demo_image

Asta Nida Poderienė

Junior researcher

Researcher of Lithuanian studies at school

 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Asta Nida Poderienė has been working at the Institute of the Lithuanian Language since 2017.

Fields of research: ethnolinguistics, lexical semantics, language policy.

 1. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2020: Įveikti atskirtį: grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 113 p. ISBN 978-609-411-277-5. DOI: doi.org/10.35321/e-pub.7.grizusiuju-kalbine-integracija. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos/.
 1. Poderienė Nida, Vaičiakauskienė Sonata 2019: Etnolingvistinis gyvybingumas mokinių santykio su kalba aspektais. – Lituanistica 65,4 (118), 302–317.
 2. Poderienė Nida, Vaičiakauskienė Sonata 2019: Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos švietimo politikos kontekste. – Lituanistica 65, 3(117), 199–219.
 3. Poderienė Nida 2018: Lietuvio stereotipas paauglių rašto darbuose. – Bendrinė kalba 91, 1–28.
 1. Poderienė Nida 2022: Grįžtamoji migracija: ką atskleidžia grįžusių emigrantų vaikų kalbos tyrimai. – Gimtoji kalba 12 (666), 3–7. ISSN 0868-5134.
 2. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2021: Grįžtame su vaikais į Lietuvą, kas toliau?  – Pasaulio lietuvis. Prieiga: https://pasauliolietuvis.lt/griztame-su-vaikais-i-lietuva-kas-toliau/
 3. Poderienė Nida 2020: Kaip mokiniai vertina gimtąją kalbą ir jos kūrybines galias? – Gimtoji kalba 8 (386), 15–20. ISSN 0868-5134.
 4. Poderienė Nida 2017: Skaitymo pasiekimai ir kognityvinės bei lingvistinės mokinių kompetencijos. – Lituanistika mokykloje. Prieiga: http://www.lituanistika.emokykla.lt/naujienos/nida-poderiene-skaitymo-pasiekimai-ir-kognityvines-bei-lingvistines-mokiniu-kompetencijos/
 1. Poderienė Nida 2022: Grįžusių emigrantų vaikų kalba: leksikos vartojimo ypatumai. – 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „(Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas“, 2022 m. spalio 7 d., Vilnius.
 2. Poderienė Nida 2022: Lenkų mokomąja kalba mokyklų mokinių nuostatos dėl gimtosios, lietuvių ir anglų kalbos.6-oji tarptautinė mokslinė konferencija iš ciklo „Slavų kalbos sociolingvistikos aspektu“: „Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba – visuomenė –kultūra – tapatybė“, 2022 m. rugsėjo 8 d., Vilnius. Pranešimo tezių prieiga internete: https://www.zurnalai.vu.lt/proceedings/article/view/29139/28273
 3. Poderienė Nida 2022: Grįžę iš užsienio vaikai Lietuvos mokyklose: kalbiniai poreikiai ir sėkmingą adaptaciją lemiantys veiksniai. – 11-oji metodinė-dalykinė konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“, 2022 m. kovo 4 d., Šiauliai.
 4. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2022: Mokinių kalbos vartojimas ir kalbinės nuostatos Lietuvos regionuose: nuo bendrumų iki skirtumų. – 19-oji tarptautinė Janio Endzelyno konferecija „Regional varietes of Language“, 2022 m. vasario 23 d., Ryga. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lavi.lu.lv/wp-content/uploads/2022/03/Endzelina_konferences_tezes_2022.pdf
 5. Juknevičienė Rita, Poderienė Nida 2022: Grįžusių emigrantų vaikų lietuvių kalbos galios. – Daugiakalbio švietimo forumas, 2022 m. gruodžio 7 d., Vilnius.
 6. Poderienė Nida, Tamulionienė Aurelija 2022: Ukrainos vaikai Lietuvos mokyklose: kaip atliepti jų poreikius? – Edukacijos forumas „Ukrainos vaikų ugdymas Lietuvoje: ieškome tyrimais grįstų sprendimų“, 2022 m. balandžio 28 d., Vilnius.
 7. Poderienė Nida, Vaičiakauskienė Sonata 2021: Lithuanian Language versus English Language in Students’ Linguistic Community. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, 2021 m. rugsėjo 9 d., Vilnius. Pranešimo tezių prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/09/Kalbu_ir_kulturu_kontaktai_anotacijos_2021_F-2.pdf].
 8. Poderienė Nida, Vaičiakauskienė Sonata. Lietuvių kalbos prestižas: mokinių nuostatos dėl lietuvių kalbos švietimo politikos kontekste. – 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ (Lietuvių kalbos institutas, 2019-10-04). Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf]
 9. Poderienė Nida 2019: Mokinių požiūris į lietuvių kalbą. – ForumasValstybinė kalba ir mokykla“, 2019 m. balandžio 16 d., Vilnius.
 1. Komunikacinio kalbos mokymo principai naujojoje Lietuvių kalbos pagal kalbos mokėjimo lygius (A1–B2) bendrojoje programoje. – Vilniaus lietuvių namai, 2022 m. gruodžio 14 d., Vilnius.
 2. [kartu su Aurelija Tamulioniene] Grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija. – Lietuvos Respublikos Seimo ir Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, 2022 m. rugsėjo 27 d., Vilnius.
 3. [kartu su Aurelija Tamulioniene] Paskaita užsienio lietuviams apie grįžusių iš užsienio vaikų kultūrinę ir kalbinę integraciją. – 2021 m. lapkričio 25 d., Vilnius (paskaitų ciklą rengė VU Lituanistinių studijų katedra).
 4. Lietuvių kalba mokykloje. – Lenkijos lietuviškų mokyklų mokytojų konferencija, 2021 m. spalio 15 d., Seinai. Prieiga internete: https://punskas.pl/visuomene/lietuvisku-mokyklu-mokytoju-konferencija-seinuose/].
 5. [kartu su Aurelija Tamulioniene] Grįžusių iš užsienio vaikų kalbinė integracija: tyrimo rezultatų pristatymas. – 2021 m. kovo 18 d., Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 6. [kartu su Viktorija Daujotyte, Nagliu Kardeliu, Aurelija Tamulioniene, Linu Kontrimu] Diskusija „Apie kalbos laisvę ir laisvę kalboje“ – 2020 m. vasario 22 d., Vilniaus knygų mugė.
 7. Etnolingvistinis gyvybingumas. Lingvistinės kompetencijos ugdymas mokantis suprasti ir kurti. – Seminaras Europos bakalaureato mokyklų mokytojams, 2020 m. sausio 15 d., Briuselis.
 8. Vertybių reikšmė Lietuvos Bendrojo ugdymo programų įvaduose. – 2019 m. kovo 26 d., Švietimo, mokslo ir sporto ministerija.
 1. October 2021–December 2023: The Prestige of the Lithuanian Language: the Language Mind-sets of Students at Schools of Ethnic Minorities and their Connection with Proficiency in the Lithuanian Language (funded by the State Commission of the Lithuanian Language) (supervised by Dr Aurelija Tamulionienė).
 2. February 2021–July 2022: Competence in the national language and its development for children arriving and returning from abroad (funded by the Research Council of Lithuania) (supervised by Dr Rita Juknevičienė). For more information, please follow this link: http://web.vu.lt/flf/r.jukneviciene/?page_id=892.
 3. July 2018–December 2020: The Effect of Other Languages on the Lithuanian Language and the Self-consciousness of Students: the Situation, the Trends, and the Opportunities (funded by the State Commission of the Lithuanian Language) (supervised by Dr Aurelija Tamulionienė).

Other Members