Išleista habil. dr. Ritos Miliūnaitės monografija „Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys“

Pasirodė nauja elektroninė Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos habil. dr. Ritos Miliūnaitės monografija Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys.

Monografijoje nagrinėjama dabartinės viešosios lietuvių kalbos variantiškumo ir naujovių problematika. Susisteminti svarbiausi bendrinės lietuvių kalbos vartojimo rekomendacijų šaltiniuose nuo XX a. pabaigos fiksuoti įvairuojantys leksikos ir gramatikos reiškiniai (normų pažeidimai ir normų variantai). Sudarytas jų sąvadas papildytas XXI a. pradžios viešosios lietuvių kalbos vartosenos duomenimis. Nustatytas per šį laikotarpį išryškėjęs tiriamųjų kalbos reiškinių pokyčių pobūdis ir bendriausios jų kryptys.

Sudaryta bendrinės lietuvių kalbos standartiškumo paradigma, leidžianti į šios nacionalinės kalbos atmainos pokyčius pažvelgti Europos bendrinių kalbų dinamikos kontekste ir išryškinti dar stambesnio lygmens pokyčių kryptis. Daroma prielaida, kad bendrinė lietuvių kalba, kaip ir kitos Europos bendrinės kalbos, dėl įvairių išorinių priežasčių (globalizacijos, besikeičiančių ideologinių paradigmų, internetizacijos ir mediatizacijos, suaktyvėjusių kalbų kontaktų bei stiprėjančios migracijos) XXI a. pradžioje išgyvena postandartizacijos laikotarpį. Iškelta besiformuojančio lietuvių kalbos substandarto ir jo santykio su bendrine kalba hipotezė atveria kelią tolesniems bendrinės kalbos ir kitų nacionalinės kalbos atmainų sąveikos bei kalbų kontaktų tyrimams.

Ritos Miliūnaitės monografija Įvairuojantys ir nauji lietuvių kalbos reiškiniai XXI a. pradžioje: sistematika ir pokyčių kryptys.