Acta Linguistica Lithuanica 71

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

11 |Michail TarelkaSergejus Temčinas, Lithuanian Incantation in Arabic Script from a Tatar Manuscript / Lietuviškas užkalbėjimas, užrašytas arabiškais rašmenimis totorių rankraštyje

23 |Rolandas Kregždys, Kristijono Donelaičio veikalų skolintinė leksika: polonizmai / Lexical Borrowings in the Works by Kristijonas Donelaitis: Polonisms

64 |Janina Švambarytė-Valužienė, Mato Slančiausko rankraštinis Žodynelis = Iš enciklopedijos1903 The Dictionary = From Encyclopaedia. 1903 – the Manuscript

Dictionary of Matas Slančiauskas

102 |Santeri Junttila, Naujausias senovės baltų ir finų kalbų kontaktų tyrimų penkiasdešimtmetis / The Latest Fifty Years of Studies into the Prehistoric Contacts betweenBaltic and Finnic

125 |Harald BichlmeierVáclav Blažek, Elbe – zu den Quellen eines Hydronyms / Elbė: apie vieno hidronimo ištakas

147 |Laimutis Bilkis, Dėl kai kurių lietuvių vandenvardžių kilmės (II) / Regarding the Origins of Some Lithuanian Hydronyms (II)

158 |Aurelija Gritėnienė, Augalinės kilmės asmenvardžiai šiuolaikinėje lietuvių vaikų prozoje / Anthroponyms of Plant Origin in Contemporary Lithuanian Prose for Children

172 |Rytis AmbrazevičiusAsta Leskauskaitė, Cues for Consonant Voicing: Its Assimilation in Word Juncture / Priebalsių balsingumo požymiai. Jų asimiliacija žodžių sandūroje

193 |Rima Bakšienė, Vakarų aukštaičių kauniškių dvigarsiai: kiekybės santykiai / The Diphthongs of West Highlanders in Kaunas Area: Quantitative Ratio

215 |Janina Švambarytė-Valužienė, Kalbinio punkto gyvavimo situacija: XX a. vidurys – XXI a. pradžia / The Vitality of Language Points: Middle of the 20th – Beginning of the 21st Century

229 |Vitalija Karaciejūtė, Varėnos šnektos daiktavardžio giminės kategorija / The Category of Gender of Noun in Varėna Sub-dialect

246 |Rita Miliūnaitė, Naujieji kontaminaciniai dariniai lietuvių kalboje / New Blendings in the Lithuanian Language

265 |Grasilda Blažienė, Dar apie Prahos rankraštinį vokiečių–lietuvių kalbų žodyną / More on the Prague Manuscript German–Lithuanian Dictionary

292 |Birutė Triškaitė, Ar Frydrichas Vilhelmas Hakas – vadinamojo Prahos rankraštinio žodyno autorius? / Is Friedrich Wilhelm Haack the Author of the So-Called Prague Manuscript Dictionary?

318 |Ilja Lemeškin, Rankraštinis Frydrichui Wilhelmui Hakui priskiriamas vokiečių–lietuvių kalbų žodynas Čekijoje / Manuscript German–Lithuanian Dictionary Credited to Friedrich-Wilhelm Haack in the Czech Republic

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

345 | Zigmas Zinkevičius, Lietuvių kalbotyros bolševikmečiu keistenybės. Keli atsiminimų epizodai

349 |Ona Kažukauskaitė, Dėl „Lietuvos vietovardžių žodyno turtinimo“

 

RECENZIJOS / REVIEWS

355 |Jonas Palionis, Evalda Jakaitienė. Leksikologija

364 |Aldona PaulauskienėLatviešu valodas gramatika

392 |Mirosław JankowiakXXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas: žemėlapiai ir jų komentarai. Sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė

399 | Nurodymai autoriams

400 | Guidelines for contributors

 

71 TOMO SANTRAUKOS