Bus kuriamas virtualus lietuvių kalbos muziejus

Lietuvos dailės muziejus ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra pasirašė „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ (projekto Nr. 02.3.1-CPVA-V-526-01-0004), administravimo ir finansavimo sutartį, kuriame partnerio teisėmis dalyvauja ir Lietuvių kalbos institutas. Projektas įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-526 priemonę „Kultūros turinio skaitmeninimas ir sklaida“.

Projekto tikslas – modernizuoti Lietuvos integralią muziejų informacinę sistemą (LIMIS), pritaikant ją naujiems muziejų ir visuomenės poreikiams bei pažangių el. paslaugų teikimui. Taip pat bus tobulinamas duomenų bazėse kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldo objektus tinkamas atvaizdavimas, prieinamumumas internete bei stiprinamos projekto dalyvių materialinės bazės, skirtos skaitmeninimui.

Siekiant Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) plėtros, modernizavimo ir naujų el. paslaugų projekto „Virtualus muziejus“ pagrindinio tikslo ir kūrybiškai įgyvendinant užsibrėžtus uždavinius, bus siekiama šių rezultatų:

  1. modernizuoti LIMIS, pritaikant ją naujiems muziejų, visuomenės poreikiams, pažangių el. paslaugų teikimui, LIMIS duomenų bazėje kaupiamo skaitmeninio turinio apie kultūros paveldą tinkamam atvaizdavimui, prieinamumui internete;
  2. sukurti, į LIMIS integruoti, pradėti visuomenei teikti 10 naujos kartos pažangių el. paslaugų;
  3. modernizuoti anksčiau sukurtą LIMIS el. paslaugą „E-gidas“;
  4. nupirkus ir projekte dalyvaujančioms įstaigoms perdavus naudoti skaitmeninimui ir el. paslaugų teikimui skirtą techninę ir programinę įrangą, sustiprinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centrų (Lietuvos dailės, Lietuvos jūrų, Šiaulių „Aušros“, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejų), kitų projekto partnerių (Lietuvos liaudies buities muziejaus, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Lietuvių kalbos instituto) tinklą, materialinę bazę, sudarant galimybę sėkmingai vykdyti projekto veiklas jo vykdymo ir tęstinumo laikotarpiu;
  5. didinti muziejų skaitmeninimo kompetencijos centruose, kitų projekto partnerių įstaigose ir muziejuose su LIMIS dirbančių specialistų kompetenciją ir kvalifikaciją;
  6. sukurti 3 naujas ir patobulinti dvi jau veikiančios LIMIS integracijas su kitomis informacinėmis sistemomis, sukurti LIMIS integraciją su Kultūros vertybių registru (KVR), taip sudarant galimybę tarp LIMIS ir KVR keistis informacija apie suskaitmenintas vertybes, nauju turiniu papildyti visuomenei teikiamas el. paslaugas;
  7. skaitmeninį turinį apie projekto vykdymo metu suskaitmenintas vertybes (63 500 vnt.) paviešinti, panaudoti kuriant naujas el. paslaugas, padaryti prieinamą per Virtualią elektroninę kultūros paveldo informacinę sistemą (VEPIS) epaveldas.ltir pateikti į „Europeaną“ www.europeana.eu.

Projekto įgyvendinimo metu Lietuvių kalbos institute bus sukurta nauja elektroninė paslauga „Lietuvių kalba per priemones, eksponatus bei ekspozicijas“, kuri suteiks galimybę elektroninėje erdvėje susipažinti su virtualaus lietuvių kalbos muziejaus LEMUZA virtualiomis ekspozicijomis ir parodomis. Ekspozicijos bus sudarytos iš interaktyvių edukacinių žaidimų, simuliacinių aplinkų, garso ir vaizdo kultūros paveldo objektų, nuorodų į susijusius kalbinius išteklius ir kt. informacija.

Paslauga užtikrins vieningą virtualaus muziejaus navigacijos sistemą bei sudarys galimybę atlikti greitą ir detalią paiešką tarp visų LEMUZA kultūros paveldo objektų, paslaugos kūrimo metu sukurto ir LIMIS duomenų bazėse saugomo kultūros paveldo skaitmeninio turinio. Šios el. paslaugos funkcionalumui realizuoti ir paslaugai teikti bus sukurta atskira teminė individualizuoto dizaino ir struktūros LIMIS viešoji prieiga (interneto svetainė).

Projektas bus įgyvendinamas 36 mėnesius. Bendrai finansuojamam projekto įgyvendinimui iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto yra skirta 4.231.542,00 eurų.