Išleista dr. Almos Ragauskaitės monografija „XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai“

Pasirodė nauja Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Almos Ragauskaitės monografija „XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai“.

Monografija XVII–XVIII a. kėdainiečių asmenvardžiai – tai Radvilų miesto istorinio vardyno tyrimo pradžia. Šiame darbe mėginama atkurti autentišką XVII–XVIII a. miestiečių istorinės antroponimijos vaizdą, daugiausia remiantis unikaliomis Kėdainių aktų knygomis. Dviejų amžių laikotarpis pasirinktas dėl kelių priežasčių. Pirma, norėta išanalizuoti kėdainiečių pavardžių formavimosi procesą. Pasirinkus tik vieno šimtmečio, pavyzdžiui, XVII a., šaltinius, būtų galima detaliai išnagrinėti šio amžiaus asmenvardžius, tačiau nepakankama medžiagos apimtis ribotų galimybę aptarti pavardžių susidarymą. Antra, tiriant du amžius, galima apibūdinti XVII–XVIII a. Kėdainių gyventojų asmenvardžių raidos tendencijas ir pokyčius. Šitaip jų antroponimai tiriami ne tik statiškai, bet ir dinamiškai.

Šioje knygoje analizuojama kėdainiečių vyrų ir moterų įvardijimo raida, pavardžių formavimasis, asmenvardžių lenkinimo, darybos ir kilmės polinkiai. Taip pat publikuojama rankraštinių dokumentų, iš kurių rinkti miestiečių antroponimai, kopijų. Darbo medžiaga nulėmė jo struktūrą: atskirai aptariami Kėdainių gyventojų etninių grupių asmenvardžiai. Stengtasi dėstyti tokiu stiliumi ir forma, kad monografija būtų prieinama ne tik onomastikos specialistams, bet ir platesnei visuomenei. Todėl rašoma ir apie Kėdainių bendruomenės daugiatautį, daugiakultūrį fenomeną. Norisi tikėti, kad pateikiama antroponiminė medžiaga, jos analizė ir išvados bus aktualios ne tik istorinei lietuvių antroponimikai, bet ir Lietuvos miestų istorijos, miestiečių tautinės sudėties, šeimos istorijos, lyčių istorijos tyrimams.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .