„Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje“

Pristatome ką tik pasirodžiusį straipsnių rinkinį „Moderniųjų iniciatyvų ir tradicijos dialogas: surinkimininkų judėjimas Prūsijos Lietuvoje“, kurį sudarė ir parengė Inga Strungytė-Liugienė.

Rinkinyje ypatingas dėme­sys skiriamas savitam protestantiškos aplinkos reiškiniui, gyvavusiam dau­giau nei 200 metų Prūsijos Lietuvoje, – surinkimininkų judėjimui. Leidinyje pateikiami penki straipsniai (Dariaus Petkūno, Žavintos Sidabraitės, Ingos Strungytės-Liugienės, Mindaugo Šinkūno ir Justynos Prusinowskos), analizuojama liuteroniško pietizmo kiltis, Prūsijos Lietuvos bažnytinės ir surinkimininkų raštijos (giesmynų ir pastoralinių veikalų) kalba, tiriama surinkimininkų literatūra žanriniu požiūriu. Straipsnis, parengtas lenkų kalba, yra labiau istoriografinio pobūdžio, skirtas lenkų autorių darbams, jų indėliui, tiriant surinkimininkų judėjimo istoriją Mozūrijoje, aptarti. Rinkinyje publikuoti tyrimai atskleidžia tarpdisciplininių tyrimų galimybes, iš įvairių perspektyvų leidžia pažvelgti į Prūsijos Lietuvos kultūrai ir praktiniam lietuvio gyvenimui įtakos turėjusį religinį reiškinį.

Šį leidinį kviečiame įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje. Daugiau informacijos el. p. .