Kalbos kultūra 65

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

 65 NUMERIS

TURINYS

Pratarmė 3
Gaivenis K. Keletas pastabų dėl terminijos ugdymo 4
Terminografija – terminų žodynų rengimo teorija ir praktika 4
Terminų standartizacija 6
Kokio terminų banko mums reikėtų? 8
Klimavičius J. Socialinės terminijos kelios naujovės ir negerovės 11
1. Socialinė apsauga, o ne socialinė rūpyba 11
2. Darbų sauga, civilinė sauga, sveikatos sauga ir kt. 17
Noreikaitė A. Keinys S. Iš terminologijos nevienodybių 23
Kaulakienė A. Keletą terminų žodynėlių pavarčius 25
Vaičiūnas J. Apie kai kurių matematikos ženklų skaitymą 34
Klimavičius J. Du žodžiai: kas gerai ir kas taisytina 35
1. Kas tikrai yra ir kas gali būti pilnakraujis? 35
2. Kerzos batai 37
Liubinienė N. Ką reiškia žodis alternatyva? 39
Rubikas J. Molekulinės biologijos lietuviški terminai 41
Gaivenytė J. Keletas mūsų ekonomikos terminijai nereikalingų angliškų skolinių 43
Štuikys V. Tvarkytini gyvulininkystės terminai 45
Gaivenis K. Chemijos nomenklatūros įvairenybės 48
Nuo alchemijos ir jatrochemijos iki elektrochemijos 48
Ar saldūs cukrūs? 53
Sugyvena kaip fermentai su enzimais 55
Apie auksavimą ir etilinimą 57
Kas valgys pirovynuoges? 58
Kaulakienė A. Kai kurių fizikos ir technikos terminų raida 60
B e n d r i n ė s k a l b o s k l a u s i m a i 63
Kniūkšta P. Naujos sąlygos ir nauji rūpesčiai 63
Vaskelienė J. Priesagų -ėjas, -a ir -ikas, -ė vedinių sinonimika 66
Kavaliūnaitė G. Dar kartą apie omenį, aumenį ir omę 69
Mikulėnienė D. Dviskiemenio kamieno darinių kirčiavimas 72
Ermanytė I. Kontekstiniai antonimai 74
A t s a k o m e į k l a u s i m u s 79
Korektūrinės autorių pastabos 83