Acta Linguistica Lithuanica 67

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

9 | Raimonda Šarkytė, Mikalojaus Daukšos raštų ilgosios šaknies sta kamieno veiksmažodžiai / Sta Stem Verbs with Long Root Attested in the Texts of Mikalojus Daukša

23 | Ona Aleknavičienė, Gotfrydo Ostermejerio prierašai Jokūbo Brodovskio rankraščiuose: Litauische Spichwörter und Rätsel ir Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicυm / Gottfried Ostermeyre‘s inscriptions in the manuscripts of Jacob Brodowski: Litauische Spichwörter und Rätsel and Lexicon Germanico-Lithvanicvm et Lithvanico-Germanicυm

52 | Kristina Rutkovska, Lietuvių kalbos skoliniai Lietuvos lenkų tarmėse / Lithuanian borrowings in Polish dialects in Lithuania

78 | Halina Karaś, Jano Karlovičiaus indėlis į dialektologijos tyrimus. Lenkų tarmių žodynas – lūžio žodynas / Jan Karłowiczʼs contribution to dialectology, Słownik gwar polskich [Dictionary of Polish Dialects] as a breakthrough project

101 | Aldonas Pupkis, Pranas Skardžius ir didysis Lietuvių kalbos žodynas / Pranas Skardžius and the grand Dictionary of the Lithuanian Language

130 | Daiva Vaišnienė, Juozo Aleksandravičiaus Kretingos tarmės žodynas: transponavimo principai ir keblesni atvejai / The Dictionary of the Kretinga Dialect by Juozas Aleksandravičius: Principles of transposition and problematic cases

140 | Aurimas Markevičius, Kalbos dalių paribio problemos / Issues Related to Periphery of Parts of Speech

156 | Laura Geržotaitė, Pietinės vakarų aukštaičių šiauliškių šnektos: geolingvistinis aspektas ir jo interpretacijos / The Southern Subdialects of the Western Aukštaitian of Šiauliai: The Geolinguistic Aspect and its Interpretation

175 | Ilona MickienėRita Baranauskienė, Veliuonos apylinkių gyventojų pravardės: onomasiologinė motyvacija / Nicknames of the residents of the environs of Veliuona: onomasiological motivation

 

APŽVALGOS / SURVEYS

191 | Violeta Meiliūnaitė, Apie naujas ir iš naujo surandamas kalbų ir kultūrų sankirtas

197 | Nurodymai autoriams

198 | Guidelines for contributors

 

67 TOMO SANTRAUKA