Kalbos kultūra 64

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

 64 NUMERIS

TURINYS

Firmų vardų darymo taisyklės 3
Kniūkšta P. Kalbos komisija tampa valstybinė 6
Rudaitienė V. Svetimų žodžių vartojimas spaudoje 12
Linkevičius K. Žodžių reikšmių klaidos laikraščių kalboje 20
Miliūnaitė R. Dauginių formų norma ir vartosena 28
1. Dauginės formos su daiktavardžiu metai 29
2. Dauginės formos su kitais daugiskaitiniais daiktavardžiais 31
3. Dauginės formos su skaičiais kaitomų daiktavardžių daugiskaita 32
Oginskienė E. Įvardžiuotinės formos kanceliarinėje kalboje 34
Gruodytė R. Įsakmumo reiškimas kanceliarinėje kalboje 42
Mielkuvienė R. Prielinksnio pagal konstrukcijos ir jų atitikmenys kanceliarinėje kalboje 48
Markevičienė Ž., Grinaveckis V. Prielinksnių po ir vartojimas laikui reikšti 53
Nikžentaitienė R. Kai kurios žodžių tvarkos klaidos bei netikslumai 60
Sližien ė N. Disko-, pop-, video- rašyba 64
I š  ž o d ž i ų  i s t o r i j o s 66
Razmukaitė M., Vidugiris A. Lietuviški Varenavo rajono ir gretimų apylinkių gyvenamųjų vietų vardai 66
Ambrazas S. Vietų pavadinimai su priesagomis -ystė, -ija 80
Sabaliauskaitė D. Šerpė 83
P e r s o n a l i j o s 85
Sabaliauskas A. Amerikos lietuvių kalbos kultūros darbininkas Juozas Vaišnys 85
Vitkauskas V. Kruopštus leksikografas (J. Paulausko septyniasdešimtmečiui) 88