Kalbos kultūra 71

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

71 NUMERIS

TURINYS 

Kniūkšta P. Su tauta ir valstybe susiję žodžiai 3
Klimavičius J. Skaičius, skaitliukas, skaitlingas, priskaičiuoti 16
Sližienė N. Nuteisti – ką, už ką ir kokia bausme 26
Kniūkšta P. Darybinė ir darybos reikšmė 29
Vosylytė K. Dėl gyvenamąją vietą reiškiančių daiktavardžių su priesagomis -ėnai, -iečiai, -iškiai 30
Maciejauskienė V. Lietuvių vardyno raidos polinkiai 33
Vladarskienė R. Tikslumo sintaksinė raiška valstybės dokumentų kalboje 43
Vaskelaitė R. Vidaus einamasis vietininkas dabartinėje publicistikoje 48
Girčienė J. Kas skatina nelietuvišką svetimžodžių rašymą? 54
K a l b o s  i r  s t i l i a u s  k u l t ū r a
Župerka K. Stiliaus kultūros samprata J. Pikčilingio darbuose 59
Drukteinis A. Kalbos ir stiliaus klaidų atribojimo kriterijai 65
Koženiauskienė R. Retorinės elokucijos santykis su kalbos kultūra ir stilistika 68
Marcinkevičienė R. Eufemijos grimasos 75
A p ž v a l g a  i r  i n f o r m a c i j a
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos norminamoji ir kalbos ugdomoji veikla (1997 m. rugsėjis – 1998 m. rugpjūtis) 79
Nevartotinos naujosios svetimybės 82
Siūlomi naujųjų svetimybių atitikmenys (parengė J. Girčienė) 84
Vileikienė J. Šeštoji Jono Jablonskio konferencija 95
Ryklienė A. Tekstynų lingvistika ir autentiška kalba 98
Paulauskienė A. Sintaksinei sinonimikai skirta monografija 105
Valiulytė E. Funkcinė lietuvių kalbos gramatika 107
Razmukaitė M. Iš Vardyno skyriaus istorijos ir veiklos 111
P e r s o n a l i j o s