Terminologija 26

26 tomas

Turinys

TERMINOLOGIJA IR DABARTIS TERMINOLOGY AND THE PRESENT ТЕРМИНОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Elena Chiocchetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Terminology Work in South Tyrol: New Approaches, New Termbase, New Contents [Terminologijos darbas Pietų Tirolyje: nauji požiūriai, nauja terminų bazė, naujas turinys]

 

Dóra Mária Tamás, Eszter Sermann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Evaluation System for Online Terminological Databases [Internetinių terminų bazių vertinimo sistema]

 

Larissa Manerko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Knowledge Structures and Ways of Their Description in Cognitive Terminology Research [Žinių struktūros ir jų aprašymo būdai kognityvinės terminologijos tyrimuose]

 

Ana Ostroški Anić, Maja Lončar, Martina Pavić . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Extracting Lexical Units for Identifying Specialized Semantic Frames

[Leksinių vienetų išrinkimas specializuotiems semantiniams freimams nustatyti]

 

Asta Mitkevičienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Sujungiamasis ryšys terminuose: terminai su jungtukais ir (ar), ir (arba) [Coordination in the Structure of Terms: Terms with Conjunctions ir (ar), ir (arba) “and (or)”]

 

Ramunė Vaskelaitė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Įvardžiuotinės formos makroekonomikos terminijoje: vartojimo dėsnin­ gumai ir svyravimų priežastys [Pronominal Forms in the Terminology of Macroeconomics: Usage Patterns and Reasons for Fluctuations]

 

Lina Rutkienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Hibridiniai statybos terminijos dūriniai su klasikiniais prepoziciniais sietiniais kamienais [Hybrid Compounds with Classical Prepositive Bound Stems in the Terminology of Construction]

 

Alvydas Umbrasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Terminologija Lietuvių kalbos žodyne [Terminology in the Dictionary
of the Lithuanian Language (Lietuvių kalbos žodynas)]

 

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Naujieji avalynės pavadinimai [The New Names of Footwear]

Terminologija | 2019 | 26 3

 

Nijolė Bliūdžiuvienė, Violeta Černiauskaitė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Terminografijos plėtros kryptys Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje [Developments Trends of the Librarianship Terminography at the Martynas Mažvydas National Library of Lithuania]

 

TERMINOLOGIJOS ISTORIJA HISTORY OF TERMINOLOGY ИСТОРИЯ ТЕРМИНОЛОГИИ

 

Lia Karosanidze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

The Main Principles of the Terminology Work of Old Georgian Translators in the 10th–11th Centuries [Senosios gruzinų kalbos vertėjų X–XI a. taikyti terminologijos principai]

 

Palmira Zemlevičiūtė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Bendrieji žmogaus lytinių organų pavadinimai XIX a. pab.–
XX a. pr. lietuvių gydytojų populiarinamuosiuose medicinos raštuose [Common Names of Human Genitals in the Popularized Medical Writings by Lithuanian Medical Doctors of the Late 19th and Early 20th Centuries]

 

RECENZIJOS, APŽVALGOS, INFORMACIJA, BIBLIOGRAFIJA REVIEWS, SURVEYS, INFORMATIONS, BIBLIOGRAPHIES РЕЦЕНЗИИ, ОБЗОРЫ, ИНФОРМАЦИЯ, БИБЛИОГРАФИЯ

 

Elektroninis ekonomikos terminų žodynas e-terminai.lt
[Electronic Dictionary of Economic Terms e­terminai.lt]
(Aušra Rimkutė-Ganusauskienė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

 

Konferencija Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai
terminologijos lygmenys [Conference Scientific, Administrative
and Educational Dimensions of Terminology]

(ReginaKvašytė) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

 

Naujausi lietuviški terminų žodynai

[The Latest Lithuanian Terminological Dictionaries]
(Jolanta Gaivenytė-Butler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

 

Nurodymai autoriams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

 

Guidelines for Contributors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

 

Требования к авторам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291