Acta Linguistica Lithuanica 77

TURINYS / CONTENTS

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Ilja Lemeškin

„Pirkit mane ir skaitykit“. Pirmieji spausdinti LDK akrostichai….……………………………9

“Buy me and read me”. First Printed Acrostics in the Grand Duchy of Lithuania

Alma Ragauskaitė

Kėdainiečių (lietuvių, lenkų) pavardžių formavimosi tendencijos

XVII–XVIII amžiuje…………………………………………………………………………………… 53

Tendencies of Formation of Surnames among Kėdainiai Residents

(Lithuanians, Poles) in the 17th–18th Century

Dalia Sviderskienė

Sudėtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija………………….……………….78

Motivation of Composite Helonyms of Marijampolė Country

Nijolė Čepienė

Homonimai lietuvių kalbos žodynuose……………………………..………….…………..103

Homonyms in the Dictionariesof the Lithuanian Language

Janina Švambarytė-Valužienė, Lina Kazlauskaitė

Mariaus Katiliškio raštų palyginimai: kalbinė terpė ir nauja prasmė……….……………..129

Comparison of Texts by Marius Katiliškis:

Linguistic Environment and New Meaning

Daiva Šveikauskienė, Arūnas Ribikauskas, Vytautas Šveikauskas

Eine mehrsprachige Website zur Grammatik der

litauischen Sprache………………………………………………………..………………144

Daugiakalbė lietuvių kalbos gramatikos informacinė sistema internete

Laura Geržotaitė

Ramygalos šnekta lietuvių tarmių klasifikacijose:

geolingvistinė analizė………….……………………………………………………………167

Ramygala Subdialect in the Classifications of Lithuanian Dialects:

Geolinguistic Analysis

Jurgita Jaroslavienė

Different IPA Equivalents for Some Lithuanian and Latvian vowels…………….………196

Kodėl skiriasi kai kurių lietuvių ir latvių kalbų balsių tarptautiniai fonetinės

abėcėlės atitikmenys?

Nada Šabec, Mihaela Koletnik

Heritage Language and Dialect Maintenance among Slovene

Immigrants and their Descendants in North America……………………………………219

Slovėnų imigrantų ir jų palikuonių Šiaurės Amerikoje paveldėtosios kalbos ir

tarmės išsaugojimas

Rima Bakšienė

Lietuvių patarmių transkripcija TFA simboliais: vakarų aukštaičiai šiauliškiai…………237

Transcription of Lithuanian Dialects by IPA Symbols: the Western Aukštaitian

Subdialect of Šiauliai

R E C E N Z I J O S / R E V I E W S

Götz Keydana

Rolandas Mikulskas. Copular constructions in Lithuanian. Valency,

argument realization and grammatical relations in Baltic……………………………………….. 257

A P Ž VA L G O S / S U R V E Y S

Daiva Murmulaitytė

Seminaro apžvalga………………………………………….……………………………..305

Aurelija Tamulionienė

Lietuvių kalbos padėtis skaitmeniniame amžiuje …………………………………………………313

Apie 24-ąją Jono Jablonskio konferenciją Skaitmeninių kalbos išteklių plėtros

kryptys ir panaudos galimybės

I N M E M O R I A M

Dalia Kiseliūnaitė

Prof., habil. dr. Audronė Kaukienė………………………………………………………………………….325

Nurodymai autoriams……………………………………………………………………………………………329

Guidelines for contributors…………………………………………………………………………………….330