietuvos endobiontiniai vabzdžiai. Nepticulidae faunos taksonominė, chorologinė ir trofinė charakteristika, Kaunas: „Lututė“, 2012, 177–195, ISBN 978-9955-37-148-9.
 5. Auksoriūtė A., Belogrīvs I., Bielevičienė A. ir kt. Towards Consolidation of European Terminology Resources: Experience and Recommendations from EuroTermBank Project, Riga: Tilde, 2006. – 123 p., ISBN 9984-9133-4-1. 
 6. Guidelines for Terminology Policies: Formulating and implementing terminology policy in language communities. Alberts M., Antia B., Auksoriute A., Budin G. ir kt., Paris, 2005, 39
 1. Terminologija 16–25. [Vyr. red. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009–2018.
 2. Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms. [Sud. ir vyr. red. A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2012. – 327 p., ISBN 978-609-411-086-3. 
 3. Leksikografija ir leksikologija 2: Jono Kruopo 100-osims gimimo metinėms. [Sud. V. Sakalauskienė, A. Auksoriūtė]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2010. – 416 p., ISBN 978-609-411-070-2.
 4. Kaltinėnai: Šilalės kraštas IX. [Sud. K. Misius, V. Jocys, A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2010. –856 p., ISBN 978-9986-09-409-8.
 5. Šilalės kraštas: Šilalės valsčius. [Sud. E. Vidmantas, A. Auksoriūtė, E. Korzonaitė]. T. VII. Vilnius: „Margi raštai“, 2006. – 831 p., ISBN 9986-09-314-7.
 6. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. [Ats. red. ir sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2005. – 172 p., ISBN 9986-668-94-8.
 7. Terminologijos istorijos ir dabarties problemos. [Ats. red. S. Keinys, sud. A. Auksoriūtė]. Vilnius, 2004. – 380 p., ISBN 9986-668-65-4.
 8. Kvėdarna: Lietuvos valsčiai. [Sud. K. Misius, A. Auksoriūtė, P. Kriščiūnas]. Vilnius, 2004. – 1160 p., ISBN 9986-589-02-7.
 1. Auksoriūtė A., Gaivenytė-Butler J., Labanauskienė S., Mitkevičienė A., Stunžinas R., Umbrasas A., Zemlevičiūtė P. Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai. Monografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018, 242–302 (Auksoriūtė A. Informatikos ir kompiuterijos terminijos raida ir sinonimija, 247–307), ISBN 978-609-411-225-6. 
 2. Auksoriūtė A., Zemlevičiūtė P. Слов’янське термiнознавство кiнця XX – початку XXI столiть. Колективна монографiя, гол. ред. В. Л. Iващенко, Slavic Terminology of the End of the 20th and the Beginning of the 21st Centuries: A collective monograph of members of the Terminology Commmission under the International Committee of Slavic Scholars, Киïв: Видавництво «Жнець», 2018 (Литовская терминография: становление и развитие, 567–604), ISBN 978-966-2057-28-7.
 1. Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas „Periodinio mokslo žurnalo Terminologija (Nr. 26, 27, 28) leidyba“ (2019–2021), vadovė.
 2. Europos Komisijos finansuojamas projektas „eTranslation TermBank“ (2017–2019), ekspertė.
 3. Lietuvos mokslų tarybos sklaidos projektas „Periodinio mokslo žurnalo Terminologija (Nr. 23, 24, 25) leidyba“ (2016–2018), vadovė.
 4. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui – 2-ajai tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijai Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ (2017), vadovė.
 5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas „Lietuviškos informatikos ir kompiuterijos terminijos tyrimai“ (2015–2016), dalyvė.
 6. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“ (2015), vadovė.
 7. Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas „Mokslinio žurnalo Terminologija (Nr. 20, 21, 22) rėmimas ir leidyba“ (2013–2015), vadovė. 
 8. Lietuvos mokslo tarybos sklaidos projektas „Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms (straipsnių rinkinys) – parengimas ir leidyba“ (2012), vadovė. 
 9. Lietuvos mokslo tarybos projektas „Parama mokslo renginiui – tarptautinei mokslinei terminologijos konferencijai Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis, skirtai Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui“ (2011), vadovė.
 10. Lietuvos mokslo tarybos projektas ir Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos projektas dėl paramos mokslo renginiui – konferencijai Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms, vadovė (2010).
 11. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas pagal programą Valstybinės kalbos norminimas, vartojimas, ugdymas ir sklaida 2006–2015 m. „Aiškinamojo žodyno Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys rengimas“ (2007–2009), vadovė. 
 12. Europos Komisijos finansuotas projektas EUROTERMBANK (Europos terminologijos išteklių rinkimas, bendradarbiaujant terminologijos institucijoms) (2005–2006), ekspertė.
 13. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos projektas pagal programą Valstybinės kalbos norminimas. Visuomenės švietimas „Kompiuterinės duomenų bazės Lietuviški tarptautinių terminų atitikmenys kūrimas“ (2002–2005), vadovė. 

Other Members