Terminologija 25

Turinys

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS
TERMINOLOGY AND THE PRESENT
ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Anita Nuopponen……………………………………………………………………………………………………. 6
Dimensions of Terminology Work

Jolanta Gaivenytė-Butler…………………………………………………………………………………………. 23
Apie terminografiją ir terminų standartizaciją

Peep Nemvalts …………………………………………………………………………………………………….. 39
Coping with the Main Terms of Terminology

Liudmila Mockienė, Sigita Rackevičienė…………………………………………………………………….. 55
Models of Formation of Multi-Word Terms in Legal Acts
of a Constitutional Nature in English and Lithuanian

Елена Логунова…………………………………………………………………………………………………… 77
К вопросу о концептуальном анализе экономического форума
(на примере исследования дискурса “The Future of Capitalism”)

Oksana Smirnova, Sigita Rackevičienė ………………………………………………………………………. 86
Corpus-Driven Analysis of Multi-Word Terms Including
the Word ‘Risk’ in English, French and Lithuanian

Alvydas Umbrasas……………………………………………………………………………………………….. 107
Asmenų pavadinimai kompiuterijos žodynuose

Robertas Stunžinas………………………………………………………………………………………………. 128
Kriptografinių valiutų srities terminai: reikšmės, raiška ir variantai

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA
HISTORY OF TERMINOLOGY
ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

Palmira Zemlevičiūtė …………………………………………………………………………………………….. 147
Medicinos terminija prieš 100 metų

Asta Mitkevičienė…………………………………………………………………………………………………… 201
Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Kazys Bizauskas
ir lietuvių literatūros mokslo terminija

R E C E N Z I J O S,  A P Ž VA L G O S,  I N F O R M AC I J A,  B I B L I O G R A F I J A
R E V I E W S,  S U RV E Y S,  I N F O R M AT I O N S,  B I B L I O G R A P H I E S
Р Е Ц Е Н З И И,  О Б З О Р Ы,  И Н Ф О Р М А Ц И Я,  Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Mokslinis seminaras, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui
(Ramunė Vaskelaitė) …………………………………………………………………………………………… 236

Seminaras „Terminologija Europai“
(Asta Mitkevičienė) ……………………………………………………………………………………………… 243

Leksikologiškiausiam terminologui Jonui Klimavičiui – 80
(Aušra Rimkutė-Ganusauskienė)…………………………………………………………………………….. 245

Naujausi lietuviški terminų žodynai
(Jolanta Gaivenytė-Butler) ……………………………………………………………………………………… 251

Nurodymai autoriams……………………………………………………………………………………………. 255

Guidelines for Contributors ………………………………………………………………………………………. 256

Требования к авторам…………………………………………………………………………………………… 257