2019 m. pirmą kartą bus įteikta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija

Lietuvių kalbos draugija, sveikindama visus Tarptautinės gimtosios kalbos dienos proga, kviečia siūlyti pretendentus, vertus apdovanoti Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premija.

Šią premiją 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakinininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920–2011) atminimą.

Premija skiriama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno veiklos sritis (akcentologija, dialektologija, leksikologija ir leksikografija, tautosaka, kraštotyra, mokyklinė lituanistika), ir lituanistinės veiklos organizavimą.

Pretendentų kandidatūros teikiamos iki gegužės 1 dienos el. paštu .

 

KAZICKŲ ŠEIMOS FONDO PETRO BŪTĖNO PREMIJOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premiją (toliau – premija) 2018 metais įsteigė Kazickų šeimos fondas ir Lietuvių kalbos draugija. Premija siekiama įamžinti kalbininko, pedagogo, tautosakinininko, kraštotyrininko Petro Būtėno (1896–1980) ir jo mokinės, kultūrinės ir lituanistinės veiklos mecenatės, Aleksandros Kalvėnaitės-Kazickienės (1920–2011) atminimą.

2. Premijos nuostatai reglamentuoja jos paskirtį, pretendentų dokumentų pateikimo reikalavimus, premijos skyrimo ir įteikimo tvarką.

3. Premija skiriama už reikšmingus mokslo ir mokslo populiarinamuosius bei mokomuosius darbus, atitinkančius pagrindines Petro Būtėno veiklos sritis, ir lituanistinės veiklos organizavimą. Premija gali būti skiriama Lietuvos ir užsienio šalių piliečiams, autorių kolektyvams, organizacijoms, institucijoms (išskyrus mokslo tiriamuosius institutus ir universitetus).

4. Konkurso sąlygos skelbiamos kiekvienų metų vasario 21-ąją – Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Pretendentų kandidatūros teikiamos iki gegužės 1 dienos.

5. Premijos dydis – 1500 eurų. Jeigu premija skiriama autorių kolektyvui, ji paskirstoma po lygiai kiekvienam autoriui.

6. Premija paliudijama Kazickų šeimos fondo atstovo ir Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko pasirašytu diplomu.

II SKYRIUS

PRETENDENTŲ TEIKIMO TVARKA pretendentų teikimo tvarka

7. Siūlyti pretendentus turi teisę fiziniai ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti juridiniai asmenys.

8. Premijos komisijai pateikiami šie dokumentai:

8.1. motyvuota rekomendacija (-os);

8.2. pretendento (-ų) gyvenimo ir profesinės veiklos aprašymas;

8.3. svarbiausių pretendento (-ų) darbų iš kriterijuose nurodytų sričių sąrašas;

8.4. siūlančio fizinio asmens ar juridinio asmens atstovo pasirašytas lydraštis, kuriame išvardyti visi pateikiami dokumentai.

9. Dokumentai, įrašyti PDF formatu, siunčiami el. paštu . Premijos komisija turi teisę prireikus pareikalauti dokumentų originalų.

III SKYRIUS

PREMIJOS SKYRIMO IR ĮTEIKIMO TVARKA

10. Pretendentų dokumentus vertina Lietuvių kalbos draugijos valdybos pirmininko įsakymu sudaryta Kazickų šeimos fondo Petro Būtėno premijos komisija. Komisija sudaroma iš 11 asmenų, į ją įtraukiamas Kazickų šeimos fondo atstovas ir Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyriaus atstovas.

11. Pretendentų vertinimo kriterijai.

11.1. Mokslo bei mokomosios veiklos sritis ir nuveikti darbai:

11.1.1. akcentologija – reikšmingi lietuvių akcentologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;

11.1.2. dialektologija – reikšmingi lietuvių dialektologijos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;

11.1.3. leksikologija ir leksikografija – reikšmingi lietuvių leksikos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, žodynai, mokomieji leidiniai;

11.1.4. tautosaka – reikšmingi lietuvių tautosakos tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai;

11.1.5. kraštotyra – reikšmingi kraštotyros darbai, mokomieji leidiniai, kraštotyros veiklos organizavimas;

11.1.6. mokyklinė lituanistika – reikšmingi mokslo tiriamieji ar mokslo populiarinamieji darbai, mokomieji leidiniai, popamokinės lituanistinės veiklos organizavimas.

11.2. Visuomeninė veikla per pastaruosius 10 metų:

11.2.1. savo veiklos sklaida visuomenėje (susitikimai, paskaitos, straipsniai);

11.2.2. narystė ir veikla pelno nesiekiančiose visuomeninėse ar profesinėse organizacijose.

11.3. Pretendento veiklos pripažinimas (apdovanojimai, premijos).

12. Premija skiriama, jei pretendentas atitinka bent po vieną iš 11.1 ir 11.2 kriterijuose nurodytų papunkčių. Esant lygiaverčiams pretendentams, lemia 11.3 kriterijų papunktyje numatyti veiklos pripažinimo duomenys.

13. Sprendimas skirti premiją priimamas uždarame komisijos posėdyje. Prireikus rengiamas virtualus komisijos posėdis.

14. Premija įteikiama kasmet birželio–liepos mėn. Premijos įteikime dalyvauja Kazickų šeimos fondo atstovas (-ai).

15. Premija negali būti teikiama pakartotinai ir po mirties.

(Premijos nuostatai patvirtinti Lietuvių kalbos draugijos valdybos 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 2.)