demo_image

dr. Inga Strungytė-Liugienė

Researcher
 1. The staff member is subordinate to and shall report directly to the Head of the Center;
 2. Prepares planning and reporting documents (reports) on the instructions of the Head of the Center;
 3. Participates in individual and collective scientific research activities;
 4. Carries out the research tasks outlined in the annual work plan;
 5. Carries out the applied research tasks outlined in the annual work plan;
 6. Disseminates research results;
 7. Actively participates in the meetings and gatherings of both the Center and Institute;
 8. In adherence to the functions listed in these Regulations, carries out any other tasks or assignments of the Director of the Institute and the Deputy Director for Scientific Affairs;
 9. Performs other duties established in the Labor Code of the Republic of Lithuania, the Law on Science and Studies of the Republic of Lithuania, the Statute and Regulations of the Institute, the Regulations of the Center, and other internal legal acts of the Institute.

Dr Inga Strungytė-Liugienė defended her doctoral dissertation The History of the Hymn Books from the 19th Century Fellowship Movement (Language and Genesis) (supervised by Doc Dr Birutė Kabašinskaitė) on 3 December 2014. From 2014 to 2016 she was a lecturer in Vilnius University. She’s working at the Research Centre of Written Heritage in the Institute of the Lithuanian Language since 2017.

She’s a member of the internation scientific association Gesellschaft für Baltische Studien e.V. (Germany) since 2022.

Internships:

In 2006 she had a three month internship at the Archive and Library of the Francke Foundations in Halle, Germany. It was funded by the Fritz Thyssen Foundation. She resumed her internship in 2007 and was awarded the Martin Luther University of Halle-Wittenberg scholarship.

From 30 June 2018 until 31 August 2018 she carried out her post-doctoral internship project The penetration of Herrnhuter activities and writings in East Prussia in the 18th Century and their repercussions in Halle (Archive and Library of the Francke Foundations in Halle). It was funded under the Dr Liselotte Kirchner (Offenbach) scholarship programme.

Fields of research: the hymns of worshippers at home, research of the written heritage of the Moravia movement in Lithuanian, the cultural and confessional context of the Prussian Lithuania in the 18th–19th century.

 1. Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, sudarė ir parengė I. Strungytė-Liugienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019, p. 272. ISBN 978-609-411-258-4.
 2. Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai (mokomoji knyga), parengė Vytautas Kardelis, Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Agnė Navickaitė, Inga Strungytė, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, ISBN 5-420-01607-9.
 1. Strungytė-Liugienė Inga 2022: Mikelis Šapalas – surinkimininkų himnodijos kūrėjas. – Res Humanitariae 30, 8–25. Prieiga internete: https://doi.org/10.15181/rh.v30i0.2450
 2. Strungytė-Liugienė Inga 2022: Parama protestantų misijoms Prūsijos Lietuvoje XIX a. 1-oje pusėje: privačios iniciatyvos ir spaudos vaidmuo. – Acta Linguistica Lithuanica 87, 101–118. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2187/2291
 3. Strungytė-Liugienė Inga 2021: Johanno ArndtoRojaus Darelio maldų redagavimo istorija (1807–1817 m.). Archivum Lithuanicum 23, 65–88. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/data/public/uploads/2022/01/2021-archivum-lithuanicum-t.-23-5-i.-strungyte-liugienejohanno-arndto-rojaus-darzelio-maldu-redagavimo-istorija-p.-137-160.pdf
 4. Strungytė-Liugienė Inga 2021: Wilhelmo Andrėjaus Rheniaus (1753–1833) švietėjiška veikla Klaipėdoje ir pirmieji lietuviški anglų religinės literatūros vertimai. – Knygotyra 76, 93–113. Prieiga internete: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.76.77
 5. Strungytė-Liugienė Inga 2021: Wilhelmo Andrėjaus Rheniaus laiškai (1818) iš Bachmano dvaro prie Klaipėdos Religinių raštų draugijai Londone. – Knygotyra 76, 294–302. Prieiga internete: https://doi.org/10.15388/Knygotyra.2021.76.84
 6. Strungytė-Liugienė Inga 2019: Surinkimininkų giesmynų raida, kalbos kaita ir tradiciškumas (XIX a. pradžia). – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, sud. I. Strungytė-Liugienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 144–173.
 7. Strungytė-Liugienė Inga 2019: Įvadas. – Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje, sud. I. Strungytė-Liugienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 8–13.
 8. Strungytė-Liugienė Inga 2019: Uždrausta XVIII a. knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo „Stebuklinga Meile warginga griekininko=Szirdis“ (1752). – Knygotyra 73, 84-102.
 9. Strungytė-Liugienė Inga 2018: Kasdieniai surinkimininkų skaitiniai: Johanno Arndto Szeßos Knygos apie Tikkra Krikßczonuma (1807) ir Rojaus Darźelis (1807). – Senoji Lietuvos literatūra: Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje 46, 199–222.
 10. Strungytė-Liugienė Inga 2018: Martyno Liudviko Rėzos lietuviška Biblija (1816) – Evangelikų liuteronų ir Moravijos bažnyčių solidarumo liudijimas. – Knygotyra 71, 197–209.
 11. Strungytė-Liugienė Inga 2016: Gotfrydo Ostermejerio giesmyno (1781) šaltinių ir repertuaro klausimas. – Senoji Lietuvos literatūra: Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai II, 42, 83–118.
 12. Strungytė-Liugienė Inga 2016: Die Gemeinschaftsbewegung in Kleinlitauen und ihre Gesangbücher in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts. – Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen 24, 274–307.
 13. Strungytė-Liugienė Inga 2012: Jaunųjų Halės pietistų giesmės Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynuose Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819). – Res humanitariae 11, 83–101.
 14. Strungytė-Liugienė Inga 2009: Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmynų Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) ir Maʒos Giesmju Knygeles (1819) sąsajos su Frantzo Alberto Schultzo giesmynu Kern Alter und Neuer geistreicher Lieder, Als der Zweyte Theil. – Archivum Lithuanicum 11, 189–204.
 15. Strungytė Inga 2006: Surinkimininkų raiška Kristijono Endrikio Mertikaičio giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817). – Archivum Lithuanicum 8, 187–210.
 16. Strungytė Inga 2004: Mažvydo Katekizmo giesmių redakcijos XVI–XVII a. Rytų Prūsijos giesmynuose. – Acta Linguistica Lithuanica 51, 69–80.
 1. Aleknavičienė Ona 2020: Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje: straipsnių rinkinys, sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 22, 363–376. DOI: https://doi.org/10.33918/26692449-22010. Prieiga internete: https://www.istorija.lt/leidiniai/mokslo-zurnalai-ir-testiniai-leidiniai/archivum-lithuanicum/677 ISSN 1392-737X.
 2. Aleknavičienė Ona, Strungytė-Liugienė Inga 2009: D. Kleinas, Naujos giesmju knygos: tekstai ir jų šaltiniai, leidinį parengė Guido Michelini, Vilnius: Versus aureus, 2009, 472 p. [recenzija]. – Archivum Lithuanicum 11, 419–436.
 1. Strungytė-Liugienė Inga 2022: Nacionalinį registrą „Pasaulio atmintis“ papildė surinkimininkų giesmynas. – Tarp knygų 2, 20–21. Prieiga internete: https://issuu.com/tarpknygu/docs/2022_02?utm_medium=referral&utm_source=www.lnb.lt
 2. Man įdomu viename tyrime sujungti istorinį ir konfesinį kontekstą [interviu su Inga Strungyte-Liugiene]. – Mano kraštas, 2021 m. sausio 26 d. [prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/inga-strungyte-liugiene-man-idomu-viename-tyrime-sujungti-istorini-ir-konfesini-konteksta]
 3. Petkūnas, Darius; Žavinta Sidabraitė; Inga Strungytė-Liugienė. Wiedergeboren durch das Buch und den lebendigen Glauben. Forschungen zur Kultur der preußisch-litauischen Gemeinschaftsbewegung– Annaberger Annalen 28, 2020, p. 26–38. Prieiga internete: https://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2020/5_Gemeinschaftsbewegung_AA28.pdf [interviu pirmą kartą publikuotas Lietuvoje: Atgimę per knygą ir tikėjimą [pokalbis su Žavinta Sidabraite, Inga Strungyte-Liugiene, Dariumi Petkūnu]. – Būdas 6, 2019, p. 55–60] (0,72 aut. l. (29 006 sp. ž.), iš jų I. Strungytės-Liugienės dalis – 0,3 aut. l. (12 059 sp. ž.).
 4. Atgimę per knygą ir tikėjimą [pokalbis su Žavinta Sidabraite, Inga Strungyte-Liugiene, Dariumi Petkūnu]. – Būdas 6, 2019, 55–60. Vertimas: Petkūnas Darius, Sidabraitė Žavinta, Strungytė-Liugienė Inga 2020: Wiedergeboren durch das Buch und den lebendigen Glauben. Forschungen zur Kultur der preußisch-litauischen Gemeinschaftsbewegung [das Gespräch führte Lina Leparskienė, überzetzt von Christina Nikolajew]. Annaberger Annalen 28, 26–38. Prieiga internete: https://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2020/5_Gemeinschaftsbewegung_AA28.pdf.
 5. Dūšel, pabusk. Surinkimininkų giesmės Mažojoje Lietuvoje: kompaktinė plokštelė kartu su mokslo sklaidos publikacija, giesmių tekstais ir giesmių aprašais, parengė I. Strungytė-Liugienė, giesmes atliko choras „Brevis“ (vadovas Gintautas Venislovas), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2018. ISBN 978-609-411-226-3.
 6. Mažosios Lietuvos surinkimininkų dvasinio ugdymo, rašto ir knygos kultūra [pokalbis su akademiku Domu Kaunu, Mažosios Lietuvos raštijos tyrinėtoja Inga Strungyte-Liugiene ir doktorante Kotryna Rekašiūte; kalbino Lina Leparskienė]. – Liaudies kultūra 3, 2018, 28–44. Vertimas: Kaunas Domas, Strungytė-Liugienė Inga, Rekašiūtė Kotryna 2019: Zur geistigen Bildung, Schrift- und Buchkultur der Angehörigen der Gemeinschaftsbewegung Preußisch-Litauens [das Gespräch führte Lina Leparskienė, überzetzt von Christina Nikolajew]. – Annaberger Annalen 27, 26–61. Prieiga internete: http://annaberger-annalen.de/jahrbuch/2019/5_Surinkimininkai_AA27.pdf.
 7. Strungytė-Liugienė Inga 2010: Ekspedicijų įspūdžiai. – Rytų aukštaičiai vilniškiai, sud. V. Kardelis, D. Kardelytė-Grinevičienė, Lietuvių kalbos institutas, 213–216.
 1. Mikelis Šapalas, Naujos nobažnos giesmės, Klaipėda, 1860. Tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, konkordancijas rengė Vytautas Zinkevičiu; ISBN 978-609-411-305-5. Prieiga internete: https://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=93
 2. Mikelis Šapalas, Pasiuntinystės nusidavimai, Priekulė, 1881. Tekstą rengė Inga Strungytė-Liugienė, konkordancijas rengė Vytautas Zinkevičius; ISBN 978-609-411-304-8. Prieiga internete: https://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=92
 3. Kristijonas Endrikis Mertikaitis, Visokios naujos giesmės arba evangeliški Psalmai, Tilžė, 1825. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, M. Šinkūnas, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, M. Šinkūnas, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=84; 611 p.
 4. Ketury naujo giesmė, [Tilžė, apie 1841]. Tekstą rengė I. Strungytė-Liugienė, K. Rekašiūtė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=79; 8 p.
 5. Penkis naujo giesmė, [Tilžė?, apie 1841]. Tekstą rengė I. Strungytė-Liugienė, K. Rekašiūtė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=81; 8 p.
 6. Komidanto dukteratė, [Tilžė, prieš 1897].Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. ISBN 978-609-411-246-1. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=80; 8 p.
 7. Eikš prie Jėzaus, [Tilžė, apie 1845]. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=82; 16 p.
 8. Keturos gražios giesmės, [Tilžė?, apie 1841]. Tekstą rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė; konkordancijas rengė K. Rekašiūtė, I. Strungytė-Liugienė, V. Zinkevičius. Prieiga internete: http://seniejirastai.lki.lt/db.php?source=78; 8 p.
 1. Strungytė-Liugienė Inga 2022: Johanno Arndto (1555–1621) kūrybos reprezentavimas vokiečių ir lietuvių skaitytojams. – Kultūrų polilogas senojoje Lietuvoje: spauda, knyga, literatūra. XXII Jurgio Lebedžio skaitymai, skirti Pranciškaus Skorinos ir pirmosios Lietuvoje spausdintos knygos metams, LLTI, 2022 m. lapkričio 18 d.
 2. Strungytė-Liugienė Inga 2022: Protestantų misijos XIX a. ir XX a. pirmoje pusėje: raida, filantropinės idėjos ir atgarsiai Sūduvoje. – Sūduvių tapatybės ženklai XIX amžiuje: kalba, kultūra, savimonė, LKI, 2022 m. gegužės 5 d.
 3. Strungytė-Liugienė Inga 2021: Mikelis Šapalas – surinkimininkų raštijos kūrėjas. – XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, Ryga, 2021 m. spalio 13–15 d. Tezės [prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y]
 4. Strungytė-Liugienė Inga 2021: Religinių raštų draugija Klaipėdoje ir pirmieji lietuviški anglų religinės literatūros vertimai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir kultūrų sąveika Europoje: paribių zonos ir kontaktinės erdvės“, LKI, 2021 m. rugsėjo 8–10 d.
 5. Strungytė-Liugienė Inga 2019: Uždrausta XVIII a. knyga: grafo Nikolajaus Ludwigo von Zinzendorfo teologinis veikalas „Stebuklinga Meile warginga griekininko=Szirdis“ (1752) arba Moravijos judėjimo (hernhutiečių) rašytinis paveldas lietuvių kalba ir judėjimo veiklos legitimumas XVIII a. Prūsijos Lietuvoje. – VI Senosios literatūros seminaras LLTI, 2019 m. spalio 30 d.
 6. Strungytė-Liugienė Inga 2018: Nikolaus Ludwig von Zinzendorf in East Prussia. – 6th Bethlehem Conference on Moravian History and Music: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. spalio 11–13 d., Bethlehemas (JAV, Pensilvanijos valstija).
 7. Strungytė-Liugienė Inga 2018: Exposing or Ignoring Feelings: the Translations of Pietist Hymnody into Lithuanian in the 18th Century. – Internationaler Kongress für Pietismusforschung: Gefühl und Norm. Pietismus und Gefühlskulturen im 18. Jahrhundert, 2018 m. rugpjūčio 26–29 d., Halė (Vokietija).
 8. Strungytė-Liugienė Inga 2018: The penetration of Herrnhuter activities and writings in East Prussia in the 18th Century and their repercussions in Halle: podoktorantūros stažuotės stipendininkų kolokviumas, 2018 m. rugpjūčio 9 d., Halė (Vokietija).
 9. Strungytė-Liugienė Inga, Rekašiūtė Kotryna 2017: Kultūrinės (religinės) atminties beieškant (apie ekspediciją Šilutės ir Jurbarko krašte). – Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gruodžio 1–2 d., LKI.
 10. Strungytė-Liugienė Inga 2017: XIX a. surinkimininkų himnodijos savitumas. – Modernybės ir tradicijos sampyna: surinkimininkų judėjimas Mažojoje Lietuvoje: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gruodžio 1–2 d., LKI.
 11. Strungytė-Liugienė Inga 2017: Johanno Arndto (1555–1621) „Paradiesgärtlein“ ir jo vertimai į lietuvių kalbą. – Reformacija ir lituanistika: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. rugsėjo 25–26 d., Kėdainiai.
 12. Strungytė-Liugienė Inga 2017: Lietuviška Biblija (1816) Herrnhute: jos atsiradimo istorija. – Reformacija ir senoji Lietuvos raštija. XVII Jurgio Lebedžio skaitymai: mokslinė konferencija, 2017 m. lapkričio 17 d., LLTI.
 13. Strungytė-Liugienė Inga 2016: К вопросу об источниках и репертуаре песенника 1781 года Готфрида Остермайера. – Идеи Просвещения и национальные культуры в Пруссии XVIII века (К 300-летию Готфрида Остермайера): международная научная конференция, 2016 m. rugsėjo 22 d., Kaliningradas.
 14. Strungytė-Liugienė Inga 2016: Gotfrydo Ostermejerio giesmyno (1781) šaltinių identifikavimo problemos. – Mažosios Lietuvos kunigas, filologas, istorikas: Gotfrydui Ostermejeriui – 300 metų: mokslinė konferencija, 2016 m. balandžio 20 d., LLTI.
 15. Strungytė-Liugienė Inga 2015: Ar trys anoniminės giesmės surinkimininkų giesmyne Wiſſokies Naujes Gieſmes arba Ewangelißki Pſalmai (1817) susijusios su Gotfrydo Ostermejerio giesmynu Giesmes ßwentos Banycʒoje ir Namej’ giedojamos (1781)? – XII tarptautinis baltistų kongresas, 2015 m. spalio 29 d.
 1. 2017–2019: The Dialogue Between Modern Initiatives and Tradition: the Assemblers’ Movement in Lithuania Minor (No S-MOD-17-10). Funded by the Research Council of Lithuania with the Institute of the Lithuanian Language as a partner, as supervisor.
 2. 2018: Publication of the CD Collected Songs of the Assemblers’ Movement in Lithuania Minor (19th-20th Centuries) (No SIMUZ(6,20)/2018. Nr. SF-2018-9). The project was funded by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania with the Institute of the Lithuanian Language as a partner, as supervisor.
 3. 2017: Conference, concert and exhibition “The Gatherers’ Movement: a Blend of Modernity and Tradition” (No S/TRS-74(6.26)/2017). The project was funded by the Ministry of Culture of the Republic of Lithuania with the Institute of the Lithuanian Language as a partner, as supervisor.
 4. 2005–2006: Littera (Lithuanian National Identity in the Contexts of the 16th-20th Century Cultural Dialogue) (No C-31/20060). The project was funded by the Lithuanian State Foundation for Science and Studies, Vilnius University with the Institute of the Lithuanian Language, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore and the Masaryk University in the Czech Republic as partners. As principal, supervised by Evalda Jakaitienė.
 5. 2003–2005: Eastern Aukštaitians in Vilnius: Texts, Tasks, Exercises (No K-41/2002). Vilnius University, the State Commission of the Lithuanian Language. As principal, supervised by Vytautas Kardelis.

An expedition around the region of Šilutė, Jurbarkas, Pagėgiai took place in the summer of 2017. The members of the expedition had several goals ahead of them: record reminiscences of Evangelical Lutherans living in the region about worship at home that would take place between the two wars and in the post-war period; collect biographical data about those officiating; observe and register the cultural and domestic setting of the sources, as well as the interior details of their homes that reflect their understanding of the world and daily needs. To achieve those goals, they pursued the objective of polling the informants who, or whose parents or relatives had attended worship at home.

The expedition talked to sources based on references from cultural workers in Šilutė, Smalininkai, Rusnė, Kintai, and Viešvilė, as well as Evangelical Lutheran parishioners. People with good memory were questioned about the locations of the worship and about those officiating. The sources were also inquired about the religious books that they or their relatives had used during the service. The expedition team was also interested in religious practices and the demand for books (hymnals, religious didactical tracts) written in gothic characters during the Soviet era. The sources told them about the situation of the Evangelical Lutheran Church after the war and about the role worship at home played at the time. Many of the sources spoke of heartfelt emotions in their testimony, such as the confessional and ethnic confrontation in the Klaipėda region under the Soviet regime, as well as of the emigration to Germany that had touched the lives of the Evangelical Lutheran families.

The expedition polled a total of 28 senior and middle-aged sources – residents of Smalininkai, Viešvilė, Jūravos, Ridelkalnis, Rusnė, Šyškrantė, Uostadvaris, Skirvytėlė, Kintai, Šilutė, Bardėnai, Lumpėnai who, in their recollections, mentioned Klumbys, Timpos, Bumbulis, Dievelaitis, Ruigys, Sprogis, and others who had officiated worship at home.

Several interviewees merit a separate mention. Anė Janulaitytė-Vasauskienė of Smalininkai said she and her parents had moved to Rusnė where they lived in 1934–1938 and were members of the Santara society (she showed some photographs of the society). In 1938, she returned to Smalininkai, where she lives today. Vasauskienė has great memory and is a lively source with a coherent, consistent narration and erudition. She remembered how, until 1940 (1941?) worship at home in Smalininkai, Vitkiemis would be officiated by Žilius (Žilaitis?), who is buried in Vitkiemis cemetery. Unfortunately, they were unable to locate the cemetery and only had a look around the house where the worship had taken place. Vasauskienė remembered well how women attending the service had been dressed: the women of Smalininkai loved to wear dark clothes and white headscarves to worship. Well-off ladies of Rusnė were the fancier dressers before the war, often wearing aprons and žiutės (particoloured clogs?). Vasauskienė’s home, too, had its own story to tell, what with its walls adorned with tiny pictures bearing sentences from the Bible in German, and the shelves and the top of the dresser bedecked with photographs of her father and family. The home is full of books: both Lithuanian and German. The lady said she was still a fond reader of books written in the two languages, both in modern letters and in gothic characters. In the evening, she would pray from the old pre-war books in German, the way she was used to doing it since she was little.

Vilius Kanšaitis (born in 1946) of Šyškrantė, Šilutė district, told a story of his stepfather Jonas Rupkalvis, who used to officiate worship at home. Born in Village Šilmeižiai, Šilutė district in 1900, Rupkalvis was a blacksmith by trade. The meetings would take place after the war had ended. In 1951, Rupkalvis married Eva Šernius-Kanšaitienė, a mother of 7. After the death of her husband Rupkalvis, in 1980 Eva emigrated to Germany, where she died in 1986. Kanšaitis showed photographs in which he himself had captured the farewell party for his mother as she departed for Germany in 1980. Kanšaitis was still a child when Rupkalvis would rally people from the surrounding villages to worship at home. He said that Rupkalvis would read from the Bible during worship, and would sing psalms from the hymnal titled Visokios Naujos Giesmės arba Evangeliški Psalmai (Various New Hymns or Evangelical Psalms). Worship at home would take place all year round and would be attended by worshipers of the Evangelical faith. Rupkalvis’s high regard in the eyes of the Evangelical Lutheran Church is evident in the photographs of his funeral as well. He was laid to rest by the Evangelical Lutheran Bishop Viktoras Kalvanas Sr. and four other Evangelical Lutheran priests.

Another source, Gertrūda Septyniutė (Septynius)-Liutkienė (born 1932 m.), was the wife of the Evangelical Lutheran priest, deacon Jonas Liutkus. Liutkienė presented around 30 hymns, which she sang in Lithuanian and in German. With kind permission from her daughter, copies of Liutkus’s handwritten collection of sermons were made.

The material gathered during the expedition has both an historic and a philological value, as it consists of audio recordings, survey forms, and photographs.

The week-long expedition was attended by a team of linguists, litterateurs, and historians from the Institute of the Lithuanian Language, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore, the Klaipėda University, the Poznan University of Adam Mickiewicz: Mindaugas Šinkūnas, Inga Strungytė-Liugienė, Žavinta Sidabraitė, Kotryna Rekašiūtė, Darius Barasa, Justyna Prusinowska. This scientific field trip is part of the project titled ‘The Dialogue between Modern Initiatives and Tradition: the Movement of Worshipers at Home in Lithuania Minor’ (within the framework of the 2017–2019 programme of ‘Modernity in Lithuania’ carried out by the Institute of the Lithuanian Language with sponsorship from the Research Council of Lithuania).

The expedition was covered in the publication by Kaunas Domas, Strungytė-Liugienė Inga, Rekašiūtė Kotryna 2018: The Culture of Spiritual Development, Writing, and Book of Worshipers at Home in Lithuania Minor [an interview]. – Liaudies Kultūra 3, 28–44.

Other Members