Acta Linguistica Lithuanica 78

TURINYS / CONTENTS

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Ilja Lemeškin

Senoji baltų leksikografija Hanzos pirklių tarnyboje. Rankraštinių žodynų paskirtis bei sudarymo laikas………9

Old Baltic Lexicography in the Service of Hansa Merchants. Purpose of

Manuscript Vocabularies and the Time of Compiling

Alma Ragauskaitė

XVII a. kėdainiečių lietuviškos kilmės asmenvardžiai.…..………………………………… 53

Personal Names of Lithuanian Origin among Kėdainiai Residents in the 17th Century

Dalia Kiseliūnaitė

Nidos kortelė Nr. 30084 Marburgo Pilypo universiteto vokiečių kalbos atlaso archyve: kalbos analizė………….……………….76

Language Analysis of Nida Questionnaire 30084 in the Archive of the Linguistic Atlas of Germany at the Phillips University, Marburg

Nijolė Tuomienė

Nevaldomas skolinimasis kaip kalbos nykimo požymis……………………….…………..113

Uncontrolled Borrowing as a Sing of Language Loss

Janina Švambarytė-Valužienė

Žagarės šnektos ribos………………………………………………..……….……………..135

Boundaries of Žagarė Local Dialect

Veslava Čižik-Prokaševa

Cinque’s prieveiksmių hierarchija ir lietuvių kalbos dalys………………..………………149

Cinque’s Hierarchy of Adverbs and the Findings of the Lithuanian Language

Anitra Roze

Заимствованные слова – один из источников обозначений нюансов цвета в латышском языке………………………216

Skolinti spalvų pavadinimai – vienas iš latvių kalbos atspalvių žymėjimo būdų

Į Ž VA L G O S / I N S I G H T S

Илга Янсоне

Анатолий Павлович Непокупный и Латвия…………….……………………………..245

Anatolijus Nepokupnas ir Latvija

R E C E N Z I J O S / R E V I E W S

Dalia Pakalniškienė

Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Agnė Čepaitienė, Laura Geržotaitė. Kalbos variantiškumas ir jo vertinimas perceptyviosios dialektologijos požiūriu: variantų ir vietų vaizdiniai…………………………………………………………………………………………………………… 259

Nurodymai autoriams……………………………………………………………………………………………264

Guidelines for contributors…………………………………………………………………………………….265