Acta Linguistica Lithuanica 66

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

11 Harald Bichlmeier, Einige ausgewählte Probleme der alteuropäischen Hydronymie aus Sicht der modernen Indogermanistik – Ein Plädoyer für eine neue Sicht auf die Dinge / Kai kurios senosios Europos hidronimijos problemos šiuolaikinės indoeuropeistikos žvilgsniu: naujo požiūrio į šiuos dalykus ginamoji kalba

48 Christiane Schiller, Berufsnamen im Preußisch-litauischen / Su profesija susiję asmenvardžiai Prūsijos lietuvių kalboje

64 Jonas Palionis, Nemajūnų parapijos oikonimai ir jų kaita XIX a. / Oikonyms of the Nemajūnai Parish and Their Change in the 19th Century

81 Dalia Sviderskienė, Dėl Marijampolės apskrities agronimų – priesagos –in– vedinių / On the Agronyms – Derivatives of the Suffix -in- in Marijampolė County

99 Laimutis Bilkis, Dėl kai kurių lietuvių oikonimų darybos ir kilmės dvejopumo / On the Duality of Wordbuilding and Origin of Certain Lithuanian Oikonyms

119 Richard Coates, Eight Issues in the Pragmatic Theory of Properhood / Aštuonios pragmatinės tikrinių žodžių teorijos problemos

 

PASTABOS / NOTES

143 Zigmas ZinkevičiusAlšėnaiAlšėniškisAl(i)šauskas ir kiti

145 Zigmas Zinkevičius, Apie gyvenvietės pavadinimą Salantai ir asmenvardžių tyrimą

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

149 Zigmas Zinkevičius, Antroponimijos lingvistinė analizė ir reali asmenvardžių istorija

 

RECENZIJOS / REVIEWS

161 William R. Schmalstieg, Būdvardžių darybos raida. The Development of Adjective Formation (Saulius Ambrazas; sudarytoja Danguolė Mikulėnienė)

170 Jonas Palionis, Leszek Bednarczuk. Językowy obraz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Millenium Lithuaniae MIX–MMIX

178 Antanas Balašaitis, Juozas Aleksandravičius. Kretingos tarmės žodynas

 

IN MEMORIAM

185 Jolita Urbanavičienė, Netekome žodynų karaliaus Vytauto Vitkausko

189 Nurodymai autoriams

190 Guidelines for contributors

 

66 TOMO SANTRAUKOS