Naujas leidinys „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“

Naujausias tęstinis Lietuvių kalbos instituto leidinys „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 5“ tęsia ankstesnių to paties pavadinimo straipsnių rinkinių tradiciją – jame įvairiais aspektais ir metodais analizuojami baltų ir baltų-slavų kalbų vidiniai procesai bei išoriniai kontaktai.

Rinkinį sudaro du skyriai. Pirmajame skyriuje „Naujausi tarmių tyrimai“ pateikiami lietuvių tarmių problematikai skirti straipsniai (autoriai: D. Mikulėnienė, A. Leskauskaitė, A. Čepaitienė, L. Geržotaitė, R. Bakšienė, J. Pabrėža, S. Vyniautaitė, V. Sakalauskienė, K. Garšva, N. Tuomienė). Juose aptariamos skirtingų Lietuvos regionų kalbinio / tarminio variantiškumo, lietuvių kalbos vartojimo už Lietuvos ribų problemos, įvairūs lietuvių tarmių fonetikos, morfologijos, leksikos ir kt. aspektai. Labiausiai jame koncentruojamasi į naujausius tarmių tyrimus, atliktus geolingvistikos ir perceptyviosios dialektologijos metodų pagrindu.

Antrąjį skyrių „Istorinės ir teorinės įžvalgos“ sudaro straipsniai, kuriuose pristatomas platus lietuvių, latvių, rusų, ukrainiečių ir kt. kalbų tyrimų laukas: baltų kilmės leksikos paplitimas Rusijos tarmėse, rusų tarmių tyrimų Lietuvoje istorija, kalbinio mandagumo stereotipai, kalbos standartizacijos problemos ir kt. (autoriai: G. Blažienė, Н. Морозова, Dz. Šulce, С. Мызников, И. Королёв).

Leidinyje pateikiami naujausi baltų ir slavų kalbų kontaktų, prūsistikos, baltų kalbų etimologijos, onomastikos, dialektologijos, geolingvistikos, bendrinės kalbos tyrimai.

Leidinio „Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos“ 5 tomo turinys (PDF).

Leidinį sudarė doc. dr. Rima Bakšienė ir dr. Nadežda Morozova.

Knygos leidybą rėmė Valstybinė lietuvių kalbos komisija iš Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos lėšų. Leidybos projekto vadovė dr. Laura Geržotaitė.

Leidinį galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje ir didžiuosiuose Lietuvos knygynuose. Daugiau informacijos – el. p.